FORENINGENS LOVE

 

      LOVE for Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn.

 

1.   Foreningens navn er Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn.
Foreningens hjemsted er Kolding kommune.

 

2.   Det er foreningens formål

      at formidle oplysning om Kolding og omegns historie gennem
foredrag, ekskursioner, studiekredse mm. samt at støtte de institutioner, der arbejder for samme formål.

     
at arbejde for oplysning om og bevaring af kulturhistorisk

      betydningsfulde miljøer i Kolding og omegn.  

Enhver, der støtter foreningens formål, kan optages som medlem.
 

3.   Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der    
holdes hvert år inden 1. april, og hvortil medlemmer med gyldigt medlemsbevis har adgang med stemmeret.


4.   Den årlige ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved udsendelse til medlemmerne og kan offentliggøres i en lokal avis.         

      Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:

 

     Valg af dirigent

     Formanden aflægger beretning

     Kassereren aflægger regnskab

     Fastsættelse af kontingent

     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

     Valg af revisor og revisorsuppleant.

     Indkomne forslag

     Eventuelt.

 

      Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, og spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog undtaget spørgsmål  om lovændring, se § 6.

      Bestyrelsen kan udvide dagsordenen udover det angivne.

5.   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden ved udsendelse  til medlemmerne, og kan offentliggøres i en lokal avis.                                    
På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles den offentliggjorte dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling kan tilsvarende indkaldes, hvis mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet.


6.   Ændring af disse love kan ske på den ordinære generalforsamling, når ændringsforslag forud har været bekendtgjort ved udsendelse til medlemmerne,  og når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

       

7.   Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Desuden vælges en suppleant, der kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

 

      Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Suppleanten vælges hvert år.

      Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.

 

      Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

 

      Bestyrelsen leder foreningens anliggender og repræsenterer foreningen.

      Kassereren fører kasseregnskab og kan på bestyrelsens vegne disponere over foreningens midler. Formanden har tegningsret for foreningen.        

Bestyrelsen fører protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og alle andre møder, den deltager i.

 

      Foreningens relevante materiale afgives til opbevaring på Kolding Stadsarkiv, der ligeledes modtager foreningens protokoller når disse er udskrevne eller ikke aktuelle for foreningens arbejde.

 

      Bestyrelsen udgiver et  program indeholdende sæsonens arrangementer.

      Medlemmer kan, hvis de godkender det, oplyses om foreningens arrangementer ved brug af mailadresser. Foreningen kan oprette hjemmeside på Internettet.

 

      Foreningen kan ikke indmelde de enkelte medlemmer i andre foreninger, men kan samlet tilsluttes foreninger med kulturhistoriske formål.

       

8.  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

9.   Foreningens ophør kan besluttes af en til formålet indkaldt  generalforsamling,når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

     
Eventuelle midler overdrages til kulturelle formål i Kolding kommune.

Der er hermed ændret love
af 4. juni 1985 med ændring den 8. marts 1995.

3. marts 2010.

Dirigent (signeret):
  Gunnar Ebbesen ------------------------------------------------------------------------------------------------