MØDEREFERATER

Uddrag af protokollen.

Referat fra bestyrelsesmødeDato:

Onsdag 11. marts 2020, kl. 16.00

Sted: Kurt Nielsen

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

BS-medlem Kurt Nielsen (KN)

BS-medlem Søren Ørskov (SØ)

Suppliant Ejnar Haugaard (EH)

Dagsorden:

1. Referat fra BS-mødet 22. januar 2020

2. Siden sidst

3. Økonomi- og medlemsstatus

4. Status på program 2019-2020 og Generalforsamling

5. Status på sæson 2020-2021

6. Genforeningen 2020

7. Eventuelt

På grund af Coronavirus smittefare afholdtes BS-mødet på Kurts overdækkede terrasse – lidt koldt men med varm kaffe og te.

Ad 1) Referat fra BS-mødet 22. januar 2020:

Godkendt.

Ad 2) Siden sidst:

Bestyrelsen besluttede at følge Kolding Kommunes opfordring af 10. marts 2020 om at aflyse aktiviteter i brugerstyrede huse og andre steder, hvor mange især ældre samles.

Foreningens planlagte generalforsamling 18. marts 2020 kl. 19.00 på KUC aflyses og udsættes på ubestemt tid, men vil blive indkaldt til igen med det ordinære varsel ifølge foreningens love, når situationen har normaliseret sig.

Foreningen sender mail om aflysningen til de medlemmer, der har opgivet mailadresse. PMP sender pressemeddelelse til JyskeVestkysten og Kolding Ugeavis. Herudover indrykkes annonce i Kolding Ugeavis, idet ikke alle foreningens medlemmer har mailadresse.

EMTP afbestiller Auditoriet på KUC 18. marts 2020.

KulturKolding har 2. marts 2020 udsendt Nyhedsbrev. Ikke så relevant p.t. på grund af situationen.

Ad 3) Økonomi- og medlemsstatus:

IH gennemgik regnskabet pr. 28. februar 2020. Aktiver og passiver balancerer med kr. 93.643,35.

Ad 4) Status på program 2019-2020 og Generalforsamling:

Generalforsamling 18. marts 2020 aflyses jf. overstående.

Sæson 2019-2020 er som udgangspunkt forløbet tilfredsstillende dog med lidt tekniske problemer et par gange på KUC. PMP har kontaktet KUC om dette.

Ad 5) Status på sæson 2020-2021:

Alle aftaler er på plads på nær en enkelt, som PMP og EMTP arbejder videre med. KN nævner i den forbindelse, at det er den ansvarlige for det enkelte arrangement, der skal skal sørge for billedmateriale og tekst til sæsonprogrammet.

Ad 6) Genforeningen:

Blev drøftet under punkt 5.

Ad 7) Eventuelt:

Det aftalte BS-møde 25. marts 2020 hos PMP aflyses og et nyt aftales senere.

Referent: EMTP

--------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde                                    

Dato: 22. januar 2020 kl.16.00

Sted: Ejnar Haugaard

Indkaldt til mødet:         

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)      

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

BS-medlem Kurt Nielsen (KN)

BS-medlem Søren Ørskov (SØ)

Suppleant Ejnar Haugaard (EH)

Dagsorden:

1. Referat fra BS-mødet 4. december 2019

2. Siden sidst

3. Økonomi- og medlemsstatus

4. Status på program 2019/2020

5. Status på sæson 2020/2021

6. Genforeningen 2020

7. Køb af PC8.

Evt.

Ad 1) Referat fra bestyrelsesmødet 4. december 2019

Godkendt

Ad 2) Siden sidst

Arrangementet 8. januar 2020 med Gustav S. Hansen:  ”Kolding Havn og søfolk under krigen” måtte afbrydes, da det ikke lykkedes at få teknikken til at virke. Der kom ikke billeder på skærmen på trods af indsats fra to medarbejdere fra KUC som prøvede mange ting. Gustav S. Hansen kommer på næste års program med foredraget.

Bestyrelsen var indbudt til Kolding kommune kulturafdelings Nytårskur den 13. januar 2020 på Mungo Park. Flere fra bestyrelsen deltog i mødet, som handlede om kulturarrangementer i 2020 og ændringer på Mungo Park i forbindelse med navneskiftet til TeaterTID.

Der er udsendt nyhedsbrev fra KulturKolding, som er videreformidlet til bestyrelsen. Der et intet som umiddelbart passer til vore planlagte arrangementer i denne og næste sæson.

Ad 3) Økonomi- og medlemsstatus

Foreningen har en formue pr. 31. december 2019 på kr. 94.238,35 og et medlemstal på 359.

Ad 4) Status på program 2019/2020

Sæsonen er forløbet som forventet bortset fra mødet den 8 januar 2020 (omtalt under punkt 2)

Der resterer 2 møder og generalforsamling, som afsluttes med et kort indlæg.

Ad 5) Status på sæson 2020/2021

Der er aftalt mødedatoer, og lokaler på KUC er reserveret. Der er indgået aftale med flere foredragsholdere og kontakter til andre. Programmet forventes klar inden sommerferien og udsendes sammen med kontingentopkrævning omkring 1. august 2020.

Ad 6) Genforeningen

Der arbejdes med flere muligheder hvor vi som opstart på sæsonen i september indleder med indlæg om Genforeningen. Det forventes at en del af forenings formue bruges på dette emne, som også nyder stor mediebevågenhed.

Ad 7) Køb af PC

Vi drøftede fordele og ulemper ved at have foreningens egen PC og printer. Der træffes beslutning herom når den nye bestyrelse sammensættes efter generalforsamlingen.

Ad 8) Evt.

Det er aftalt at der udsendes Nyhedsbrev omkring 1. februar 2020, hvor vi beder medlemmerne overveje at melde sig til de ledige pladser i bestyrelsen, herunder kassererjobbet.

Næste bestyrelsesmøde er 11. marts 2020 kl.16.00 hos Kurt Nielsen


Ref: PMP                                 

---------------------------------------------------------------                                           

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato:        Onsdag 4. december 2019 kl. 16.00

Sted:         Søren Ørskov

 

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

BS-medlem Kurt Nielsen (KN)

BS-medlem Søren Ørskov (SØ)

Suppleant Ejnar Haugaard (EH)

 

Dagsorden:

1. Referat fra BS-mødet 9. september 2019

2. Siden sidst

3. Økonomi- og medlemsstatus

4. Status på program 2019-2020

5. Møde- og arrangementsdatoer 2020-2021, inkl. forslag til emner

6. Køb af PC til foreningen

7. Eventuelt

 

Ad 1) Referat fra BS-mødet 9. september 2019:

 

Godkendt.

 

Ad 2) Siden sidst:

 

Kolding Kommune, Foreningsportalen, har 2. december 2019 fremsendt ”Erklæring om indhentelse af børneattester”. PMP besvarer henvendelsen.

 

To af bestyrelsens medlemmer modtager ikke genvalg ved foreningens generalforsamling onsdag 18. marts 2020. BS-medlem Søren Ørskov synes, han har svært ved at forene sin arbejdssituation med BS-arbejdet. Inger Henriksen ønsker sig afløst efter 5 år på kassererposten.

Bestyrelsen vil se på foreningens medlemsliste for at finde evt. emner ellers sendes skrivelse til foreningens medlemmer i slutningen af januar 2020 med opfordring om at tilkendegive evt. interesse for BS-arbejdet.

 

Stadsarkivar Lene Wul har sendt mail til foreningerne i lokalhistorisk udvalg m.m., at der kan afhentes et gratis eksemplar af Koldingbogen 2019. KN tager opgaven.

 

KulturKolding har udsendt nyhedsbrev - november 2019, hvor der bl.a. kan læses om:

  • Workshop for unge

  • Kulturafdelingens nytårskur

  • Kulturevent 2020

  • Kultur & Kaffe – nu i butikken                       

                   

                    Puljer og ansøgningsfrister:

  • Søg sponsorat fra Normal

  • Turbopuljen

  • Studiebypulje

  • Kolding Kommunes Kulturpulje

   Ikke umiddelbart relevant for foreningen. Bestyrelsen er enige om at fortsætte med at modtage KulturKoldings nyhedsbrev.

    

   KN, EMTP og PMP deltager i Kulturafdelingens nytårskur mandag 13. januar 2020 kl. 17.00 – 18.30 på Mungo Park Kolding. PMP tilmelder pr. mail.

    

   Foreningens medlem Beth Hau har kontaktet PMP, idet hun har været til et spændende foredrag hos FDF Kolding med Poul Dedenroth-Schou om Jydsk Telefon A/S. Idè?

    

   Foreningen har modtaget en mail fra Tilde Søgård Møller, Produktionsselskabet Doceye, der vil lave et portræt af H.M. Dronning Margrethe i anledning af hendes 80-års fødselsdag i april 2020. KN har besvaret mailen.

    

   Ad 3) Økonomi- og medlemsstatus:

    

   IH gennemgik regnskabet pr. 30. november 2019. Aktiver og passiver i alt balancerer med kr. 101.981,35.

   Foreningen har pr. 30. november 2019 i alt 359 medlemmer.

    

   Ad 4) Status på program 2019-2020:

    

   Sæsonen kører tilfredsstillende og indfrier bestyrelsens forventninger. Stor opbakning til arrangementerne fra foreningens medlemmer. Derudover er der en del ikke-medlemmer, der mod betaling af entre har deltaget i arrangementer på KUC.

   Næste arrangement, 12. december med besøg i Logebygningen, Hyrdestræde 2-4, er der 98 tilmeldte. Drøftelse af om det er nødvendigt fremover med en hel dag til tilmeldinger, idet der næsten ingen henvendelser var efter kl. 14.00, samt tilmelding kun kan ske ved fysisk kontakt på mail, telefon/SMS, men ikke på telefonsvarer.

    

   Ad 5) Møde- og arrangementsdatoer 2020-2021. inkl. forslag til emner:

    

   Arrangementsdatoer sæson 2020-2021 er planlagt. Auditoriet på KUC, Ågade 27, Kolding er reserveret og godkendt af KUC.

   Datoer for BS-møder aftales efter generalforsamlingen i 2020, dog er der aftalt BS-møde onsdag 25. marts 2020 med henblik på konstituering af ny bestyrelse.

    

   Der er aftalt to arrangementer til sæson 2020-2021. Bestyrelsen arbejder videre med forslag og ideer til sæsonen.

    

   Ad 6) Køb af PC til foreningen:

    

   Bestyrelsen er enige om at arbejde videre med indkøb af PC og printer til foreningen. Krav til indhold, opbevaring, support m.v. drøftes på næste BS-møde.

    

   Ad 7) Eventuelt:

    

   Næste ordinære bestyrelsesmøde onsdag 22. januar 2020 kl. 16.00 hos Ejnar Haugaard.

    

   Ref. EMTP

                                          

         


         

----------------------------------------------------------                           

 
Referat fra bestyrelsesmøde

 

Dato: Mandag 9. september 2019, kl. 16.00

Sted: Preben Meyer Petersen

 

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Bs-medl. Kurt Nielsen (meldt afbud) (KN)

Bs-medl. Søren Ørskov (SØ)

Suppleant Ejnar Haugaard (EH)

 

Dagsorden:

 

1. Referat fra bs-mødet 31.07.2019

2. Siden sidst

3. Økonomi- og medlemsstatus

4. Program 2019/2020

5. Detaljeret planlægning af møderne 15. og 22. sept. 2019

6. Evt

Ad 1) Referat fra BS-mødet 31.07.2019

Godkendt

Ad 2) Siden sidst

Vi er nu tilmeldt Foreningsportalen, som omtaler alle foreninger i Kommunen.

Indtastet arrangementer på KultuNaut.

Indbydelse til Kick-off i Bramdrupdam vedr. Tour de France, ingen fra bestyrelsen deltog.

Indbydelse til møde i Historisk Atlas, vi er ikke medlem og deltog derfor ikke.

Sendt kopi af medlemskort til Koldinghus, så man se årets gule farve.

Besked om, at Janus Møller Jensen fratræder stillingen som direktør på Koldinghus.

Indkaldelse til møde i Lokalhistorisk Udvalg den 23.09.2019, hvor PMP deltager.

Ad 3) Økonomi- og medlemsstatus

Der er nu i alt 323 medlemmer, der har betalt for sæson 2019/2020. Et mindre antal, som ikke har betalt, kontaktes i oktober om det er en forglemmelse eller man ønsker udmeldelse.

Aktiver og passiver balancerer med kr. 104.022,10 efter medlemsindbetalingerne for 2019/2020.

Ad 4) Program 2019/2020

Programmerne er uddelt/udsendt og flere kommentarer er modtaget, positive tilkendegivelser om indholdet. Pressemeddelelse omtalt i JydskeVestkysten og Ugeavisen.

Ad5) Detaljeret planlægning af møderne 15. og 22. september 2019

De sidste praktiske ting blev afklaret, så vi er klar til at modtage 42 medlemmer på hver af de to datoer.

Vi har oplevet at tilmelding på èn dato har gjort det mere overskueligt at administrere.

På under en time var alle pladser på de to datoer besat, og vi har måttet skuffe mere end 20 medlemmer, som ikke kan deltage, ventelise er oprettet.

Ad 6) Evt.

Køb af PC til foreningen blev drøftet og vi undersøger fordele/ulemper til næste bestyrelsesmøde. 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag den 4. december 2019 kl 16.00 hos Søren Ørskov.

Referent: PMP

-----------------------------------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde


Dato: Onsdag 31. juli 2019 kl. 11.00

Sted: Inger Henriksen


Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

BS-medlem Kurt Nielsen (KN)

BS-medlem Søren Ørskov (SØ) – deltog fra ca. kl. 13.15

Suppleant Ejnar Haugaard (EH) – har meldt afbudDagsorden:

1. Referat fra BS-mødet 6. juni 2019

2. Siden sidst

3. Økonomi- og medlemsstatus

4. Pakning af program 2019-2020

5. Eventuelt


Ved afbud til bestyrelsesmøde skal der gives besked på mail til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.


Ad 4) Pakning af program 2019-2020:

Mødet begyndte med dagsordenens punkt 4. Følgeskrivelse, sæsonprogram og indbetalingskort for 2019-2020 blev pakket og gjort klar til forsendelse. Enkelte programmer afleveres af bestyrelsen til medlemmer, der bor tæt på.


Ad 1) Referat fra BS-mødet 6. juni 2019:

Godkendt.


Ad 2) Siden sidst:

Kolding Miniby har inviteret til genindvielse af arkitekt Ernst Petersens kobberur, der nu er blevet renoveret og opstillet i Kolding Miniby. BS-medlem KN deltog i genindvielsen og medbragte en gave fra foreningen. KN har lavet en fin beskrivelse samt taget en del billeder fra arrangementet. Dette kan ses på foreningens hjemmeside.


KulturKolding har udsendt nyhedsbrev – juni 2019, hvor der kan læses om:


-Aktiviteter i Biblioteksparken

-Alsang 2020 på Nicolai

-Plakaten til årets Kulturnat

-Puljer og ansøgningsfrister


Ikke umiddelbart relevant for foreningen.


Foreningen har 4. juli 2019 modtaget mail fra Fritid og Idræt vedr. foreningsportalen, der skal være en hjælp til borgerne i Kolding, så man let kan finde den aktivitet, der passer til dem. EMTP tager kontakt til Fritid og Idræt vedr. relevansen heraf.


Foreningen har fået en mail fra Jørgen Castenschiold, Allerød, der er i gang med slægtsforskning og søger oplysninger om Castenskjoldsvej i Kolding. Henvises til Kolding Stadsarkiv.


Hasse Smedegaard Jespersen, der ejer firmaet ”Historie på hjul” i Kolding har sendt mail vedr. Historiske oplæg om Koldings lokalhistorie. PMP har skrevet tilbage, at foreningen vender tilbage, såfremt det bliver aktuelt.


Foreningen har modtaget en SPAM-MAIL om betaling af 4.840,00 EURO.


Ad 3) Økonomi- og medlemsstatus:

IH gennemgik regnskabet pr. 31. juli 2019. Aktiver og passiver i alt balancerer med kr. 70.701,10.


Medlemsstatus tages først med på næste BS-møde ved den nye sæsons begyndelse.


Ad 5) Eventuelt:

Hvis der blandt foreningens medlemmer er forslag til arrangementer eller andre spørgsmål modtages disse gerne på foreningens mail: forening@lokalhistorisk-kolding.dk


Næste ordinære bestyrelsesmøde mandag 9. september 2019 kl. 16.00 hos Preben Meyer Petersen.

(Er flyttet fra 11. september 2019, idet KN og EMTP er forhindret i at deltage denne dato).


Ref. EMTP

--------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: Torsdag 6. juni 2019 kl. 16.00 (flyttet fra 22. maj 2019)

Sted: Ejnar Haugaard

Indkaldt til mødet:Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

BS-medlem Kurt Nielsen (KN)

BS-medlem Søren Ørskov (SØ)

Suppleant Ejnar Haugaard (EH)

---

Dagsorden:

1. Referat fra BS-mødet 24. april 2019

2. Siden sidst

3. Økonomi- og medlemsstatus

4. Program 2019-2020

5. Eventuelt

Ad 1) Referat fra BS-mødet 24. april 2019:

Godkendt.

Ad 2) Siden sidst:

Foreningen har modtaget en invitation til fejring af 800-års jubilæet for Dannebrog lørdag 15. juni 2019 ved Kongeaamuseet i Vamdrup.

Desværre har ingen af BS-medlemmerne mulighed for at deltage.

Ole Pihl er sognepræst og idémand bag bogen ”Brændkjær – en landsby i byen”. Bogen, som er på 52 sider, husstandsomdeles til hele Brændkjær Sogn og skulle efter sigende være spændende læsning.


Bogen er støttet af Kolding Kommunes kulturpulje, Brændkjærkirkens menighedsråd, Brændkjær bestemmer og Kolding Stadsarkiv.

På foreningens generalforsamling 13. marts 2019 fremkom der forslag om, at foreningen kunne søge midler fra tilskudspuljen Senior Bestemmer til et arrangement. PMP vil tage kontakt til forslagsstilleren for at høre nærmere.

Foreningen har modtaget 4 mails fra Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om leje af kommunale faglokaler på skoler, svømmesale, gymnastiksale, haller og minihaller.

EMTP har fra forvaltningen fået oplyst, at Lokalhistorisk Forening ikke skal gøre noget ved dette.

Under punktet siden sidst på BS-mødet 24. april 2019 er det refereret, at der arbejdes videre med, at mere end et BS-medlem har adgang til foreningens mailliste. Det er sårbart ved udsendelse af meddelelser til foreningens medlemmer, såfremt det pågældende BS-medlem bliver syg, ferie m.v.

EH vil drøfte problemstillingen med sin IT-mand om evt. løsningsmuligheder.

Ad 3) Økonomi- og medlemsstatus:

IH oplyste, at der ingen ændringer er i forhold til sidste BS-møde.

Næste større udgift er porto i forbindelse med udsendelse af sæsonprogram 2019-2020.

Ad 4) Sæsonprogram 2019-2020:

Der er en enkelt aftale, der ikke er faldet på plads, trods SØ ihærdige arbejde hermed. SØ er nået frem til, at der muligvis er en anden foredragsholder, der kan fortælle om emnet. PMP tager kontakt til pågældende for at høre nærmere.

Bestyrelsen er enige om, at man forsøger med en tilmeldingsdag til de arrangementer, hvor der er tilmelding til, og det skal være lørdag mellem kl. 09.00 – 17.00. Det skal fremhæves i programmet, at der kun er en dag.

Baggrunden for forsøget er, at i sidste sæson var det første arrangement næsten booket op den første dag, og det andet arrangement i løbet af den første formiddag.

Evalueres inden sæson 2020-2021.

Ad 5) Eventuelt:

Næste ordinære bestyrelsesmøde 31. juli 2019, kl. 11.00 hos Inger Henriksen


Ref. EMTP

--------------------------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde

Onsdag 24. april 2019 kl. 19.00 (flyttet fra kl. 16.00)

Sted:

Else-Marie Træholt Pedersen


Indkaldt til mødet:


Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

BS-medlem Kurt Nielsen (KN)

BS-medlem Søren Ørskov (SØ)

BS-suppleant Ejnar Haugaard (EH) – har meldt afbud.


Dagsorden:


1. Referat fra BS-mødet 6. marts 2019.

2. Konstituering af bestyrelsen efter

    generalforsamlingen.

3. Siden sidst.

4. Økonomi og medlemsstatus.

5. Evaluering af sæson 2018-2019.

6. Fastlæggelse af program 2019-2020, inkl. praktiske

    detaljer.

7. Eventuelt.


Ad 1) Referat fra BS-mødet 6. marts 2019:


Godkendt.


Ad 2) Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen:


Ingen ændringer i forhold til tidligere:


Preben Meyer Petersen, formand

Inger Henriksen, kasserer

Else-Marie Træholt Pedersen, sekretær

Kurt Nielsen, BS-medlem

Søren Ørskov, BS-medlem

Ejnar Haugaard, BS-suppleant


Ad 3) Siden sidst:


Lokalhistorisk Udvalg afholdt møde 18. marts 2019 på Kolding Stadsarkiv, hvor foreningens formand deltog. Bordet rundt hvor de fremmødte aktører kort fortalte, hvad der var sket siden sidste møde, og hvad der var af planlagte og evt. kommende aktiviteter.


Genforeningen 2020, hvor der arbejdes med gå-, løb- og cykelruter helt fra øst og til vest langs den gamle grænse. Det er primært Hejls, Christiansfeld og Vamdrup Lokalhistoriske Foreninger, der arbejder med dette. Koldinghus arbejder med at lave events i begyndelsen af 2020 om Genforeningen. Sygeplejemuseet har også projekter i gang. Haderslev Museum og Kolding Stadsarkiv vil opstille en gammel stemmeboks.


Udstillingen By, Borg og Land i 2018: Plancerne hentes af de foreninger, der har lavet dem.


Historisk Atlas Kolding afholdte 3. april 2019 en workshop på på Kolding Stadsarkiv. Foreningen deltog ikke, da vi ikke er medlem.


Årets kulturpriser blev uddelt 23. april 2019 på Godset. Ingen fra bestyrelsen deltog.


Ifølge dagspressen modtog følgende priser:


”Årets ildsjæl”:  Vivi Andersen, Værtshus Falderebet – poesioplæsning.


”Årets kulturelle highfive”: Kolding Husflid – udstillingen ”Sy din by” 2018 på Kolding Bibliotek ”Årets kulturelle aftryk”: Dronning Dorothea Teatret – forestillingen Koldinghus Live.


”Årets KulturKolding-prisen”: Kolding Musikskole – for deres 50 års jubilæumskoncerter.


Danmarks-Samfundet Kolding har sendt invitation til foreningen: Valdemarsdag 15. juni – 800-års jubilæum. Der bliver afholdt både lokalt og nationalt arrangement. Ingen fra foreningen deltager.


KN var 9. april 2019 til foredrag på Nicolai Scene” om ”One Dollar man” v/forfatter Ole Sønnichsen. Et virkeligt godt og spændende foredrag.


IH og KN har prøvet, om IH mailliste kan deles med et andet BS-medlem. Indtil videre er det ikke lykkedes. Der arbejdes videre med det.


Ad 4) Økonomi og medlemsstatus:


IH gennemgik regnskabet pr. dags dato. Indtægter i alt kr. 2.900,- og udgifter i alt kr. 3.539,90. Kasse- og bankbeholdning i alt kr. 76.431.95.


Medlemsantallet er i alt på 338.


Ad 5) Evaluering af sæson 2018-2019:


Formanden konstaterede, at alle sæsonens arrangementer var gennemført. Foreningen har haft en god sæson. Stort deltagerantal til arrangementerne samt tilgang af nye medlemmer. Bestyrelsen har et godt samarbejde.


Ad 6) Fastlæggelse af program 2019-2020, inkl. praktiske detaljer:


Der er stadig to arrangementer, der ikke er helt på plads til sæsonen 2019-2020. Det ene blev aftalt under BS-mødet, og det andet forventes at komme på plads i den kommende uge.


Bestyrelsen aftalte følgende i forbindelse med opsætning og korrekturlæsning:

Det ansvarlige BS-medlem for generel tekst/arrangement sender relevante billeder til KN samt forslag til tekst til KN og EMTP.


Inden programmet trykkes, sendes det ud til den øvrige bestyrelse til godkendelse.

Bestyrelsen blev endvidere enige om at forsøge med færre tilmeldingsdage til de arrangementer, hvor der kræves tilmelding.


Ad 7) Eventuelt:

Næste ordinære bestyrelsesmøde 6. juni 2019, kl. 16.00 hos Ejnar Haugaard.

Ref. EMTP

---------------------------------------------------------------------------------        

Referat fra bestyrelsesmøde


Dato:Onsdag 6. marts 2019, kl. 13.30 (flyttet fra kl. 16.00)


Sted:Kurt Nielsen


 


Indkaldt til mødet:


Formand Preben Meyer Petersen (PMP)


Kasserer Inger Henriksen (IH)


Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)


BS-medlem Kurt Nielsen (KN)


BS-medlem Søren Ørskov (SØ) – har meldt afbud


BS-suppleant Ejnar Haugaard (EH)


 


Dagsorden:


1. Referat fra BS-mødet 23. januar 2019.


2. Siden sidst.


3. Økonomi og medlemsstatus.


4. Status på årets arrangementer og Generalforsamling 13. marts 2019.


5. Program i 2019-2020.


6. Datoer for bestyrelsesmøder.


7. Eventuelt.


Ad 1) Referat fra BS-mødet 23. januar 2019:


Godkendt.


Ad2) Siden sidst:


Kolding Stadsarkiv er i gang med at revidere/formulere deres nye strategi og afholdte 5. marts 2019 en lille interessent-workshop på arkivet. Fra foreningen deltog KN. Der var 6 deltagere samt Lene Wul. Det drejede sig primært om, hvordan man kan imødekomme brugernes forventninger og krav til arkivet i fremtiden.


Foreningen har fået en mail fra Birgitte Kosovic, hvor hun tilbyder et foredrag om Erik Scavenius med udgangspunkt i hendes politisk-personlige romanportræt af ham ”Den inderste fare”. PMP har svaret, at foreningen vender tilbage, såfremt vi ønsker at gøre brug af det.


Foreningens adgang til Virk.dk fungerer nu. PMP og IH har adgang. 


Kulturkolding har udsendt nyhedsbrev for marts 2019:


Kulturpriser og Kulturevent 2019 . Der kan indstilles nominerede til de fire kulturpriser til og med fredag 15. marts. Årets priser bliver uddelt tirsdag 23. april på Godset.


Foreningen har ingen forslag.


Infomøde om Kulturnat og Festuge: Tirsdag 5. marts 2019 – ingen fra foreningen deltog.


Netsværksmøde – Sammen om musikken: Torsdag 14. marts 2019 – ikke relevant for foreningen.


Nyt fundraising-seminar: Fokus på kommunikation og formidling: Tirsdag 12. marts 2019. Ingen fra foreningen deltager.


Kultur & Kaffe på Nicolai: Torsdag 28. marts 2019 – fra foreningen deltager KN.


Puljer og ansøgningsfrister: Ikke umiddelbart relevant for foreningen.


Lokalhistorisk Udvalg i Kolding Kommune afholder møde 18. marts 2019 på Kolding Stadsarkiv. Referat fra sidste møde vil blive udleveret her. PMP deltager.


Foreningen har fået en henvendelse fra Drachmann Selskabet i Kolding v/Lars Stig Duehart om et evt. foredrag i foreningen om Holger Drachmann – Historien om hans liv og færden i Kolding. Foreningen er positiv over for et sådant foredrag.


Kulturkolding har udsendt Invitation til kulturaktørmøde 25. marts 2019, idet den nuværende regionale kulturaftale udløber med udgangen af 2019, og forberedelserne til udarbejdelse af en ny aftale er i gang. Ingen deltagelse fra foreningen.


Tirsdag 9. april 2019. Ole Sønnichsen holder foredrag på Nicolai Scene om ”One Dollar man”. Historien om danskeren, der ændrede anden verdenskrig. KN deltager og har billet.


Ad3) Økonomi og medlemsstatus:


IH gennemgik regnskabet for januar og februar 2019. Foreningens hjemmeside er betalt for de næste 2 år. Indtægter i alt kr. 2.900,00 og udgifter i alt kr. 3.006,40. Kasse- og bankbeholdning i alt kr. 79.865.45.


Medlemstallet er på i alt 340.


Ad 4) Status på årets arrangementer og Generalforsamling 13. marts 2019:


Der er et arrangement tilbage i sæson 2018-2019. Årets generalforsamling 13. marts 2019. Efter generalforsamlingen er der foredrag med John Rasmussen ”Fra frikadeller til smørrebrød”.


I pausen er foreningen vært ved øl og vand. PMP tager kontakt til KUC om drikkevarer.


PMP aflægger beretning i ord og billeder. Bestyrelsen har fået tilsendt beretningen og har ingen kommentarer til denne.


Foreningens revisor har fået regnskabet for 2018 til godkendelse,


Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg: Kurt Nielsen, Preben Meyer Petersen og Else-Marie Træholt Pedersen.  Alle modtager genvalg. Ejnar Haugaard indstilles til posten som bestyrelsessuppleant. Derudover skal der findes en revisorsuppleant, idet Mogens Vindfeldt ikke ønsker genvalg.


Ad 5) Program i 2019-2020:


4 aftaler er på plads. Der arbejdes videre med de sidste aftaler.


Ad 6) Datoer for bestyrelsesmøder:


Der blev aftalt datoer for bestyrelsesmøder for sæson 2019-2020.


Ad 7) Eventuelt:


Næste ordinære bestyrelsesmøde 24. april 2019, kl. 16.00 hos Else-Marie Træholt Pedersen.


Afbud fra Ejnar Haugaard.


Ref. EMTP


------------------------------------------------------------------


Referat fra bestyrelsesmøde


Dato: Onsdag 23. januar 2019, kl. 16.00


Sted:             Else-Marie Træholt Pedersen


Indkaldt til mødet:


Formand Preben Meyer Petersen (PMP)


Kasserer Inger Henriksen (IH)


Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)


Bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen (KN)


Bestyrelsesmedlem Søren Ørskov (SØ)


Dagsorden:


1. Referat fra bestyrelsesmødet 5. december 2018.


2. Siden sidst.


3. Økonomi og medlemsstatus.


4. Status på årets arrangementer.


5. Næste års program i detaljer.


6. Eventuelt.


Formanden bød velkommen til foreningens medlem, Ejnar Haugaard, der har vist interesse for at stille op som suppleant til bestyrelsen.


Ad 1) Referat fra bestyrelsesmødet 5. december 2018:


Godkendt.


Ad 2) Siden sidst:


Foreningen har modtaget invitation fra Dansk Lokalhistorisk Forening, der holder årsmøde og generalforsamling i Vejle 5.-7. april 2019. Vores forening er ikke medlem, og ingen fra bestyrelsen deltager.


Foreningen har indrapporteret til Kolding Kommune, hvor mange medlemmer man har fordelt på kvinder og mænd alle over 60 år.


Foreningen har igen fået henvendelse fra Google vedrørende annoncering – fortsat ikke interesseret.


Foreningens medlem Gunnar Ebbesen sov stille ind 9. januar 2019. Gunnar har været foredragsholder i foreningen flere gange, ligesom han har været dirigent ved utallige generalforsamlinger i foreningen.


PMP og KN deltog i bisættelsen i Kristkirken medbringende en smuk bårebuket fra foreningen.


Kulturafdelingen i Kolding Kommune inviterede til nytårskur 16. januar 2019 på Kolding Bibliotek. PMP, KN og EMTP deltog. Der var velkomst ved kulturudvalgsformand Jesper Elkjær. Herefter præsenterede Martin Røen, ny leder af Godset, sig, og det samme gjorde Janus Møller Jensen, ny direktør for Koldinghus. Kulturchef Lisbet Lambert gav herefter et overblik over kulturarrangementer i Kolding i 2019. Nytårskuren sluttede med ”Bobler og kransekage”. Et hyggeligt arrangement, hvor der også var mulighed for at hilse på aktører fra andre foreninger i Kolding Kommune.


Dirigent til generalforsamlingen 13. marts 2019. PMP undersøger mulighederne for emner, som bestyrelsen kan forslå på generalforsamlingen.


Revisorsuppleant Mogens Vindfeldt har meddelt, at han ikke ønsker at stille op længere, så der skal vælges en ny suppleant på generalforsamlingen.


Drøftelse af foreningens hjemmeside. Fint med kort omtale af næste arrangement på ”Velkomstsiden”.


Ad 3) Økonomi og medlemsstatus:


IH gennemgik årsregnskab for 2018 og budget for 2019. Indtægter i alt kr. 38.345,00 og udgifter i alt kr. 32.480,25. Kasse- og bankbeholdning i alt kr. 79.971,85.


Medlemstallet er på i alt 328.


Koldingbogen kan ikke købes via foreningen mere.


 


Ad 4) Status på årets arrangementer:


Onsdag 6. februar 2019 – Spejderbevægelsen – PMP tjekker op med Andy Schmidt.


Onsdag 27. februar 2019 – Byens forandringer – KN tjekker op med Gunnar Storm Thomsen.


Onsdag 13. marts 2019 – Fra frikadeller til smørrebrød – IH tjekker op med John Rasmussen.


Ad 5) Næste års program i detaljer:


Sæson 2019-2020 - arrangementer og aftaler blev diskuteret. Der er p.t. indgået aftale om to arrangementer.


Ad 6) Eventuelt:


Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til 6. marts 2019, kl. 16.00 hos Kurt Nielsen. Afbud fra Søren Ørskov pga. arbejde/messe.


Ejnar Haugaard træder ind som bestyrelsessuppleant og stiller op til valg som sådan på generalforsamlingen 13. marts 2019. TAK for det.


Mødet sluttede kl. 19.00.


Ref. EMTP


--------------------------------------------------------------------------           


Referat fra bestyrelsesmøde


Dato:            Onsdag 5. december 2018, kl. 16.00


Sted:             Preben Meyer Petersen


Indkaldt til mødet:


Formand Preben Meyer Petersen (PMP)


Kasserer Inger Henriksen (IH)


Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)


Bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen (KN)


Bestyrelsesmedlem Søren Ørskov (SØ)


Dagsorden:


1.  Referat fra bestyrelsesmødet 12. september 2018


2.  Siden sidst


3.  Økonomi og medlemsstatus


4.  Status på årets arrangementer og planer for næste år


5.  Valg af medlemmer til bestyrelsen på generalforsamlingen


6.  Honorering af foredragsholdere


7.  ”Årets gang” færdiggøres


8.  EventueltAd 1) Referat fra bestyrelsesmødet 12. september 2018:          

Godkendt.          


Ad 2) Siden sidst:


Lokalhistorisk Udvalg har afholdt møde 1. oktober 2018 på Kolding Stadsarkiv, hvor PMP deltog.


Referat fra sidste møde i udvalget 12. marts 2018 blev udsendt samen med mødeindkaldelsen.


Bordet rundt kort hvor de repræsenterede foreninger kort fortalte om planlagte og evt. kommende aktiviteter.


Projektansat Kristina Ladager, Kolding Kommune orienterede om Genforeningen 2020 – herunder diskussion af evt. samarbejdsprojekter.


Koldingbogen 2018 har fået en fin omtale i dagspressen.


KulturKolding har inviteret til Infomøde om genforeningsjubilæet 2020, 12. december 2018 kl. 16.30 på Kolding Bibliotek, men det er denne dato, foreningen har julearrangement på Kolding Vandrerhjem, så derfor er der ingen deltagelse fra foreningen.


Foreningsportalen har 3. december 2018 sendt en skrivelse til foreningen ”Erklæring om indhentelse af børneattester” i forbindelse med idrætsaktiviteter, men PMP mener ikke, at det er relevant, idet foreningen ingen medlemmer har under 18 år og kun booker lokaler til foredrag.


Auditoriet på KUC er booket til sæsonen 2019-2020.


Ad 3) Økonomi og medlemsstatus:


IH gennemgik regnskabet pr. 30. november 2018.


Indtægter i alt kr. 38.345,00 og udgifter i alt kr. 26.479,75.


Kasse- og bankbeholdning i alt kr. 85.972,35


Medlemstallet er på i alt 328.


I begyndelsen af 2019 vil der blive opkrævet abonnement på foreningens hjemmeside. Der er ikke modtaget faktura endnu.


Planen er at bestille 700 programmer igen for sæsonen 2019-2020.


Ad 4) Status på årets arrangementer og planer for næste års indlæg:


Der er 123 medlemmer, der gerne vil med til foreningens julearrangement på Kolding Vandrerhjem, så der er venteliste.


Arrangementet var booket op allerede første tilmeldingsdag, så derfor er der i bestyrelsen enighed om, at der ved fremtidige arrangementer kun er nødvendigt med to tilmeldingsdage.


Bestyrelsen er selvskrevne til at deltage i arrangementerne, ellers skal man positivt melde fra.


Arrangementerne i foråret 2019 ser det ud til at være styr på. Kontaktpersonen i bestyrelsen følger evt. op. Foredragsholderne kan få bistand fra KN med hensyn til billeder/teknik.


Drøftelse af forslag til sæson 2019-2020. En enkelt aftale er på plads. PMP har fået henvendelse fra et af foreningens medlemmer om emner til foredrag. Det arbejdes der videre med. EMTP har også modtaget et forslag fra et af foreningens medlemmer. KN vil følge på dette.


Ad 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen på generalforsamlingen:


På valg er:


Kurt Nielsen – modtager genvalg


Preben Meyer Petersen – modtager genvalg


Else-Marie Træholt Pedersen – modtager genvalg


Valg af bestyrelsessuppleant


Foreningen har modtaget henvendelse fra et af foreningens medlemmer, som kunne være interesseret i at blive suppleant for bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder videre med dette.


Ad 6) Honorering af foredragsholdere:


Aftales individuelt med foredragsholderen. Er der tale om et forholdsvist stort honorar, drøftes det på foreningens bestyrelsesmøde.


Ad 7) ”Årets gang” færdiggøres:


EMTP har været på Kolding Stadsarkiv for at få et fingerpeg om, hvad der er relevant at gemme. Det er godt at bruge den ”sunde fornuft”.


EMTP tilretter ”Årets gang”.


Ad 8) Eventuelt:


Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag den 23. januar 2019, kl. 16.00 hos Else-Marie Træholt Pedersen.


Mødet sluttede kl. 19.00


Ref. EMTP

--------------------------------------------------------------------------------------     

           

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag 12. september 2018, kl. 16.00

Sted: Søren Ørskov

 

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen (KN)

Bestyrelsesmedlem Søren Ørskov (SØ)

Bestyrelsessuppleant: Vakant

 

Dagsorden:

1. Referat fra bestyrelsesmødet 1. august 2018

2. Siden sidst

3. Økonomi og medlemsstatus

4. Ajourføring af ”Årets gang”

5. Arrangement på Genforenings- og Grænsemuseet

6. Markering af Genforeningen 2020

7. Eventuelt

 

Ad 1) Referat fra bestyrelsesmødet 1. august 2018:

 

Godkendt.

 

Ad2) Siden sidst:

 

Foreningen har taget udstillingen: Borg, By og Land ned på Kolding Bibliotek og herefter afleveret den på Kongeaamuseet i Vamdrup. Det har været et positivt samarbejde med Kolding Bibliotek omkring udstillingen, og foreningen har modtaget en pæn mail fra biblioteket med positiv tilbagemelding. Det er dejligt, at vi som forening har kunnet bidrage med praktisk arbejde omkring udstillingen og er enige om, at det kan foreningen godt gøre en anden gang.

 

PMP har opdateret Kultunaut med foreningens arrangementer 2018-2019 dog ikke med de arrangementer med tilmelding.

 

Gert Madsen, Kolding Netavis, vil gerne sætte foreningens arrangementer på netavisen. Skal på foreningens liste over pressemeddelelser.

 

Bestyrelsesmedlemmerne har haft en korrespondance pr. mail omkring betaling af ca. kr. 1.200,- til digitalisering af en gammel Kosmoramafilm til arrangementet 3. oktober 2018. Filmen findes på Kolding Stadsarkiv, men her havde man ikke mulighed for at betale. Beslutningen blev, at foreningen ikke betaler, idet der ikke kunne gives garanti for, at det kunne nås inden 3. oktober, ellers var bestyrelsen positiv stemt for betaling.

 

KN vil se på foreningens oplysninger på SimpleSite Aps, om alt er registreret korrekt på hjemmesiden. Giver besked herom til EMTP.

 

Ad 3) Økonomi og medlemsstatus:

 

IH gennemgik regnskabet pr. 11. september 2018

Driftsstatus viser indtægter for kr. 33.170,00 og udgifter for kr. 13.035,75

Kasse- og bankbeholdning kr. 94.241,35

Medlemstallet er på i alt 334.

Der er p.t. 18 enkeltmedlemmer og 12 par, der ikke har betalt kontingent endnu, men det er ifølge IH ikke usædvanligt så tidligt på sæsonen.

 

IH nævnte, at det er muligt at få hjælp på biblioteket ved ændring af CVR-oplysninger, f.eks. ved formandsskifte.

 

Ad 4) Ajourføring af ”Årets gang”:

 

Bestyrelsen blev ikke færdig med ajourføringen. Pkt. på næste bestyrelsesmøde 5. december.

 

Ad 5) Arrangement på Genforenings- og Grænsemuseet:

 

Der er p.t. 51 tilmeldte til 16. september 2018 og 50 tilmeldte til 23. september 2018. Der er 7 medlemmer på venteliste. EMTP tager kontakt til museet for at høre, om det er muligt at få de 7 medlemmer fra ventelisten med.

 

Ad 6) Markering af Genforeningen 2020:

 

Region Syddanmark har afsat kr. 700.000,- til lokale initiativer, og Kulturministeriet og Folketinget har afsat en pulje på 8 mio. til Genforeningsjubilæet. 4 bestyrelsesmedlemmer (fra tidligere bestyrelse) deltog i begyndelsen af 2017 i en Workshop på Den Gamle Grænsekro om forberedelser til fejringen af 100 året for Genforeningen. Foreningen deltager ikke selvstændigt i markeringen, men er positiv overfor samarbejde med andre foreninger.

 

Ad 7) Eventuelt:

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag 5. december 2018, kl. 16.00 hos Preben Meyer Petersen.

 

Mødet sluttede kl. 19.05

 

Ref. EMTP


   

------------------------------------------------------------------------       

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag 1. august 2018 kl. 11.00.

Sted: Inger Henriksen


Indkaldt til mødet:


Formand Preben Meyer Petersen (PMP)


Kasserer Inger Henriksen (IH)


Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)


Bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen (KN)


Bestyrelsesmedlem Søren Ørskov (SØ)

-

Afbud fra Kurt Nielsen

-

Dagsorden:


1. Referat fra bestyrelsesmødet 30. maj 2018


2. Siden sidst


3. Økonomi og medlemsstatus


4. Ajourføring af ”Årets gang”


5. Udstillingen på Biblioteket


6. Program 2018-2019 pakkes og gøres klar til forsendelse


7. Eventuelt


Ad1) Referat fra bestyrelsesmødet 30. maj 2018:      


Godkendt.   

     
Ad 2) Siden sidst:      


PMP og IH har nu fået foreningens adgang til virk.dk til at fungere.


Foreningen har modtaget en mail fra bibliotekar Søren Flø Sørensen, Koldingbibliotekerne vedrørende Kolding Folkeuniversitet udbyder i anledning af 750-års jubilæet tre lokalhistoriske foredrag. Bestyrelsen er enige om, at videresende mailen til foreningens medlemmer.


Foreningen har udarbejdet en skrivelse vedrørende ”Persondatapolitik for Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn”. Udsendes sammen med sæsonprogram 2018-2019 til foreningens medlemmer. Endvidere opdateres foreningens hjemmeside med skrivelsen under ”Foreningens love”.


EMTP booker lokale hos KUC til sæsonen 2019-2020.


Foreningen har modtaget Nyhedsbrev juli 2018 fra KulturKolding med informationer om:


- Kolding Kulturnat 2018 og Trekantens Festuge


- Kultur & Kaffe i Nicolai Café


- Biblioteksparken


- Sociale Medier


- Persondataforordningen


- Puljemidler


PMP har været inde at dyrke området omkring Kulturpuljen, men er kommet frem til, at foreningen ikke opfylder betingelserne for at søge ud fra kommunes ”Kriterier for tildeling af støtte”, når det drejer sig om sæsonarrangementerne.


Ad 3) Økonomi og medlemsstatus:


Regnskab pr. 31. juli 2018 blev gennemgået. Aktiver og passiver balancerer med kr. 66.669,60. Medlemstal: 320.


Ad 4) Ajourføring af ”Årets gang”:


På grund af KNs afbud til bestyrelsesmødet, blev punktet udsat til næste bestyrelsesmøde 12. september 2018.


Ad 5) Udstillingen på Biblioteket:


Foreningen har været behjælpelig med at opstille udstillingen: Borg, By og Land på Kolding Bibliotek, hvor den kan ses indtil 13. august 2018. PMP har udarbejdet pressemeddelelse herom, som har været bragt i JydskeVestkysten og Ugeavisen sammen med billede af udstillingen.


Ad 6) Program 2018-2019 pakkes og gøres klar til forsendelse:


Sæsonprogrammet blev pakket og gjort klar til forsendelse. Medlemmerne får tilsendt nyt medlemskort gyldigt til 31. august 2019, når foreningen har modtaget kontingentindbetalingen.


PMP har fået positiv tilkendegivelse fra Helge Kjerside omkring bistand til sæsonprogrammet 2019-2020.


Ad 7) Eventuelt:


Der har ingen reaktioner været på foreningens opfordring af 23. marts 2018 med hensyn til at finde en suppleant til bestyrelsen. Er fortsat vakant.


Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag 12. september 2018, kl. 16.00 hos Søren Ørskov.


Ref. EMTP


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag 30. maj 2018, kl. 16.00

Sted: Preben Meyer Petersen

 

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen (KN)

Bestyrelsesmedlem Søren Ørskov (SØ)

 

Dagsorden:

1. Referat fra bestyrelsesmødet 18. april 2018

2. Siden sidst

3. Program 2018-2019 færdiggøres

4. Eventuelt

 

Ad 1) Referat fra bestyrelsesmødet 18. april 2018:

 

Godkendt.

 

Ad 2) Siden sidst:

 

Kongeaamuseet i Vamdrup havde inviteret til museumsåbning lørdag 5. maj 2018. Årets udstilling drejer sig om skoler i Hjarup-Vamdrup-Ødis området. Ingen deltagelse fra foreningens bestyrelse.

 

Harteværket ved Kolding bød 19. maj 2018 på Opera i den gamle turbinesal på Harteværket. Ingen deltagelse fra foreningens bestyrelse.

 

Kongeaamusset i Vamdrup havde inviteret til 50 års fødselsdag lørdag 26. maj 2018. Ingen deltagelse fra foreningens bestyrelse.

 

Kolding Vandrerhjem har i år 80 års fødselsdag og fejrede det 27. maj 2018 med ”Åbent Hus”.

PMP, IH og KN deltog og syntes, at det havde været et spændende besøg.

 

Foreningens adgang til virk.dk fungerer ikke helt, som det skal. PMP og IH vil mødes for at se på problemet og få det løst.

 

Databeskyttelsesforordningen – populært kaldet persondataforordningen – er den EU-forordning, som trådte i kraft som dansk lov 25. maj 2018. Formålet med forordningen er at styrke beskyttelsen af EU-borgeres personoplysninger samt harmonisere lovgivningen på området i EU-landene. IH havde udarbejdet en skrivelse, som foreningens bestyrelse skrev under på. PMP havde været inde at se på Datatilsynets vejledning med henblik på, at foreningen får udarbejdet skrivelse til foreningens medlemmer samt foreningens hjemmeside. Det blev aftalt, at PMP og IH mødes med henblik på at lave et udkast til skrivelse.

 

Ad 3) Program 2018-2019 færdiggøres:

 

Program 2018-2019 blev gennemgået. KN vil nu rette programmet til og herefter sende det til opsætning hos Helge Kjerside. Trykkes i 600 eksemplarer.

   

Sæsonprogrammet udsendes til foreningens medlemmer i begyndelsen af august 2018.

 

Ad 4) Eventuelt:

 

Pressemeddele skal udarbejdes vedrørende udstillingen: Borg, By og Land på Kolding Bibliotek i juli/august.

 

IH vil lave udkast til datoer for bestyrelsesmøder samt arrangementer for sæsonen 2019-2020.

Når arrangementsdatoerne er godkendt, reserverer EMTP lokaler på KUC.

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag 1. august 2018 kl. 11.00 hos Inger Henriksen.

 

Mødet sluttede kl. 18.05.

 

Ref. EMTP      
-------------------------------------------------------------------------------------


Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag 18. april 2018, kl. 16.00

Sted: Else-Marie Træholt Pedersen

 

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen (KN)

Bestyrelsesmedlem Søren Ørskov (SØ)

 

Dagsorden:

1. Referat fra bestyrelsesmødet 7. marts 2018

2. Siden sidst

3. Økonomi og medlemsstatus

4. Koldinghus 750 års jubilæum

5. Evaluering af generalforsamling 14. marts 2018

6. Program 2018-2019

7. Bestyrelsesmøder 2018-2019

8. Eventuelt

 

Formanden bød velkommen til Søren Ørskov - nyt bestyrelsesmedlem i foreningen.

PMP fortsætter som formand, IH som kasserer og EMTP som sekretær.

 

Ad 1) Referat fra bestyrelsesmødet 7. marts 2018:

 

Godkendt.

 

Ad 2) Siden sidst:

 

Lokalhistorisk Udvalg i Kolding Kommune holdt møde 12. marts 2018 på Kongeaamuseet i Vamdrup, og fra foreningen deltog PMP, KN og EMTP. De fremmødte foreninger fortalte kort om deres aktiviteter. Referat fra mødet er ikke modtaget endnu.

 

PMP deltog 21. marts 2018 i et informationsmøde omkring planerne for udvikling af Skamlingsbanken som nationalt samlingssted med sjælden natur, storslåede udsigter, besøgscenter, folkemødeplads og friluftsaktiviteter. Man er i gang med at etablere stier til stranden. Der blev vist billeder fra nu og fremadrettet. Der arbejdes videre med projektet.

 

Tidligere bestyrelsesmedlem Beth Hau er fyldt 80 år. PMP var forbi med et gavekort fra foreningen.

Foreningen har modtaget en mail fra Beth Hau, hvor hun takkede for gaven.

 

Foreningens tidligere kasserer Knud Lauesgaard Pedersen er afgået ved døden i marts 2018. Foreningen sendte bårebuket.

 

Kulturudvalget afholdte 10. april 2018 den årlige kulturevent på Godset i Kolding. Vinderne af årets

kulturpriser:

Kolding Stadsarkiv/KulturKolding-prisen

Nicolai Biograf/Årets Kulturelle Aftryk

Sanne Dewas/Årets Kulturelle Highfive

Jacob Knudsen, Dronning Dorothea Teatret/Årets Ildsjæl

 

Foreningen var ikke repræsenteret ved arrangementet.

 

EMTP havde fået sendt en invitation til et arrangement i Hejlsminde Forsamlingshus, der i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for Hejls-Hejlsminde, havde et foredrag om Brandsøs historie op gennem tiden ved Pia Viscor, der har skrevet bogen om Brandsøs historie.

Desværre kunne ingen fra bestyrelsen deltage.

 

Foreningens Virk.dk er ikke registreret på den rigtige måde. PMP ser på det.

 

Foreningens eksemplarer af Koldingbogen er solgt på nær 4, som er leveret tilbage til Kolding Stadsarkiv. Foreningen har modtaget faktura på de solgte eksemplarer. Desværre var der fejl i fakturaen, og IH har pr. mail kontaktet stadsarkivar Lene Wul omkring dette.

Foreningen får ingen rabat på Koldingbogen i år.

 

Ad 3) Økonomi og medlemsstatus:

 

Regnskab pr. 31. marts 2018 udleveret. Indtægter 2018 kr. 1.670,- . Udgifter 2018 kr. 4.285,50. Aktiver/Passiver i alt kr. 74.866,60. Medlemstallet er på 316.

 

Ad 4) Koldinghus 750 års jubilæum:

 

Ingen bemærkninger udover udstillingen ”By, Borg og Land”. Materialerne afhentes i Christiansfeld den 30.juli og opstilles samme dato på Kolding Bibliotek.
Den 13. august skal det afhentes her og afleveres på Kongeaamuseet i Vamdrup.
Udarbejdelse af pressemeddelelse.

 

Ad 5) Evaluering af generalforsamling 14. marts 2018:

 

Forløb tilfredsstillende dog blev der ikke valgt en bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen har efterfølgende pr. mail til foreningens medlemmer sendt en opfordring om at tilkendegive, såfremt denne post kunne have interesse, men desværre har der ingen tilkendegivelser været. Bestyrelsen arbejder videre med at finde en bestyrelsessuppleant.

Bestyrelsen skal være opmærksom på, at dagsorden til generalforsamlingen skal følge ”Love for Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn”.

 

Ad 6) Program 2018-2019:

 

Alle aftaler er på plads, dog mangler der en enkelt tekst. Gennemgang af programmet med lidt rettelser til tekst m.v. Indtil videre er der aftalt bestyrelsesmøde 30. maj 2018 for endelig færdiggørelse af program 2018-2019.

 

Ad 7) Bestyrelsesmøder 2018-2019:

 

EMTP ajourfører listen med de sidste aftalte møder og sender den ud til bestyrelsen.

 

Ad 8) Eventuelt:

 

Årets gang i Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn skal ajourføres.

 

Mødet sluttede kl. 19.01.

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag 30. maj 2018 kl. 16.00 hos Preben Meyer Petersen.

 

Ref. EMTP

-------------------------------------------------------------------------------------

         

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag 7. marts 2018, kl. 14.00

Sted: Preben Meyer Petersen


Indkaldt til mødet:


Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Bs-medlem Kurt Nielsen (KN)

Bs-medlem Beth Hau (BH)

Bs-suppleant Hans Thomsen Hansen (HTH)


Afbud fra Inger Henriksen og Hans Thomsen Hansen


Dagsorden:


1. Referat fra bs-mødet 24. januar 2018

2. Siden sidst

3. Økonomi og medlemsstatus

4. Koldinghus 750 års jubilæum

5. Generalforsamling 14. marts 2018

6. Program 2018-2019

7. Eventuelt


Ad 1) Referat fra bs-mødet 24. januar 2018:


Godkendt.


Ad 2) Siden sidst:


Foreningen har modtaget invitation fra Dansk Lokalhistorisk Forening, der holder sit årsmøde i Ribe 13.-15. april 2018. Vores forening er ikke medlem, og ingen fra bestyrelsen deltager.


29. januar 2018 var PMP og EMTP til evalueringsmøde på Kongeaamuseet i Vamdrup om Udstillingen ”By, Borg og Land” på Koldinghus i anledning af 750 års jubilæet. Det har været positivt at lære de andre lokalhistoriske foreninger og arkiver at kende.


IH, KN og EMTP deltog i Kulturforvaltningens Nytårskur for kulturaktører 30. januar 2018 på Kolding Bibliotek. Der var tale af bl.a. direktør Thomas Thulstrup, Museet på Koldinghus og kulturchef Lisbet Holten Lambert, Kolding Kommune. Efterfølgende mulighed for at hilse på andre kulturaktører samt nyde musik leveret af elever fra Kolding Musikskole.


Åbning af Det historiske værksted Bryggeriet under Kolding Bibliotek fandt sted 12. februar 2018. BH, KN, PMP og EMTP deltog. På åbningsdagen havde Kolding Stadsarkiv fokus på billeder fra 1970-erne. Det kom der megen sjov snak ud af: ”Kan du huske?”, ”Hvem mon det er?” og mange andre kommentarer. Det historiske værksted holder åbent den tredje mandag i hver måned fra kl. 10-16.


Kolding Kommune, Børne- og Uddannelsesforvaltningen, har rykket foreningen for et skema, der skulle have været indsendt. Dette er nu bragt i orden. Bl.a. skulle foreningen indberette aldersfordelingen på foreningens medlemmer. Pr. 1. januar 2018 havde foreningen 300 medlemmer heraf 163 mænd og 137 kvinder, næsten alle 60+.


Foreningen har fået henvendelse fra Google vedrørende annoncering til en pris af kr. 600.00. Har ingen interesse.


Indstilling til årets kulturpris. Foreningen gør ikke noget.


Kulturnatten 24. august 2018. Foreningen gør ikke noget aktivt.


Mandag 12. marts 2018 er der møde i Lokalhistorisk Udvalg på Kongeaamuseet i Vamdrup. KN, PMP og EMTP deltager.


Lene Wul, Kolding Stadsarkiv, har meddelt, at Genforenings- og Grænsemuseet 14. marts 2018 får besøg af Anke Spoorendonk, som bl.a. vil fortælle om sin barndom og politiske virke i Sydslesvig, som den første SSW-minister i den slesvig-holstenske landsregering. Det er samme aften, som foreningen har generalforsamling.


PMP har sendt pressemeddelelse til JV samt Kolding Ugeavis vedrørende generalforsamlingen.


2. marts 2018 inviterede Kolding Stadsarkiv til udgivelse af bogen ”Iværksætterne – Da Kolding blev moderne” skrevet af forfatter Helle Juhl. Et rigtigt fint arrangement med taler af stadsarkivar Lene Wul, borgmester Jørn Pedersen og forfatter Helle Juhl. Underholdning ved Musikskolens MGP'er og spirekoret. Efterfølgende var der mulighed for at se den tilhørende udstilling i Nicolai Kunst og Design. KN og EMTP deltog.


Ad 3) Økonomi og medlemsstatus:


Medlemstallet er 312 pr. 7. marts 2018. Foreningens regnskab for 2017 samt budget for 2018 er underskrevet af kasserer og godkendt af revisor med henblik på fremlæggelse på generalforsamlingen 14. marts 2018.


Ad 4) Koldinghus 750 års jubilæum:


Folder udarbejdet: 750 år vi fejrer slot og by. Se hele programmet på www.kolding750.dk


Ad 5) Generalforsamling 14. marts 2018:


Bestyrelsen er enige om, at beretningen skal følge foreningens love og fremvises i PowerPoint.


Bestyrelsesmedlem Beth Hau ønsker ikke genvalg. Det samme gælder bestyrelsessuppleant Hans Thomsen Hansen. Der serveres vand og øl i pausen.


Ad 6) Program 2018-2019:


Alle aftaler for sæson 2018-2019 er på plads. Der arbejdes videre med tekster og billedmateriale til sæsonprogrammet.


Ad 7) Eventuelt:


Mødet sluttede kl. 17.10.


Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag 18. april 2018, kl. 16.00 hos Else-Marie Træholt Pedersen.


Ref. EMTP

-------------------------------------------------------------------------------------


Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag den 24. januar 2018, kl. 14.00

Sted: Beth Hau

 

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Bs-medlem Kurt Nielsen (KN)

Bs-medlem Beth Hau (BH)

Bs-suppleant Hans Thomsen Hansen (HTH)

 

Dagsorden:

1. Referat fra bs-mødet 6. december 2017.

2. Siden sidst.

3. Økonomi og medlemsstatus.

4. Status på arrangementer i resten af denne sæson.

5. Koldinghus 750 års jubilæum.

6. Generalforsamling 14. marts 2018.

7. Program 2018-2019.

8. Eventuelt.

 

Ad 1) Referat fra bs-mødet 6. december 2017:

 

Godkendt.

 

Ad 2) Siden sidst:

 

Kultunaut er nu rettet til, og når det nye program for 2018-2019 er færdigt, vil dette blive lagt ind for hele sæsonen. Ca. 2 dage efter får foreningen en bekræftelse på, at det er OK.

 

Kolding Senior er ophørt ved udgangen af 2017.

Niels-Ove Skøtt, Kolding, har taget initiativ til en ny netavis ”Kolding Områdets Senioravis” - udkommer om mandagen i ulige uger. Bestyrelsen overvejer.

 

Udstillingen ”By, Borg og Land” på Koldinghus åbnede 17. januar 2018. BH, KN, PMP og EMTP deltog.

KN og PMP har ydet praktisk assistance ved opstilling af udstillingen.

 

Kulturforvaltningens Nytårskur for kulturaktører afholdes på Kolding Bibliotek 30. januar 2018.

IH, KN og EMTP deltager.

 

Foreningen har modtaget invitation til Fundraising seminar 1. marts 2018 fra Kulturafdelingen, Kolding. Ingen fra bestyrelsen deltager.

 

Foreningen har modtaget invitation til informationsmøde om Kolding 750 år den 25. januar 2018 på By- og Udviklingsforvaltningen, Ingen fra bestyrelsen deltager.

 

Foreningen har modtaget invitation til Lokalhistorisk Inspirationsdag 19. februar 2018 på Roberthus i Egtved med emner: Portrætfotografiet – digitalisering og formidlingspotentialer. Formidling af Lokalhistorie via QR-koder. Ingen fra bestyrelsen deltager.

 

Bestyrelsen skal være opmærksom på, om der er lydmæssige problemer i lokalet i forbindelse med afvikling af arrangement og agere herpå.

 

Ad 3) Økonomi og medlemsstatus:

 

Medlemmer, der ikke har betalt for sæson 2017-2018, er slettet af medlemslisten. Medlemstallet er på 300 pr. 31. december 2017.

 

Foreningen har 7 eksemplarer af Koldingbogen 2017 tilbage. Tages med ved arrangementer på KUC.

 

Årsregnskab for 2017 blev gennemgået. Indtægter i alt kr. 36.490,00. Udgifter i alt kr. 22.768,86.

Kassebeholdning og bankindestående i alt kr. 76.942,10.

Første udkast til budget 2018 blev gennemgået.

 

Ad 4) Status på arrangementer i resten af denne sæson:

 

Der er styr på arrangementer resten af denne sæson,

 

Hvad gør bestyrelsen, hvis en foredragsholder melder afbud. KN ser på emner og muligheder til ”Plan B”.

 

Ad 5) Koldinghus 750 års jubilæum:

 

PMP og EMTP deltog 13. december 2017 i møde om Koldinghus 750 år på Kongeaamuseet, Vamdrup. Foreningen tilbød praktisk assistance i forbindelse med opsætning af udstilling ”By, Borg og Land” på Koldinghus i januar 2018 samt opstilling af samme udstilling på Kolding Bibliotek i august 2018.

PMP og EMTP deltager i evalueringsmøde 29. januar 2018 på Kongeaamuseet, Vamdrup.

 

Referater af møder m.v. i andre foreninger, som foreningen deltager i, skal på foreningens USB-stik.

 

Ad 6) Generalforsamling 14. marts 2018:

 

Indkaldelse til generalforsamling er i foreningens program for sæson 2017-2018. Endvidere skal der sendes reminder ud.

Bs-medlem IH er villig til at modtage genvalg. Bs-medlem Beth Hau samt bs-suppleant Hans Thomsen Hansen ønsker ikke genvalg.

Foreningen skal have skriftlig tilbagemelding fra revisor Else Skouboe samt revisorsuppleant Mogens Vindfeldt om de ønsker genvalg, såfremt de ikke deltager i generalforsamlingen.

Der arbejdes videre med mulige emner til bestyrelsen.

 

Ad 7) Program 2018-2019:

 

5 aftaler er på plads til sæson 2018-2019. Der arbejdes videre med de sidste arrangementer.

 

Ad 8) Eventuelt:

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag den 7. marts 2018, kl. 14.00 hos Preben Meyer Petersen

 

Ref. EMTP

--------------------------------------------------------------------------


Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag den 6. december 2017, kl. 15.00

Sted: Kurt Nielsen.

 

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Bs-medlem Kurt Nielsen (KN)

Bs-medlem Beth Hau (BH)

Bs-suppleant Hans Thomsen Hansen (HTH)

 

Afbud fra Hans Thomsen Hansen og Inger Henriksen

 

Dagsorden:

1. Referat fra bs-mødet 20. september 2017.

2. Siden sidst.

3. Økonomi og medlemsstatus.

4. Status på arrangementer i resten af denne sæson.

5. Datoer for bestyrelsesmøder og arrangementer 2018-2019.

6. Emner til nye bestyrelsesmedlemmer.

7. Eventuelt

 

Ad 1: Referat fra bs-mødet 20. september 2017.

 

BH spurgte ind til, hvorfor der i referatet under punkt 4 stod, at der var 40 tilmeldte til arrangementet 30. september 2017, når der have været 51 med.

Svar: Der var kommet 11 yderligere tilmeldinger efter bs-mødet.

Referatet blev herefter godkendt.

 

Ad 2: Siden sidst:

 

Foreningen har afholdt 5 arrangementer i denne sæson. Alle med succes og stort deltagerantal.

 

15. november 2017 blev Koldingbogen præsenteret på Nicolai Scene. IH, PMP og EMTP deltog i arrangementet. Foreningen har 30 eksemplarer til salg til medlemmer.

 

Foreningen har fået en henvendelse fra Kongeaamuseet Vamdrup om Koldinghus 750 år. PMP og EMTP deltager i møde 13. december 2017 på Kongeaamuseet.

 

Foreningen sender 3 pressemeddelelser i forbindelse med kommende arrangement: Kolding Ugeavis og JydskeVestkysten Kolding bringer kun teksten, hvorimod Kolding Senior både bringer tekst og billede.

Der er ikke sendt pressemeddelelse om virksomhedsbesøg 13. december 2017 hos Danfoss A/S, idet besøget er booket med 90 deltagere samt venteliste.

 

EMTP har pr. mail 22. november 2017 anmodet Kulturforvaltningen om at få ændret foreningens oplysninger. Har været på forvaltningen og fået bekræftet, at mailen er modtaget. Har dags dato rykket igen.

 

DK Hostmaster har sendt mail til Gunnar Storm Thomsen om betaling. KN har været inde at rette, men vil undersøge Simple Site. Foreningen har betalt indtil 17. april 2019.

 

Ad 3: Økonomi og medlemsstatus:

 

Regnskab pr. 30. november 2017 viser indtægter for kr. 36.440,00. Udgifter for kr. 21.391,86.

Kassebeholdning og bankindestående i alt kr. 77.189,10.

Medlemstal er på i alt 324.

P.t. er der 6 enkeltmedlemmer samt 9 par, der ikke har betalt medlemskontingent for 2017-18.

På sidste bs-møde 20. september 2017 blev det besluttet, at kasserer IH skulle sende en reminder ud pr. mail i november måned til de medlemmer, der ikke har betalt.

 

Ad 4: Status på arrangementer i resten af denne sæson:

 

Aftalerne er klare, og der er umiddelbart ingen løse ender.

 

Ad 5: Datoer for bestyrelsesmøder og arrangementer i 2018-2019:

 

Der er fastsat datoer for bestyrelsesmøder i 2018-2019.

Arrangementsdatoer for sæson 2018-2019 er fastsat, og KUC er booket.

Der blev drøftet emner til arrangementer for sæson 2018-2019.

 

Helge Kjerside er behjælpelig med programmet for sæson 2018-2019.

 

Ad 6: Emner til nye bestyrelsesmedlemmer:

 

Bestyrelsesmedlem Beth Hau samt suppleant Hans Thomsen Hansen har meddelt, at de ikke ønsker at forsætte i bestyrelsen efter den 14. marts 2018.

Der blev drøftet forslag til mulige emner. Evt. sende opfordring ud pr. mail til foreningens medlemmer i begyndelsen af det nye år.

 

Ad 7: Eventuelt:

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag 24. januar 2018, kl. 14.00 hos Beth Hau.

 

Mødet sluttede kl. 17.20.

 

Ref. EMTP

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 20. september 2017, kl. 14.00 hos Else-Marie Træholt Pedersen.

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMT)

Bs-medlem Kurt Nielsen (KN)

Bs-medlem Beth Hau (BH)

Bs-suppleant Hans Thomsen Hansen (HTH)

Afbud fra Hans Thomsen Hansen

Dagsorden:

1. Referat fra bs-mødet den 2. august 2017

2. Siden sidst

3. Økonomi og medlemsstatus

4. Status på arrangement 23. og 30. september

5. Datoer for bestyrelsesmøder og arrangementer i 2018-2019

6. Emner til nye bestyrelsesmedlemmer

7. Eventuelt

Ad 1: Referat fra bs-mødet den 2. august 2017 blev godkendt.

Ad 2: Siden sidst:

Kommunikationschef Nanna Ebert, Koldinghus, har præciseret foreningens aftale med Koldinghus. 50% rabat på ordinær entré pris. Ved særudstilling skal der betales fuld pris for tillægget – typisk kr. 30.00.

Drøftelse af mails fra andre foreninger. Hvis emnet er inden for foreningens formålsparagraf: At arbejde for oplysning og bevaring af kulturhistorisk betydningsfulde miljøer i Kolding og omegn, beslutter bestyrelsen, om mailen skal videresendes til foreningens medlemmer.

Udlevering af sæsonprogram 2017-18 efter liste. 1. prioritet: Kolding Bibliotek, Floraklubben, OK-klubben. EMTP har sendt sæsonprogrammet elektronisk til de øvrige lokalhistoriske foreninger i Kolding Kommune.

PMP har sendt pressemeddelelse om sæsonprogrammet til JydskeVestkysten samt Ugeavisen. Der har været en lille omtale i begge aviser. Lokalavisen eksisterer ikke mere.

Bestyrelsen undersøger muligheden for at annoncere i Koldingkalenderen.

Ad 3: Økonomi og medlemsstatus:

IH gennemgik økonomien.

Regnskab pr. 19. september 2017 viser indtægter for kr. 31.945,00.

Udgifter for kr. 19.067,30.

Kasse- og bankbeholdning kr. 79.588,26.

Medlemstal er på 301 i alt.

P.t. er der 9 enkeltmedlemmer samt 12 par, der ikke har betalt medlemskontingent for året 2017-18. Bestyrelsen besluttede at sende en reminder ud pr. mail i november måned til de medlemmer, der på det tidspunkt, ikke har betalt.

Ad 4: Status på arrangement 23. og 30. september 2017 om Arkitekt Ernst Petersen og Kolding:

Der er 53 tilmeldte til den 23. september og 40 tilmeldte til den 30. september. KN sørger for gavekort til Sten Krarup for begge arrangementer.

Ad 5: Datoer for bestyrelsesmøder og arrangementer i 2018-2019:

IH laver forslag over datoer til bestyrelsesmøder og arrangementer. I første omgang er det vigtig at få reserveret Auditoriet på KUC. Når dagens referat er skrevet og godkendt af bestyrelsen, så reserverer EMTP lokaler på KUC. Datoer for bestyrelsesmøder fastlægges på bestyrelsesmødet den 6. december.

Ad 6: Emner til nye bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsesmedlem Beth Hau samt suppleant Hans Thomsen Hansen har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen efter generalforsamlingen den 14. marts 2018. Der blev drøftet forslag til mulige emner til afløsere, som kan indstilles til valg på generalforsamlingen. Noget der skal arbejdes videre med.

Ad 7: Eventuelt:

Ved fremtidige arrangementer, hvor der kræves tilmelding enten pr. mail eller telefon, samles disse hos en person fra bestyrelsen, idet det kræver megen koordinering, når tilmeldingerne går til to personer. Aktivlink bruges ved fremtidig tilmelding (KN).

Mødet sluttede kl. 16.53.

Ref. EMTP

-----------------------------------------------------------------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 2. august  2017, kl. 10.00 hos Inger Henriksen.

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Bs-medlem Kurt Nielsen (KN)

Bs-medlem Beth Hau (BH)

Bs-suppleant Hans Thomsen Hansen (HTH)


Dagsorden:

1. Referat fra bs-mødet 26. maj 2017

2. Siden sidst

3. Økonomi og medlemsstatus

4. Program for sæson 2017-201

5. Klargøring til udsendelse af program

6. Eventuelt

Der var afbud for EMTP.

Ad 1: Referat fra bs-mødet den 26.maj 2017 blev godkendt.

Ad 2: Siden sidst:

PMP har forsøgt at få aftalen med rabatordningen  på Koldinghus på skrift, idet der har været situationer hvor man har kunnet kommet ind uden betaling af entre. Nanna Ebert vender tilbage efter 7. august.


Annoncering i Ugeavisen Kolding. Der er udsendt mail fra Ugeavisen som tilbyder flere muligheder for annoncer/markedsføring af foreningens arrangementer.

Det er aftalt at takke nej til tilbuddet om annoncering.


Mail, som er udsendt til bestyrelsen, omkring fernisering 4. august 2017 i Nicolai Kunst & Design blev omtalt.


Mail, som er  udsendt til bestyrelsen, vedrørende Kulturnatten 25. august 2017 blev drøftet.


IH har modtaget falsk mail om overførsel af penge til ukendt konto. Mailen blot slettet. Tidligere tilsvarende sag er politianmeldt.

Ad 3: Økonomi og medlemsstatus:

IH  gennemgik økonomien.

Driftsstatus viser indtægter for kr. 3.920,00.

Udgifter for kr. 11.978,10. 

Kasse- og bankbeholdning kr. 52.462,76 

Medlemstallet er på 309.

Ad 4: Program for sæson 2017-18:

KN gennemgik programmet, som han sammen med Helge Kjerside har stået for. Der var ros til håndtering af arbejdsopgaven.

Foredragsholderne har modtaget programmet elektronisk.

Praktik om arrangementet den 23.september 2017 september blev drøftet.

Ved overtegning gælder ”først til mølle” princippet. Muligheden for ekstra tur den 30. september. blev omtalt. 

Ad 5: Klargøring til udsendelse af program:

Programmerne og indbetalingskort blev kuverteret og afleveret til postafdelingen i Brugsen i Bramdrupdam til forsendelse. Enkelte programmer afleveres af bestyrelsen til medlemmer som bor tæt på.

Ad 6: Eventuelt:

Muligheder for at finde emner til bestyrelsen blev drøftet.

Deltagelse i et bestyrelsesmøde for at se foreningens arbejdsmetoder blev drøftet.

Næste møde er 13. september 2017 hos EMTP

Mødet sluttede kl. 15.15.

Ref. PMP

-----------------------------------------------------------------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde fredag den 26. maj 2017, kl. 14.00 hos Preben Meyer Petersen.

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Bs-medlem Kurt Nielsen (KN)

Bs-medlem Beth Hau (BH)

Bs-suppleant Hans Thomsen Hansen (HTH)


Dagsorden:

1. Referat fra bs-mødet 26. april 2017

2. Siden sidst

3. Økonomi og medlemsstatus

4. Fordeling af opgaver i bestyrelsen

5. Program for sæson 2017-1

6. Eventuelt

Inden bs-mødet gik i gang, fik EMTP overrakt 2 flasker god Italiensk rødvin i anledning 70-års fødselsdagen.

Ad 1: Referat fra bs-mødet den 26. april 2017 blev godkendt.

EMTP spurgte ind til, om referaterne fra bs-møderne skal på foreningens hjemmeside. Umiddelbart nej, men KN lover at undersøge, hvor mange der besøger hver enkelt mappe på hjemmesiden.

Ad 2: Siden sidst:

PMP har undersøgt rabatordninger på Koldinghus og Kolding Stadsarkiv.

Der er indgået aftale for næste sæson 2017-18 med Koldinghus ved kommunikationschef Nanna Ebert. Der er fortsat adgang for halv entrepris, men for særudstillinger betales fuld pris for tillægget.

Kolding Stadsarkiv ved Lene Wul samme pris som hidtil.

Gunnar Storm Thomsens USB-stik Traveler 16 GB i mappe på arkiv. Nyt USB-stik påbegyndes 15. marts 2017 i forbindelse med valg af ny bestyrelse.

Fundraising –  foreningen gør ikke noget.

Foreningen har modtaget en ny skrivelse fra Lene Wul, Kolding Stadsarkiv vedrørende Koldingbogen 2017 – Årets tema er velfærdssamfundet – mangler muligvis indlæg. Frist for indsendelse er rykke til 1. juni 2017. Foreningen gør ikke noget.

IH har læst en artikel i JydskeVestkysten om ”talende bænke” i Kolding. Foreningen må gerne tænke nyt, men interesse for sagen er ud fra vores formålsparagraf: At arbejde for oplysning og bevaring af kulturhistorisk betydningsfulde miljøer i Kolding og omegn.

Foreningen har fået en henvendelse fra Dronning Dorothea Teatret om rabatordning til sommerens festspil 2017 ”Den eneste Ene” - foreningen melder fra – ikke under foreningens regi.

Foreningen ønsker ikke at blåstemple private arrangører m.v.

Bestyrelsesmøde onsdag den 6. december 2017 hos KN.

Ad 3: Økonomi og medlemsstatus:

IH har modtaget papirer fra Arbejdernes Landsbank. Alle bs-medlemmer skal skrive under på papirerne til banken. IH og PMP afleverer de underskrevne papirer i banken.

Regnskab pr. 26. maj 2017 udleveret. Aktiver og passiver balancerer med kr. 54.942,11.

Medlemstal: 97 enkeltmedlemmer og 208 som par, i alt 305 medlemmer.

Ad 4: Fordeling af opgaver i bestyrelsen:

EMTP har ajourført ”Årets gang i Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn”. Listen blev gennemgået, og der var enkelte tilføjelser. EMTP ajourfører listen med disse.


Ad 5: Program for sæson 2017-18:

KN har et godt samarbejde med Helge Kjerside i forbindelse med program for sæson 2017-18.

Der er lidt hængeparti med hensyn til aftalt virksomhedsbesøg den 13. december 2017 samt aftalt besøg på biblioteket den 10. januar 2018.

EMTP aflyser booking af KUC Auditorium den 13. december 2017 samt den 10. januar 2018.

PMP udarbejder liste over steder, hvor sæsonprogrammet kan placeres.

BH tager imod tilmeldinger pr. telefon i perioden 4. - 7. september kl. 09.00 –  kl. 17.00 til arrangementet den 23. september 2017 og evt. til ekstra tur den 30 september 2017, hvis der viser sig stor interesse for arrangementet. 54 tilmeldinger + guide - MAX 55 deltagere pr. tur. PMP tager imod tilmeldinger pr. mail på foreningens hjemmeside

Folk skal selv have kaffe med. Foreningen betaler bussen.

KN sender programmet for 2017-18 elektronisk til foredragsholderne.

Aftalen om virksomhedsbesøg den 13. december 2017 er på plads, men selve planlægningen sker først efter den 13. september 2017.

BH tager imod tilmeldinger pr. telefon i perioden 4. - 8. december kl. 09.00 – kl. 17.00 til virksomhedsbesøget den 13. december 2017. PMP tager imod på pr. mail på foreningens hjemmeside. MAX 90 deltagere - ”først til mølle princippet”.

KN tjekker honorar/betaling med de foredragsholderne, han har lavet aftale med.

Bestyrelsen drøftede honorar til fordragsholder:

Ved en foredragsholder – 3 flasker vin, øl eller gavekort

Ved flere foredragsholdere – 2 flasker vin eller gavekort.


Helge Kjerside får et gratis medlemskab til Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn  for sit arbejde med sæsonprogrammet.


Ad 6: Eventuelt:

IH har lidt sproglige tilretninger til sæsonprogrammet.

Mødet sluttede kl. 17.12.

Ref. EMTP

---------------------------------------------------------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 26. april 2017, kl. 14.00  hos Beth Hau

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Bs-medlem Kurt Nielsen (KN)

Bs-medlem Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Bs-medlem Beth Hau (BH)

Bs-suppleant Hans Thomsen Hansen (HTH)

Afbud fra Hans Thomsen Hansen grundet begravelse

Dagsorden:

1. Referat fra bs-mødet den 8. marts 2017

2. Siden sidst

3. Økonomi og medlemsstatus

4. Fordeling af opgaver i bestyrelsen

5. Mødearrangementer i sæson 2017-18

6. Eventuelt

Inden bestyrelsen gik i gang med bs-mødet, blev Else-Marie Træholt Pedersen valgt som sekretær, og den endelige konstituering er hermed på plads.

Ad 1: Referat fra bs-mødet den 8. marts 2017 blev godkendt.

Ad 2: Siden sidst:

PMP og EMTP deltog den 27. marts i et møde i Lokalhistorisk Udvalg på Koldinghus, hvor bl.a. Koldinghus 750 års jubilæum og Koldingbogen 2017 var på dagsordenen.

Vedrørende Koldinghus 750 års jubilæum er bestyrelsen enige om, at initiativet kommer fra Koldinghus og Stadsarkivet, men at foreningen er behjælpelig med praktiske opgaver, hvis det ønskes, f.eks. vagtordninger.

Koldingbogen 2017 – Årets tema er velfærdssamfundet – forslag til bidrag skal være Stadsarkivet i hænde senest 1. maj 2017. Bogen præsenteres i Nicolai Scene onsdag den 15. november 2017.

PMP og IH deltog den 25. april i Kulturevent på Godset fra kl. 16.30. Først var der rundgang ved foreninger med stande og efter en længere pause, var der overrækkelse af Kulturudvalgets 3 kulturpriser: Årets kulturpris (gik til Karsten Bech, der bl.a. er formand for Jazz 6000 og er en af bagmændene bag Jazz i Trekanten).  Årets kulturelle highfive (gik til Metal Cafè på Godset) og Æresprisen Grubleren (gik til Hanna Andresen, tidligere leder af værestedet Gademix).

Uddannelsestjenesten, Kolding Stadsarkiv inviterer til: Kulturarv i den åbne skole tirsdag den 23. maj kl. 10.00 – 16.00. Ingen deltagelse fra foreningen.

Genforeningsjubilæet 2020 – der er nedsat et præsidium, der arbejder med at tilrettelægge en festlig markering af 100 året i 2020.

Ad 3:Økonomi og medlemsstatus

Regnskab pr. 26. april 2017. Indtægter kr. 3.270,00 og udgifter kr. 8.508,85.

Aktiver og passiver balancerer med kr.55.282,11.

Medlemstal: 95 enkeltmedlemmer og 206 som par, i alt 301 medlemmer.

Formanden får beføjelse til at hæve penge i banken.

EMTP udarbejder liste over bestyrelsen, der skal medbringes til møde i Arbejdernes Landsbank.

PMP, IH og KN får hver et USB-stik. Ajourføres 2 gange om året.       

Ad 4:Fordeling af opgaver i bestyrelsen

Med udgangspunkt i ”Årets gang i Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn” blev der sat navne på de forskellige arbejdsopgaver. Nogle arbejdsopgaver er bestyrelsen fælles om, og andre arbejdsopgaver er der et bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig, men som kan trække på andre fra bestyrelsen, såfremt der er behov herfor.

Ad 5:Mødearrangementer i sæson 2017-18

Der arbejdes videre med mødearrangementerne, og nogle aftaler er på plads.

PMP vil udarbejde en liste over steder, hvor foreningens programmer kan placeres f.eks. biblioteket, Sct. Jørgens Gaard m.fl.

Ad 6: Eventuelt

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til den fredag den 26. maj kl. 14.00 hos Preben Meyer Hansen.

Mødet sluttede kl. 18.59

EMTP

---------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 8. marts 2017, kl. 14.00

hos Gunnar Storm Thomsen.

Indkaldt til mødet:

Formand/sekretær Gunnar Storm Thomsen GST

Kasserer Inger Henriksen IH

Bs-medl. Kurt Nielsen KN

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen HTH

Bs-medl. Beth Hau BH

Bs-suppleant Preben Meyer Petersen PMP

Afbud fra Kurt Nielsen grundet sygdom.

Dagsorden:

1.    Referat fra bs-mødet 25. januar 2017.

2.    Siden sidst.

3.    Økonomi og medlemsstatus.

4.    Mødearrangementer i sæson 2017-18.

5.    Generalforsamlingen 15. marts 2017.

6.    Forslag: Møde for evaluering af generalforsamlingen og materialeoverdragelse onsdag 22. marts 2017, kl. 14.00.

7.    Eventuelt.

Ad. 1: Referat fra bs-mødet 25. jan. 2017 blev godkendt. 

Ad. 2:Siden sidst:

Til medlemmer blev der 16. jan. 2017 pr. mail udsendt en EFTERLYSNING for at finde medlemmer der vil opstille til de tre bestyrelsespladser ved generalforsamlingen 15. marts 2017. Det blev også meddelt i forbindelse med mødearrangement 8. feb. 2017. Der er kun modtaget en enkelt tilkendegivelse. Der søges fortsat kontakt til evt. interesserede.

Bestyrelsessuppleant Preben Meyer Petersen anbefales til bestyrelsespost.

Det næste møde i Lokalhistorisk Udvalg i Kolding kommune skulle have været på Koldinghus 6. marts 2017. Det er blevet udsat til 27. marts 2017, kl. 15.00 samme sted. 

Formanden deltog i Kulturforvaltningens Nytårskur for kulturaktørere torsdag den 26. januar 2017. Foruden vin og kransekage blev der diskuteret afvikling af det forestående Kulturevent 2017 som skal holdes på Godset 25. april. De sidste års afvikling fik kritik, og der var en bred opbakning til at gøre det mere bredt og folkeligt, eventuelt med en messe for kulturelle foreninger. Indbydelse modtaget 8. marts 2017.

I dagspressen annoncerede Kolding kommune med invitation til en Workshop om forberedelser til fejringen af 100 året for Genforeningen 1920. Mødet blev holdt på Den gamle Grænsekro ved Christiansfeld. Fire af foreningens medlemmer deltog i en lidt utraditionel mødeform, hvor der både skulle gives realiserbare forslag, men også det modsatte. Der er lovet opfølgning fra kommunens side. 

”Giv det videre 2017” er et nationalt erindringsindsamlingsprojekt støttet af Nordea-Fonden, hvor alle har mulighed for at bidrage med deres egen eller måske et familiemedlems erindringer. Det sker på hjemmesiden www.givdetvidere2017.dk og projektet er en del af den store 2017-kampagne ”Historier om Danmark”. Man kan også deltage som arkiv, og være med til at indsamle livshistorier fra ens eget lokalområde. Der er materiale og aktiviteter, som understøtter projektet, og giver lokalarkiverne mulighed for at øge synligheden.

Kolding Stadsarkiv har planlagt byvandringer i foråret 2017.

20. april: Byvandring: Skulpturer, kunst og mindesmærker i byrummet.

4. maj: Byvandring: Ornamenter på byens huse.

18. maj: Byvandring: Facader design- og stilperioder.

Der kan ses mere på arkivets hjemmeside og facebookside.

Kulturminister Mette Bock varsler ændringer på kulturområdet, bl.a. tilskud til offentlige kulturinstitutioner hvor der er store forskelle i tildelinger, ændringer i DR med lavere licens, unødige regler fjernes for bygningsfredningsloven og det, der ikke er værd at bevare skal fjernes. Spændende at følge Folketingets endelige beslutninger på området og den efterfølgende administration af dem i kommunen.

Ad. 3: Økonomi og medlemsstatus.

Årsregnskab 2016 er revideret af revisoren og klar til behandling på generalforsamlingen.

Der er indtægter for kr. 33.496 og udgifter for kr. 30.838. Kasse- og bankbeholdning er kr. 60.385.

Årets driftsstatus pr. 7. marts 2017: Indtægter kr. 3.020 og udgifter kr. 3.115. Aktiver og passiver balancerer med kr. 60.425.

Medlemstal: 93 enkeltmedlemmer og 206 som par, i alt 299 medlemmer.

Ad 4: Mødearrangementer i sæson 2017-18.

Forskellige forslag blev drøftet. Der tages kontakt til evt. historiefortællere.

Ad. 5: Generalforsamlingen 15. marts 2017.

Bestyrelsen enige om beretningen der fremvises i PowerPoint

Ad. 6: Møde for evaluering af generalforsamlingen og materialeoverdragelse.

Møde for bestyrelsen med flere blev aftalt tilonsdag 22. marts 2017, kl. 14.00 på VUC i lokale 42.

Ad. 7: Eventuelt.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag 19. april kl. 14.00 hos Beth Hau.

Mødet sluttede kl. 17.00

GST. 

------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. januar 2017, kl. 14.00 hos Kurt Nielsen.

Indkaldt til mødet:

Formand/sekretær Gunnar Storm Thomsen GST

Kasserer Inger Henriksen IH

Bs-medl. Kurt Nielsen KN

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen HTH

Bs-medl. Beth Hau BH

Bs-suppleant Preben Meyer Petersen PMP

Dagsorden:

1. Referat fra bs-mødet 13. dec. 2016.

2. Siden sidst.

3. Økonomi og medlemsstatus.

4. Mødearrangementer i sæson 2016-17. Status på kontakter til foredragsholdere og mødetilrettelæggere.

5. Generalforsamlingen 15. marts 2017.

6. Mødearrangementer i sæson 2017-18.

7. Eventuelt.

Ad. 1: Referat fra bs-mødet 13. dec. 2016 blev godkendt.

Ad. 2: Siden sidst:

Til medlemmer blev der 16. jan. 2017 pr. mail udsendt en EFTERLYSNING for at finde medlemmer der vil opstille til bestyrelsen ved generalforsamlingen 15. marts 2017. Der er kommet en tilbagemelding. Der blev aftalt personlig henvendelser til et par medlemmer.

Kommunen har indbudt til årets Fritidsfest der holdes 3. februar 2017 i Sydbank Arena. Der er udsendt til 300 foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven. Billetter koster kr. 100 pr. deltager. I bestyrelsen var der ikke interesse for deltagelse.

Dronning Dorothea Teatret tilbyder 15% rabat på billetprisen til deres forårsforestilling: ”Kærligheden kalder” - forestillingen hvor der kan synge med på alle de danske Evergreens igennem 50 år. Det er også muligt at købe hele forestillinger. Bestyrelsen enige om ikke at videreformidle tilbuddet.

Kulturforvaltningen har indbudt til Nytårskur for kulturaktørere torsdag den 26. januar kl. 17.00-18.30. Formanden deltager.

Fritids- og Idrætsafdelingen, Pædagogisk Center og KUC holder introduktionsmøde om den nye Foreningsportal på KUC, Ågade 27, konference 1 den 24. januar 2017 fra kl. 17. IH og BH deltog.

Sæson 2017-18 er booket på KUC.

Kommunens Kulturafdeling inviterer til kaffe og uforpligtende snak omkring foreningernes arrangementer og gensidigt samarbejde. Det er i Stadsarkivets Arkivsalon i Nicolai Kultur, Skolegade 2, 6000 Kolding, torsdage kl. 15.00 - 17.00.

Kulturafdelingen er også på Facebook https://www.facebook.com/kulturkolding/

Årets Kulturevent holdes 25. april 2017 på Godset. Der kommer mere information fra Kulturforvaltningen.

Kassereren fangede en spammail i opløbet. Der blev forsøgt overført penge fra vores konto.

Ad. 3: Økonomi og medlemsstatus.

Kassereren fremlagde tal til årsregnskab 2016. Tilgår nu til revisoren.

Der blev vedtaget et budget for 2017.

Regnskab og budget fremlægges på generalforsamlingen 15. marts 2017.

Der er pt. 294 medlemmer fordelt på 202 medlemmer som par og 92 som enkelt-medlemmer.

Ad 4: Mødearrangementer i sæson 2016-17.

Status på kontakter til foredragsholdere for resten af sæsonen.

Der er aftalt forløb for de to resterende mødearrangementer i denne sæson.

Ad. 5: Generalforsamlingen 15. marts 2017.

Beretning tages op på næste bestyrelsesmøde.

Der var enighed om udskænkning af øl og vand ved generalforsamlingen. Aftales med cefeen på KUC.

Ad. 6: Mødearrangementer i sæson 2017-18. Emner blev drøftet og der blev aftalt henvendelser til potentielle foredragsholdere.

Ad. 7:Eventuelt. Næste møde er onsdag 8. marts 2017, kl. 14.00 hos Gunnar Storm Thomsen.

Mødet sluttede kl. 17.02.

GST.

-------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 13. december 2016, kl. 15.00  hos Hans Thomsen Hansen. 

Indkaldt til mødet:  

Formand/sekretær Gunnar Storm Thomsen GST

Kasserer Inger Henriksen IH

Bs-medl. Kurt Nielsen KN 

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen  HTH 

Bs-medl. Beth Hau BH 

Bs-suppleant Preben Meyer Petersen PMP   

Dagsorden:  

1. Referat fra bs-mødet 14. sep. 2016. 

2. Siden sidst. 

3. Økonomi og medlemsstatus. 

4. Mødearrangementer i sæson 2016-17. Status på kontakter til foredragsholdere og mødetilrettelæggere for resten af sæsonen. 

5. Forslag til mødedatoer for arrangementer i sæson 2017-2018. 

6. Forslag til mødedatoer for bestyrelsen i 2017. 

7. Eventuelt med efterfølgende markering af den kommende juletid. 

Ad. 1: Referat fra bs-mødet 14. sep. 2016 blev godkendt. 

Ad. 2: Siden sidst: 150 års jernbanejubilæum blev fejret i Koldingområdet med flot opbakning. Der var arrangementer i Kolding, Lunderskov og Vamdrup. Især kørsel med veterantog 17. sep. mellem byerne havde store passagertal. Vi har forvaltet et tildelt beløb for Helge Kjerside. 

Bestyrelsens var på besøg hos Kolding Stadsarkiv 12. okt. 2016. Stadsarkivar Lene Wul fortalte om de mange muligheder for historieformidling som arkivet tilbyder. Vi takkede for et godt informativt møde. 

Kommunen havde 7. nov. Indkaldt til møde om Friluftsfestival 2017. Friluftsfestivallen holdes i Kolding den 9. og 10. september 2017. Den hedder 'Get Out Kolding' og det bliver to dage med udendørsoplevelser for store og små. IH, BH og PMP deltog i optaktsmødet. Bestyrelsen fandt ikke anledning til deltagelse. 

Gimbelgrunden i Sdr. Havnegade skal efter nedbrydning af nuværende bygninger bebygges af IBA International Business Academi og AAB Arbejdernes Andels Boligforening. Der er vedtaget en plan for området der giver plads til uddannelsesinstitutionen og til ca. 140 almene ungdoms- og familieboliger. Et P-hus er også en del af planen. Hvad skal AAB kalde sit byggeri. På facebook har der været en mindre debat om fremtiden for området og især byggeriets karakter. 

Skamlingsbanken skal fornyes for ca. 20 mio. kr. fondsmidler. Et forslag til besøgscenter er godkendt og blev præsenteret ved et møde på Restaurant Skamling 21. nov. I en helhedsplan for området indgår følgende: Der skal anlægges et hovedstiforløb i brunligt asfalt.  Området ved talerstolen reetableres med en unik landskabs-trappe, der opføres i træ. Beplantningen tyndes ud, så man får flere sigtepunkter og gode udsigtssteder på sin tur rundt i området. Besøgscentret indrettes med et område til aktiviteter, et undervisningslokale og et panorama-område med udsyn ud over Lillebælt. Der er også en butik og en café, som forpagtes af Restaurant Skamlingsbanken. Museet på Koldinghus vil stå for drift og vedligehold af udstillingen i besøgscentret, der i alt er på 453 kvadratmeter. Planen er også at lave en app, der kan hjælpe med digital formidling på turen rundt i området. Her er dårlig mobildækning dog en udfordring. Når vinderprojektet er justeret til, sendes det i februar 2017 videre til en frednings-dommer, som skal vurdere lovligheden af byggeriet. Først herefter går detailplanlægningen videre. Den lokale naturfredningsforening er ikke tilfreds med placeringen af besøgscentret.  

Koldingbogen 2016 har foreningen solgt 30 stk. af til medlemmer.  

Energikoincernen EWII, tidl. TREFOR, har i 2017 150 års jubilæum. Det er fastsat ud fra stiftelsen af det ældste selskab i energikoncernen, et vandværk i Grejsdalen ved Vejle. Der er netop udgivet en bog om selskabets historie skrevet af Helle Juhl.  

Kommunen skal modtage skema med de årlige oplysninger om foreningens bestyrelse, erklæring om børneattest, samt aktivitetsniveauet. Skemaet blev underskrevet af formand og kasserer.  

Der udsendes lige efter nytår en EFTERLYSNING for at finde medlemmer der vil opstille til bestyrelsen ved generalforsamlingen 15. marts 2017. 

Ad. 3: Økonomi og medlemsstatus. Foreningens driftsstatus pr. 13. dec. 2016 udviser indtægter for kr. 33.496,67. og udgifter for kr. 29.574,60. Kassebeholdning og bankindestående er kr. 65.295,06. Der er pt. 289 medlemmer fordelt på 200 medlemmer som par og 89 som enkeltmedlemmer. En liste blev fremlagt med udmeldte samt medlemmer i restance. Medlemmer der ikke har reageret på en rykker for kontingentbetaling slettes. 

Ad 4: Mødearrangementer i sæson 2016-17.  Der blev diskuteret om gode og mindre gode forhold ved afviklede arrangementer. Status på kontakter til foredragsholdere for resten af sæsonen. 

Ad. 5: Forslag til mødedatoer for arrangementer i sæson 2017-2018. Liste med datoforslag blev godkendt. Der skal efterfølgende bookes mødelokale hos KUC. 

Ad. 6: Forslag til mødedatoer for bestyrelsen i 2017. Liste med datoforslag blev godkendt. 

Ad. 7: Eventuelt. Næste møde er onsdag 25. jan. 2017, kl. 14.00 hos Kurt Nielsen. Bestyrelsen sluttede med en veltillavet julefrokost. Tak til Aase og Hans.   

Mødet sluttede kl. 20.15. . GST.

--------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 14. september 2016, kl. 14.00  hos Preben Meyer Petersen.  

Indkaldt til mødet:  Formand/sekretær Gunnar Storm Thomsen  GST Kasserer Inger Henriksen IH Bs-medl. Kurt Nielsen KN Bs-medl. Hans Thomsen Hansen  HTH Bs-medl. Beth Hau BH Bs-suppleant Preben Meyer Petersen PMP   

Dagsorden:  

1. Referat fra bs-mødet 3. august 2016. 

2. Siden sidst. 

3. Økonomi og medlemsstatus. 

4. Mødearrangementer i sæson 2016-17. Status på kontakter til foredragsholdere og mødetilrettelæggere. 

5. Eventuelt. 

Ad. 1: Referat fra bs-mødet 3. august 2016 blev godkendt.  

Ad. 2: Siden sidst: Der var 5. sep. 2016 halvårsmøde på stadsarkivet i Lokalhistorisk udvalg i Kolding kommune. GST deltog. De forskellige arkiver og foreninger fortalte kort om deres aktiviteter. Samarbejdet mellem arkiver og foreninger om 150 års jernbanejubilæum følges op når Koldinghus i 2018 vil markere 750 års jubilæum og når 100 året for Genforeningen fejres i 2020. Oplæg til Koldinghus-jubilæet bliver forelagt udvalget af museets kulturarvschef Steen Rosenvinge Lundbye. Stadsarkivar Lene Wul oplyste, at artikler til Koldingbogen 2016 ”var i hus”, men appellerede til udvalget om at være med til at finde stof til 2017, hvor emnet er ”Velfærdssamfund fra 1841 til nu”. Stadsarkivet vil også markere, at man har været 10 år i Nicolai-komplekset. På mødet blev oplyst, at fra efteråret 2016 og hele 2017 får danskerne et nyt bud på historien, når DR for første gang i over 30 år giver et sammenhængende bud på danmarkshistorien - blandt andet i en stor TV-serie i 12 afsnit som vises på DR 1 søndage kl. 20, og vil tage afsæt i tiden fra de allerførste menneskespor i dét, vi i dag kalder Danmark og slutter i år 2000. DR Kultur er nu i gang med at udvikle partnerskaber, der skal udbrede projektet til mere end de 12 udsendelser på DR1. Koldinghus vil nok byde ind på partnerskab. Sekretariatet for Historier om Danmark er et initiativ skabt af DR, Slots-og Kulturstyrelsen og Nationalmuseet. Udvalgets næste møde aftalt til 6. marts 2017 og holdes på Koldinghus.  

Harteværket åbnede 2. sep. 2016 under stor festivitas. Allerede på første besøgsdag måtte bestyrelsen for værket konstatere, at publikum fandt både entrepris og rundvisningspris for høje. Priserne er nu nedsat med ca. en trediedel. Det skal tydeliggøres hvor betalingsområde er.    

Støtteforeningen Harteværkets Venner har 53 medlemmer, og har også oprettet en Facebook-side.  

Bestyrelsen har kastet et meget søgende blik på medlemslisten for at finde afløsere til de tre bestyrelsespladser, der er valg til på generalforsamlingen 15. marts 2017. Navne blev drøftet.  

Bestyrelsen besluttede at besøge Kolding Stadsarkiv for at få et indblik i arkivarbejdet. KN vil foreslå arkivet, at det bliver ons. 12. okt. Kl. 13.00.  

Ad. 3: Økonomi og medlemsstatus. Foreningens driftsstatus pr. 13. sep. 2016 udviser indtægter for kr. 30.821,67 og udgifter for kr. 14.465,60. Kassebeholdning og bankindestående er kr. 74.084,06. Der er pt. 307 medlemmer fordelt på 208 medlemmer som par og 99 som enkeltmedlemmer.  

Ad 4: Mødearrangementer i sæson 2016-17.  Ved tilmeldingsfristens udløb fredag 9. sep. 2016 til åbningsarrangement søndag 18. sep. var der 117 tilmeldte. Kontingentbetaling skulle afklares for nogle tilmeldte medlemmers vedkommende.117 deltagere er det hidtil højeste mødeantal i foreningens historie. Den største udfordring er pladsforhold til introduktion på sygeplejemuseet, men det arbejdes der med fra en positiv ledelses side, mens hotellet er klar til vores rykind. De samlede udgifter betyder, at foreningen dækker 100 kr. pr. deltager – en flot bonus til medlemmerne for kontingentindbetalingen.  

Status på kontakter til foredragsholdere og mødetilrettelæggere. Møde 5.okt. - Henning Pedersen. Billedmateriale er klar. Møde 2. nov. – Idrætten under tag. Foreninger kontaktet for oplæg og billedmateriale. Møde 23. nov. Kurt Stenstrop – Kurt Nielsen. Mødes for at klargøre materiale. Møde 14. dec. Alfa Laval. Følges op i forbindelse med tilmeldingsantal.   

Ad. 5: Eventuelt. Næste møde er tirsdag 13. dec. 2016, kl. 15.00 hos Hans Thomsen Hansen.   

Mødet sluttede kl. 17.05. . GST.

--------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 3. august 2016, kl. 10.00  hos Inger Henriksen.  

Indkaldt til mødet:  

Formand/sekretær Gunnar Storm Thomsen  GST 

Kasserer Inger Henriksen IH 

Bs-medl. Kurt Nielsen KN 

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen  HTH 

Bs-medlem Beth Hau BH 

Bs-suppleant Preben Meyer Petersen PMP   

Dagsorden:  

1. Referat fra bs-mødet  1. juni 2016. 

2. Siden sidst. 

3. Økonomi og medlemsstatus. 

4. Program for sæson 2016-17. 

5. Afløsning på bestyrelsesposter. 

6. Eventuelt. 

Ad. 1: Referat fra bs-mødet 1. juni 2016 blev godkendt.  

Ad. 2: Siden sidst:   

Aftalen med Koldinghus om vore medlemmers adgang til museet for halv entrepris har udløb til september 2016.  Der er indgået aftale for næste sæson med Koldinghus ved  kommunikationschef Nanna Ebert. Der er fortsat adgang for halv entrepris. Man har ændret prisstrukturen fra 1. jan. 2017 fra kr. 90 til kr. 100, og hvor særudstillingsperioder indgår i entreprisen til kr. 120. Der er bl.a. særudstilling fra 28. jan. til 25. aug. 2017. Som en del af aftalen formidler vi, via mails, om events på slottet. 

Spejderkalenderen 2017 for Hercules-gruppe under Det danske Spejderkorps er i sidste fase for aflevering af billeder og tekster. 

Jernbanejubilæet 2016 for første tog i Kolding for 150 år siden er nu ved at være fuld programsat. Lørdag d. 17. september 2016 vil jubilæet blive særligt markeret med en dag fuld af aktiviteter i henholdsvis Vamdrup, Lunderskov og Kolding. Der kommer jernbaneorkester til byen og der køres med veterantog mellem byerne. En plancheudstilling på biblioteket fra 1. til 18. sep. 2016 er under forberedelse. Programmet for arrangementer i de tre byer kan ses på Kolding kommunes hjemmeside.  

Harteværkets omdannelse til et oplevelsescenter er fortsat i gang med planlagt officiel åbning 2. sep. 2016. Vandlegeredskaber er ved at blive opsat på pladsen ved værkets tidligere transformatorbygning.   

Kolding stadsarkiv oplyser, at Koldingbogen 2016 præsenteres ved en reception 16. nov. 2016. Bogens tema er Industrialisering og Industrisamfund. Tidligere på sommeren blev der fra arkivets side efterlyst artikler om emnet.  

Ad 3: Økonomi og medlemsstatus. Foreningens driftsstatus udviser indtægter for kr. 2.246,67  og udgifter for kr. 7.804,50 Kassebeholdning og bankindestående er kr. 52.170,16. Der er 295 medlemmer fordelt på 198 medlemmer som par og 97 som enkeltmedlemmer. IH gjorde opmærksom på dobbelt udgift for vores hjemmeside idet der er betalt et år mere forud og på tilbud gives der et års gratis abonnement. Hjemmesiden er dermed betalt frem til april 2019. 

Portoen til brevforsendelser er leveret af et medlem til fordelagtig pris, hvilket giver foreningen en besparelse pr. brev på kr. 2.  

Ad 4: Program for sæson 2016-17. Programmet er hos KOPIEN trykt i 500 eksemplarer, der fordeles til medlemmerne og til fremlæggelse på bl.a. bibliotekerne. Hjemmesiden er opdateret med sæsonprogrammet.  

Ad. 5: Afløsning på bestyrelsesposter. De tre bestyrelsesmedlemmer på valg til generalforsamlingen i marts 2017 ønsker sig alle afløst og modtager derfor ikke genvalg. Årsager er dels alder, dels andre gøremål og dels opbrugte idetanker for arrangementer. Der blev drøftet mulige afløsere som kan indstilles til valg på generalforsamlingen.  

Ad. 6: Eventuelt. Næste møde er onsdag 14. september, kl. 14.00 hos Preben Meyer Petersen, Løjpen 9, 6000 Kolding. Bs-mødet planlagt til tirsdag 6. dec. 2016 flyttes til tirsdag 13. dec. 2016, kl. 15.00.   

Der blev pakket breve med følgebrev, girokort og sæsonprogrammer til 196 adresser.  Over frokostbordet blev der drøftet forslag til kommende mødearrangementer.  

Mødet sluttede kl. 15.50.  . GST

----------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 1. juni 2016, kl. 14.00 hos Gunnar Storm Thomsen.

Indkaldt til mødet: 

Formand/sekretær Gunnar Storm Thomsen  GST

Kasserer Inger Henriksen IH

Bs-medl. Kurt Nielsen KN

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen  HTH

Bs-medlem Beth Hau BH

Bs-suppleant Preben Meyer Petersen PMP 


Dagsorden: 

1.Referat fra bs-mødet  13. april 2016.

2.Siden sidst.

3.Økonomi og medlemsstatus.

4.Emner/program for sæson 2016-17.

5.Eventuelt.


Ad. 1: Referat fra bs-mødet 13. april 2016 blev godkendt.

Ad. 2: Siden sidst:  

Aftalen med Koldinghus om vore medlemmers nedsatte pris for adgang til museet har udløb til september 2016. Vi har foreslået forlængelse af aftalen, men der er pt. ikke modtaget svar fra museumsdirektør Thomas C. Thulstrup.

Spejderkalenderen 2017 for Hercules-gruppe under Det danske Spejderkorps. KN er vores kontakt til den lokale spejdergruppe. Der er møde 9.. juni hos KN for færdiggørelse af kalenderens 12 billeder. Der er forlydender om en elektronisk kalender udgivet af Kolding Stadsarkiv.

GST berettede fra deltagelse i årets Kulturevent, der foregik hos Mungo Park 19. apr. 2016.  Der var alt for meget fokus på Kulturudvalgets formandskab som konferencierere og for lidt på de nominerede til årets prisuddelinger. GST følte sig som statist i en teaterforestilling – men så var Mungo Park jo også det rette sted. Politisk er det lovet, at formen for uddelingen vil blive taget op.

Der var borgermøde 11. maj 2016 på Design- og Idrætsefterskolen i Sjølund om udviklingsplan for Skamlingsbanken. GST deltog. Til kommunens orientering om planen var der især kritik af indgreb i naturen og udsigtsforhold for at skabe et besøgscenter tæt ved den nuværende restaurationsbygning. Der anlægges ny festplads for at friholde området omkring klokkestabelen. Der anlægges ny parkeringsareal og der bliver forbedringer af stiforløb. Mindestøtten er netop blevet genindviet efter renovering. Projektmidler er bl.a. modtaget fra A. P. Møllerfonden med 40. mio. 

Den tidligere remise ved Ndr. Ringvej for Egtvedbanen bliver ikke bevaret. Lokalplan for byggeri er godkendt. Remisebygningen blev i 2009 søgt nedrevet, og der blev meddelt tilladelse til nedrivning. Remisen figurerer derfor ikke længere som bevaringsværdig. I forbindelse med den eksisterende lokalplan blev der sendt en ansøgning fra en privat interessent til Kulturstyrelsen om fredning af remisen. Kulturarvsstyrelsen fulgte ikke den fremsendte ansøgning. Der kommer byggeri i fire boligtårnetårne fra 6 til 15 etager. Beboere i Utzonsgade får delvis spærret udsyn mod sydvest.

Jernbanejubilæet 2016 for første tog i Kolding for 150 år siden er nu ved at være fuld programsat. Lørdag d. 17. september 2016 vil jubilæet blive særligt markeret med en dag fuld af aktiviteter i henholdsvis Vamdrup, Lunderskov og Kolding. Der kommer jernbaneorkester til byen og der køres med veterantog mellem byerne.Programmet kan ses på Kolding kommunes hjemmeside.

Harteværkets omdannelse til et oplevelsescenter er fortsat i gang. GST, der er med i fondsbestyrelsen for Harteværket fortalte, at det bliver en travl sommer for at få projektet fuldført til åbningen fredag 2. sep. 2016. Foreningen Harteværkets Venner har planlagt to medlemsarrangementer ved hhv. værket og ved Ferup sø.

Bestyrelsen har med tilfredshed erfaret, at der er sat kommunale penge fra til bedre vedligehold i Marielundskoven. Vi håber, at det også gælder kildeområdet. Der er etableret en ny trappe fra Troldhedestien og op til sygehusarealet.

For at fokusere på de arbejdsopgaver der er i foreningen, er der nedskrevet en ”Årets gang i foreningen”. Vil hjælpe kommende bestyrelser til en fordeling af foreningens virke. På generalforsamlingen i marts 2017 fratræder tre bestyrelsesmedlemmer GST, KN og HTH. Der sættes fokus på indsatsen for at skaffe nye interesserede til bestyrelsesarbejdet.

IH oplyste, at Bramdrupdam Lokalhistoriske Forening har haft problemer med at skaffe bestyrelsesmedlemmer efter afgang af garvede folk. Ved en ekstraordinær generalforsamling fandt man nye bs-medlemmer og kan dermed holde liv i foreningen. IH er indvalgt i bestyrelsen.

Ad 3:Økonomi og medlemsstatus.

Kontoen i Arbejdernes Landsbank har nr. 5346 0244915.

Driftsstatus for 2016 viser indtægter for kr.  2.121,67 og udgifter for kr. 6.509,50

Kassebeholdning og bankindestående er kr. 53.340,16.

Der er 295 medlemmer fordelt på 198 par og 97 enkelt-medlemmer.

Ad 4:Emner for den kommende sæson 2016-17.

Der arbejdes videre med åbningsarrangement søndag 18. sep. 2016, KN undersøger muligheder. Onsdag 14. dec. er ikke på plads, men forslag forfølges af IH og PMP.

Tekster og billeder er næsten indsamlet til alle de aftalte arrangementsdatoer. Der forventes trykning ved udgangen af juni måned.

Ad. 5:Eventuelt med snak over kaffebordet.

Næste møde er onsdag 3. august  kl. 10.00 hos Inger Henriksen.

Mødet sluttede kl. 17.40.

GST. 

--------------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2016, kl. 14.00 hos Kurt Nielsen. 

Indkaldt til mødet:

Formand/sekretær Gunnar Storm Thomsen  GST

Kasserer Inger Henriksen IH

Bs-medl. Kurt Nielsen KN

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen  HTH

Bs-medlem Beth Hau BH

Bs-suppleant Preben Meyer Petersen PMP – som fik en særlig velkomst som ny suppleant.

Dagsorden:

1. Referat fra bs-mødet  9. marts 2016.

2. Siden sidst.

3. Økonomi og medlemsstatus.

4. Emner for den kommende sæson 2016-17.

5. Eventuelt.

Ad. 1: Referat fra bs-mødet 9. marts 2016 blev godkendt. 

Ad. 2: Siden sidst: 

Aagaard (gen)oplevet på Trapholt. Udstilling fra d. 7. april - 11. december 2016. Udstillingen: ”På visit i Atelieret – Holm møder Aagaard” – er et tværfagligt kunst- og kulturhistorisk projekt, hvor forskellige tider, kunsterfaringer og materialer mødes og remedieres gennem et historisk materiale. Det sker ved en fælles udstilling på Trapholt, hvor René Holms 10 værker udstilles. Værkerne er skabt gennem en kunstnerisk proces, hvor en række af 1800-tallets danske landskabsmalere er hentet frem og sat i spil sammen med en række udvalgte portrætfotos fra Aagaards Atelier, således at de endelige værker fremstår som et mashup af en historisk samtid, der møder René Holms egen samtid. Udstillingen er samtidig en dialog mellem det kunstneriske produkt og de kulturhistoriske værker og historier, som er udgangspunktet for den kunstneriske del af projektet. Bestyrelsen drøftede brugen af Aagaards fotografier tilsat f.eks. talebobler, men afventer sin endelige stillingtagen til udstillingen er beset.

Aftalen med Koldinghus om vore medlemmers nedsatte pris for adgang til museet har udløb til september 2016. Der er taget kontakt til museumsdirektør Thomas C. Thulstrup om forlængelse af aftalen, og den ser man i øjeblikket på.

Spejderkalenderen 2017 er på forberedende stade. KN er vores kontakt til den lokale Hercules-gruppe under Det danske Spejderkorps. Kalenderen er udgivet siden 1992, og i en lang periode i samarbejde med Kolding Stadsarkiv. KN og GST ser efter brugbare billeder i samarbejde med spejderne.

Foreningen er siden februar registreret med GST som NEM-ID administrator og er nu udvidet med medarbejder-ID for Inger Henriksen.

Der er erhvervsnøglekort tilknyttet. E-Boks er oprettet. Hermed føres f.eks. foreningens korrespondance fra det offentlige via vores CVR-registrering 36601949.

Ad 3: Økonomi og medlemsstatus.

Bankskifte fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank er gennemført. Kontoen har nr. 5346 0244915.

Driftsstatus for 2016 viser indtægter for kr. 2.121,67 og udgifter for kr. 5.399,50. Kassebeholdning og bankindestående er kr. 54.450,16

Der er 295 medlemmer fordelt på 198 par og 97 enkelt-medlemmer.

Ad 4: Emner for den kommende sæson 2016-17.

Med de nuværende emner på plads er der kun en mødedato ubesat.

Ad. 5: Eventuelt.

Formanden fik overrakt en hilsen i anledning af guldbryllup.

Fortsat snak over kaffebordet. 

Næste møde er onsdag 15. juni kl. 14.00 hos Gunnar Storm Thomsen. 

Mødet sluttede kl. 17.00.

GST. 

------------------------

GENERALFORSAMLING

med sæsonen i ord og billeder

onsdag 16. marts 2016, kl.19.00

i  Kolding Uddannelses Center KUC, Ågade 27, 6000 Kolding.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning i ord og billeder 

3. Regnskab og budget.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af:

a. 2 bestyrelsesmedlemmer:

Eddie Troelsgaard

Inger Henriksen - indtrådt 24. juni 2015 for Knud Lauesgaard Pedersen.

b. Valg af bestyrelsessuppleant: Beth Hau

7. Valg af:

a. Revisor: Else Skouboe.

b. Revisorsuppleant: Kirsten Olesen.

8. Eventuelt.

Der var 63 deltagere til generalforsamlingen.

Gunnar Ebbesen blev valgt som dirigent.

Formanden, Gunnar Storm Thomsen, aflagde bestyrelsens beretning i ord og billeder. Der var deltagelse i Kolding Stadsarkivs 50 års jubilæum i august 2015. Mødearrangementerne blev omtalt (Der kan læses referater fra disse på foreningens hjemmeside). Emnerne var: Historisk byvandring i Christiansfeld afsluttene med kaffebord på Brødremenighedens Hotel og en orientering om byen som Unesco Verdensarv - Folkeskolens historie - Idrættens historie - En aften med en avistegner - Besøg på AMU Syd - Historie om guld- og sølvsmede i Kolding - Daginstitutionernes historie i 100 år - Da Kolding fik jernbane.

Mødedeltagelse var med 73 i gennemsnit - meget tilfredstillende.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

Årsregnskabet for 2015 blev gennemgået af Inger Henriksen. Der var indtægter for kr. 38.194,63 og udgifter for kr. 33.549,88. Aktiver og passiver balancerede med kr. 60.292,99.

Et spørgsmål til formuens størrelse blev besvaret med sikring af forøgede udgifter til foredragsholdere, porto og programtrykning og at der ikke har været kontingentstigning i mange år. Det er medlemstilslutningen, der har givet en sund økonomi. Regnskabet blev godkendt og det fremlagte budget for 2016 blev taget til efterretning.

Der var indkommet et forslag om at sprede møderne på forskellige ugedage. Bestyrelsen kunne ikke anbefale det, idet der for næste sæson var truffet aftale på onsdagsdatoer med 5 mødearrangementer. Ved afstemning var der to stemmer for forslaget og et stort flertal imod.

Kontingentet blev vedtaget uændret.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Eddie Troelsgaard blev afløst af nuværende suppleant Beth Hau og Inger Henriksen, der var indtrådt i løbet af perioden, blev valgt. Begge for 2 år. Som ny bestyrelsessuppleant blev Preben Meyer Petersen valgt for et år. Revisor Else Skouboe blev genvalgt og Mogens Vindfeldt blev nyvalgt som revisorsuppleant, da Kirsten Olesen ikke modtog genvalg. Begge valgt for et år.

Under eventuelt blev der på bestyrelsens opfordring fremsat forslag fra mødedeltagere til kommende arrangementer. 

Formanden bebudede sin afgang senest ved udgangen af indeværende sæson, og oplyste, at der ved valg til bestyrelsen på næste års generalforsamling også skal findes afløsning for to bestyrelsesmedlemmer.

Formanden takkede for den gode mødedeltagelse sæsonen igennem og overrakte en gavehilsen til Eddie Troelsgaard for hans tid i bestyrelsen. Der blev også takket for Kirsten Olesens tid som revisorsuppleant. Formanden bød Beth Hau velkommen, nu som bestyrelsesmedlem, og til Preben Meyer Petersen som ny suppleant. Pr. tradition deltager suppleanten i bestyrelsesmøderne.

Da dirigenten konstaterede talelysten opbrugt, blev mødet afsluttet med overrækkelse af et par flasker vin til dirigenten som tak for ledelse af generalforsamlingen.

Efter en pause, hvor foreningen var vært ved øl/vand, kunne der bydes velkommen til Hans Jørgen Pedersen. Han havde sammensat en billedhistorie om gartnerier og planteskoler i Kolding fra "gamle dage" og til nu - mange af dem eksisterer ikke mere, men nogle huse og bygninger kan endnu ses. Hans Jørgen Pedersens opvækst som søn af gartner H. P. Pedersen på Spølrundevej havde positivt præget hans barndom, fordi han var med i sin fars fodspor, og der havde tilegnet sig megen viden om gartnerier og planteskoler.

Det fik deltagerne et godt indtryk af og kvitterede med bifald. Formanden overrakte "våde varer" som tak.

Alle blev ønsket en god sommer og på gensyn til møderne i næste sæson.

  GST.

--------------------------------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 9. marts 2016, kl. 14.00

hos Beth Hau.

Indkaldt til mødet:

Formand/sekretær Gunnar Storm Thomsen  GST

Kasserer Inger Henriksen IH

Bs-medl. Kurt Nielsen KN

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen  HTH

Bs-medl. Eddie Troelsgaard Nielsen ETN

Bs-suppleant Beth Hau BH

Dagsorden:

1. Referat fra bs-mødet  27. jan. 2016.

2.  Siden sidst.

3. Økonomi og medlemsstatus.

4. Generalforsamlingen 16. marts 2016: Dagsordenens punkter bl.a.beretning og valgene.

5. Emner for den kommende sæson 2016-17.

6.  Eventuelt.

Ad. 1: Referat fra bs-mødet 27. jan. 2016 blev godkendt.

Ad. 2: Siden sidst: Der har 7. marts 2016 været møde i Lokalhistorisk udvalg i Kolding kommune. GST deltog. Der blev givet korte orienteringer fra lokalarkiver og foreninger i kommunen. Der er særlig fokus på 150 års statsjernbanejubilæet i efteråret 2016.

På kommunens hjemmeside http://www.kolding.dk/ er der et link til ”Kultur” med det foreløbige program for jernbanejubilæet. Ligeledes har Koldinghus http://www.koldinghus.dk/ på deres hjemmeside også omtale af programmet.

Kommunen har ansat en ny Kulturchef efter Nicolai Dupont Heidemann. 1. april 2016 tiltræder Lisbet Holten Lambert. Hun er født og opvokset i Kolding, har journalistuddannelse og er bosiddende i Nyborg. 

Kulturlivet i Kolding Kommune skal fejres. Det sker den 19. april til KULTUREVENT 2016, som finder sted på Mungo Park Kolding, kl. 19.00 – 21.30.

KULTUREVENT 2016 er Kulturudvalgets tak og årlige gave til kulturlivet i Kolding Kommune. KULTUREVENT 2016 hylder kommunens sprudlende og rige kulturliv med alle dets mangfoldige og skæve kulturtilbud, som hvert år bliver udviklet i nye samarbejder og eksperimenter på tværs af foreninger, kulturinstitutioner, fagområder og ikke mindst med dig som ildsjæl og kulturentreprenør, borger og medskaber. 

Kommunen har også fremsendt to indbydelser:

Dialogmøde om indsatsen for flygtninge onsdag den 6. april 2016 kl. 16.00-18.30 i Festsalen på Socialforvaltningen, Nicolai Plads 6 - 6000 Kolding. Der tilmeldes via den modtagne mail.

Søndag den 17. april 2016 afholder Kolding Kommune Ren Dag 2016, en landsdækkende affaldsindsamlingsdag oprettet af Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningslivet opfordres til at deltage med beskeden fortæring som belønning.  

Ad 3: Økonomi og medlemsstatus.

Årsregnskab 2015 er revideret bemærkningsfri fra revisor. Det udviser indtægter for kr. 38.195 og udgifter for kr. 33.550. Fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

Regnskabsstatus for 2016 viser indtægter for kr. 1.970 og udgifter for kr. 2.019.

Underskud dækkes af kasse/bankbeholdningen kr. 112.929. Indeholdt i dette beløb er forvaltning af kr. 55.250 fra kommunen tildelt Helge Kjerside til projekt i det forestående jernbanejubilæum. 

Medlemstal: 198 medlemmer tilmeldt som par og 98 enkelt-medlemmer -  ialt 296.

Bankskifte  fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank er under forberedelse. De nødvendige underskrifter indsamles.

Forslag til reduceret kontingent fra sidste halvsæson har været udsendt til bestyrelsen.

Bestyrelsen har praktiseret nedsat kontingent ved indmeldelse efter nytår (2. halvsæson):

kr. 75 pr. medlem

kr. 125 for ægtepar/par med samme adresse.

Der orienteres om dette på generalforsamlingen.  

Ad 4: Generalforsamlingen 16. marts 2016:

Bestyrelsen gennemså et Power Point-show til fremvisning af generalforsamlingens punkter.

Pkt. 6 a og b: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: Inger Henriksen indstilles til genvalg. Eddie Troelsgaard ønsker ikke genvalg begrundet i afstand til bopæl i Flensborg. Suppleant Beth Hau foreslås at overtage pladsen.

Som ny suppleant indstilles Preben Meyer Petersen.

Pkt. 7 a og b: Valg af revisor og suppleant: Der indstilles genvalg af Else Skouboe. Suppleant Kirsten Olesen ønsker sig afløst og Mogens Vindfeldt indstilles. 

Fra Bent Jørgensen er kommet forslag om at sprede mødearrangementerne over flere af ugens dage.

Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget, og dette motiveres på generalforsamlingen.

Hvis forslaget godkendes bør det først være fra sæson 2016-17, idet der er booket for den kommende sæson på KUC, og der er for nuværende indgået 4 aftaler med historiefortællere.

Ad. 5: Emner for den kommende sæson 2016-17.

Der er aftalt 4 mødearrangementer.

Flere emnemuligheder undersøges.

Ad. 6: Eventuelt.

Næste møde er onsdag 13. april 2016, kl. 14.00 hos Kurt Nielsen.

Mødet sluttede 17.00.

GST. 

-----------------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 27. januar 2016,  kl. 14.00 hos Hans Thomsen Hansen. 

Indkaldt til mødet:

Formand/sekretær Gunnar Storm Thomsen  GST

Kasserer Inger Henriksen IH

Bs-medl. Kurt Nielsen KN

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen  HTH

Bs-medl. Eddie Troelsgaard Nielsen ETN

Bs-suppleant Beth Hau BH

Alle mødt.

Dagsorden:

1.    Referat fra bs-mødet  9. dec. 2015. 

2.    Siden sidst. 

3. Økonomi og medlemsstatus – Hvornår i sæsonen udløser indmeldelse i foreningen en reduceret kontingentbetaling.

4. Valg på generalforsamlingen 16. marts 2016: pkt. 6 a og b: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant og pkt. 7 a og b: Valg af revisor og suppleant.

5. Valg til generalforsamlingen 15. marts 2017.

6.    Ændring af bestyrelsen i den resterende del af denne sæson. 

7.    De resterende mødearrangementer i denne sæson.

8.    Emner for den kommende sæson 2016-17.

9.    Eventuelt.

Ad. 1: Referat fra bs-mødet 9. dec. 2015 blev godkendt.

Ad. 2: Siden sidst:

Til kommunens fejring af Jernbanejubilæet 2016 er der nu ved at være flere arrangementer programsat i både Kolding, Lunderskov og Vamdrup. Der arbejdes med en hjemmeside for jubilæet.

Kolding Bibliotek har 27. jan. 2016 været 10 år i bygningerne på den tidligere Slotsmølle-grund. Det fejres med både talere og lagkage og optræden af Sebastian Klein. Det er den ny bibliotekschef Pia Friis, der vil byde velkommenDesværre har de valgt en dag hvor vi har bs-møde

Ad 3: Økonomi og medlemsstatus.

IH gennemgik udkast til årsregnskab 2015 og budget 2016. Efter nogle korrektioner videregives det til revisoren inden det kommer til behandling på generalforsamlingen 16. marts 2016.

Det blev besluttet at skifte bank fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank med forventning om bedre service.

Det blev drøftet, hvornår i sæsonen indmeldelse i foreningen kan give en reduceret kontingentbetaling. Det kan gælde fra 1. januar i sæsonen, men der blev ikke besluttet en fast procedure. Kassereren udarbejder forslag til næste bestyrelsesmøde.

Ad 4: Valg på generalforsamlingen 16. marts 2016:

Pkt. 6 a og b: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: Eddie Troelsgaard ønsker ikke genvalg begrundet i afstand til bopæl i Flensborg. Suppleant Beth Hau foreslås at overtage pladsen, og der skal så vælges ny suppleant.

Pkt. 7 a og b: Valg af revisor og suppleant: Suppleant Kirsten Olesen ønsker sig afløst.

For de forskellige valg blev der drøftet mulige afløsere.

Ad. 5: Valg til generalforsamlingen 15. marts 2017.

Dagorden for generalforsamlingen i 2017 skal med i næste sæsons program.

De forskellige punkter inkl. valg blev gennemgået og godkendt.

Der skal påregnes nyvalg på bestyrelsesposterne.

Ad 6: Ændring af bestyrelsen i den resterende del af denne sæson.

Formanden har tidligere bebudet sin afgang senest ved den indeværende sæsons afslutning. Der tages kontakt til mulige afløsere.  

Ad 7: De resterende mødearrangementer i denne sæson.

Der er tre arrangementer som forventes gennemført som programsat.

Ad. 8: Emner for den kommende sæson 2016-17.

Der er aftalt 5 arrangementer på nuværende tidspunkt. Der ”hænger” nogle emner til videre bearbejdelse.

Ad. 9: Eventuelt.

Snak om løst og fast ved et veldækket kaffebord. 

Næste møde er onsdag 9. marts 2016 hos Beth Hau.

Mødet sluttede kl. 17.00.

GST. 

-----------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 9. december 2015, kl. 15.00 hos Gunnar Storm Thomsen.

Indkaldt til mødet:

Formand/sekretær Gunnar Storm Thomsen  GST

Kasserer Inger Henriksen IH

Bs-medl. Kurt Nielsen KN

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen  HTH

Bs-medl. Eddie Troelsgaard Nielsen ETN

Bs-suppleant Beth Hau BH

Dagsorden: .    

1. Referat fra bs-mødet  29. sep. 2015

2. Siden sidst

3. Økonomi og medlemsstatus.

4. De resterende mødearrangementer i denne sæson.

5. Mødedatoer og emner for den kommende sæson 2016-17.

6. Bestyrelsesmøder i 2016.

7. Eventuelt.

Ad. 1: Referat fra bs-mødet 29. sep. 2015 blev godkendt. 

Ad. 2: Siden sidst: Til kommunens fejring af Jernbanejubilæet 2016 er et af projekterne kørsel med veterantog og udstilling på bl.a. Kolding Bibliotek. Projektet er ansøgt af Helge Kjerside (medlem i vores forening) og er tildelt kr. 55.250. En del af udstillingen laves i samarbejde med GST. Helge Kjerside har spurgt, om midlerne kan overføres fra kommunen til vores bankkonto og forvaltes herfra, og det har Inger Henriksen sagt ja til.

Prisen ”Grubleren” er Kolding Kommunes årlige ærespris, der uddeles som en publikumspris ved den årlige Kulturevent. Prisen anerkender det lokale engagement og tildeles en borger eller kulturel ildsjæl i Kolding Kommune, som har foretaget sig noget uselvisk i form af et kulturelt projekt eller lignende, som enten har været eller er til gavn for kommunens borgere. ”Grubleren” vil i modsætning til kulturpriserne være en publikumspris. Forvaltningen modtager indstillinger fra kommunens borgere og fremlægger herefter deres anbefalinger for Kulturudvalget. På baggrund heraf udpeger Kulturudvalget på forhånd op til 3 kandidater. Publikum kan på Kultureventen stemme anonymt på den af de 3 kandidater, som de mener, skal modtage årets ærespris. Kulturudvalget vil uddele den første pris i 2016, herefter skal prisen uddeles af vinderen fra året før. Vinderen modtager, ud over æren, en lille bronzestatuette, som er lavet af den lokale kunstner Erik Valter. Det koster ca. 1.000 kr. pr. figur, men i 2016 vil statuetten være en foræring af Erik Valter.

Årets kulturpris i Kolding kommune uddeles ved det årlige Kulturevent. Årets kulturpris er en pris, der fremmer den mangfoldige kultur i Kolding Kommune. Prisen er en anerkendelse af events, initiativer og projekter, som henvender sig til den brede målgruppe og som i årets løb har givet borgerne en særlig oplevelse. Prisen kan gives til en person, gruppe, forening, organisation eller institution hjemmehørende i Kolding Kommune. Kommunens borgere kan indstille med en begrundet indstilling, som sendes til forvaltningen pr. mail eller Facebook. Vinderen af Årets kulturpris besluttes af Kulturudvalget på et kulturudvalgsmøde op til Kultureventen. Kulturudvalget udpeger en vinder på baggrund af de indsendte indstillinger. Indstillingerne vurderes på baggrund af et score-chart, som baseres på de politiske fokusområder. Der kan nomineres op til 3 kandidater, hvoraf en vælges. Vinderen af prisen modtager 10.000 kr.

Årets kulturelle highfive i Kolding kommune uddeles ved det årlige Kulturevent. Årets kulturelle highfive er en pris, der fremmer kulturelle eksperimenter. Prisen er en anerkendelse af events, initiativer og projekter, der er nytænkende og som kan inspirere og har potentiale til at udvikle kulturen i Kolding Kommune.  Prisen kan gives til en person, gruppe, forening, organisation eller institution hjemmehørende i Kolding Kommune. Kommunens borgere kan indstille med en begrundet indstilling, som sendes til forvaltningen pr. mail eller Facebook. Vinderen af Årets kulturelle highfive besluttes ligeledes af Kulturudvalget på et kulturudvalgsmøde op til Kultureventen. Kulturudvalget udpeger en vinder på baggrund af de indsendte indstillinger. Indstillingerne vurderes på baggrund af et score-chart, som baseres på de politiske fokusområder. Der kan nomineres op til 3 kandidater, hvoraf en vælges. Vinderen af prisen modtager 10.000 kr., som skal bidrage til at videreudvikle eller igangsætte nye eksperimenterende kulturinitiativer.

Søndag den 13. december afholdes der traditionen tro julemarked i Nicolai med masser af spændende boder, som har åbent fra 10.00 til 16.00, det samme har Stadsarkivet. Arkivet er i julehumør, og der er pyntet op i Arkivsalonen. Her kan man blive fotograferet i en rekonstruktion af Koldings første fastboende fotograf P. Aagaards atelier. Atelieret er i anledningen af julen indrettet med et juletræ pyntet i stilen fra 1860erne. Det vil være det perfekte julekort!
Det vil være muligt at købe brunkager bagt efter en gammel opskrift fra Dalbygaard fundet i arkivets gemmer, de lækre kager er bagt hos KonditorBager Kolding. Man kan desuden købe julekort med Koldings første juletræ, Aagaard Society kortspil samt bøger bl.a. årets Koldingbog og bogen om Aagaards Atelier.
 

Lokalhistorisk udvalg i Kolding kommune holder to årlige møder, men mødet i efteråret har ikke været indkaldt af stadsarkivet. Forklaringen er et stort arbejdspres på arkivet.

Kolding Kommune inviterer for 29. gang ledere fra samtlige foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven til årets Fritidsfest fredag den 5. februar 2016 i Sydbank Arena.  Årets leder og årets forening kåres. Underholdning ved Thomas Warberg og dans ved orkesteret Konexion.  Der er udsendt invitationer til ca. 300 foreninger, og Fritids- og Idrætsudvalget inviterer 2 personer fra hver forening til at deltage gratis i festen. Det er muligt for foreningerne at købe ekstra billetter til festen. Billetterne koster pr. stk. 200,- kr. incl. middag og bestilles inden den 10. januar 2016 kl. 17.

Ad 3: Økonomi og medlemsstatus. IH oplyste, at der er indtægter for kr. 38.095,50 og udgifter for kr. 32.824,23. Aktiver og passiver balancerer med kr. 60.244,51. Der er registreret 298 medlemmer. Der er desværre en restanceliste med 14 navne. IH kontakter de pågældende.

 A d 4: De resterende arrangementer i denne sæson. Der var samarbejde omkring billedfremstilling med nogle af de foredrags/historiefortællere, der er på programmet.

Ad. 5: Mødedatoer og emner for den kommende sæson 2016-17. De godkendt mødedatoer er booket på KUC. Der blev diskuteret forslag til mødearrangementer. Der tages kontakt til flere mulige foredrags/historiefortællere for at aftale indhold og datoer. 

Ad 7: Bestyrelsesmøder i 2016. Datoer blev godkendt og mødesteder fordelt. 

Ad 8: Eventuelt.

Mødet blev afsluttet ved et julemadstraktement.

GST. 

-----------------------------------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde tirsdag 29. september 2015, kl. 14.00 hos Inger Henriksen.

Indkaldt til mødet:

Formand/sekretær Gunnar Storm Thomsen  GST

Kasserer Inger Henriksen IH

Bs-medl. Kurt Nielsen KN

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen  HTH

Bs-medl. Eddie Troelsgaard Nielsen ETN

Bs-suppleant Beth Hau BH

Fraværende: Eddie Troelsgaard Nielsen grundet sygdom.

 Dagsorden:

1.  Referat fra bs-mødet 5. aug. 2015

2.  Siden sidst.

3.  Økonomi og medlemsstatus.

      4.  Sæson 2015-2016.

5.  Eventuelt.

Ad. 1. Referat fra bs-mødet 5. aug. 2015 blev godkendt.

Ad. 2. Siden sidst.

Kolding Stadsarkiv havde 50 års jubilæum som blev markeret ved Kulturnatten 21. aug. 2015. Vi overrakte en plante. Arkivet markerede jubilæet med udgivelsen af bogen om fotograf Aagaards glasnegativer.

Endnu en bogudgivelse fra stadsarkivet Koldingbogen 2015 præsenteres på Nicolai Scene onsdag 18. nov. kl. 15-17.

Kolding kommunes årlige Kulturevent med prisuddelinger. Kulturforvaltningen har været i dialog med kunstneren Erik Valter omkring kriterierne for tildeling af af hans statuette ”Grubleren” med henblik på at gøre det mere kulturrettet. Eneste ønske fra Erik Valter er, at prisen tildeles en borger, der har foretaget sig noget uselvisk til gavn for Kolding, og der skal som udgangspunkt ikke medfølge en gave eller et pengebeløb.

Forvaltningen foreslår følgende kriterier for uddeling af prisen ”Grubleren”. Prisen tildeles en borger og kulturel ildsjæl i Kolding Kommune, der har foretaget sig noget uselvisk i form af et kulturelt projekt eller lignende, som enten har været eller er til gavn for kommunens borgere. Prisen er en ærespris.Prisen og statuetten ”Grubleren” uddeles ved den årlige Kulturevent.

Med tilsagn fra Erik Valter vil forvaltningen indarbejde prisen og uddelingen af statuetten som en del af den årlige Kulturevent, hvor også Kulturudvalgets årlige kulturpris på 10.000 kr. uddeles. Første uddeling af prisen bliver i 2016.

Til orientering kan forvaltningen oplyse, at der ved kulturudvalgets møde november 2015 vil blive afholdt en workshop, hvor retningslinjerne for Kolding Kommunes Kulturpris skal drøftes. Ved denne workshop vil de nærmere forhold omkring tildeling af ”Grubleren” også blive behandlet.

Til 150 års jernbanejubilæet i 2016 er den nedsatte koordinationsgruppes indstillinger godkendt af Kulturudvalget. De afsatte midler på i alt 500.000 kr. fra Byrådet er fordelt på 10 projektforslag, heraf udgør kr. 69.243 udgifter til fælles markedsføringsudgifter, uforudsete udgifter og øvrige udgifter.

Kolding kommune indbyder godkendte folkeoplysende foreninger til møde om Økonomistyring 16. nov 2015 kl. 18:30 til 21:30 i Kolding Kommunes Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding.

De fleste bestyrelser optræder meget ansvarligt omkring foreningens økonomi. Der kan dog være behov for, at man lige får helt styr på gode procedurer og reglerne for styring af foreningens økonomi. Der skal tilmeldes hos Fritidskonsulent Mona Bruun Enevoldsen - tlf. 7979 1843 - mail: mobe@kolding.dk senest 12. nov. 2015.

Fotos og tekster er nu afleveret til spejdergruppen Hercules til deres årskalender 2016. Kalenderen kommer til salg i november måned, og foreningen tildeles 20 stk. vederlagsfrit. De vil blive udloddet ved en mødeaften.

Ad. 3. Økonomi og medlemsstatus.

IH fremviste en driftsstatus fra 1. jan. til 29. sep. 2015, der viste indtægter for kr. 34.495 og udgifter for kr. 29.553. Bankbeholdningen er på kr. 58.025.

Der er 256 betalende medlemmer.

Efter udløb af betalingsfristen pr. 1. sep. 2015 er der ikke modtaget kontingent fra 31 medlemmer i forhold til medlemstal for forrige sæson korrigeret for ind- og udmeldelser.

Ad. 4. Sæson 2015-2016.

Forslag om opkrævning af kr. 50 for ikke-medlemmer ved arrangementerne. Det vil fortrinsvis være ved vores møder på KUC. Forslaget vedtaget.

Der arbejdes med bl.a. billedmateriale til mødeaftner i samarbejde med flere af sæsonens historiefortællere.

Ad 5. Eventuelt.

Der var enighed om at drøfte mødeforslag og beslutte mødedatoer til sæson 2016-17 når bestyrelsen mødes igen onsdag 9. dec. 2015 fra kl. 15.00.

Mødet sluttede kl. 17.05 efter bestyrelsens indtagelse af kaffe og pålægsbelagte boller.

GST.

-------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 5. august 2015, kl. 10.00 hos Knud Lauesgaard Pedersen. 

Indkaldt til mødet:

Formand/sekretær Gunnar Storm Thomsen  GST

Afgående kasserer Knud Lauesgaard Pedersen KLP

Kasserer Inger Henriksen IH

Bs-medl. Kurt Nielsen KN

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen  HTH

Bs-medl. Eddie Troelsgaard ET

Bs-suppleant Beth Hau BH

Afbud fra Eddie Troelsgaard grundet sygdom. 

Dagsorden:

1.  Referat fra bs-mødet 24. juni 2015

2.  Siden sidst.

3.  Økonomi og medlemsstatus.

      4.  Sæson 2015-2016.

         Arrangementer og aftaler.

5.  Eventuelt.

Ad. 1. Referat fra bs-mødet 24. juni 2015 godkendt.

Ad. 2. Siden sidsthar sommerperioden ikke budt på korrespondancer eller møder.

Ad. 3. Økonomi og medlemsstatus.

KLP fremviste en driftsstatus fra 1. jan. til 4. aug. 2015, der viste indtægter for kr. 7.019,60 og udgifter for kr. 20.082,33. Kassebeholdningen er på kr. 40.020,51. 

Der er 288 betalende medlemmer.

Foreningen er i Danske Bank overført til en foreningskonto med uændret kontonummer.

Kassen og regnskabsmaterialer blev afleveret af Knud Lauesgaard Pedersen til Inger Henriksen.

Ad. 4. Sæson 2015-2016.

Sæsonprogrammet er trykt og klar til udsendelse.

Programmet er endvidere udsendt som PDF-fil til medlemmer med mail, og er også at se på den opdaterede hjemmeside www.lokalhistorisk-kolding.dk.

Ad 5. Eventuelt.

Der blev overrakt en afskedshilsen til Knud Lauesgaard Pedersen, der efter 9 år fratrådte kassererposten. 

Der var enighed om at overbringe en hilsen til Eddie Troelsgaard under hans sygdom.

Næste bs-møde tirsdag 29. september 2015  blev aftalt til at være hos Inger Henriksen.

Der blev pakket breve med følgebrev, sæsonprogram og kontingentopkrævning.

  Mødet sluttede kl. 15.30.

  GST.

---------------------------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015, kl. 14.00 hos Kurt Nielsen.

Indkaldt til mødet:

Formand/sekretær Gunnar Storm Thomsen  GST

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen KLP

Bs-medl. Kurt Nielsen KN

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen  HTH

Bs-medl. Eddie Troelsgaard ET

Bs-suppleant Beth Hau BH

Inger Henriksen.

Afbud fra Eddie Troelsgaard og Beth Hau.

Inger Henriksen blev budt velkommen i bestyrelsen.

Grundet afbud var mødet flyttet fra 3. juni 2015.

Dagsorden:

1. Referat fra bs-mødet 15. april  2015.

2.  Konstituering: Kasserer som afløser for Knud Lauesgaard Pedersen i valgperiode til generalforsamling 2016.

3.  Siden sidst.

4.  Økonomi og medlemsstatus.

5.  Sæson 2015-2016. Arrangementer - aftaler og forslag.

6.  Eventuelt. 

Ad. 1. Referat godkendt. 

Ad. 2. Konstituering. Generalforsamlingen 11. marts 2015 gav bestyrelsen bemyndigelse til at finde afløsere for bestyrelsesmedlemmer, der fratræder i en valgperiode. Der meldte sig tre interesserede da bestyrelsen udsendte en mail med opfordring til at afløse på kassererposten.

Efterfølgende har formand og kasserer indstillet Inger Henriksen til kassererposten for valgperiode frem til generalforsamlingen 2016.

Bestyrelsen godkendte indstillingen af Inger Henriksen som ny kasserer med funktionsstart fra 5. august 2015. 

Ad. 3. Siden sidst.

Spejderkalenderen 2016 for Hercules-gruppen er også i år et samarbejde mellem foreningen og spejderne og med velvillig udlån af billeder fra Kolding Stadsarkiv.

Jernbanen gennem området har 150 års jubilæum i 2016. Kolding kommunes Kulturudvalg har opfordret til at markere jubilæet og har afsat kr. 500.000 til aktiviteter.Vi udsendte opfordringen pr. mail til medlemmerne.

En nedsat koordinationsgruppe, som GST er med i, har efter ansøgningsfristen 15. juni 2015 indstillet en række indkomne ansøgninger til godkendelse ved Kulturudvalgets møde 12. aug. 2015.

Fra Kolding Bibliotek er fremsendt opfordring til at deltage i Levende ord-Festival, som holdes fra 15. til 18. okt. 2015. Fortælling og højtlæsning er i centrum.

Bestyrelsen vedtog, at udsende opfordringen til medlemmer via mail.

Kolding Stadsarkiv efterspørger til Koldingbogen 2015 fagartikler, erindringer eller fortællinger, der tager udgangspunkt i en lokal slægt eller familie inden for Kolding Kommune. Forslag til bidrag skal være Stadsarkivet i hænde senest d. 1. juli 2015.

Arkivet har besluttet at udsende en bog om fotograf Aagaard og hans fotoarkiv af glasnegativer, og i den forbindelse opfordrer arkivet interesserede til at finde oplysninger om de personer, der er navngivet på Aagaards billeder.

Der kan ses mere på Kolding Stadsarkivs hjemmeside.

Kolding Stadsarkiv har 50 års jubilæum og det markeres i forbindelse med Kulturnatten den 21. august 2015. Foreningen vil være opmærksomme på jubilæet.

Arkivet meddeler, at der er sommerlukket i ugerne 28, 29 og 30.

Formanden oplyste, at han ønskede at fratræde formandshvervet senest ved udløbet af den kommende sæson, og opfordrede bestyrelsen til at vurdere på afløser fra den nuværende bestyrelse eller blandt medlemmerne. Han begrundede sit ønske med, at især ”Idetanken” er opbrugt, og at der skal bruges tid på andre opgaver.

Ad. 4 Økonomi og medlemsstatus.

KLP fremviste en driftsstatus fra 1. jan. til 24. juni 2015, der viste indtægter for kr. 6.895 og udgifter for kr. 16.829. Kassebeholdningen er på kr. 43.149.

Der er 280 betalende medlemmer.

Bankskifte begrundet i gebyrpolitik har været undersøgt af KLP og Inger Henriksen, men bestyrelsen vedtog fortsat at benytte Danske Bank.

Kasseoverdragelse til Inger Henriksen blev aftalt til at ske i forbindelse med bestyrelsesmødet  5. august 2015. Til banken fremvises forinden den nødvendige dokumentation af kassererskiftet.

Foreningen er blevet registreret i Det Centrale Virksomhedsregister CVR med nr. 36601949.

Registreringen er gældende hvis der søges løbende tilskud fra f.eks. kommunen.

I forbindelse med kassererskiftet færdiggør KLP program- og kontingentudsendelse

Ad. 5. Sæson 2015-2016.

Sæsonprogrammet er (næsten) ved at være færdig. Helge Kjerside er også i år villig til at opsætte programmet til trykning. Programmet er fra august at se på hjemmesiden.

Tilmeldinger til mødearrangementer vil Kurt Nielsen påtage sig at modtage på sin mobiltlf.

Ad 6. Eventuelt.

Snak om løst og fast over et veldækket kaffebord.

Næste bs-møde 5. aug. 2015, kl. 10.00 hos KLP.

Mødet sluttede kl. 17.00. 

GST.

--------------------------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 15. april 2015, kl. 14.00 hos Beth Hau. 

Indkaldt til mødet:

Formand/sekretær Gunnar Storm Thomsen  GST

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen KLP

Bs-medl. Kurt Nielsen KN

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen  HTH

Bs-medl. Eddie Troelsgaard ET

Bs-suppleant Beth Hau BH

Alle mødt

Dagsorden:

1. Referat fra bs-mødet 4. marts 2015.

2.  Konstituering

3.  Siden sidst.

4.  Økonomi og medlemsstatus.

      5.  Sæson 2015-2016.

                 Arrangementer - aftaler og forslag.

6.  Eventuelt

Ad. 1. Referat fra bs-mødet 4. marts 2015 blev godkendt.

Ad. 2. Konstituering. Besluttet uændret med Gunnar Storm Thomsen som formand/sekretær og Knud Lauesgaard Pedersen som kasserer.

Det er KLP,s ønske at blive afløst på posten.

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at finde afløser.

Der blev talt om mulige afløsere. Der udsendes pr. mail en efterlysning af kassererafløsning.

Ad 3. Siden sidst.

Kommunens Kulturpris 2015 blev uddelt ved Kultureventen 5. marts 2015. De 10.000 kr. tilfaldt Munkensdam Gymnasiums mussicalforening. Selve Eventaftenen beskriver GST som en blandet oplevelse med især misforstået efterligning af en Oscaruddeling.

Jenbanejubilæet for 150 år med tog gennem Kolding til Lunderskov og Vamdrup bliver forberedt af en nedsat koordinationsgruppe hvor bl.a. Helge Kjerside og GST er med. Der planlægges aktiviteter med orkestermusik, udstilling i jernbanevogn og med inddragelse af lokalarkiverne og flere kulturinstitutioner. Selve jubilæumsdagen er 1. nov. 2016, men der vil i dele af 2016 være aktiviteter. Der vil fra forvaltningen blive udsendt en opfordring til at melde aktiviteter ind med frist til 15. juni 2015.

Også i år er foreningen med til at finde billeder og tekster til årskalenderen 2016 for Det Danske Spejderkorps Herculesgruppe i Kolding.

Ad 4. Økonomi og medlemsstatus.

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen gav en regnskabsstatus.

Driftsstatus fra 1. jan. til 15. apr. 2015 viste indtægter for kr. 6.850 og udgifter for kr. 7.844.

Den samlede bank- og kassebeholdning er på kr. 45.239.

Der er 280 betalende medlemmer. Bestyrelsens ønske om en ændret form for kontingentopkrævning blev udsat til efter kassererskifte.

Ad 5. Sæson 2015-2016.

Arrangementer - aftaler og forslag blev diskuteret. 

Ad 6. Eventuelt.

Der var fortsat talelyst ved kaffebordet. 

Næste møde er 3. juni 2015 hos Kurt Nielsen. 

Mødet sluttede kl. 17.00

GST.

-----------------

GENERALFORSAMLING
med sæsonen i ord og billeder

onsdag 11. marts 2015, kl.19.00

i Kolding Uddannelses Center KUC, Ågade 27, 6000 Kolding.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Beretning i ord og billeder

3. Regnskab og budget.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af:

a. 3 bestyrelsesmedlemmer:

Gunnar Storm Thomsen

Kurt Nielsen

Hans Thomsen Hansen

b. Bestyrelsessuppleant:

Beth Hau

6. Valg af:

a. Revisor: Else Skouboe.

b. Revisorsuppleant: Kirsten Olesen.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Forslag under pkt. 7 skal være hos

formanden senest den 3. marts 2015.

Referat:

Der var 71 deltagere til generalforsamlingen, og de valgte Gunnar Ebbesen som dirigent - traditionen tro. Han konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt og dagsordenen i overensstemmelse med lovene.

Formanden, Gunnar Storm Thomsen, aflagde beretningen i ord og billeder. Der havde været 9 arrangementer med deltagerantal fra 66 til 109 og en gennemsnitsdeltagelse på 83. Foreningen fyldte 10. feb. 2015 50 år, og holdt en velbesøgt reception på Kolding Bibliotek, og i hele februar måned kunne en udstilling om foreningens egen historie ses på en række plancher på biblioteket.

Beretningen blev godkendt.

I kasserer Knud Lauesgaard Pedersens fravær grundet sygdom, aflagde formanden det reviderede årsregnskab for 2014. Der var indtægter for kr. 34.137 og udgifter for kr. 22.553. Årets overskud tillagt bankbeholdningen var på kr. 53.083.

Regnskabet blev godkendt og budget 2015 taget til efterretning.

Kontingentet for sæson 2015-16 blev godkendt uændret.

Tre bestyrelsesmedlemmer, Gunnar Storm Thomsen, Kurt Nielsen og Hans Thomsen Hansen, blev genvalgt.

Det samme gjorde bestyrelsessuppleant Beth Hau.

Revisor Else Skouboe og revisorsuppleant Kirsten Olesen blev begge genvalgt.

  Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer. 

Bestyrelsen stillede følgende forslag: Bestyrelsen anmoder om godkendelse til at finde bestyrelsesmedlemmer og suppleant hvis der er fratrædelse af nuværende valgte i den resterende del af deres valgperiode.

Dirigenten kunne ved forsamlingens håndsoprækning konstatere forslaget godkendt.

Under Eventuelt takkede formanden for genvalg til samtlige opstillede, og rettede en stor tak for den gode deltagelse ved sæsonens arrangementer og ønskede på gensyn i september til sæson 2015-16.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen viste Lars Gregers Hansen sin DVD-film om Kolding Havn - fra fiskerleje til storhavn.

Kolding Havn var engang provinsens fjerde største kun overgået af havnene i Aarhus, Aalborg og Odense. Det var under Den første Verdenskrig. Havnen er fortsat byens port til den store verden, og i dag hører Kolding Havn til blandt landets 10 største. Den håndterer 1,2 mio. ton gods om året og er arbejdsplads for over 1000 mennesker i de over 50 virksomheder, der er knyttet til havnen. Kolding Havn kan føre sin historie tilbage til vikingetiden og først 700 år senere, i 1843, anlagdes begyndelsen til den havn, vi kender i dag.
I filmen blev havnens udvikling belyst af tidligere nøglepersoner på havnen samt historiske fotos og aktuelle videooptagelser.

Efter forsamlingens bifald kunne formanden takke Lars Gregers Hansen for fremvisning af filmen, og takkede også for den række af historiske Kolding-film, som LGH havde bidraget med gennem årene.  

GST.

-------------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 4. marts 2015, kl. 14.00 hos Hans Thomsen Hansen.

Indkaldt til mødet:

Formand/sekretær Gunnar Storm Thomsen  GST      

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen KLP                          

Bs-medl. Kurt Nielsen KN                                                                

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen  HTH                                    

Bs-medl. Eddie Troelsgaard ET                                                

Bs-suppleant Beth Hau BH

Dagsorden:

1.    Referat fra bs-mødet 28. jan. 2015.

2.  Siden sidst.

3.  Økonomi og medlemsstatus.

4.  Sæson 2014-2015 – især generalforsamlingen 11.     marts 2015.

      5.  Sæson 2015-2016. Arrangementer - aftaler og forslag.

6.  Eventuelt.

Ad. 1. Referat fra bs-mødet 28. jan. 2015 blev godkendt.

Ad. 2. Siden sidst.

Jubilæumsreceptionen 10. feb. og udstillingen i februar måned har været yderst tilfredstillende. Receptionen forløb med en fin stemning ledsaget af Bente Ibenfeldts pianospil og 4 gode talere. Tak til vores ”hjemmefront” for betjening med vin og snacks under receptionen.

Foreningen deltager ikke med en aktivitet i forbindelse med Kultur Event 2015 den 5. marts 2015 på Nicolai Scene. GST deltager.

Kolding Stadsarkiv har fået en ny kulturarvsmedarbejder, Kamma Marie Poulsen-Hansen, der er ansat i 6 måneder. Kamma er mag.art i forhistorisk arkæologi fra Københavns Universitet og har studeret et års Kulturformidling på Syddansk Universitet. Kammas primære opgave på arkivet bliver etableringen af en uddannelsestjeneste, som vil henvende sig til folkeskoleelever og på sigt gymnasieelever. Til dette formål har arkivet fået 200.000 kroner fra TREFORs Værdipulje.

I februar har Stadsarkivet fået en ny arkivar, Anders Hell Hansen. Anders' opgaver som arkivar bliver bl.a. indsamling af arkivalier i forbindelse med kortlægning af bevaringsværdige it-systemer i Kolding Kommune, vejlede i god journaliseringsskik og synliggøre de kommunale arkivalier.

Museet på Koldinghus satser også på det lokalhistoriske arbejde.Steen Rosenvinge Lundbye, der er cand. mag. i historie og tidligere ansat på Kolding Stadsarkiv, er begyndt i en nyoprettet stilling som kulturarvschef for Museet på Koldinghus. Steen Rosenvinge Lundbye får bl.a. ansvaret for at forske i og formidle Kolding og Koldinghus’ historie, og han får ansvaret for at den kommende nyopstilling af slottets permanente udstillinger og samlinger.

Foreningen deltager i møderne i Lokalhistorisk Udvalg i Kolding kommune. Blandt mødedeltagerne, der er lokalarkiverne og foreningerne i kommunen, er der ønske om at ændre mødeformen fra et par timers møde ”Bordet rundt” til halvårlige møder med tema og af længere varighed. GST er foreningens repræsentant i udvalget

Ad 3. Økonomi og medlemsstatus.

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen gennemgik det reviderede årsregnskab, der fremvises til godkendelse på generalforsamlingen. Der er indtægter for kr. 34.137 og udgifter for kr. 22.553. Der er en bankbeholdning på kr. 53.083.

Driftsstatus fra 1. jan. til 4. mar. 2015 viste indtægter for kr. 5.750 og udgifter for kr. 9.631. Der er 280 betalende medlemmer. Bestyrelsens ønske om en ændret form for kontingentopkrævning blev udsat.

Ad 4. Sæson 2014-2015 – især generalforsamlingen 11. marts 2015.

Bestyrelsen godkendte beretningen til generalforsamlingen.

Da der kan forventes afgange fra bestyrelsen i løbet af den igangværende sæson og den kommende sæson vil bestyrelsen anbefale generalforsamlingen, at få godkendelse for at finde medlemmer til de ledige pladser.  

Ad 5. Sæson 2015-2016.

Arrangementer - aftaler og forslag blev diskuteret.

Der er indgået aftaler for tre arrangementer. 

Ad 6. Eventuelt.

Talelysten opbrugt.

Næste møde er 15. april 2015 hos Beth Hau. 

Mødet sluttede kl. 17.00.

GST.

---------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 14.00 hos Kurt Nielsen.

Indkaldt til mødet:

Formand/sekretær Gunnar Storm Thomsen  GST

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen KLP

Bs-medl. Kurt Nielsen KN

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen  HTH

Bs-medl. Eddie Troelsgaard ET

Bs-suppleant Beth Hau BH

Afbud fra Eddie Troelsgaard og Beth Hau.

Dagsorden:

1.    Referat fra bs-mødet 3. dec. 2014.

2.  Siden sidst.

3.  Økonomi og medlemsstatus.

4.  Sæson 2014-2015 – især 50 års jubilæet.

5.  Sæson 2015-2016.

6.  Eventuelt.

Ad. 1. Referat fra bs-mødet 3. dec. 2014 blev godkendt.

Ad. 2. Siden sidst.

Kolding Stadsarkiv er ved at scanne kollodium-glasnegativer fra fotograf Pontoppidan Aagaards samling. Han havde atelie Rendebanen 12 fra 1857 og til sin død i 1899. Billederne kan ses på arkivets facebookside -  https://www.facebook.com/Koldingstadsarkiv

 - en unik samling i fin kvalitet, og med navne vedhæftet.

Arkivet efterlyser hjælp til at registrere personerne via folketællinger på Arkivalier online.

Der har kørt tog igennem Kolding i 150 år i 2016. Jernbanen mellem Fredericia og Lunderskov-Vamdrup åbnede som enkeltsporet bane 1. nov. 1866. Jubilæet  ønsker Kolding kommune at markere, og der var indkaldt til et opstartsmøde 20. jan. 2015 på Vamdrup Bibliotek. GST deltog. Deltagerne kom fra forskellige foreninger især med tilknytning til Vamdrup-området – Vamdrup og Lunderskov har 150 års byjubilæer i 2016. Der er af byrådet afsat et beløb på kr. 500.000 til jernbanejubilæet. Efter ideudveksling blev der nedsat en koordinationsgruppe, der skal arbejde videre og søge arbejdsgrupper inddraget. Helge Kjerside (medlem af vores forening) blev indvalgt i koordinationsgruppen.

Helge Kjerside blev 14. jan. 2015 valgt som Kolding Minibys ny borgmester efter Jørgen Asmussen, der havde trukket sig efter intern uro. Efter sigende, så er det fortsatte byggeri af minibyen ved Geografisk Have ikke blevet påvirket af uroen. 

Kolding-fotografen Jens-Erik Wind-Friis har fra eget forlag udgivet ”Kolding set fra oven” med nutidige luftfotos af Kolding og omegn og med historiske henvisninger af Birgitte og Poul Dedenroth-Schou. 

Kommunens årlige kulturfest ændres fra sin hidtidige form og bliver i 2015 til Kulturevent – scenen er din.  Det foregår torsdag den 5. marts 2015, kl. 19.00 til 21.30. Der tildeles kulturelle foreninger, institutioner og enkeltpersoner plads til at vise aktiviteter. Der kan endvidere indstilles foreninger, institutioner og enkeltpersoner til årets Kulturpris på kr. 10.000. Prisen uddeles på event-aftenen. Der kan indstilles kandidater indtil 16. feb. 2015, og skal tilsendes By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 600 Kolding. Mail: kultur@kolding.dk Bestyrelsen besluttede at deltage i kultureventen.

Ad. 3. Økonomi og medlemsstatus. 

KLP gennemgik årsregnskabet. Der er indtægter for kr. 38.958 og udgifter for kr. 22.553. Der er bankindestående for kr. 57.903. Regnskabet skal nu revideres.

Driftsregnskab for perioden 1. jan. til 28. jan. 2015 viste indtægter for kr. 144 og udgifter for kr. 1.948. Bankbeholdningen er på kr. 56.098.

Der er 271 betalende medlemmer fordelt på 178 par og 93 enkelt-medlemmer.

Ad. 4. Sæson 2014-2015.

Jubilæumsudstilling og receptionen i februar 2015 blev indgående drøftet. For foreningens 50 års jubilæum er opstillet et totalbudget på kr. 9.640,00.

Den pr. 20. nov. 2014 indsendte ansøgning til kommunens Kulturpulje har resulteret i et tilskud på kr. 4.820. Det er en halvering af beløbet på det opstillede totalbudget. Der opføres et særskilt regnskab for jubilæet.

Information om udstilling og reception er udsendt til pressen m. fl. Materiale til udstillingen er af KN afleveret til fremstilling hos Kopien i Bredgade. Opsætning af udstillingen er man. 2. feb. 2015, og vil være at se resten af februar måned.

Receptionen tirs. 10. feb. kl. 16.00 til 17.30. Forud indkøbes vin og snacks m.m. Til indkøb og praktisk arbejde ved receptionen er der ”hjælp fra hjemmefronten”.

De resterende arrangementer i sæsonen blev gennemgået.

Ad. 5. Sæson 2015-2016 – foreningens sæson nr. 50.

De vedtagne arrangementsdatoer for sæson 2015-2016 er booket på Kolding Uddannelses Center i Ågade.

På opfordring til medlemmer med mailadresser er der modtaget forskellige forslag til arrangementer i sæson 2015-2016.

Der er indgået en aftale om en aften om Folkeskolens historie i Kolding.

Et par mødeemner mere er ved at være på plads.

Ad. 6. Eventuelt.

En fastsat dato for bestyrelsesmøde 30. sep. 2015 blev ændret til tirsdag 29. sep. 2015.

Næste bs-møde er 4. marts 2015, kl. 14.00 hos Hans Thomsen Hansen.

  GST.

------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 3. december 2014, kl. 15.00 hos Hans Thomsen Hansen.

Indkaldt til mødet:

Formand/sekretær Gunnar Storm Thomsen  GST

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen KLP

Bs-medl. Kurt Nielsen KN

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen  HTH

Bs-medl. Eddie Troelsgaard ET

Bs-suppleant Beth Hau BH 

Alle mødt. 

Dagsorden:

1.    Referat fra bs-mødet 1. okt. 2014.

2.  Siden sidst.

3.  Økonomi og medlemsstatus.

4.  Sæson 2014-2015 – især 50 års jubilæet.

5.  Sæson 2015-2016.

6.  Eventuelt. 

Ad. 1. Referat fra bs-mødet 1. okt. 2014 blev godkendt.

Ad. 2. Siden sidst.

Kolding Stadsarkiv præsenterede Koldingbogen 2014 ved en reception 19. nov. 2014 på Nicolai Scene. Temaet i bogens artikler er konflikter beskrevet på mange vinkler.

TV Kolding har produceret udsendelser om indholdet. Kan ses på Stadsarkivets facebook-side.

Kolding Stadsarkiv søger en uddannet historiker eller en med kulturhistorisk uddannelsesbaggrund, der vil få ansvar for arkivets samlinger – herunder særlig fokus på de kommunale arkivalier. Tiltrædelse er 1. februar 2015 eller snarest derefter.

Ad. 3. Økonomi og medlemsstatus.

KLP gennemgik driftsregnskab for perioden 1. jan. til 1. dec. 2014.                   

Der er indtægter for kr. 33.625 og udgifter for kr. 21.834.                 

Der er bankindestående for kr. 53.290. 

Der er 267 betalende medlemmer, og forventning om betaling fra yderligere 25 tilmeldte.

Ad. 4. Sæson 2014-2015.

Der er en rigtig god mødedeltagelse ved vores arrangementer. Ved besøg på institutioner og virksomheder kan et stort mødeantal give problemer, især hvis der er begrænsning for deltagerantal. Det skal der tages højde for i den fremtidige planlægning.

Der registreres kun deltagertilmelding pr. telefon og mail i de perioder, som er anført i sæsonprogrammet.

Jubilæumsudstilling og receptionen i februar 2015 blev indgående drøftet.

Der er opstillet et totalbudget på kr. 9.640,00.

Der er 20. nov. 2014 indsendt ansøgning til kommunens Kulturpulje. Der har efterfølgende været kommunikation omkring budgetindhold og foreningens egenfinansiering.

I egenfinansieringen indgår beregning af tidsforbrug i forhold til arkivsøgning og opstilling af udstilling. Det er beregnet til 15 timer (som nok er i underkanten).

Der er ikke modtaget svar fra Kulturafdelingen på ansøgningen.

I nogen af de resterende arrangementer er der samarbejde med foredragsholderne om bl.a. fremskaffelse af ledsagende billedmateriale.

Ad. 5. Sæson 2015-2016 – foreningens sæson nr. 50.

Der blev vedtaget arrangementsdatoer for sæson 2015-2016.

På opfordring til medlemmer med mailadresser er der modtaget forskellige forslag retur til arrangementer i sæson 2015-2016.

Sammen med bestyrelsens egne forslag blev der drøftet prioritering af emnerne.

Der tages kontakt til mulige foredragsholdere/historiefortællere. 

På generalforsamlingen 11. marts 2015 skal der tages stilling til et forslag fra bestyrelsen om at udsende kontingentopkrævning og sæsonprogram til de medlemmer, der er registreret med mailadresse. Et trykt program vil fortsat blive udsendt til medlemmer uden mail.

Ad. 6. Eventuelt.

Der blev vedtaget datoer for bestyrelsesmøder i 2015.

Næste bs-møde er 28. januar 2015, kl. 14.00 hos Kurt Nielsen.

Der blev fortsat med snak over et veldækket julebord og afsluttet med en tak for samarbejdet i årets løb og med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

GST.

--------------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 1. oktober 2014, kl. 14.00 hos Beth Hau.

Indkaldt til mødet:

Formand/sekretær Gunnar Storm Thomsen GST

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen KLP

Bs-medl. Kurt Nielsen KN

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen HTH

Bs-medl. Eddie Troelsgaard ET

Bs-suppleant Beth Hau BH

Alle mødt.

Dagsorden:

1. Referat fra bs-mødet 6. aug. 2014.

2. Siden sidst.

3. Økonomi og medlemsstatus.

4. Sæson 2014-2015.

5. Eventuelt.


Ad. 1. Referat fra bs-mødet 6. aug. 2014 godkendt.


Ad. 2. Siden sidst.

I Jydske Vestkysten er set, at planer om et lokalhistorisk center i staldgården er droppet af den nye ledelse på Koldinghus. I stedet er det politisk besluttet, at der indrettes social-økonomiske værksteder og butikker for udviklingshæmmede.

Bestyrelsen vil søge flere synspunkter på de ændrede planer for staldgården.


Efter foreningens historiske Skamlingstur 28. sep. blev det tydeligt for enhver, at der er mangelfuld vedligeholdelse af stier og især trapper i området.

Det har GST på foreningens vegne skrevet om på Facebook.

I den af byrådet vedtagne ”Udviklingsplan for Skamling” er der genopretning og nyetablering af stier. Der skal også være nye oplevelsessteder og der opføres et besøgscenter. En ny oprera-plads med tilkørselsmuligheder skal anlægges, og der afsættes midler til drift og vedligehold.

Hele planen er på 87 mio. kr. hvoraf 40 mio. kr. er doneret af en Mærsk-fond og 10 mio. kr. af Kolding kommune. Der ansøges fonde om de sidste 37 mio. kr.

Bestyrelsen er enig i nødvendige tiltag for at sikre interessen for Skamling som besøgssted, og også enig om, at der ikke skal være ”Tivoli” i omgivelserne, men at historiske elementer skal være det bærende fundament.


Den gamle remise for Kolding Egtved Jernbane (banen nedlagt i 1930) ved Ndr. Ringvej skal nedbrydes og grundarealet bruges til opførelse af almene boliger. Det har flere protesteret imod set på Facebook, og der er af en borger skrevet til Kulturstyrelsen med protest mod nedrivningen. Det foreslås som sted for Koldings jernbanehistorie. Remise og værksteder har i mange år været benyttet af kommunens vejafdeling. Det er også foreslået, at bygningen kunne genopføres et andet sted i byen.

Bestyrelsen finder ikke selve placeringen velegnet til et besøgssted, og bygningens vedligeholdelsesstand kendes ikke. Ideen om et jernbane-historiested for Koldings tre tidligere privatbaner inklusiv statsbanen er spændende, og det vil bestyrelsen bakke op om.


Kommunens kulturudvalg har ændret på betingelser for tilskud fra Kulturpuljen. Der er udpeget fire kulturpolitiske fokusområder: Mødesteder og midlertidighed - Børnekultur og familiekultur

Borgeren som medskaber – KulturKolding - et fælles løft.

Alle med gode ideer til kulturelle projekter eller arrangementer kan søge om støtte fra Kulturpuljen – herunder foreninger, interessegrupper, enkeltpersoner og institutioner, der professionelt såvel som på amatørbasis formidler kultur til en bred og åben kreds.

Der lægges særlig vægt på det fælles løft og samarbejder på tværs.

Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud/underskudsgaranti til institutioner, der modtager generelle driftstilskud fra Kolding Kommune. Disse skal redegøre for og kunne begrunde, at der er tale om et initiativ, der rækker udover den ordinære aktivitet.

Der er fire ansøgningsrunder om året 1. feb. – 1. maj – 1. sep. – 1. dec.

For ansøgninger op til kr. 15.000 kan der godkendes administrativt af kulturafdelingen.


Ad. 3. Økonomi og medlemsstatus.

KLP gennemgik driftsregnskab for perioden 1.7.14 til 1.10.14:

Der er indtægter for kr. 25.625,00 og udgifter for kr. 15.851,50

Der er bankindestående for kr. 54.930,23.

Der er 233 betalende medlemmer. Det er 53 færre end i foregående sæson.

Der mindes om manglende kontingentindbetaling for de, der har mailadresse.

Med baggrund i en kommende portoforhøjelse blev der drøftet mulighed for at udsende program i elektronisk udgave pr. mail. I givet fald skal medlemmerne give grønt lys for det.

Opkrævning af kontingent og efterfølgende fremsendelse af medlemskort blev diskuteret for besparelse af porto, idet bestyrelsen fastslog, at man hellere ville bruge penge på mødearrangementerne.


Ad. 4. Sæson 2014-2015.

Jubilæumsudstilling og receptionen i februar 2015 blev indgående drøftet.

Til udstillingsmateriale undersøges priser for forstørrelser af udklip og fotos.

Mulighed for fortæring ved selve receptionen undersøges.

Der engageres pianist til receptionen og der indlægges to sange.

Et budget skal opstilles med henblik på ansøgning til kommunens Kulturpulje.


Ad. 5. Eventuelt.

Der blev kigget på tegninger og fotoalbum tilhørende arkitekt Ernst Petersen, der var Beth Hau,s morfar.

Over kaffebordet blev der drøftet mødeemner til sæson nr. 50 i 2015-2016.

Næste bs-møde er onsdag 3. dec. 2014, kl. 15.00 hos Hans Thomsen Hansen.

GST.

---------------------


Bestyrelsesmøde onsdag den 6. august 2014, kl. 10.00 hos Knud Lauesgaard Pedersen.


Indkaldt til mødet:

Formand/sekretær Gunnar Storm Thomsen  GST

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen KLP

Bs-medl. Kurt Nielsen KN

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen  HTH

Bs-medl. Eddie Troelsgaard ET

Bs-suppleant Beth Hau BH

Alle mødt.

Dagsorden:

1.    Referat fra bs-mødet 23. april 2014.

2.  Siden sidst.

3.  Økonomi og medlemsstatus.

4.  Sæson 2014-2015.

5.  Eventuelt.

 Ad. 1. Referat fra bs-mødet 23. april 2014 godkendt.

 Ad. 2. Siden sidst. Sæsonprogrammet blev færdigredigeret og sendt til trykning først i juli måned. Alle medlemmer får brev med det trykte program og kontingentopkrævning i løbet af uge 32-33.

Til medlemmer med mailadresse er der 5. august 2014 udsendt fil med sæsonprogrammet.

Hjemmesiden er opdateret med sæsonprogrammet.

Til pressen er også sendt mail og fil med programmet.

Køb af brød og drikkevarer er et problem om aftenen på Kolding Uddannelses Center da cafeen er aftenlukket. Der skal bestilles dagen i forvejen og det bestilte vil blive stillet på en serveringsvogn. Foreningen skal opkræve og afregne med cafeen.

Bestyrelsen enige om at afvente evt. ønsker om fortæring fra deltagende medlemmer.

Jubilæumsudstilling på Kolding Bibliotek i anledning af foreningens 50 års jubilæum er i februar måned 2015 og med en reception på stiftelsesdagen 10. februar 2015 fra kl. 16.00 til 17.30. Forskellige arbejdsopgaver blev fordelt.

12 billeder med tekster til Hercules-spejdernes årskalender 2015 blev afleveret til spejdernes egen videreforarbejdning 17. juli 2015. Det anbefales spejderne at arbejde efter en aftalt tidsplan.

Ad. 3. Økonomi og medlemsstatus. KLP gennemgik driftsregnskab for perioden 1.6.13 til 5.8.14. Der er indtægter for kr. 32.352 og udgifter for kr. 24.400. Der er bankindestående for kr. 34.945. Medlemstallet er 280.

Ad. 4. Sæson 2014-2015. Der blev drøftet indgåede aftaler for sæsonens arrangementer og om foreningens medvirken ved billedfremstilling m.m. til oplægsholdere.

Ad. 5. Eventuelt. Bestyrelsen enige om at se på mødeemner til sæson 2015-2016. Tages op som punkt på næste bestyrelsesmøde. Idekatalog er oprettet.

Ellers ingen bemærkninger at nedfælde.

Næste bs-møde er onsdag 1. okt 2014, kl. 14.00 hos Beth Hau. Måske flyttes mødetidspunkt til kl. 10.00.

Bestyrelsen foretog herefter pakning af breve med sæsonprogram, girokort og følgebrev til medlemmerne.

  GST.

------------------------

Bestyrelsesmøde onsdag den 23. april 2014 hos Eddie Troelsgaard i Flensborg.

  Indkaldt til mødet:

Formand/sekretær Gunnar Storm Thomsen  GST

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen KLP

Bs-medl. Kurt Nielsen KN

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen  HTH

Bs-medl. Eddie Troelsgaard ET

Bs-suppleant Beth Hau BH

Afbud fra Hans Thomsen Hansen.

Beth Hau blev budt velkommen som bs-suppleant.

Med ET som guide blev en historisk rundtur i Flensborg startet kl. 9.30 ved Istedløven på den gamle kirkegård, og derfra videre gennem gader, stræder og baggårde, hvor vi fik oplysninger om husenes oprindelse og om store erhvervsfolk, og især om romfremstilling og søfart til oversøiske forbindelser.På rådhuset blev der ivrigt studeret Flensborg i minimodel årgang 1950.Frokosten blev indtaget i Borgerforeningen - inden turen gik til ET,s lejlighed for at holde bestyrelsesmøde fra kl. 15.00. Ledsagere var med på turen, og var på egen hånd under bestyrelsesmødet.

  Dagsorden:

1.    Referat fra bs-mødet 5. marts 2014.

2.    Konstituering: Formand, kasserer og sekretær.

3.  Siden sidst.

4.  Økonomi og medlemsstatus.

5.  Sæsonprogram for 2014-2015.

6.  Eventuelt.

  Ad. 1. Referat fra bs-mødet 5. marts 2014 godkendt.

  Ad. 2. Konstituering af formand, kasserer og sekretær. Der var ikke ønsker om ændringer.

  Ad. 3. Siden sidst.

Der var møde i Lokalhistorisk udvalg i Kolding kommune 17. marts 2014. GST deltog. For første gang deltog Koldinghus ny direktør Thomas Thulstrup.  

Der blev refereret aktiviteter for de forskellige arkiver og foreninger.

Stadsarkivet har ”Konflikter” som tema i årets Koldingbog 2014.

Tema i 2015 er om slægtshistorie, og i 2016 er temaet bondesamfundets ændring til industrisamfund.

Stadsarkivet vil sammen med Koldinghus markere 10 året for fyrværkerikatastrofen i Seest med en bogudgivelse fra forlag Gyldendal skrevet af journalist Ole Sønnichsen.

  Der forberedes også en bogudgivelse med indslag fra Facebook-siden ”Kolding Nostalgi”.

Vandreudstillingen ”Fokus på 1864” blev evalueret med forskellige kritiske bemærkninger om begrænsninger i emnerne.

Vi har fra en aktivitetsgruppe på Basagerhus fået 7 fotoplancher med Kolding-begivenheder fra årene 1904 til 1984. Vi kan måske anvende dem ved vores jubilæumsudstilling.

Fredning af bygninger med bevaringsværdi gennemføres indtil 2015 af Kulturstyrelsen og i samarbejde med lokale myndigheder. Ud fra foreningens formålsparagraf bør der være opmærksomhed på lokale forhold. Sten Krarup spørges om at være opmærksom på foreningens vegne.

Der er fra Kolding kommunes By- og Udviklingsforvaltning modtaget indbydelse til et dialogmøde om etablering af vandresti langs 1864-grænsen. Det er 30. apr. 2014 på Den gamle Grænsekro. GST deltager.

KN har kontakt med spejdernes Herculesgruppe om billeder til deres årskalender 2015. Når der fra spejdernes side er besluttet billeder skal der skrives tilhørende tekster. Stadsarkivet leverer fortsat billededmateriale.

4.    Økonomi og medlemsstatus.  

KLP gennemgik driftsregnskab for perioden 1.6.13 til 17.4.14. Der er indtægter for kr. 32.277 og udgifter for kr. 16.129. Der er bankindestående for kr. 43.122.

Det blev besluttet at slette 30, der ikke har betalt kontingent. Medlemstallet er derefter 275.

5.    Sæson 2014-2015.

Der blev drøftet indgåede aftaler for sæsonens arrangementer. Der er et par uafklarede forhold inden programfremstilling kan iværksættes. 

6.    Eventuelt. Talelyst opbrugt.

Næste bs-møde er onsdag 6. aug. 2014, kl. 10.00 hos KLP.

Mødet slut kl. 17.00 – hjemtur til Kolding.

  GST.

------------

GENERALFORSAMLING

med sæsonen i ord og billeder

onsdag 12. marts 2014, kl.19.00

i Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4,

6000 Kolding. Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab og budget.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af:

a. 2 bestyrelsesmedlemmer:

Knud Lauesgaard Pedersen

Eddie Troelsgaard

b. Bestyrelsessuppleant: Nyvalg.

6. Valg af:

a. Revisor: Else Skouboe.

b. Revisorsuppleant: Kirsten Olesen.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.


Der var 45 deltagere som, traditionen tro, valgte Gunnar Ebbesen som dirigent. Indkaldelse og dagsorden blev godkendt. Beretningen blev fremvist af formanden Gunnar Storm Thomsen som billeder via projektor og med ledsagende kommentarer til sæsonens 9 arrangementer. Der havde i snit været 86 deltagere. Det blev oplyst, at fra næste sæson vil mødestedet være Kolding Uddannelsescenter i Ågade, da deltagerantallet har givet pladsproblemer i Sct. Jørgens Gård. Koldinghus har ikke ønsket at videreføre aftalen om vore medlemmers gratis adgang til museet af hensyn til konkurrence med Koldinghus egen museumsforening. Der er forhandlet en aftale, der genforhandles om to år, som giver adgang til halv billetpris gældende vores næste sæson fra september 2014. Nuværende ordning udløber i september 2014. 

Dirigenten konstaterede beretningen godkendt uden debat. 


Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen gennemgik det reviderede årsregnskab 2013. Der var indtægter for kr. 28.627 og udgifter for kr. 20.444. Med et årsresultat på kr. 9.183 og en bankbeholdning på kr. 32.315 balancerede passiver og aktiver med kr. 41.498. Budgettal for 2014 blev fremlagt med indtægter på kr. 27.500 og udgifter på kr. 26.500. Der var spørgsmål om kassebeholdningens størrelse og anvendelse. Der blev svaret, at der kunne påregnes større udgifter til foredragsholdere og at der kom et 50 års jubilum i februar 2015 som betød ekstra udgifter. Der var kommentarer til udgifter for programtrykning og porto.

Flere mente, at der kun skulle indbetales kontingent via netbank og at girokort var en for dyr indbetalingsform. Det trykte program mente nogen kunne afløses af et pr. mail fremsendt program, ligesom det også var at læse på hjemmesiden. Andre havde bemærkninger for bevarelse af det trykte program. En computer var ikke alle medlemmers eje. Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at arbejde for løsninger baseret på de faldne bemærkninger. 

Regnskabet blev godkendt. Kontingentet forblev uændret. 


Knud Lauesgaard Pedersen og Eddie Troelsgaard blev genvalgt til bestyrelsen. Nyvalgt på bestyrelsessuppleantposten blev Beth Hau i skriftlig afstemning med Gustav Schmidt Hansen. 

Revisor Else Skouboe og suppleant Kirsten Olesen blev genvalgt. Der var ingen indkomne forslag. 


Under eventuelt fremkom der forslag til kommende arrangementer. Formanden takkede for forslagene og for den gode opbakning til sæsonens møder. 

Dirigenten kunne dermed afslutte generalforsamlingen. I pausen var foreningen vært ved kaffe/the og boller med pålæg.

Efter generalforsamlingen var Per Sørensen klar til at fremvise postkort fra det, der nu er Kolding storkommune. Jens Hansen måtte melde fra grundet tur med hans gymnasieklasse til Prag.

Den erfarne postkortsamler Per Sørensen tog os med til ”en ud af Kolding oplevelse” via de gamle postkort. Vi fik et indblik i, hvordan der dengang så ud i omegnen af Kolding, og hvilke historiske begivenheder der er blevet fastholdt på postkortene, bl. a. tiden op til genforeningen i 1920. Han havde også kort med ukendte motiver. Nogen blev stedfæstet af mødedeltagere, og nogen af kortene skal have en ekstra granskning fra foreningens side. 

Formanden takkede Per Sørensen for aftenens rundtur, og ønskede alle en god sommer og på gensyn til en ny sæson i september 2014. 

GST.


-------------------

Bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014, kl. 14.00

hos Kurt Nielsen.

 

Indkaldt til mødet:

Formand Gunnar Storm Thomsen  GST

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen KLP

Bs-medl. Kurt Nielsen KN

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen  HTH

Bs-medl. Eddie Troelsgaard ET

 

Alle mødt.

 

Dagsorden:

 

1. Referat fra bs-mødet 29. jan. 2014.

2. Siden sidst.

3. Økonomi og medlemsstatus.

4. Generalforsamlingen 12. marts 2014.

5. Sæsonprogram for 2014-2015.

6. Eventuelt.

Ad. 1. Referat fra bs-mødet 29. jan. 2014 blev godkendt.

 

Ad. 2:
Der har været møde mellem GST og den ny direktør for Koldinghus  Thomas C. Thulstrup 3. feb. 2014 for drøftelse af aftale om adgangsbetingelser til museet for foreningens medlemmer i henhold til nuværende aftale. Af konkurrencemæssige forhold til Museets egne foreninger, ønsker ledelsen ikke at fortsætte aftalen. Det blev aftalt, at nuværende ordning udløber med udgangen af september 2014.Fra vores næste sæson kan der opnås indgang for halv billetpris mod forevisning af personligt gyldigt medlemskort. Rabatten gælder ikke arrangementer, foredrag eller lign., som ikke er inkluderet i en ordinær entrebillet. Aftalen løber til 30. sep. 2016, hvor genforhandling er aftalt. Vi forpligter os til at videregive nyheder fra Museet på Koldinghus, som skønnes relevant for medlemmerne.

Deltagerantallet til vore sæsonarrangementer har været i kraftig stigning i år. Det betyder, at der nu er problemer med pladsforholdene i Sct. Jørgens Gård, og med forventet yderligere stigning vil det ikke være muligt at være der.
Det søges løst ved at benytte Auditoriet hos Kolding Uddannelses Center i Ågade, hvor der er plads til 165 siddende deltagere. Vi har indgået en foreløbig aftale på de planlagte datoer for næste sæson 2014-15.
Der orienteres om ændringen på generalforsamlingen 12. marts 2014.

Kolding Stadsarkiv vil ændre deres læsesals bemanding efter at flere benytter den elektroniske platform Arkibas. For at frigøre arbejdskraft til det egentlige arkivarbejde søges der frivillige til at dække åbningstiderne, som er man-tors kl. 11-13 og torsdag desuden kl. 15-17. Interesserede kan henvende sig til Kolding Stadsarkiv.

Facebook-siden KOLDING NOSTALGI har indgået samarbejde med stadsarkivet om at samle brugbart materiale lagt på siden som både fotos og oplysninger.
Arkivet planlægger udgivelse af en foto-bog med bidrag fra facebook-siden.
Der er nedsat et redaktionsudvalg, der vil tage henvendelse til de, der har indlagt brugbart materiale på facebook-siden.

Årets Kulturpris fra Kolding kommune blev uddelt ved Kulturfesten 2. marts 2014. GST deltog. Prisen på kr. 10.000 blev givet til Grænse- og Genforeningsmuseet i Christiansfeld for deres involvering af frivillige ildsjæle ved opbygning af museets samlinger samt styring af driften.

Poul Berrig, Kongeåmuseet, fylder 80 år, og museet har indbudt til reception 14. marts, kl. 14-17. Vi er gavegivende.

Ad. 3:
Regnskabsstatus for perioden 1.6.13 til 5.3.14 viste indtægter for kr. 32.277 og udgifter for kr. 15.173.
Medlemstal er 276 betalende medlemmer.

Ad. 4:
Beretningen til generalforsamlingen 12. marts blev gennemgået.
Der indstilles til genvalg på pladserne til bestyrelse og revision.
Til den fra sidste år ledige bs-suppleantpost har bestyrelsen fået henvendelse fra
et medlem der gerne vil tiltræde posten. 

Ad. 5:
Til  emner for sæson nr. 49 2014-15 er der tilsagn fra:
Albert Højgaard – Skamlings historie.
Gunnar Ebbesen – Pengeinstitutter i Kolding -15. okt. 14.
Per Bødker Andersen – Besøg på Kolding rådhus.
Poul Berrig – Koldingområdet under 1. Verdenskrig.
Kurt Nielsen-Gunnar Storm Thomsen – Kolding før og nu, del 2.

Der arbejdes videre med flere emner, bl.a. Dansk Kraftemballage/Smurfit-Kappa Danmark. Bysanering gennem årene – Købmandsgårdene i Kolding – Den nordlige bydel – DDMM.

Foreningen er vært ved kaffe-the med brød ved generalforsamlingen.

Med Kolding Bibliotek er der aftalt udstilling på Kolding Bibliotek hele februar 2015 for markering af vores 50 års jubilæum. På selve jubilæumsdagen 10. feb. vil der være reception på biblioteket kl. 16-17.30.

Ad. 6:
Eventuelt  med snak over kaffebordet.

Næste bestyrelsesmøde holdesonsdag 23. april 2014 som et heldagsmøde i Flensborg, hvor

Eddie Troelsgaard sammensætter mødeprogrammet. Ledsagere er inviteret med.

 

Mødet slut 17.40.

GST.
-------------------
Bestyrelsesmøde onsdag den 29. januar 2014, kl. 14.00

hos Gunnar Storm Thomsen.

 

Indkaldt til mødet:

Formand Gunnar Storm Thomsen

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen

Bs-medl. Kurt Nielsen

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen

Bs-medl. Eddie Troelsgaard

 

Alle mødt – trods en mindre snestorm.

 

Dagsorden:

1. Referat fra bs-mødet 4. dec.. 2013.

2. Siden sidst.

3. Økonomi og medlemsstatus.

4. Sæsonprogram for 2014-2015.

5. Eventuelt.

Ad. 1. Referat godkendt.

 

Ad. 2:

Interessen for Koldings historie er stor. Der er mange besøg på Kolding Stadsarkivs hjemmeside og på arkivets facebookside ”Mit stadsarkiv i Kolding”. På arkivets hjemmeside kan man gå direkte ind i deres database Arkibas og se alle registreringer af oplysninger inkl. fotos.

Den helt store interesse for at melde ind med både oplevelser, spørgsmål og svar om Kolding i går og længere tilbage, foregår i øjeblikket på facebooksiden ”Kolding Nostalgi”, der på små tre uger har over 7.000 brugere, og oprettet af Kim Lambert Jensen. Der er guldkorn imellem en del af de indlagte billeder fra egne fotoalbum.


Kolding Kommune afholder for 27. gang Fritidsfest for samtlige foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven fredag den 31. januar 2014 i TREFOR Arena.

Der er udsendt invitationer til ca. 300 foreninger, og Kultur- og Fritidsudvalget inviterer 2 personer fra hver forening til at deltage gratis i festen.  Der er tilmeldt 883 deltagere.

Der var ikke interesse for bestyrelsens deltagelse.

 

Der kan være en god mening med at se Kulturudvalgets behandling af ansøgninger til især Kulturpuljen. Det giver indblik i både tilsagn og afslag om økonomisk støtte. Kan følges på kommunens hjemmeside under ”Politik – Kulturudvalget”.Kulturpuljens årsbudget 2014: 607.000 kr. + forventet overført fra 2013 73.000 kr., i alt 680.000 kr.
Heraf er disponeret 210.000 kr. til Kulturnatten, 75.000 kr. til Ungepuljen, 75.000 kr. til Minibyen, 71.280 til tilskud/garantier fra 2013, som ej er udbetalt, i alt 431.280 kr. Der resterer herefter 248.720 kr. (opr. budget + overført fra 2013).

Der er aftalt møde mellem formanden og den ny direktør for  Koldinghus 3. feb. 2014 for drøftelse af aftale om adgangsbetingelser til museet for foreningens medlemmer.

Deltagerantal pr. møde til de indtil nu 6 afviklede arrangementer har været fra 55 til 140 medlemmer med et gennemsnit på 83 deltagere, hvilket bestyrelsen er godt tilfreds med.

Ad. 3:
Medlemsstatus er 258 betalende medlemmer, mens 39 mangler at betale, dog er en del nyindmeldte. Der påmindes om betaling.

Driftstatus fra 1. juni 13 til 28. jan. 14 udviser kr. 29.752 på indtægtssiden og kr. 15.363
på udgiftsiden.

Et årligt gebyr i Danske Bank på kr. 900 for vore få bankekspeditioner får nu kassereren til at undersøge placering af vore midler i anden bank.

Kassereren blev bevilget mulighed for at finde et regnskabssystem afpasset foreningens behov.

Ad. 4:
Der var planer om at være med til markering af 10 årsdagen 3. nov. 2014 for fyrværkerikatastrofen i Seest sammen med Politimuseet, Lokalhistorisk Forening i Seest og borgerforeningen i Seest.

Politimuseet har meddelt, at de selv vil markere det på deres museum i bunkeren på Rømøvej, men vil ikke gøre det på selve dagen af hensyn til et Seest-arrangement.
Vi undlader deltagelse med Seest-foreningerne.
Den programsatte dag 3. nov. ændres til onsdag  5. nov. 2014.

Der er aftalt mødearrangement med Gunnar Ebbesen  15. okt. 2014 med emnet ”Pengeinstitutterne i Kolding”.
Øvrige arrangementer til den kommende sæson blev drøftet ud fra bestyrelsens ønskeseddel.

Ad. 5:
Eventuelt blev sammendraget med et kaffebord og gav ikke anledning til protokoltilførsel.

Næste bestyrelsesmøde holdesonsdag 5. marts 2014, kl. 14.00 hos Kurt Nielsen.

GST.
----------------------------
Bestyrelsesmøde onsdag den 4. december 2013, kl. 16.00

hos Kurt Nielsen.

 

Indkaldt til mødet:

Formand Gunnar Storm Thomsen

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen

Bs-medl. Kurt Nielsen

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen

Bs-medl. Eddie Troelsgaard

 

Alle mødt.

 

Dagsorden:

 

1. Referat fra bs-mødet 2. okt. 2013.

2. Siden sidst.

3. Økonomi og medlemsstatus.

4. Sæsonens resterende medlemsarrangementer.

5. Sæson 2014-2015: Datoer for arrangementer

    samt bestyrelsesmøder i 2014..

6. Eventuelt - herunder markering af den kommende juletid.

 

Ad. 1: Godkendt.

 

Ad.2: Der har 11. sep. 2013 været et halvårligt møde i Lokalhistorisk udvalg i Kolding kommune. Formanden deltog. Mødets hovedemne var 1864-udstilling som markering for 150 året i 2014. Styres af Kolding Stadsarkiv og Museet på Koldinghus MKH v/ Axel Johnsen.

- Der er indkommet tilsagn og/eller materiale fra 7 institutioner. Stadsarkivet og MKH vil i de kommende uger opsøge de enkelte institutioner for at give råd og vejledning, hvis det ønskes.

- Der er udarbejdet et grafisk koncept med mulighed for 3-4 billeder med tilhørende fortællinger. Hver institution er velkommen til for egen regning og med egne genstande at udbygge med yderligere historier, når udstilingen vises dér.

- Det grafiske koncept blev godkendt.

- Udstillingen åbnes den 16. januar kl. 15 (dagen for det preussisk-østrigske ultimatum til Danmark). Stedet afgøres senere.

- Forslag: Der udarbejdes en overskrift (”Fokus på 1864” er foreslået) og et logo til fælles markedsføring af alle aktiviteter. Vedtaget.

- Forslag: Udstillingen kan evt. vises på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg. Når indholdet foreligger, tages kontakt til Mogens Rostgaard Nissen herom.

- TV-Koldings deltagelse? Geert Madsen har givet tilsagn og vil gerne deltage i næste møde.

- Forslag: Fælles folder, der samler alle 1864-aktiviteter. Vedtaget.

 

På mødet berettede arkiver og foreninger om deres sæsonaktiviteter.

 

25. oktober 2013 var der afskedsreception for museumsdirektør Poul Dedenroth-Schou efter 37 år på lederposten. Stort fremmøde. Foreningen deltog og overrakte vingave.

Der er modtaget takkekort.

  

Museet på Koldinghus har meddelt, at der er ansat ny leder fra 1. december 2013.

Det er Thomas C. Thulstrup (født 15. oktober 1970) som siden 2009 har været direktør for fonden Esrum Kloster & Møllegård

Han er kunsthistoriker og økonom – cand.mag. (2000) og bac.polit (1993) – og har specielt beskæftiget sig med kunsthåndværk, sølv, glas, møbler og design samt ledelse og organisationsforandringer. Formanden vil aflægge et besøg hos den ny direktør for en drøftelse af samarbejdsmuligheder.

 

Spejdergruppen Hercules har sendt sin årskalender på gaden. Vi har fået et antal kalendere for samarbejdet omkring fotos og tekster. Ved mødeaftenen 20. nov. uddelte vi ved lodtrækning 20 stk. til medlemmerne. Der er gensidige ønsker om et fortsat samarbejde om kalender for 2015.

 

Koldingbogen 2013, der udgives af Kultur- og Fritidsudvalget og Kolding Stadsarkiv, blev præsenteret ved en reception på Nicolai Scene fredag den 15. november 2013.

I år fremstår bogen i et nyt design og med en ny redaktion, der har taget over efter Birgitte Dedenroth-Schou som siden 1981 har været ansvarlig for udgivelserne.  Bogen er i år temabaseret på jubilæumsfortællinger.

Den koster 140 kr. Vore medlemmer kan opnå kr. 15 i rabat ved at købe bogen på Kolding Stadsarkiv.

 

Et medlem har henvendt sig med interesse for at indtræde på den ledige suppleantpost til bestyrelsen. Bestyrelsen enige om at takke for interessen, men vil afvente ordinært valg på generalforsamlingen 12. marts 2014.

Byrådsvalget 19. november 2013 gav en stor valgsejr til Venstre og borgmester Jørn Pedersen. Der var konstituering 1. dec. hvor følgende fra 1. jan. 2014 udgør Kulturudvalget: (B) Jesper Elkjær, formand - (V) Merete Due Paarup, næstformand         (V) Kjeld Kjeldsen -  (V) Yrsa Mastrup - (A) Per Bødker Andersen - (A) Hanne Dam og (O) Søren Rasmussen. Når der indkaldes til møde i det nye år for at nedsætte et nyt Fritidsråd for de næste fire år vil de kulturelle foreninger være opmærksomme på deltagelse og evt. valg af en repræsentant. I det nuværende råd har sporten fået de kulturelle foreningers plads, da der ikke blev bragt forslag på banen.

Drøftelse af vores brug af kirkesalen i Sct. Jørgens Gård med udstyr og fortæringsmuligheder. Formanden drøfter nærmere med stedets daglige ledelse.

Ad. 3: Kassereren fremviste et driftsregnskab for perioden 1.6.13 til 2.12.13. Indtægter var kr. 26.775,00 og udgiftsiden kr. 12.918,25.

Medlemsstatus var opgjort til 268 tilmeldte medlemmer, hvoraf 30 endnu ikke havde betalt kontingent for sæsonen.

En opstillet graf viste en medlemstilgang fra 2007 til 2013 på 140.

 

Der blev drøftet mulige ændringer for udsendelse af sæsonprogram og opkrævning af kontingent med henblik på forslag til generalforsamlingen.

 

Ad 4: Bestyrelsen gennemgik de resterende sæsonarrangementer. Alle aftaler er på plads. Der var stor tilfredshed med mødedeltagelsen i de afviklede arrangementer, hvor der har været mellem ca. 60 til 80 deltagere.

 

Ad. 5: Der blev godkendt datoer for næste sæsons arrangementer.

Datoer og mødesteder for bestyrelsesmøder i 2014 blev aftalt.

 

Foreningen fylder 50 år i februar 2014 og vil lave en udstilling på biblioteket  med en reception som optakt.

Der arbejdes videre med en række forslag til næste sæsons arrangementer.

 

Ad. 6: Bestyrelsen drøftede fortsat emner over et veldækket julebord, og ønskede hinanden glædelig jul med tak for samarbejdet året igennem.

 

Næste bs-møde fastsat til onsdag den 29. jan. 2014, kl. 14.00 hos GST.

 

GST.


---------------
Bestyrelsesmøde onsdag den 2. oktober 2013, kl. 14.00

hos Hans Thomsen Hansen.

 

Indkaldt til mødet:

Formand Gunnar Storm Thomsen

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen

Bs-medl. Kurt Nielsen

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen

Bs-medl. Eddie Troelsgaard

 

Alle mødt.

Dagsorden:

1. Referat fra bs-mødet 7. august 2013..

2. Siden sidst.

3. Økonomi og medlemsstatus.

4. Sæsonprogram 2013-2014.

5. Eventuelt.

 

Ad. 1: Godkendt.

 

Ad.2: Koldinghus har meddelt, at der er afskedsreception for museumsdirektør Poul Dedenroth-Schou fredag den 25. okt. 2013, kl. 13-15 på Koldinghus. Foreningen er gavegivende.

 

Kolding Stadsarkiv udgiver Koldingbogen 2013 ved en reception på Nicolai Scene tirsdag den 12. nov. 2013, kl. 15.00

 

Udvalg med repræsentanter for Koldinghus, Kolding Stadsarkiv og lokalarkiver i kommunen er ved at tilrettelægge en vandreudstilling med fokus på Danmarks nederlag i 1864 til Preusserne og tiden, der fulgte. Der bliver tale om en række genstande, plancher og Roll ups der kan udstilles hos kommunens kulturinstitutioner. Vores forening bidrager til emnet med de to mødeaftener i sæsonprogrammet 20. nov. 2013 og 26. feb. 2014.

 

Kolding Kunstforening har pt. en maleriudstilling på Kolding bibliotek med Koldingmotiver og fotografier af samme motiver i nutidsperspektiv. Nogle fejl ved både tekst og fotos er rettet efter oplysninger fra vores forening.

 

Der kommer en del henvendelser til os fra folk, der vil aflevere bøger, fotos, postkort og andet fra deres gemmer. Efter kig på materialet afleveres det meste til Kolding Stadsarkiv.

En del scannes til opbevaring i foreningens regi.

 

Ad. 3: Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen fremlagde et driftregnskab for perioden 

1. juni 2013  til 1. oktober 2013. Periodens indtægter var kr. 23.925 og udgifterne kr. 9.946 .

Der var indgået betaling af kontingent fra 84 enkelte medlemmer og 66 med dobbelte medlemskaber, i alt 216 medlemmer. Der er 37 manglende indbetalinger i forhold til registrerede medlemmer.

 

Ad. 4: Ved det første sæsonarrangement 21. sep. 2013 på Koldinghus var der 55 deltagere. Til besøget i Politimuseet/Besættelsestidssamlingen 9. og 16. okt. 2013 er der ved tilmeldingsfristen udløb fuldtegnet med i alt 2 gange 40 deltagere.

 

Ad. 5: Eventuelt blev  benyttet til snak om fremtidige arrangementer over et veldækket ostebord. Næste bs-møde er onsdag den 4. december 2013, kl. 16.00 hos Kurt Nielsen.

 

GST.                                                                                                                                                                                                                                 


-------------
Bestyrelsesmøde onsdag den 7. august 2013, kl. 10.00

hos Knud Lauesgaard Pedersen..

 

Indkaldt til mødet:

Formand Gunnar Storm Thomsen

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen

Bs-medl. Kurt Nielsen

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen

Bs-medl. Eddie Troelsgaard

 

Dagsorden:

1. Referat fra bs-mødet 24. april 2013..

2. Siden sidst.

3. Økonomi og medlemsstatus.

4. Sæsonprogram 2013-2014.

5. Eventuelt.

 

Ad. 1: Godkendt.

 

Ad.2: Der har været problemer for nogle medlemmer ang. gratis adgang til Koldinghus.

Fra ledelsen er meddelt, at ordningen fortsat er gældende.

 

Kolding Stadsarkiv har fået ny hjemmeside og har også opstartet Kolding wiki, hvor alle med en brugerkonti kan indlægge bidrag. Man kan se, at ikke alle bidrag er efter hensigten med at udbygge et historisk opslagsværk. Det styres pt. af et redaktionspanel  med arkivar Martin Mølgaard som primus. Gunnar Storm Thomsen er også med i panelet sammen med Søren Flø Sørensen og Birgitte Dedenroth Schou.                                                   
Der er også en fin aktivitet på facebook-siden ”Mit stadsarkiv i Kolding”.

 

Status for foreningens medvirken til en spejderkalender 2014 for Hercules-gruppen i Kolding. Kurt Nielsen har fundet de tolv lokalhistoriske motiver til kalenderen og Gunnar Storm Thomsen har sat beskrivelse ved flere af siderne. Der overdrages et antal kalendere til foreningen ved udgivelsen.

 

I Kolding Miniby er der nu opsat udhængsskabe, hvor Helge Kjerside, sammen med Kurt Nielsen, har samlet oplysninger om mange af minibyens huse. Ved fremtidigt samarbejde med Kolding Miniby skal omfang og evt. økonomi aftales ved opstart.

 

Ad. 3: Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen fremlagde et driftregnskab for perioden  1. juni 2012 til 7. august 2013. Periodens indtægter var kr. 26.648 og udgifterne kr. 26.855 .

Det lille driftsunderskud skyldtes, at der endnu ikke er tilgået kontingentindtægter som kan dække udgifter i 2013.

Medlemsregistreringen viste 111 enkelte medlemmer og 66 med dobbelte medlemskaber, i alt 243 medlemmer, der nu vil modtage opkrævning for den kommende sæson gældende fra september måned.

 

Ad. 4: Sammen med opkrævning af kontingent for den kommende sæson udsendes det trykte program. Der vil blive fremlagt programmer på Kolding Bibliotek, Visit Kolding og i Sct. Jørgens Gård. Foreningens hjemmeside www.lokalhistorisk-kolding.dker opdateret med sæsonprogrammet.

 

Ad. 5: Eventuelt blev brugt til pakning af breve til medlemmerne afsluttende med en frokost.


Næste bs-møde er onsdag den 2. oktober 2013, kl. 14 hos Hans Thomsen Hansen.

 

GST.


------------------
Bestyrelsesmøde onsdag den 24. april 2013, kl. 14.00

hos Gunnar Storm Thomsen.

 

Indkaldt til mødet:

Formand Gunnar Storm Thomsen

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen

Bs-medl. Kurt Nielsen

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen

Bs-medl. Eddie Troelsgaard

 

Dagsorden:

1. Konstituering.

2. Referat fra bs-mødet 6. marts 2013 og generalforsamlingen 12. marts 2013.

3. Siden sidst.

4. Økonomi og medlemsstatus.

5. Næste sæsons arrangementer.

6. Eventuelt.

 

Ad. 1. Der var ikke ønsker om omkonstituering i bestyrelsen.

 

Ad 2. Referaterne godkendt. Er indføjet på hjemmesiden.

 

Ad. 3. Siden sidst.

City Kolding har udmeldt, at der ikke i år arrangeres ”Foreningernes dag” i Kolding midtby.

Der anbefales deltagelse i Kulturnatten fredag 23. aug. 2013.

Bestyrelsen springer deltagelse over i 2013.

 

To historiske kulturperler i Kolding kommune skal udvikles med bedre forhold for besøgende.Der er af Fonden Harteværket udarbejdet et prospekt for de fremtidige planer med selve værket og det omgivende ådalsområde. Resultater af fondsansøgninger afgør hvor meget af planerne, der kan gennemføres.Der kan læses om planerne på Harteværkets hjemmeside.

GST er blevet medlem af fondsbestyrelsen som repræsentant for Energiselskabet TREFOR.

Skamlingsbanken er et andet historisk område, der er lavet udviklingsplaner for. Det er især stisystemet der skal forbedres, og også et besøgscenter for den historiske del er med i planerne. For begge udviklingsprojekter er der lagt vægt på bevarelsen af den historiske baggrund.  Der kan læses om planerne på Kolding kommunes hjemmeside under Plan- og Miljøudvalgets dagsorden fra 11. marts 2013.

Der er også set en velvilje i byrådet til et lokalhistorisk center på staldgården.

 

Formanden har deltaget i et møde hvor planerne for Holmsminde-Riberdybområdet blev gennemgået. Begrundelsen for højt hotelbyggeri er det samlede projekts nødvendige økonomi. Det gælder også et outletcenters placering.

Det blev oplyst, at hotelplanerne vil få historisk tilknytning til tårnet på Koldinghus og de der engang værende 4 hjørnekæmper Hector, Hercules, Scipio  og Hannibal.

Det historiske islæt formildede ikke formandens utilfredshed med det for høje byggeri.

 

Kolding kommune har ansat den hidtidige bibliotekschef  Nicolai Dupont Heidemann i en nyoprettet stilling som områdechef for Kultur og Fritid.

Lise Jelsbak er ansat som eventkoordinator i Kolding kommune på kulturområdet, og skal især være ansvalig for de musiske aktiviteter.

  

Vores tilsagn til spejdergruppen Hercules om billedmateriale til deres udgivelse af årskalender afventer spejdernes stillingtagen til foreslået billedmateriale. Kurt Nielsen har kontakten til spejdergruppen.

 

Til Kolding Miniby er der udarbejdet forslag til standere med tekst og billeder. Arbejdet  er udført af Helge Kjerside og Kurt Nielsen.

 

På generalforsamlingen 12. marts 2013 blev det vedtaget, at foreningen udmelder sig af Dansk Lokalhistorisk Forening ved dette års udløb. Kassereren afmelder foreningen.

 

Ad. 4.. Der er en kassebeholdning på kr. 27.576,73.

Der er 126 med husstandsmedlemskaber og 108 med enkelt-medlemskaber.

Kassereren havde udarbejdet medlemsudviklingen i grafisk opstilling fra 2007 til 2013.

I den periode har der været en samlet medlemstilgang på 93 medlemmer.

 

Ad. 5. Bestyrelsen drøftede de endnu ikke emnesatte programdatoer.

Når alle aftaler er på plads vil Helge Kjerside også i år være behjælpelig med programudformningen og levering til trykning.

Programmet udsendes først i august måned 2013.

 

Ad. 6. Næste bs-møde er fastsat til 7. aug. 2013, kl. 10.00 hos kassereren.

Her pakkes der bl.a. programmer til postforsendelse.

 

GST.

-----------------------

GENERALFORSAMLING

tirsdag 12. MARTS 2013, kl.19.00

i Sct. Jørgens Gård, 6000 Kolding.                      


Dagsorden:

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning.
3. Regnskab og budget.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af:

   a. 3 bestyrelsesmedlemmer:

   Gunnar Storm Thomsen

   Troels Sneum - ønsker ikke genvalg
   Hans Thomsen Hansen
 

   b. Bestyrelsessuppleant:

   Eddie Troelsgaard  

6. Valg af:

   a. Revisor: Else Skouboe.

   b. Revisorsuppleant: Kirsten Olesen.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.

 

Efter formandens velkomst til 38 deltagere blev Gunnar Ebbesen valgt som dirigent. Han kunne konstatere indkaldelsen lovlig i henhold til lovene.
Formanden, Gunnar Storm Thomsen, gennemgik årets aktiviteter ved fremvisning af billeder fra møder og begivenheder. Sæsonen arrangementer blev nævnt: Besøg i Kolding Miniby - Egtvedbanen - Arkitekt L. A. Winstrup - Seestegnens historie - Kolding før og nu i billeder - Fra fjord til bassin - Kolding i 1930`erne  på film -
Købmandsskolen i 125 år.
I gennemsnit havde der været 75 deltagere i de 8 møder, og den lokale trykte presse havde bragt foromtaler af møderne. Også netavisen Kolding Senior og den elektroniske kulturkalender Kultunaut havde vore arrangementer med.
Man havde været gavegivende ved Stadsarkivar Birgitte Dederoth-Schous fratrædelse og ved tiltrædelsen af Lene Wul som ny stadsarkivar. Desuden gavehilsen ved Kolding Minibys indvielse ved Geografisk Have.
Formanden havde i læserbrev rejst kritik af påtænkt højt hotelbyggeri ved Holmsminde-området.
Fra møde i Lokalhistorisk udvalg berettede han om kommende aktiviteter i forbindelse med 150 året i april 2014 for Danmarks nederlag ved Dybbøl og følgerne for Kolding-området.
Beretningen blev godkendt uden debat.

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen gennemgik det reviderede årsregnskab for 2012, der udviste indtægter for kr. 27.544, udgifter for kr. 23.797 og dermed et resultat på kr. 3.747. Status for aktiver og passiver balancerede med kr. 32.316. Han gennemgik budget for 2013.
Regnskabet blev godkendt.

Kontingentet forblev uændret kr. 125 for enkelte medlemmer og kr. 200 for par med samme adresse.

Ved valgene var der genvalg til Gunnar Storm Thomsen og Hans Thomsen Hansen mens Troels Sneum, der ikke ønskede genvalg, blev afløst af suppleant Eddie Troelsgaard. Da forsamlingen ikke bragte et forslag til ny bestyrelsessuppleant fik dirigenten forsamlingens tilladelse til at bestyrelsen selv finder en ny suppleant. Revisor Else Schouboe og revisorsuppleant Kirsten Olesen blev genvalgt.

 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer. Bestyrelsen stillede forslag om udmeldelse af Dansk Lokalhistorisk Forening med udgangen af 2013 begrundet i for lidt gavn af foreningens tilbud, der stort set var begrænset til deltagelse for max. tre bestyrelsesmedlemmer i årsmøde, mod betaling, og tre årlige udgivelse af fagskrift tilstillet bestyrelsesmedlemmer. Deltagerne tilsluttede sig forslaget om udmeldelse.

Punktet Eventuelt blev benyttet til at udlodde et antal bøger "Fra gas til el" som Bent Jørgensen havde fået med fra TREFOR. Tak for initiativet.

Dermed kunne dirigenten afslutte en stille og rolig generalforsamling og fik overdraget en flaskehilsen. Troels Sneum fik også flasker og tak for sin mangeårige indsats på skiftende poster i bestyrelsesarbejdet.
I pausen var foreningen vært ved kaffe/the kage og boller.

Så blev ordet givet til John Rasmussen, formand  i Koldinghus - Forening af Slægtsforskere, for en introduktion til slægtsforskning.  John fortalte hvad slægtsforskning er, hvordan kommer man i gang, hvor og hvordan man finder de forskellige oplysninger.
Foredraget blev illustreret med eksempler fra John’s egen forskning primært i relation til lokalhistorie i Kolding Kommune og ud fra mottoet ”Min slægtsforskning – Din lokalhistorie”.

Ingen tvivl om, at foredraget virkede som en inspiration til dem, der har lyst til at forske i familiens fortid - men afsæt god tid, var John Rasmussens slutbemærkning.
Forsamlingens bifald blev ledsaget af formandens tak og overrækkelse af flaskehilsen.


GST.


----------------
Bestyrelsesmøde onsdag den 6. marts 2013, kl. 14.00

hos Troels Sneum.

 

Indkaldt til mødet:

Formand Gunnar Storm Thomsen

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen

Bs-medl. Troels Sneum

Bs-medl. Kurt Nielsen

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen

Bs-suppleant Eddie Troelsgaard

 

Dagsorden:

 

1. Referat fra bs-mødet 5. dec. 2012.

2. Siden sidst.

3. Økonomi og medlemsstatus.

4. Generalforsamlingen 12. marts 2013.

5. Næste sæsons arrangementer.

6. Eventuelt.

 

Ad. 1. Referat godkendt. Referater indføjes som hidtil på hjemmesiden: www.lokalhistorisk-kolding.dk.

 

Ad. 2. Siden sidst.

Det planlagte bestyrelsesmøde  23. januar 2013 blev aflyst på grund af stofmangel.

 

Sct. Jørgens Gård er booket og bekræftet for en del af arrangementerne i sæson 2013-2014. Drøftelse med Sct. Jørgens Gårds ledelse om økonomi i forbindelse med møderne.

 

Dansk Lokalhistorisk Forening har indkaldt til årsmøde og generalforsamling 12.-14. april 2013 på Dalum Landbrugsskole. Temaet er ”De folkelige kræfter i foreningslivet omkring år 1900”. Der kan max. deltage tre fra de tilsluttede foreninger.

Drøftelse om det fortsatte medlemskab af Dansk Lokalhistorisk Forening.

Bestyrelsen mener ikke, at vi får særlig meget udbytte af medlemskabet, der koster ca. 800 til 900 kr. pr. år, hvilket er 4 pct. af kontingentindtægten. Tages op på generalforsamlingen med bestyrelsens anbefaling af udmeldelse ved udgangen af 2013.

 

11. marts er der møde i Lokalhistorisk Udvalg på Stadsarkivet. Her vil museumsinspektør Axel Johnsen fortælle om outreachprojekt for aktiviteter i 2014 i forbindelse med 150 året for krigen i 1864. De lokalhistoriske arkiver og museer i det nuværende Kolding Kommune går sammen om en vandreudstilling, der samler historierne om egnen under krigen i 1864 - og virkningerne i årene, der fulgte. Udstillingen tilrettelægges i løbet af 2013, og turneen til de enkelte institutioner begynder i januar 2014 og fortsætter rundt i kommunen året ud. 

Også Region Syddanmark markerer 150-året. Et projekt i samarbejde mellem Sønderborg slot, historiecenter Dybbøl Banke og det Slesvig-Holstenske Landesbibliotek.

 

Der skal aftales nærmere med spejdergruppen Hercules om vores medvirken til at finde 12 motiver til deres årskalender 2014. Der kan udlånes billeder på stadsarkivet.

Kurt Nielsen påtager sig udvælgelse af fotos i samarbejde med spejderne og stadsarkivet.

  

GST har på opfordring fra flere medlemmer skrevet et læserbrev i Kolding Ugeavis og Jydske Vestkysten om hotelbyggeri ved Holmsminde, hvor kritik især er på byggehøjde i op til 15 etager. Området er omdøbt til Holmstaden.

Kritikken af byggeriet har fået projekttovholder på Holmstaden,  Ivan A.D. Johansen, til at invitere vores forenings bestyrelse til et møde 14. marts, kl. 13.00, hvor han og Direktør Søren Wissing, Matterhorn International Real Estate AG, der er med i projektarbejdet, vil orientere om Projekt Holmstaden.

Det er muligt at læse om det samlede projekt, lokalplanarbejdet og politiske beslutninger, ved at gå ind på kommunens hjemmeside under Plan- og Miljøudvalgets dagsordensreferater fra møder 10. dec. 2012 og 25. feb. 2013.

Vores interesse for sagen er ud fra vores formålsparagraf, at arbejde for oplysning om og bevaring af kulturhistorisk betydningsfulde miljøer i Kolding og omegn.

 

TV Kolding  - Henning Buch – har spurgt til vores deltagelse med tilrettelægning af udsendelser med historisk indhold. Der skal være nærmere drøftelse med TV Kolding om betingelserne, men for nuværende har vores årsprogram 2013-14 højeste prioritet.

 

Kulturafdelingen indbød til Kulturfest for personer, som organiserer kulturaktiviteter, frivillige kulturelle foreninger og kulturelle institutioner i Kolding Kommune søndag den 3. marts 2013 kl. 11.00 – 16.00 i Kvarterhuset med overskriften ”Betydningen af foreningslivet – hvorfor være medlem?”. Og en tryllekunstner gav magiske indslag. Kulturpris 2013 på kr. 10.000 gik til den gruppe af især unge, som har organiseret sig i ”Kulturlogen” med adresse på Esbjergvej 108.

GST deltog.

 

Ad. 3. Kassereren oplyste, at der pr. 5. marts 2013 er indtægter for kr. 26.248,92 og udgifter for kr.20.101,90. Tillagt bankindestående er der en beholdning på kr. 30.025,73.

Medlemstallet er pt. 226 og der forventes yderligere betaling fra 11 nytilkomne medlemmer. Årsregnskabet 2012 er revideret og får fine ord med fra revisoren.

 

Ad. 4. Bestyrelsen godkendte beretningen til generalforsamlingen. Den bliver fremvist som billedserie med sæsonens begivenheder.

Under valg til bestyrelsen meddelte Troels Sneum, at han ikke ønskede genvalg efter en mangeårig indsats i bestyrelsesarbejdet på skiftende poster. Bestyrelsen indstiller suppleant Eddie Troelsgaard som nyt bestyrelsesmedlem. Der skal derfor vælges ny bestyrelsessuppleant på generalforsamlingen.

 

Ad. 5. Der er programsat 10 datoer i næste sæson 2013-14. På nuværende tidspunkt er der indgået aftale for 7 mødedatoer. Årsprogramopsætning påbegyndes i løbet af april måned, og udsendes primo august måned.

Bestyrelsesmøder for resten af 2013 blev fastsat..

 

Ad. 6. Talelysten opbrugt.

 

GST.


-------------------
Bestyrelsesmøde onsdag den 5. dec. 2012, kl. 16.00

hos Gunnar Storm Thomsen, Rørbækvej 13, 6000 Kolding.

 

Indkaldt til mødet:

Formand Gunnar Storm Thomsen

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen

Bs-medl. Troels Sneum

Bs-medl. Kurt Nielsen

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen

Bs-suppleant Eddie Troelsgaard

 

Afbud fra Kurt Nielsen.

 

Dagsorden:

 

1. Referat fra bs-mødet 3. okt.  2012.

2. Siden sidst.

3. Økonomi og medlemsstatus.

4. Sæsonens resterende medlemsarrangementer.

5. Sæson 2013-2014: Datoer for arrangementer og bestyrelsesmøder i 2013.

6. Eventuelt – herunder markering af den kommende juletid.

 

Ad. 1. Referat godkendt.

 

Ad 2. Siden sidst.

Bestyrelsen var repræsenteret ved stadsarkivar Lene Wul`s tiltrædelse 11. okt. 2012.

 

Kulturforvaltningen havde 11. okt. indkaldt de kulturelle foreningers formænd til møde for at vurdere behov for samarbejde foreningerne imellem og i forhold til kommunale tiltag.

Der blev talt om udveksling af mødedatoer, og hvorledes der kunne synliggøres forenings- arrangementer. Kulturforvaltningens rolle som formidler af kurser for foreningerne blev omtalt. Der var bl.a. behov for medie- og regnskabskurser.

Under hensyntagen til den kommunale økonomi var det begrænset, hvad forvaltningen kan tilbyde i det kommende år. Der var stadig midler afsat til både musik- og kulturpuljer.

 

Støtteforeningen Harteværkets Venner er med i det praktiske arbejde omkring udmøntningen af de tildelte midler til renovering af Harteværket og tiltag i hele den omliggende ådal. Der er nedsat projektgrupper med deltagelse af konsulenter fra Niras, samt kommunale embedsfolk og foreningsrepræsentanter. Der er planlagt flere møder i den kommende tid med henblik på fondsansøgninger om økonomi.

 

Der var åbning af udstillingen1001 skatte” den  29. september 2012 på Koldinghus.
Der viser de bedste historier fra museets og stadsarkivets samlinger
I mere end 100 år har Museet på Koldinghus samlet genstande, der fortæller Koldings og omegnens spændende historie - fra blomstrende middelalder- og renæssanceby over grænseby 1864-1920 til moderne industriby. Museet udstiller sammen med Stadsarkivet alt det fineste, det flotteste og det mest spændende fra magasinerne.  Man kan tage på en tidsrejse gennem historien, belyst ved hjælp af arkæologiske fund, tøj, våben, uniformer, dampmaskiner, malerier, fotos og levende billeder fra en svunden tid.

Udstillingen er frem til 17. marts 2013.


Der var møde i Lokalhistorisk Udvalg i Kolding kommune 29. okt. 2012. De forskellige foreninger og lokalarkiver berettede om den kommende vintersæsons programmer.

Der er et højt aktivitetsniveau, og flere lokalarkiver har brug for frivillige hænder til elektronisk billedregistrering. Der arbejdes videre med program for markeringen af 150 året for krigen i 1864, og de efterfølgende virkninger for landsdelen.

 

Årets Koldingbog, der udgives af Kolding Stadsarkiv, udkom 7. nov. 2012, hvor der var reception i Nicolai Scene. På opfordring fra stadsarkivet indbød vi vore medlemmer pr. mail til at deltage.

 

Der var indvielse 9. nov. 2012 i Bunkeren, Rømøvej af Politimuseum og Besættelsestidssamling. Vi gav en flaskehilsen, og har modtaget takkekort.

 

Vi designer Kolding. Der var bl.a. indbydelser til ildsjæle i Koldings kulturliv da Kolding byråd indbød 900 borgere til et visionsseminar
21. nov. 2012 i Koldinghallerne.

Dersværre faldt det sammen med vores Seest-arrangement.

Der kom dog ikke 900 men ca. 500 fremgår det af avisartikler fra mødet. Mange forslag og tanker blev leveret videre til byrådet, der inden årets udgang vil lave en ny vision for Kolding.

 

Der er modtaget forespørgsel fra gruppelederassistent Kent Gade Olesen fra Hercules Gruppen Kolding under Det Danske Spejderkorps (De blå spejdere), om vi kan hjælpe dem med deres årskalender 2014. Der skal findes 12 egnede fotos med ledsagende tekst.

Kolding Stadsarkiv, der gennem årene har stået for den del af arbejdet, har meddelt spejderne, at de ikke kan påregne arbejdskraft afsat til arbejdet.

Bestyrelsen besluttede at svare ja til opfordringen.

 

Der er modtaget invitationer til deltagelse i årets Fritidsfest, der holdes 1. feb. 2013 i TRE-FOR Arena. To pladser er gratis og yderligere pladser kan købes for kr. 200.

Invitationen er udsendt til ca. 300 foreninger under Folkeoplysningsloven, og sidste tilmeldingsfrist er 10. jan. 2013.

 

Ad. 3. Kassereren kunne fremvise en indtægtside på kr. 24.674, 75, og en udgiftside på kr. 13.316,90.
Tallene dækker perioden 1.6.12 til 5.12.12.

Den totale bankbeholdning udgør kr. 34.832,40.

Medlemstallet er pt. 213, fordelt på 114 dobbelte medlemskaber og 99 enkelte medl.

Der er afgået 33 medlemmer, og der er 8 som afventes betaling fra.

 

Ad. 4. Der blev drøftet de hidtil holdte medlemsarrangementer, og det resterende sæsonprograms arrangementer.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med mødedeltagelsen. Der havde været 130 til fælles arrangement i Seest Sognehus  21.11.12 sammen med den nystartede lokalhistoriske forening i Seest. Per Thornberg fortalte om Seests historie.

 

Ad. 5. Bestyrelsen har flere programpunkter i støbeskeen til næste sæson 2013-14, og de indledende kontakter er igangsat. Der blev fastlagt mødedatoer for sæsonen 2013-14.

Der blev vedtaget datoer for bestyrelsesmøder i 2013.

 

Ad. 6. Næste bs-møde er 23. jan. 2013, kl. 14.00 hos Troels Sneum.

 

GST.


----------------
Bestyrelsesmøde onsdag den 3. oktober  2012, kl. 14.15

hos Kurt Nielsen, Brunebjerg 25, 6000 Kolding.

 

Indkaldt til mødet:

Formand Gunnar Storm Thomsen

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen

Bs-medl. Troels Sneum

Bs-medl. Kurt Nielsen

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen

Bs-suppleant Eddie Troelsgaard

 

Dagsorden:

 

1. Referat fra bs-mødet 8. aug. 2012.

2. Siden sidst.

3. Økonomi og medlemsstatus.

4. Sæsonens medlemsarrangementer.

5. Næste sæson.

6. Eventuelt.

 

Ad. 1. Referat godkendt.

 

Ad. 2. Der er i Kolding kommune indgået et flertalsbudgetforlig, der kommer til endelig afstemning i byrådet 8. okt. 2012.

På kulturområdet er følgende bl.a. indgået:

Der er midler til drift af Christiansfeld-Centret for viden, information og kulturarv,

og midler til Christiansfeld som Verdenskulturarv.

Øgede tilskud til digitale materialer på Kolding-bibliotekerne.

Designlæreransættelse på Trapholt.

Børneuniversitet i Nicolai-komplekset.

Skamlingsbanken får scene og kørevej.

Geografisk Have får forbedringer til legeplads og stisystemer.

Bibliotek indrettes i Kolding Storcenter.

Underskudsgaranti for Harteværkets drift med kr. 900.000 årligt.

(TRE-FOR har besluttet at dække renoveringsudgifter med  6 mio. kr.)

- og det ser ud til at tilskudspuljer til kultur og musik bevares uændrede.

 

Der kommer en del invitationer til receptioner og møder fra kulturinstitutioner og lokalhistoriske foreninger i området.

28. sep. Åbning af udstillingen 1001 Skatte. Museet på Koldinghus og Stadsarkivet.

11. okt. Stadsarkivar Lene Wul-velkomstreception kl. 16-17.

11. okt. Formandsmøde  indbudt af Kulturafdelingen – holdes i Kvarterhuset.

12. okt. Bogen ”Skoleliv i Bjert” Lokahistorisk Forening i Sdr. Bjært.

13. okt. Film om Kolding Miniby. Lars Gregers Hansen på Kolding Bibliotek.

14. okt. Harteværket - Åbent hus kl. 10-14.

25. okt. Harteværket – Åbent hus fra kl. 19.00 Harteværkets Venner.

29. okt. Lokalhistorisk Udvalg – Stadsarkivet.

  

Helge Kjerside gør opmærksom på materiale udarbejdet af bl.a. ham selv om husene i Kolding Miniby og historien bag husene. Der er kigget i folketælling 1870 samt i taksationsprotokoller. Tanken var en publikationsudgivelse i samarbejde med grafikerne på Hansenberg. Helge mener, at vi som forening kunne være deltager i processen.

Bestyrelsen besluttede, at høre nærmere omkring Kolding Minibys ønsker til publikation om historien bag husene.

 

Vore sæsonprogrammer er nu også at få hos Visit Kolding på Akseltorv.

 

Ad. 3. Der er indgået kontingent for kr. 19.650, og bankbeholdningen er på kr. 37.621,60.

Der er indgået kontingent fra 176 medlemmer. Der er registreret 218 medlemmer, så der forventes flere indbetalinger.

 

Ad. 4. Første arrangement i Kolding Miniby forløb meget tilfredsstillende med 48 deltagere.

Sæsonens øvrige arrangementer forventes at foregå som aftalt med oplægsholderne.

 

Ad. 5. Der blev drøftet emneforslag til næste sæson 2013-14.  


Ad. 6. Der var ingen talelyst under dette punkt.

 

Næste møde onsdag den 5. december 2012, kl. 16.00 hos formanden.

GST.
-------------------
Bestyrelsesmøde onsdag den 8. august  2012, kl. 10.00

hos Knud Lauesgaard Pedersen.
 

Indkaldt til mødet:

Formand Gunnar Storm Thomsen

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen

Bs-medl. Troels Sneum

Bs-medl. Kurt Nielsen

Bs-medl. Hans Thomsen Hansen

Bs-suppleant Eddie Troelsgaard

Alle mødt. Der blev budt særlig velkommen til den indtrådte suppleant Eddie Troelsgaard.

 

Dagsorden:

1. Prøveopstilling af den indkøbte pavillon

     - hvis det drilske sommervejr tillader.                   

2. Referat fra bs-mødet  18. april 2012.

3. Siden sidst.

4. Økonomi og medlemsstatus.

5. Forslag til mødeemner i sæson 2013-2014.

6. Eventuelt – med afsluttende pakning af breve til medlemmerne.

 

Ad. 1. Pavillonen blev opstillet og stod imod nogle friske vindpust. Der blev tildannet fastgørelsesmuligheder ved de fire hjørner nederst.

 

Ad. 2. Referat fra bs.mødet 18. april 2012 blev godkendt.

 

Ad. 3.

Kommunen holdt afskedsreception for stadsarkivar Birgitte Dedenroth-Schou den 22. juni 2012 efter 30 års ansættelse i Kolding kommune, heraf de sidste 25 år som stadsarkivar.

Foreningen var gavegivende. Takkeskrivelse er modtaget.

Den 1. september 2012 er første arbejdsdag for den ny stadsarkivar Lene Wul.

 

Til brug ved udstillinger og gadeagitation er indkøbt en pavillon i den lettere model i målene 3 gange 3 meter.

Den skal bruges første gang ved City Koldings ”Foreningernes Dag” lørdag den 11. aug. 2012, kl. 10 til 14. Vi er tildelt en plads ved Jernbanegade 3. Det blev besluttet at indkøbe opslagstavler til brug for ophængning af fotos m.m.

 

Hjemmesiden www.lokalhistorisk-kolding.dker nu opdateret med sæsonprogrammet for 2012-2013. Vi placerer trykte programmer på Kolding Bibliotek, Stadsarkivet og i Sct. Jørgens Gård.

 

Der er modtaget takkekort fra  to fødselsdagshilsner: Karin Lauesgaard Pedersen og Gunnar Storm Thomsen.

 

Ad. 4. Kassereren fremviste driftsstatus for de sidste 14 måneder. Der er et lille driftsunderskud som følge af udgifter der henhører til den kommende sæson.

Der er et bankindestående på kr. 19.959,55.

Kontingentopkrævning for sæson 2012-2013 udsendes til medlemmerne sammen med det nye sæsonprogram. Der udsendes til 208 medlemmer, og betalingsfristen er 1. sep. 2012. Medlemskab løber frem til 30. sep. 2013.

  

Ad. 5. Bestyrelsen drøftede emner til næste sæson 2013-2014.

 

Ad. 6. Der blev pakket post til medlemmerne med følgebreve,programmer og giroindbetalingskort.


Næste bestyrelsesmøde er hos Kurt Nielsen onsdag den 3. okt. 2012, kl. 14.00.

 

Og så var der som mødeafslutning frokost med Karins lækkerier.

 
Efter udsendelse af det trykte program er der konstateret fejl i dagsordenen til generalforsamlingen 13. marts 2013. Under valg pkt. 5 a skal der tilføjes yderligere valg af Hans Thomsen Hansen.
 

GST.
--------------------------
BESTYRELSESMØDE 18. april 2012, kl. 14.00 hos Troels Sneum.

Velkomst til Hans Thomsen Hansen.

Det planlagte bestyrelsesmøde 7. marts 2012 blev aflyst.

Konstituering: Formand-Sekretær: Gunnar Storm Thomsen.
Kasserer: Knud Lauesgaard Pedersen.

Generalforsamlingen 21. marts 2012 fik ikke valgt suppleant til bestyrelsen. Blev besluttet, at bestyrelsen selv finder en suppleant. Ikke afklaret endnu.

1. Referater fra Bestyrelsesmøde 25. jan. 2012 og generalforsamlingen 21. marts 2012 blev godkendt

2. Siden sidst:
Der er sagt tak for bestyrelsesarbejdet til afgående Bent Søndergaard med flaskehilsen.

Kulturfesten 4. marts 2012 var godt tilrettelagt med gode indlæg om det frivillige kulturelle arbejde i foreningerne. GST deltog.

Lokalhistorisk Udvalgs halvårsmøde 12. marts 2012. GST måtte melde afbud. Der arbejdes med Projekt 1864, hvor det 2014 er 150 året for nederlaget ved Dybbøl.
Poul Berrig fra Kongeåmuseet er tovholder.

Den 9. marts 2012 var dagen for Stadsarkivets første 25 år. Det er ikke pt. besluttet, hvorledes det skal fejres. God beskrivelse af historieforløbet på Stadsarkivets hjemmeside.

Stadsarkivar Birgitte Dedenroth-Schou har bebudet sin fratrædelse. Der er afskedsreception fredag 22. juni 2012, kl. 13.00-15.00.

Dansk Lokalhistorisk Forening havde årsmøde og generalforsamling på Dalum Landbrugsskole 12.-14. april 2012. Troels Sneum orienterede fra sin deltagelse. Temaet var "Magtfulde danske personer omkring 1. Verdenskrig".

Planchegruppens arbejde. Der kan udvides med flere plancher end først besluttet. Det vil strække sig over flere sæsoner. Man er enige om at opdele arbejdet og i første omgang satse på plancher om Industri og Erhverv i Kolding i 1960`erne. Stadsarkivet ved Søren Flø opretter en arbejdsmappe i deres datasystem, hvor alt materiale bliver samlet.

Foreningen har af gildemester Jørgen Pørksen fået en DVD overspillet fra smalfilm om Sct. Georgsgilderne i Kolding omkring 1939-1942 optaget af bogbinder Henry Jensen.

Der er indkøbt et eksemplar af TV Koldings udsendelse fra besøg i Bunkeren på Rømøvej 7. marts 2012.

3. Medlemsstatus og økonomi: Der er pt. 198 betalende medlemmer, heraf er 108 med fælles medlemskab. Kassebeholdningen er opgjort til kr. 25.679,55.

4. Næste sæsons arrangementer: Der er enkelte korrektioner fra tidligere besluttede arrangementer, og enkelte kræver lidt mere afklaring inden der kan trykkes sæsonprogram for 2012-2013.

5. Eventuelt.: Vi nød lidt godt sat på bordet af Troels.

Næste bs-møde er aftalt til 8. aug. 2012 hos KLP, kl. 14.00.
Ændret til mødetid kl. 10.00.

------------------

GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2012, kl.19.00

Sct. Jørgens Gård, 6000 Kolding 
- og efterfølgende genopliver vi Kolding Pigegarde i ord og billeder.

GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2012, kl.19.00

i Kirkesalen, Sct. Jørgens Gård, 6000 Kolding.  

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab og budget.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af:

a. 2 bestyrelsesmedlemmer:

Knud Lauesgaard Pedersen

Kurt Nielsen.

Ekstraordinært valg af et bestyrelsesmedlem for et år idet Bent Søndergaard er udtrådt.
b. Bestyrelsessuppleant: Bente Johansen. 

6. Valg af:

a. Revisor: Else Skouboe.

b. Revisorsuppleant: Kirsten Olesen.  

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.  

Forslag under pkt. 7skal være hos formanden senest
den
9. marts 2012.

Efter velkomst ved formanden til 35 deltagere blev Gunnar Ebbesen valgt som dirigent. Han fik indkaldelse og dagsorden godkendt med tilføjelse af ekstraordinært valg af et bestyrelsesmedlem for et år.

Årets aktiviteter blev fremvist i ord og billeder på skærmen.
Der blev af Per Sørensen uddelt ros til bestyrelsen for en veltilrettelagt sæson, og for stor synlighed via presse og hjemmeside.
Beretningen blev godkendt.

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen gennemgik regnskab for 2011 samt budget for 2012.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet
som blev godkendt. (Det kan ses under "SÆSONARRANGEMENTER - ÅRSREGNSKAB 2011").

Kontingent for den kommende sæson blev godkendt uændret kr. 125 for enkelt medlemmer og kr. 200 for ægtepar/samboende med samme adresse.
Kurt Nielsen bemærkede, at der var tilgået ham kritik omkring det reducerede kontingent for ægtepar/samboende.

Der var ingen indkomne forslag.

Der blev genvalg for 2 år til Knud Lauesgaard Pedersen og Kurt Nielsen.
Nyvalgt for et år blev Hans Thomsen Hansen.

På bestyrelsessuppleantposten ønskede Bente Johansen sig afløst. Dirigenten måtte konstatere, at der ikke var forslag til nyvalg, og at det derfor blev pålagt bestyrelsen at finde en suppleant.
Revisor Else Schouboe og suppleant Kirsten Olesen blev begge genvalgt for et år.

Der var ingen indkomne forslag.

Under eventuelt blev foreningens samarbejde med Kolding Stadsarkiv om en plancheudstilling omhandlende 1960`erne omtalt.

Der er en kirketur på Stenderuphalvøen til 3 kirker den
28. april 2012 som foreningen er medarrangør af i samarbejde med Koldinghus Venner og Kolding Stadsarkiv. Sten Krarup er guide. Der vil blive udsendt en indbydelse via foreningens mailadresser.
Formanden takkede for den gode deltagelse i arrangementerne og takkede bestyrelsen for samarbejdet.
Dermed kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen.

Foreningen var vært for kaffe-the med brød i pausen.

I 1961 blev Kolding Pigegarde startet af Karen-Marie og Preben J. Olsen, og garden blev med sin deltagelse i mange lokale begivenheder, bl.a. børnehjælpsdage og fagenes fest, et flot og festlig indslag i bybilledet. Der var gardere i Kolding helt frem til 2007. Der blev vist billeder og udklip fra aviser og scrapbøger. Foreningen har også fået en del fotos fra private fotoalbum fra "gamle" pigegardere.

Solveig Egebro fortalte om sine oplevelser i

Kolding Pigegarde fra 1964 til 1971. Hun havde haft mange spændende stunder, der havde beriget hende med erfaring om opførsel og akuratesse i teenagealderen, og hun fortalte, at pigerne havde et ekstra forældrepar i Karen Marie og Preben Olsen.

Formanden takkede Solveig Egebro for at berige forsamlingen med oplevelserne i garden, og han håbede, at der var "gamle" gardere, der ville fortælle hele historien om garderne f.eks. til Koldingbogen.

Dermed kunne sæsonen 2011-2012 afluttes med ønsket om en god sommer og med et på gensyn i næste sæson.

GST.

------------------

Bestyrelsesmøde 25. jan. 2012 hos Gunnar Storm Thomsen.

Deltagere:

Formand Gunnar Storm Thomsen – Kasserer Knud Lauesgaard Pedersen. Bst. medlemmer: Bent Søndergaard - Troels Sneum - Kurt Nielsen. Bst.suppleant: Bente Johansen.

 

1. Referat fra 8. dec. 2011. Godkendt.
Enighed om, at formandens oplæg til dagsordenens punkter
sammen med mødebeslutninger indgår som fremtidige mødereferater.

 

2. Siden sidst.
Slotssøbadet overtager Sct. Jørgens Gård fra 1. feb. 2012.
Direktør Otto Skak oplyser, at bookingmulighederne er fortsat de samme som nu under kommunens ejerskab.
På den baggrund er foreningen booket for næste sæson 2012-13.Der vil komme et særtilbud på kaffe-the og boller.
Der har været undersøgt alternative mødesteder.

Kolding kommunes Folkeoplysningsudvalg er nedlagt pr. 31. dec. 2011. Der skal oprettes et Fritidsråd, og der er indkaldt til møde 25. jan. 2012, kl. 19 på KUC. Der skal udpeges
11 medlemmer og suppleanter. Bl.a. kan kulturområdet udpege 1 repræsentant. 
Der kunne ikke deltage nogen fra bestyrelsen.

Fonden Harteværket (Kolding kommune og TRE-FOR) har taget initiativ til at oprette en støtteforening. En arbejdsgruppe (GST er med i den) har lavet forslag til vedtægter.
Der er indkaldt til orienteringsmøde med efterfølgende generalforsamling på
Harteværket 2. feb. kl. 19.00.

Kolding kommune uddeler Kulturpris 2012. Det gøres ved Kulturfesten 4. marts 2012
kl. 11 til 16 på Musikskolen, Riis Toft 12, 6000 Kolding. Der kan deltage 2 gratis, ellers kr. 150. Samtidig uddeles en kulturpris på kr. 10.000. Der kan indstilles personer, grupper, foreninger, organisationer og institutioner i Kolding kommune senest 16. feb. 2012 via kultur@kolding.dk
Kulturfesten holdes med udgangspunkt i overskriften ”Frivillighed som kulturel drivkraft”.
Vi kan som forening med frivillig arbejdsindsats komme i betragtning til prisen, men skal indstilles?

Foreningens hjemmeside på Internettet er nu til at finde ved brug af QR-kode (Quick Response) på en Smartphone-mobiltelefon.

 

3. Medlemsstatus og økonomi.
Medlemstallet er nu på 205. 23 mangler pt. at betale kontingent, heraf er 6 nyindmeldte.
Kassereren har ajourført medlemslisten og fået plads til telefonnumre og mailadresser.
Der er indkommet kr. 19.815 for kontingenter og entre, mens der er udgifter for kr. 11.373.
Bankindestående udgør kr. 28.689.

 

4. Arrangementer i denne sæson.
Udvalget for plancheudstilling om Kolding i 1960`erne har af Kurt Nielsen fåetfiler fremsendt af pressefotograf Thastums optegnelser af fotos til Kolding Folkeblad gennem 1960`erne. De giver muligheder for emner til plancherne.Udvalget ser på emner inden man mødes igen på Stadsarkivet i løbet af februar måned.

 

5. Næste sæsons arrangementer.
Sæsonen 2012-2013 er næsten på plads med aftaler for 9 mødedatoer.

 

6. Eventuelt.
Der var forslag om at næste bestyrelsesmøde flyttes fra 14. marts til 7. marts.Blev vedtaget og holdes som aftalt hos Bent Søndergaard med start kl. 14.00.

  Mødet blev efterfølgende aflyst.

     GST. 

--------------------

Bestyrelsesmøde torsdag den 8. december 2011 hos Kurt Nielsen.

Deltagere:

Formand Gunnar Storm Thomsen - Sekretær: Bent Søndergaard.

Bst. medlem: Troels Sneum - Bst. medlem: Kurt Nielsen.

Bst.suppleant: Bente Johansen.

Der var afbud fra Knud Lauesgaard Pedersen.

 

Dagsorden:

Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 5. okt. blev godkendt.

 

Siden Sidst.
Kommunen har besluttet at sælge Sct. Jørgens Gård. Vi følger situationen inden arrangementsplan for næste år udarbejdes.

 

Foreningens Planchegruppe har holdt 2 møder med deltagelse fra Stadsarkivet.

Der er fastlagt 8 emner om Kolding i 1960`erne som fordeles mellem deltagerne.

Der er ønske om at flere medlemmer tilslutter sig gruppen.

 

Stadsarkivet har spurgt om vi vil være med som arrangør, sammen med Koldinghusmuseets Venner  af en bustur til kirkerne i Dalby, Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup.

Steen Krarup er rundviser. Prisen pr. deltager vil blive 100,- kr. Datoen er fastsat til den 21. april 2012, kl. 14.00.

Bestyrelsens indstilling var positiv. Det påregnes, at turen er økonomisk dækket af deltagerbetalingen.

 

Foreningen har modtaget 2 gratis billetter fra Kolding kommune til årets fritidsfest,

som holdes den 27. januar 2012 i TRE-FOR Arena. BS vil deltage. KLP spørges om deltagelse.

 

Dansk Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde den 13. – 15. april 2012 på Dalum Landbrugsskole. Der vil blive forelagt program senere.

Der var kritiske ord om landsforeningens virke.

 

Medlemsstatus og økonomi: Der er pr. 1. december 2011 tilmeldt 204 medlemmer i foreningen, dog kun 176 betalende medlemmer pt., hvilket svarer til indtægter på 19.500 kr. Udgifterne er budgetteret til 18.300 kr.
Bankbeholdningen er pt. på kr. 28.797.

 

Denne sæsons arrangementer blev diskuteret og der var tilfredshed med afviklingen og deltagertallet. Besøget i Marielund gav anledning til presseomtale af kildeområdets dårlige vedligeholdelse på baggrund af læserbrev fra GST i JydskeVestkysten.

 

Møder og arrangementer i næste sæson 2012-13.
Flere arrangementer er aftalt med indledere. Endvidere blev drøftet besøg på Koldingfjord og Sygeplejemuseet (Julemærkesanatoriet), besøg på Kongeåmuseet i Vamdrup, hvor turen dertil kunne foretages med tog. Kolding Miniby, som flytter til Geografisk Have, er også med i forslag til arrangementer i næste sæson.

 

Der blev aftalt bestyrelsesmøder på følgende datoer i 2012:

Ons. 25. jan. hos GST – ons. 14 mar. hos BS – ons. 18. apr. hos TS – ons. 8. aug. hos KLP

ons. 3. okt. hos KN – ons. 5. dec. hos BJ. Der startes kl. 14.00, dog kl. 17.00 den 5. dec.

 

og så sænkede julefreden sig over bestyrelsen.


-----------------

Bestyrelsesmøde den 5. oktober 2011 hos Gunnar Storm Thomsen.

Deltagere: Gunnar Storm Thomsen, Knud Lauesgaard Pedersen, Troels Sneum, Kurt Nielsen. 
Afbud fra Bent Søndergaard og suppl. Bente Johansen.

 

Referatetaf bestyrelsesmødet den 10. aug. 2011 blev godkendt.

 

Siden sidst.

Vi måtte starte sæsonen med aflysning af turen til Gram Slot 17. sep. 2011.10.05 Der var i alt 17 tilmeldte, heraf 12 fra vores forening og 5 fra Foreningen Norden mens der ikke var nogen fra Grænseforeningen. Der blev uden udgift for foreningerne aftalt aflysning med busselskab og slot. Med de forholdsvise store udgifter til transport bør vi overveje, om der skal være udflugter med buskørsel på de kommende sæsonprogrammer.

 

Vi har fået en pæn pressedækning i Jydske Vestkysten både i forbindelse med vort sæsonprogram og vores udstilling i september måned på Kolding Bibliotek.

Også Budstikken har givet spalteplads til sæsonprogrammet, mens det ikke har været muligt at få noget med i Kolding Ugeavis. På nettet har Kolding Senior omtalt vores program.

Foreningen har fået megen ros for udstillingens indhold, og mange besøgende har kommenteret de mange fotos og historier. Især lysbilledshowet blev studeret indgående.

 

Vores opmærksomhed på Marielundskovens mangelfulde vedligeholdelsesstand blev gjort ved foreningens arrangement den 24. sep. 2011.

Foreningen har efterfølgende sendt en klage til By- og Udviklingsforvaltningen over den manglende vedligeholdelse af området ved kilden i Marielund under henvisning til det historiske sted og fredningsbestemmelserne.

Forvaltningen har svaret, at man vil tage klagen op, og at man vil forsøge at finde midler til etmindre renoverings- eller plejeprojekt.

Vi har tilbudt at underbygge en eventuel ansøgning om fondsmidler til et projekt.

 

Kolding Bibliotek opfordrede foreningen til at være til stede på biblioteket med en mindre stand i anledning af den lokale Frivillighedsdag fredag den 30. sep. 2011 i tiden kl. 11.00 til 13.30.

Kurt og GST bemandede standen.

 

Byrådet vil ændre på den kommunale udvalgsstruktur. Det betyder, at erhvervspolitikken nu udskilles fra kulturpolitikken. I stedet lægges kultur- og fritidspolitikken sammen (igen).

Den kommende kulturpolitik er ved at nå sin endelige udformning. Det er svært at læse, om der er en styrkelse af det lokalhistoriske område. Designområdet fylder meget i strategien.

 

I Seest er man ved at etablere en lokalhistorisk forening.

 

Medlemsstatus og økonomi.

Der er tilmeldt 193 medlemmer. Det er en tilgang i år på 30 medlemmer, mens 14 er udmeldt.

Der mangler en del medlemsindbetalinger som forventes modtaget snarest.

Pr. 1. okt. 2011 er der indtægter for kr. 18.245 og udgifter for kr. 13.061.

 

Sæsonarrangementer.

Den store deltagerinteresse og de begrænsede pladsforhold til arrangementet i bunkeren på Rømøvej 12. okt. har betydet, at der er aftalt endnu et besøg til den 16. nov. 2011.

Til næste sæson 2012-13 er der aftalt emner om ”Fra fjordbad til luksusbad” om ”Slægtshistorie” og om ”Egtvedbanen”. Flere emner blev berørt.

 

Næste bestyrelsesmøde er efter aftalt møderække 7. dec. 2011, kl. 17.00 hos Kurt Nielsen.


----------------------

Bestyrelsesmøde den 10. aug. 2011 hos Knud Lauesgaard Pedersen.

 

Bestyrelsen var mødt fuldtallig: Gunnar Storm Thomsen, Knud Lauesgaard Pedersen, Bent Søndergaard, Troels Sneum, Kurt Nielsen og suppl. Bente Johansen.

 

Referatetaf bestyrelsesmødet den 9. maj 2011 blev godkendt.

 

Siden sidst: Programmet for 2011 - 2012 er fremstillet i samarbejde med formanden og Helge Kjerside. Bestyrelsen enedes om at yde Helge Kjerside kontingentfrihed for hans indsats med fremstilling af det trykte program.

 

Kolding kommune v/ Stadsarkivet  har udsendt et spørgeskema om den fremtidige kulturpolitik i kommunen. Samtidig omtalte formanden mødet på Koldinghus den

8. august, som omhandlede kulturpolitikken i Kolding med vægt på lokalhistoriske tiltag i hele Kolding kommune. Kulturchef Lone Leth Larsen fik mange input til forvaltningens videre formidling til politikerne.

 

Kulturelt Samrådi Kolding har lagt sig selv på is indtil videre. Formanden oplyste, at der var modtaget afslag fra kommunen på økonomi til afholdelse af årsmøde.

 

Lokalhistoriens dagden 7. september er arrangeret af Kolding Stadsarkiv i samarbejde med flere af lokalarkiverne, og er beregnet for kommunens skoler. Der arrangeres ture m. v. som kan se på Stadsarkivets hjemmeside. Også andre kan få ideer til ture via hjemmesiden.

 

Lokalhistorisk udvalg i Koldingkommune holder halvårsmøde i Stadsarkivet den

12. september . Formanden deltager.

 

Kasserer Knud Lauesgaard Pedersenkunne oplyse at der ikke var særlige ændringer i vores forenings økonomi siden sidste møde.

 

Foreningernes dag indbudt af City Kolding afholdes den 13. aug., kl. 10-14, hvor vores forening har fået tildelt plads i Jernbanegade ved Danske Bank. Der opstilles et telt til forevisning af fotos m. v. Mødetid for bestyrelsen er kl. 9,30.

 

På Biblioteket afholdes i hele september måned en udstilling om Lokalhistorisk Forening i Kolding. Udstillingen bliver med fremvisning af fotos og tekster. Foreningens primære arrangører er Kurt Nielsen , Gunnar Storm Thomsen og Troels Sneum.

 

Herefter pakkedes der programmer m. v. afsluttende med en lækker frokost.


------------

Bestyrelsesmøde mandag den 9. maj 2011.

Bestyrelsen var fuldtallig: Gunnar Storm Thomsen, Knud Lauesgaard Pedersen, Bent Søndergaard, Troels Sneum, Kurt Nielsen og bs-suppl.Bente Johansen.

 

Bestyrelsesmødet afholdtes hos Bente Johansen, der blev budt velkommen som nyvalgt

suppleant til bestyrelsen.

 

Referater fra bestyrelsesmøde den 16.3.11 og fra generalforsamling den 23.3.11, blev godkendt.

 

Bestyrelsen konstitueredes således: Formand: Gunnar Storm Thomsen, Kasserer: Knud Lauesgaard Pedersen, Sekretær: Bent Søndergaard.

fritidstilbud til seniorer.

Formanden orienterede om at vi er med i en kommunal pjece om ”Fritidstilbud til seniorer”

 

”City Kolding” afholder Foreningernes dag den 13.8.11, kl. 10,00 – 14,00. Bestyrelsen besluttede at vi deltager.

En måned lang udstilling på biblioteket, i hele september måned, som vi er tilmeldt, blev gennemgået.                                                             

 

Vi havde fået tilbud om at deltage i Kulturnatten den 19.8.11 Bestyrelsen besluttede at vi ikke skal deltage.

Derimod valgtes det at vi deltager i en udstilling på Stadsarkivet om Kolding i 1960`erne.

 

Formanden orienterede om at der skal etableres 4 ”Kulturstier” i kommunen af varierende længder. Vi var interesserede i at deltage i en historisk sti af 2,5 kilometers længde i byområdet.

 

Kassereren orienterede om den økonomiske situation som var ret god. Han oplyste at bestyrelsesmedlemmerne modtager ”Journalen” 4 gange årligt. Han oplyste at medlemstallet p.t.
er 179.


Næste sæsons program blev gennemgået. Der manglede kun 2 emner inden det kan gå i trykken.

 

Næste møde afholdes den 10.8.11, kl. 10.00 hos kassereren. Her skal der også pakkes programmer.   


------------------

GENERALFORSAMLING den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Sct. Jørgens Gård.

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Beretning

3.       Regnskab og budget

4.       Kontingent

5.       Valg til bestyrelsen m.v.

6.       Indkomne forslag

7.       Eventuelt               

 Generalforsamlingen var indkaldt til Kirkesalen og var bestilt et år i forvejen. Alligevel blev vi henvist til lokale 3 og 4. De 42 mødedeltagere sad derfor lidt trangt, men det gik da.

1. Gunnar Ebbesen blev foreslået og valgt til dirigent  

2.
Under beretningen omtalte formanden, Gunnar Storm Thomsen, de mødeaktiviteter vi har haft i den forløbne sæson. Hver enkelt aktivitet blev samtidig vist på overhead.

Formanden nævnte vore samarbejdspartnere, bla. a. Stadsarkivet, Dansk Lokalhistorisk Forening  og en del lokale foreninger. Beretningen blev godkendt. 
     
3.
Regnskab og budget. Kasserer Knud Lauesgaard Petersen forelagde regnskabet på overhead. Regnskabet for 2010 viste et overskud på 9.438,15 kr. og en beholdning på 22.592,- kr.

Kassereren oplyste, at der nu er 173 medlemmer.
Regnskabet blev godkendt.
   
4. 
Kontingent blev godkendt uændret kr. 200 for to samboende og  kr. 125 for enkelt-medlemmer.
      

5. 
  valg var 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden, Gunnar Storm Thomsen blev genvalgt, det samme blev bestyrelsesmedlemmerne Bent Søndergaard og Troels Sneum. Desuden oplyste formanden at bestyrelsessuppleanten Kurt Nielsen var indtrådt i bestyrelsen, da Hasse Molvær var udtrådt. Kurt er således på valg på næste generalforsamling. Som ny suppleant  til bestyrelsen valgtes Bente Johansen.  Som revisor genvalgtes Else Skouboe og som suppleant genvalgtes Kirsten Olesen.
     
6.
Der var ingen indkomne forslag.
      
7.
Formanden omtalte et besøg på Gram Slot den 17. sep. 2011. Besøget er arrangeret i samarbejde med Foreningen Norden og Grænseforeningen. Desuden fortalte han at vores forening har en måneds udstilling i september på Kolding Bibliotek.
Der var fra bestyrelsen ønske om at lave en plancheudstilling om Kolding i 1960`erne i samarbejde med Kolding Stadsarkiv, og han opfordrede medlemmer til at medvirke.

Efter generalforsamlingen, og efter kaffen, fortalte museumsinspektør  Kim Furdal fra Aabenraa om haveselskabernes historie i Kolding. På overhead vistes mange billeder af huse i Kolding, der blev bygget, da veje blev udlagt i de tidligere haveselskaber. Kim Furdal har boet i Kolding og haft ansættelse på Kolding Stadsarkiv.

--------------------

Bestyrelsesmøde den 16. marts 2011 hos Bent Søndergaard.

Deltagere: Gunnar Storm Thomsen, Knud Lauesgaard Pedersen, Kurt  Nielsen og Bent Søndergaard.
Der var afbud fra Troels Sneum.
Dagsorden:
Referat fra Bestyrelsesmøde den 2  februar 2011.
Siden sidst.
Økonomi og medlemsstatus.
Generalforsamling den 23 marts 2011.
Næste sæsons arrangementer. 
Eventuelt.

Referatet fra  mødet den  2. februar blev gennemgået og godkendt.

Formanden omtalte forholdet til Sct. Jørgens Gård. Han havde ikke fået henvendelse om vores status som lejer af lokalerne, brug af teknisk udstyr m. m. men han var vidende om at andre foreninger var blevet stillet overfor nye krav. Han oplyste at aftale om datoer for vore arrangementer i næste sæson 2011-2012 var aftalt på plads.

Lokalhistorisk Udvalg i Kolding afholdt møde den 7.3.11 på Stadsarkivet. Det var besluttet at skolernes 5. klasser skulle forholde sig til lokalhistorien i deres nærområde. Arrangementerne styres af Kolding Stadsarkiv.

Ved årets Kulturfest 13. marts 2011 var der 80 deltagere. Her valgte man ”Film 6000” til Årets forening.

Formanden omtalte Kulturelt Samråd i Kolding som ret inaktiv.

Økonomi og medlemsstatus. Kassereren omdelte en regnskabsoversigt som viste et pænt regnskab med rimeligt overskud. Han oplyste at foreningen har ca. 170 medlemmer. Han uddelte en oversigt over medlemmernes navne og adresser.

Generalforsamling den 23. marts 2011.  Dagsordenen, som den er optrykt i vort program, blev drøftet. Formand, Gunnar Storm Thomsen er indstillet på genvalg, det samme er Troels Sneum og Bent Søndergaard. Formanden oplyste at et medlem, Bente Johansen, havde givet udtryk for interesse for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Han oplyste at både revisor og revisorsuppleant havde givet udtryk for at de gerne ville genvælges.

Næste sæson.  Formanden oplyste om datoer for næste sæson, som indtil videre var reserverede på Sct. Jørgens Gård. 5 datoer var besat med emner som følger:

Udstilling om foreningen i hele september måned på Kolding Bibliotek.

17. september: Tur til Gram Slot.

24. September: Marielunds historie-Naturskolen i Marielund.

12. oktober: Bunkeren på Rømøvej.

23. november: Kolding-Postkort.
 
21. marts 2012: Generalforsamling.

Bent Søndergaard havde et forslag om et møde om Kolding Fjord, Lillebælt og Koggerne. Forslaget blev godkendt.  Bent tager kontakt til Poul Dedenroth-Schou.
Et emne som ”Jydske Vestkysten” med tidligere redaktør Erik Randel blev foreslået.
September- udstillingen på Kolding Bibliotek har Kurt det praktiske ansvar for.
Sæsonprogram: Formanden tager kontakt til Helge Kjerside angående opsætning af program.
-------------------
Bestyrelsesmøde den 2. februar 2011 hos Troels Sneum.

Deltagere: Gunnar Storm Thomsen, Troels Sneum, Kurt Nielsen, Knud Lauesgaard Pedersen

og Bent Søndergaard.

 

Dagsorden:

1. Referat fra mødet den 8. december 2010.

2. Siden sidst.

3. Økonomi og medlemsstatus.

4. Sæsonens arrangementer.

5. Forslag til næste sæsons arrangementer.

6. Eventuelt.

 

1. Referatet godkendt.

 

2. Siden sidst:

Til kommunens By- og Udviklingsforvaltning er 16.dec. 2010 indsendt skema vedr. børneattestog foreningens aktivitetsanalyse for 2010. Fristen for aflevering 10. jan. 2011 er overholdt.

 

Foreningens mailliste har nu 59 adresser, hvoraf de 21 er med dobbelt medlemskab.

Dermed kan der kommunikeres med 80 medlemmer via mail.

 

Musikpuljen og Kulturpuljen søges hos By- og Udviklingsforvaltningen med ansøgningsfrister 15. januar, 15. april, 15. august og 15. november.

Kultur- og Erhvervsudvalget afgør bevillingerne.

 

Historisk Samfund for Sydøstjylland holder Lokalhistorisk Inspirationsdaglørdag den 26. feb. 2011 kl. 10-16 på Aktivitetscentret i Egtved.

Deltagelse er gratis. Tilmelding senest 7. feb. 2011.

 

Kommunen indbyder kulturelle foreninger til Kulturfest søndag den 13. marts 2011 på Nicolai med design som overordnet tema. Formålet med dagen er blandt andet at give deltagerne en overordnet indføring i designsatsningen, ligesom hele arrangementet skal tegnes ud fra et ”socialt gruppedesign”, hvor der blandt andet vil blive lagt vægt på innovative processer og opgaver, som deltagerne via forskellige udfordringer selv skal være med til at definere og løse. Arrangementet vil som tidligere bestå af oplæg/foredrag, forplejning,

musik og forskellige andre tiltag, ligesom årets kulturelle forening vil blive kåret. Selve indbydelsen til foreningerne er ikke modtaget fra kommunen endnu.

  

Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde 8.-10. apr. 2011 foregår påDalum Landbrugsskole. Temaet er ”Det folkelige gennembrud 1870-1920”.

Der kan deltage max. 3 medlemmer fra hver forening i prioriteret rækkefølge.

Prisen er kr. 1000 for hele årsmødet pr. deltager. Ellers kr. 600 pr. døgn.

Der var ikke interesse for deltagelse.

 

Der er indkaldt til møde i Lokalhistorisk Udvalg i Kolding kommune mandag den 7. marts 2011, kl. 15.30 på Kolding Stadsarkiv. Der kan indmeldes emner til behandling på mødet.

GST deltager.

 

3. Økonomi og status:

Kassereren  orienterede om økonomi og status således, idet han overlod bilag til bestyrelsen.

Han oplyste at foreningens regnskab til dato viste et overskud på 9.438,- kr.

Beholdningen er p. t. 22.492, kr.

Medlemstallet var p. t. på 179.

 

4. Sæsonens arrangementer:

Indeværende sæsons program blev drøftet, Der resterer endnu 3 arrangementer plus generalforsamlingen. Bent Søndergaard lovede at kontakte Tove Jørgensen vedrørende mødet lørdag den 19. februar, hvor Tove Jørgensen vil fortælle om Sct. Nikolaj kirke.

Ligeledes skal Bent Søndergaard kontakte Hanne Dal på TAS for at få nærmere praktiske oplysninger om besøget på Affaldsvarmeværket 2.3.11.

 

5. Generalforsamlingen :

På valg på generalforsamlingen er formand Gunnar Storm Thomsen, sekretær Bent Søndergaard

og bestyrelsesmedlem Troels Sneum. Desuden skal der nyvælges en bestyrelsessuppleant.

Bestyrelsen var enige om at bestyrelsessuppleanten skal deltage i bestyrelsesmøderne som det hidtil har været praksis.

 

6. Næste sæsons program:

Den 17.sep. er der arrangeret udflugt med besøg på Gram Slot. Rundvisning og kaffe vil koste 100,- kr. pr. person, hertil kommer prisen for buskørsel. Der påregnes højeste deltagerantal på ca. 50.

Kurt Nielsen er i færd med at aftale et besøg i den underjordiske bunkers på Rømøvej.

Andre mulige emner blev nævnt  bl.a. Postkort – Marielund– Aviser (E. Randel).

 

Aftalte bestyrelsesmøder i 2011. Onsdag den 16. marts hos Bent Søndergaard, onsdag den 11. maj hos Kurt Nielsen, onsdag den 24. august hos Knud Lauesgaard Pedersen, onsdag den 5. oktober hos Gunnar Storm Thomsen, onsdag den 7. december hos Kurt Nielsen.

 

Ref. BS

----------------------

Bestyrelsesmøde den 8. dec. 2010 hos Gunnar Storm Thomsen.

Indkaldt: Gunnar Storm Thomsen, Knud Lauesgaard Pedersen,
Troels Sneum,
Bent Søndergaard og Kurt Nielsen.

Afbud fra Bent Søndergaard og Troels Sneum, begge ramt af vinterforkølelse.

 

Protokolfra mødet 12. okt. 2010 blev godkendt med manglende dato for næste møde - 8. dec. 2010 - ifølge aftalte datoer.

 

Siden sidsthar Kulturelt Samråd i Kolding kommune torsdag den 25. november kl. 19.00 i auditoriet på KUC, Ågade 27, 6000 Kolding, haft enKulturdebat-aften:  Hvad med kulturen i Kolding Kommune?

Desværre gav mødet ikke så mange bud på fremtiden for kulturen i Kolding, men mere en diskussion om Kulturelt Samråds virke. Der var ikke den store deltagelse fra de kulturelle foreninger i Kolding.

 

Bibliotekschef Nicolai Dupont Heidemann, der tiltrådte i oktober, hilses velkommen som chef ved en reception på biblioteket fredag den 10. dec. 2010, kl. 13-15.

Vi overrækker en flaskehilsen.

 

Foreningens regnskabviser en kassebeholdning på kr. 11.432,89.

Der blev i august 2010 udsendt indbetalingskort til 171 medlemmer.

Der er pt. indkommet kontingent fra 154 medlemmer.

Der er 80 enkeltmedlemmer og 37 med dobbelt medlemskab.

Giro- og bankgebyr på kr. 25 pr. indbetaling blev igen vendt, og der søges stadig på en billigere indbetalingsform. Gebyr kan undgås ved indbetaling via netbank og ved selvbetjening i Den Danske Bank, men der er mange medlemmer, der ikke benytter netbank.

Det blev vedtaget, at der til bestyrelsesmøderne, der holdes privat, gives et tilskud fra foreningens kasse.

 

Der blev drøftet arrangementsforslag til næste sæson 2011-12. Emner kontaktes.

Mødedatoer er aftalt med Sct. Jørgens Gård med følgende onsdage: 12. okt.11 – 2. nov. 11

23. nov. 11 – 14. dec. 11 – 18. jan. 12 – 8. feb. 12 – 29. feb. 12 – 21. mar. 12,
hvor der er generalforsamling.

Pris for kaffe-the og brød i Sct. Jørgens Gård blev drøftet og konkluderet som værende i den dyre ende. Foreningen er ikke vært for fortæring ved arrangementet 15. dec. 2010.

Usikkerhed om fremtidig brug af Sct. Jørgens Gård skal afklares.

 

Bestyrelsesmøder i 2011:

Ons. 2. feb. hos Troels Sneum – ons. 16. mar. hos Bent Søndergaard.

Ons. 11. maj hos Kurt Nielsen – ons. 31. aug. hos Knud Lauesgaard Pedersen.

Ons. 5. okt. hos Gunnar Storm Thomsen – ons. 7. dec. hos Kurt Nielsen.

Mødestart kl. 13.30 – dog kl. 17.00 den 7.12.11.

 

Eventueltblev kombineret med en førtidsjulekomsammen.


------------------------------     

Bestyrelsesmøde den 12. okt. 2010 hos Kurt Nielsen.

Deltagere: Gunnar Storm Thomsen, Knud Lauesgaard Pedersen, Troels Sneum, Bent Søndergaard og Kurt Nielsen.

Formanden kunne meddele, at Hasse Molvær havde meddelt sin afgang fra bestyrelsen på grund af sygdom i familien. Bestyrelsessuppleant Kurt Nielsen er indtrådt i bestyrelsen. Der skal vælges ny suppleant på generalforsamlingen.

 

Protokol: Vedr. referat fra 4/8. I referatet er omtalt et besøg på Gram Slot i næste sæson. Arrangementet er ikke som nævnt iværksat af Grænseforeningen, men er et samarbejde mellem Grænseforeningen, Foreningen Norden og Lokalhistorisk Forening i Kolding, og med os som tilrettelægger.

 

Siden sidst: I forbindelse med Foreningernes dag, den 14. August, havde vi fået plads i et 3 m2 telt i Jernbanegade. Arrangementet havde været en succes, med fremvisning af masser af billeder fra det gamle Kolding, og havde resulteret i flere nye medlemmer.

 

Formanden har ansøgt biblioteket om mulighed for en udstilling om foreningen. Udstillingen er bevilget i hele september måned 2011. Der kan lånes spanske vægge og montre til fremvisning af materiale.

 

Formanden omtalte Kulturelt Samråd, hvor han er valgt som sekretær. Han oplyste om et debatmøde på KUC den 25. november 2010, kl. 19.00  med emnet ”Hvad med kulturen i Kolding ”.

 

Kassereren forelagde en regnskabsoversigt som fra 1. juli 2010 viste indtægter på i alt 13.180 kr. og en kassebeholdning på i alt 24.111 kr. Kassereren oplyste, at der nu er 163 medlemmer  i foreningen. Han oplyste at næsten halvdelen af medlemmerne har angivet deres e-mail adresser.

Der har været medlemskritik af, at Danske Bank har opkrævet kr. 25 for at modtage kontingenter i banken, hvilket vi ikke var vidende om ved udsendelsen af kontingentopkrævninger.

 

Næste sæson: Bestyrelsen drøftede emner m. v. til næste sæson, 2011 – 2012. Et emne om de underjordiske Bunkere på Rømøvej blev foreslået. Forslag om flere emner skal gerne frem inden længe. Bestyrelsen var enige om mødedatoer og mødeintervaller som i år, og der bookes på Sct. Jørgens Gård.

 

Næste møde er aftalt til 8. december 2010, kl. 18.30 hos Troels Snerum.
----------------

Bestyrelsesmøde den 4. august 2010, kl. 13.30, hos Knud Lauesgaard Pedersen.

 

Deltagere: Gunnar Storm Thomsen, Knud Lauesgaard Pedersen, Kurt Nielsen og Bent Søndergaard.

Afbud fra Troels Sneum og Hasse Molvær.

 

Formanden havde modtaget  invitation til 225 års jubilæum i Kolding borgerlige Skydeselskab,

den 12. september kl. 13.00 – 16.00 i Riddersalen på Koldinghus.

 

Referatet af bestyrelsesmødet den 12. maj 2010 blev godkendt.

 

Foreningen er tilmeldt City Koldings "Foreningernes Dag" den 14. august kl. 10-14, og er tildelt plads ud for Jernbanegade 6. Der lejes en pavillon på 3 gange 3 meter. Vi får fremstillet skilt med vores navn, og ophængt fotos fra det gamle Kolding som blikfang. Kurt Nielsen tilbød lån af fotos og postkort.

Bent Søndergaard meldte afbud grundet udrejse.

 

Sæson 2011 – 2012. Vi arrangerer  fællesudflugt sammen med Foreningen Norden og Grænseforeningen. Bestyrelsen enige om tur til Gram Slot.

Andre arrangementsforslag blev kort berørt.

 

Kassereren kunne oplyse at medlemstallet er 83 enkeltmedlemmer, 37 dobbeltmedlemmer

I alt 157 medlemmer.

 

Herefter pakkede bestyrelsen breve med girokort, vedtægter og programmer til medlemmerne.

 

Næste bestyrelsesmøde den 6. oktober 2010 hos

Hasse Molvær, Oktobervænget 47 (Ny adresse).
(Flyttet til 12. okt. 2010 hos Kurt Nielsen.)
-----------------


Bestyrelsesmøde den 12.  maj 2010
 hos Bent Søndergaard.

 

Afbud fra Hasse Molvær. 

 

Referatet af sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

 

Formanden orienterede om ”Foreningernes Dag” lørdag  den 14. august 2010 kl. 10.00 – 14.00, som arrangeres af City Kolding. Efter orientering og diskussion besluttedes det at formanden tilmelder os.

 

Formanden havde deltaget i årsmødet i Dansk Lokalhistorisk Forening, den 16. – 18. april i Hornstrup-Centret ved Vejle. 

Årets tema var ”Danmark under 1. verdenskrig” Forbavsende lidt er nedfældet om 1. Verdenskrig i Danmark. Der var speciel focus på sønderjydske forhold under 1. verdenskrig.
Foreningerne blev opfordret til at tage emnet op lokalt.

Ved samme møde afholdtes den årlige generalforsamling, hvor 20 foreninger af 135 foreninger var repræsenteret. Fra flere

foreningsrepræsentanter blev der udtrykt kritik af landsforeningens arbejdsform og manglende kommunikation.

 

Formanden havde deltaget i møde i ”Kulturelt Samråd”, og er indtrådt i rådet fra suppleantposten. Det skal undersøges hos foreningerne  om samrådet skal bestå i fremtiden.

 

Lokalhistorisk Forening er godkendt som forening under Folkeoplysningsloven, hvilket indebærer at foreningen skal indhente en børneattest, såfremt foreningen har kontakt med børn under 15 år. Vi indsender en erklæring om at vi ikke har ansatte med den nævnte kontakt for nuværende.

 

Kassereren orienterede om foreningens økonomi.

Det aktuelle medlemstal er p. t. 159 medemmer.

 

Aftaler for næste sæsons arrangementer er fastlagt således:

Lørdag den 18. september: Bustur til Slesvig med besøg på Vikingemuseet i Hedeby og besøg i Arnæs.

Onsdag den 13. oktober: P. V. P. Berg  v/ Helge Kjerside.

Onsdag den 3. november: Fototur i Kolding v/ Kurt Nielsen.

Onsdag den 24. november: Arkitekt Ernst Petersen v/ Steen Krarup.

 Onsdag den 15. december: Byens kloakker v/ Steen Rosenvinge Lundbye og Henning Hansen.

Onsdag den  19. januar: Hvem tog skraldet i Kolding v/ Ellen Hinz-Berg.

Onsdag den 9. februar : Kolding-virksomheder i fødevarebranchen v/ Knud Sørensen

Lørdag den 19. februar: Sct. Nikolaj Kirke v/ Tove Jørgensen.

Onsdag den 2. marts : Besøg på forbrændingsanlægget v/ Hanne Dal/ Vagn Frederiksen.

Onsdag den 23. marts: Generalforsamling med efterfølgende tema.

 

Endvidere oplystes det at Stadsarkivet holder Byvandringer v/ Arkivets medarbejdere
den 4. – 11. – 18. og 25. september.     


Stadsarkivet arrangerer bustur til Kirker i kommunen den 2 / 10 v/ Steen Krarup.

Tages med i vores trykte program.

 

Næste møde i bestyrelsen er onsdag den 4. aug. 2010,  kl. 13.30 hos kassereren.

------------- 

Bestyrelsesmøde den 25. marts 2010 hos formanden. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleant deltog i bestyrelsesmødet.

 

1. Referat af  bestyrelsesmøde den 9. feb. og fra generalforsamling den 3. marts.Begge referater blev godkendt.

 

2. Bestyrelsens konstituering:
Formand: Gunnar Storm Thomsen, Kasserer: Knud Lauesgaard Pedersen,Sekretær: Bent Søndergaard. Bestyrelsesmedlemmer: Troels Sneum og Hasse Molvær, Bestyrelsessuppleant: Kurt Nielsen.  

   

3. Formanden har den 24. feb. spurgt kommunen ved Teknisk Forvaltning, om oplysningerne af registrering af bevaringsværdige bygninger og miljøer. Der er endnu ikke reageret fra kommunen.

 
Formanden har deltaget i et møde den 1. marts i Lokalhistorisk Udvalg. Han oplyste at der på vores hjemmeside vil blive oplyst om en hjemmeside med et link til Historisk Atlas.

 
Det var på generalforsamlingen givet udtryk for kritik af at der ydes ekstra service til medlemmer der er på internettet. Kritikken blev imødegået. Det er et ekstra tilbud til til medlemmer, der er på internettet.

Efter ansøgning har foreningen fra Folkeoplysningsudvalget modtaget meddelelse om godkendelse som folkeoplysende forening fra 9.3.2010.

Formanden deltog den 10. marts i Kolding Folkeuniversitets programrådsmøde. Der er samarbejdsmuligheder omkring arrangementer. 

Formanden deltog den 11. marts i årsmøde i Kulturelt Samråd. Kulturelt Samråd er frataget kompetencen som høringsberettiget ved ansøgninger til kulturområdet. Man vedtog at opretholde rådet. Dette har fået formanden Thorben Lundøe til at forlade bestyrelsen for Kulturelt Samråd. Vores formand Gunnar Storm Thomsen, blev valgt til bestyrelsessuppleant med møderet iKulturelt Samråd.

 
Formanden oplyste at Kolding holder Kulturnat den 20. august 2010. Det overordnede emne er:Kolding Kulturskat – Gaderne glimter.  Vi deltager ikke.

 

4. Kassereren forelagde  oversigt over foreningens økonomi. Han oplyste om at 16 medlemmer var slettet p. g. a. kontingentrestance. Foreningens medlemsantal er p. t. 157.

 

5. Næste sæsons arrangementer er foreløbig planlagt således:

 
Lørdag den 18. september: Bustur til Slesvig, i samarbejde med Grænseforeningen og Foreningen Norden.
Onsdag den 13. oktober   :P. V. P. Berg  v/ Helge Kjærside
Onsdag den  3. november   : Fototur i Kolding v/ Kurt Nielsen.
Onsdag den 24. november: Arkitekt Ernst Petersen v/ Steen Krarup.
Onsdag den 15. december: Kloakker og afløb: v/ Steen Rosenvinge Lundbye og Henning Hansen.
Onsdag den 19. januar: Affaldshåndtering : v/  Ellen Hinz-Berg.
Onsdag den 9. februar: Koldingvirksomheder i fødevarebranchen v/ Knud Sørensen. 
Lørdag den 19. februar kl. 10 : Besøg i Sct. Nicolaj Kirke : v/ Ole og Tove Jørgensen.
Onsdag den 2. marts: Besøg på Forbrændingen v/ Vagn Frederiksen og Hanne Dal.
Onsdag den 23. marts: Generalforsamling og et ikke fastlagt emne.

Ved mødet den 2. marts på Forbrændingen skal der være tilmelding, idet der højst kan deltage40 personer. Arrangementet kan eventuelt dubleres.

 

6. Det trykte programs udformning varetages af Helge Kjerside og  Gunnar Storm Thomsen.

 

Enighed om at begynde bestyrelsesmøderne kl. 13.30.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 12. maj kl. 13.30 hos Bent Søndergaard.

 


---------------

Generalforsamling den 3. marts 2010 på Sct. Jørgens Gård.

 

Formanden, Gunnar Storm Thomsen, bød velkommen, og foreslog Gunnar Ebbesen som dirigent. Forsamlingen tilsluttede sig forslaget.

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse og dagsorden kunne godkendes, og at der var fremmødt 45 medlemmer.

 

Formanden omtalte i beretningen, at der til foreningens arrangementer i sæsonens periode havde været fra 50 til  84 deltagere. 

Omtalte foreningens hjemmeside, som havde stor søgning. Han omtalte et godt samarbejde med ”Jydske Vestkysten” og ”Budstikken” der som de lokale formidlere af foreningens pressedækning gjorde det helt godt.

Han oplyste, at samarbejdet med ”Ældresagen” havde været yderst positivt, og havde medført at medlemstallet var steget fra ca. 111 til ca. 150 medlemmer.

De fleste af årets arrangementer holdes i Sct. Jørgens gård, og formanden omtalte forskellige af de afholdte tema aftener.

Formanden kom ind på de fremlagte forslag til vedtægtsændringer. Ændringerne ville medføre at det ville være muligt at søge offentligt tilskud. Dette var dog ikke aktuelt, men vedtægtsændringerne ville medføre et lettere samarbejde med kulturelle og historiske organisationer i Kolding og omegn.

Han var inde på planerne om at opføre 3 højhuse på den gamle remisegrund på Ndr. Ringvej, hvilket havde givet grund til mange protester imod byggeplanerne.

Vores forening er nu aktiv deltager i ”Kolding Miniby” hvor vi har købt en ”aktie” på 1000,- kr.

Han omtalte også vores samarbejdsorganisationer, Kulturelt Samråd i Kolding samt Folkeuniversitetet.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

Kassereren, Knud Lauesgaard Pedersen, aflagde regnskab for det forgangne år. Der var indtægter forkr. 18.594 og udgifter for kr. 16.467. Et årsresultat med et plus på kr. 2.123. Der var en beholdning på bank- og girokonto på ialt kr. 13.140. Året havde vist en fremgang i medlemstallet på omkring 50 nye medlemmer.

Regnskabet blev godkendt.

Budget 2010 blev gennemgået og taget til efterretning. 
 

Kassereren foreslog et uændret kontingent, hvilket godkendtes af forsamlingen.

 

Valg:

På valg var kassereren Knud Lauesgaard Pedersen, som genvalgtes uden modforslag.

Endvidere var Ejner Hansen på valg som bestyrelsesmedlem, idet han dog havde meddelt at han ikke ønskede genvalg. I stedet valgtes hidtidige bestyrelsessuppleant Hasse Molvær som bestyrelsesmedlem.

Desuden valgtes Kurt Nielsen som bestyrelsessuppleant.

Revisoren Else Skouboe og revisorsuppleanten Kisten Olesen blev begge genvalgt.

 

Der var ingen indkomne forslag.

 

Love og vedtægter:

Der omdeltes nye moderniserede lovændringer for foreningen. Lovændringerne blev vedtaget med 45 stemmer = 100 %.

Steen Krarup var fremme med et forslag  om at foreningens navn ikke skulle indeholde ”omegn”, men derimod ”kommune”.  Efter nogen diskussion besluttedes det at fastholde foreningens navn

”Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn”.

 

Tidligere formand Aase Lydiksen, advarede om at foreningen ikke kom til at inddele medlemmerne i A og B medlemmer, idet hun henviste til brug af e – mail adresser og  internetservice med hjemmesiden. 

Formanden kunne berolige Aase Lydiksen. Internet meddelelser er en ekstra service.

Dirigenten kunne afslutte generalforsamlingen med en tak for seriøs behandling af alle punkter på dagsordenen.

 


---------------
Bestyrelsesmøde 9. februar 2010 hos Troels Sneum.

 

Fremmødte: Gunnar Storm Thomsen GST, Knud Lauesgaard Pedersen KLP, Bent Søndergaard BS, Troels Sneum TS, Hasse Molvær HM. 
Der var afbud fra Ejner Hansen.

                       

Referatet fra bestyrelsesmødet den 7. dec. 2009 blev godkendt.

 

Orientering siden sidst. Formanden orienterede om aktiviteterne i december og januar. Det kunne konstateres, at fremmødet til arrangementer er gået frem. Det er meget tilfredsstilende. Fra 30 til 80 deltagere er rigtig godt.

 

Formanden har reserveret lokaler i Kirkesalen på Sct. Jørgens Gård for år 2010 og 2011. Skulle det besluttes, at et møde holdes andet sted, aflyses reservationen i god tid.

 

Vore arrangementer annonceres for medlemmer af Ældresagen i deres program, hvilket har medvirket til vores gode medlemsfremgang. Der er nu 167 medlemmer. 56 medlemmer har angivet 41 E-mail adresser. Der udsendes en reminder før hvert arrangement.

 

Formanden oplyste, at der den 1.3. 2010 holdes møde på Koldinghus i Lokalhistorisk Udvalg . Formanden deltager.

Den 10.3. kl. 18.00 afholdes programrådsmøde i Kolding Folkeuniversitetet. Mødet er åbent. Formanden deltager.

 

Foreningen søger om optagelse som folkeoplysende forening hos kommunens Folkeoplysningsudvalg. Der er ikke umiddelbare planer om at benytte optagelsen. Formanden vil dog overfor Kultur og Fritidsforvaltningen oplyse, at vi gerne vil optages i kommunal pjece om fritidstilbud til seniorer. 

 

Dansk Lokalhistorisk Forening har indbudt til årsmøde den 16.-17. og 18. april i Hornstrup Centret.

Emnet er : Danmark under 1. Verdenskrig – et nyt samfundsmønster dannes.

Bestyrelsen besluttede, at to fra bestyrelsen kan deltage med foreningens betaling efter følgende prioritering: Formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer.

Formanden meddelte deltagelse.

 

Foreningens hjemmeside www.lokalhistorisk-kolding.dkhar fra april 2009 og til dato haft besøg af 11.000 interesserede kig.

 

Regnskab.

Knud Lauesgaard Pedersen viste regnskabet for 2009, som det vil blive forelagt på generalforsamlingen sammen med den aktuelle medlemsstatus.

Årsregnskabet viste et plus på 2.127,82 kr. og en beholdning på 13.140,14 kr.

Kassereren forelagde  den aktuelle medlemsliste.

 

Årlig generalforsamling den 3. marts 2010 kl. 19.00 i Sct. Jørgens Gaard.

Formanden sørger for den lovbestemte annoncering i dagspressen (Jydske Vestkysten).

Bestyrelsen enige om at anbefale Gunnar Ebbesen som dirigent.

Det blev aftalt, at nuværende suppleant Hasse Molvær foreslås som bestyrelsesmedlem, og Kurt Nielsen til bestyrelsessuppleant.

Bestyrelsesmedlem Ejner Hansen har meddelt, at han ikke ønsker genvalg.

Foreningen byder generalforsamlingsdeltagerne på kaffe-the og brød.

 

Arrangementsdatoer sæson 2010-2011.

Lørdag den 18. september 2010, kl. 8.45: Bustur til Slesvig

Onsdag den 13. oktober 2010, kl. 19.00: P.V.P. Berg  v/ Helge Kjerside

Onsdag den 3. november 2010, kl. 19.00:Fototur i Kolding v/ Kurt Nielsen

Onsdag den 24. november 2010, kl. 19.00

Onsdag den 15. december 2010, kl. 19.00

Onsdag den 19. januar  2011, kl. 19.00

Onsdag den 9. februar 2011, kl. 19.00

Onsdag den 2. marts 2011, kl. 19.00

Onsdag den 23. marts 2011, kl. 19.00: Generalforsamling.

 

Alle onsdage er booket i kirkesalen på Sct. Jørgens Gård, men bekræftes nærmere når næste sæsons program fastlægges.

 

Der blev drøftet emner til næste sæson.

Haveselskaber, Boligselskaber, Bruhn Sko, Landbrugsmuseet, Gasværket, Affaldshåndtering/Renovation, Fagbevægelsen,
Arkitekt Ernst Petersen, Sct. Nicolai Kirke,

Kunsthåndværkerskolen/Designskolen, Kolding Havn / Stålværket,

Der arbejdes videre med mulighederne.

 

Det trykte program.

Formanden drøfter ændringer af programmets udformning med Helge Kjerside, der vil forestå sidernes færdiggørelse.

 

Planlagte bestyrelsesmøder.

Onsdag den 17. marts 2010, kl. 18.30.

Onsdag den 12. maj  2010, kl. 18.30.

Onsdag den 4. august 2010, kl. 18.30.

Onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18,30.

Onsdag den 8. december 2010, kl. 18,30.

 

--------------

Referat af bestyrelsesmøde den 7. december 2009 hos Bent Søndergaard.

 

Formand: Gunnar Storm Thomsen (GST)

Kasserer: Knud Lauesgaard Pedersen (KLP)

Sekretær: Bent Søndergaard  (BS)

Bs-medl.: Troels Sneum (TS)

Bs-medl.: Ejner Hansen (EH)

Bs-suppl.: Hasse Molvær (HM)
Der var afbud fra HM.

1.  Formanden gjorde opmærksom på mangler i referatet af mødet den 3. august, under punktet ”Andet” , hvor der ikke er refereret følgende:

Bestyrelsen drøftede foreningens formål med at arbejde for sin evne for oplysning om og  bevarelse af  kulturhistorisk betydnigsfulde miljøer i Kolding og omegn.  Den nye kommune plan 2010 – 2021 kan være et emne for opmærksomhed. 
 

2.  Kassereren forelagde økonomisk oversigt. Driftresultatet for indeværende er: 8.854,50 kr.

Foreningens formue er p. t. 14.221 kr.

Medlemslisten omfatter nu 148 medlemmer, hvilket er et plus på 24 medlemmer.   

3.  Formanden oplyste:

Besøget på Domhuset ”Politimuseet” var rigtig godt besøgt. Max. Deltagerantallet var 45 – 50 deltagere, hvorfor nogle mødte forgæves, hvilket var meget beklageligt. Arrangementetgentages derfor den 13 . jan. 2010, med tilmelding til formanden. Der er allerede tilmeldt 14.  

       

Mødet den 20. jan. 2010 om Konsul Chr. Eff, varetages af Gunnar Ebbesen, idet Niels Jørgen Østergaard er sygemeldt.

 

Generalforsamlingen er fastsat til den 3. marts 2010 kl. 19.00 i Sct. Jørgens Gård. I tidligere år er der på generalforsamlingen trukket lod om bøger med lokalhistorisk indhold. Dette vedtog bestyrelsen atundlade i fremtiden.

Bestyrelsesmedlem Ejner Hansen meddelte at han ikke ønskede genvalg på generalforsamlingen.

 

4.  Bestyrelsen bekræftede tidligere vedtagne, at deltagere fra Koldinghus Forening af slægtsforskere skal betale 20 kr. for deltagelse i vore arrangementer, med mindre de ønsker medlemskab af Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn. Aftalen er gensidig.   

Desuden har vi arrangementsamarbejde med

Grænseforeningen for Kolding og omegn, Foreningen Norden og Historisk Samfund for Sydøstjylland

    

5.  Næste sæson 2010 – 2011.

Datoer er fastlagt og mødelokaler er bestilt og aftalt i Kirkesalen på Sct. Jørgens gård.Mødelisten blev omdelt og der drøftedes mødeemner på åbne datoer. Følgende emner blev foreslået:

18. sep. 10 Bustur til Slesvig i samarbejde med Grænseforeningen og Foreningen Norden.

 3. nov. 10 Fototur i Kolding v/ Kurt Nielsen.

P. V. P. Berg  -  broder til Christen Berg.

Om arkitekt Ernst Petersen v/  Steen Krarup

Kolding Havn  -  Stålværket.

Boligselskaber.

Fagbevægelsen.

    

Punkt Andet:

 

Formanden omtalte, at foreningens hjemmeside, som blev oprettet i starten af marts 2009, har haft 8.421 besøgende.

 

 Foreningen er blevet pænt omtalt i ”Budstikken” og ”Jydske Vestkysten” men det kniber mere med at blive omtalt i Kolding Ugeavis.

 

Formanden anbefalede at besøge Kolding Seniors netavis, hvor vore arrangementer omtales forud.  

Vi benytter gratis indrykning i den elektroniske begivenhedskalender  ” Kultunaut ”

Ældresagen oplyser om vore arrangementer i deres program, hvilket har givet os en del flere deltagere.

     

Vi har nu registreret 48 medlemmers e-mail adresser, fordelt på 36 adresser.

   

Næste mødested og dato: Tirsdag den 9. feb. 2010, kl. 19.00 hos Troels Sneum.


--------------
Referat af bestyrelsesmøde den 3. august 2009 hos kasserer Knud Lauesgaard Pedersen.

 

Deltagere:Gunnar Storm Thomsen (GST)

                   Knud Lauesgaard Pedersen (KLP)

                   Bent Søndergaard  (BS)

                   Ejnar Hansen ( EH )

Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Troels Sneum og fra bestyrelsessuppleant Hasse Molvær.


KLP oplyste at medlemmernes mailadresser registreres løbende.

Han omdelte økonomisk oversigt for perioden 1/7 08  -  2/8-09

 

GST oplyste om samarbejde  med følgende foreninger:

Koldinghus Forening af Slægtsforskere.

Grænseforeningen for Kolding og omegn.

Foreningen Norden.

Historisk Samfund for Sydøstjylland.

 

GST omtalte den indgåede aftale med Slægtsforskerne. Medlemmer af Slægtsforskerne og medlemmer af Lokalhistorisk forening kan deltage i hinandens møder mod at betale en entre på 20,- kr.

Ved fælles arrangementer mellem Grænseforeningen og Foreningen Norden deles over/underskud.

Det er aftalt, at der skal gøres opmærksom på samarbejdet mellem foreningerne.

 

Bestyrelsen drøftede foreningens formål med at arbejde for sin evne for oplysning om og bevarelse af kulturhistorisk betydningsfulde miljøer i Kolding og omegn. Den nye kommuneplan 2010-2021 kan være et emne for opmærksomhed.                                       

 

Bestyrelsen aftalte der ved møderne i Sct. Jørgens Gård, skal bestilles brød m. v. allerede vedindgangen.

 

Bestyrelsen overgik herefter til det praktiske arbejde med at pakke og udsende:

Følgebrev med tidsfrist for kontingentbetaling.

Indbetalingskort.

Program for 2009  -  2010.

Nuværende love og lovændringsforslag fra bestyrelsen.    

 

Næste bestyrelsesmøde holdes den 16. dec. 2009 kl. 18.00 hos Bent Søndergaard. (ændret til 7. dec. 09).


----------
Referat af bestyrelsesmøde den 11. maj 2009

hos Gunnar Storm Thomsen.

 

Deltagere:

                      Formand, Gunnar Storm Thomsen  (GST)

                      Kasserer, Knud Lauesgaard Pedersen (KLP)

                      Sekretær, Bent Søndergaard (BS)

                      Bestyrelsesmedlem, Troels Sneum (TS)

                      Bestyrelsessuppleant, Hasse Molvær (HM)

Bestyrelsesmedlem, Ejnar Hansen, havde meldt afbud.

                       

1.  Den udsendte dagsorden blev godkendt.

 

2.  Referatet af bestyrelsesmøde den 2.3.09  blev godkendt.

 

3.  Kassereren forelagde oversigt af foreningens økonomi fra 1.7.08 til 16. 5. 09.

Regnskabsoversigten viste indtægter på 15.779,30 kr. og udgifter på 18.720,41 kr.  altså et underskud på 2.941,11 kr.  Foreningen kassebeholdning pr. 16. 5. 09 er på  5.441,51 kr.

 

Kassereren kunne endvidere oplyse at foreningen p.t. har 124 medlemmer. Han havde i vinter udsendt opfordring til 25 restanter, hvoraf 13 havde valgt at fortsætte medlemskabet.

 

Bestyrelsen vedtog at fortsætte med et kontingent på 125,- kr. årligt for enkelt medlemmer og 200 kr. årligt for par.

Det omtaltes bla. a. at Kolding Miniby efter generalforsamlingsbeslutning var doneret med 1000,- kr.

 

4.  Program for næste sæson vedtoges således:

     21/10 2009, Kolding Sydbaner ved Svend E. Brodersen.

     04/11 2009, Harteværket ved Carl Hilger.  (GST)

     18/11 2009, Politimuseet på Domhuset ved Helge Villesen.

     02/12 2009, Vonsild Kirke og arkitekt C. F. Hansen.

     20/01 2010, Konsul Eff ved Niels J. Østergaard.

     03/02 2010, Tyske flygtninge v/ Lars Gregers Hansen.

     17/02 2010, Nicolajområdet v/ Søren Flø Sørensen.

     03/03 2010, Generalforsamling, samt Lokalhistorisk emne om Kolding siden  krigen, ved Stadsarkivar Birgitte Dedenroth- Schou.

                        

Formanden tjekker lokalereservationer og finder kørselsmuligheder i enkelte tilfælde til arrangementer i ”udkanten” af byen.

      

Det nye program opsættes af Helge Kjærside, og med korrekturlæsning af formanden og kassereren.

 

Bestyrelsesmødet hos kassereren den 3.8.09 skal bl.a. forestå udsendelse af program.

 

Formanden omtalte en tur til Slesvig, lørdag den 19.9.09 sammen med Foreningen Norden og Grænseforeningen. Turens program mangler nogle endelige tilsagn.

 

Foreningen har oprettet en hjemmeside med formanden som redaktør.

Hjemmesiden koster 655,- kr. pr år. Det oplystes at 1310 gange var der besøg på hjemmesiden siden oprettelsen den 10.3.09.

 

Formanden har deltaget i møde den 23.3.09, i Lokalhistorisk Udvalg i Kolding kommune på Stadsarkivet. Forskellige foreningsrepræsentanter fortalte om deres planer i den kommende sæson. Blandt andet omtaltes ”Lokalhistoriens dag” den 9. september, hvor alle kommunens 5.  klasser får opgaver om lokalhistorie i deres skoledistrikter.

 

Den 24. – 26. apr. 09 deltog GST og TS i Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde i Hornstrup centret ved Vejle.

Mødetemaet var ”Landarbejderen i dansk historie og kunst”.

Generalforsamlingen samme sted havde kun en ændring på bestyrelsespladserne, og vedtog uændret kontingent trods et driftsunderskud i 2008 på kr. 39.563, der blev dækket af egenkapitalen på kr. 207.911.

 

Koldinghus - Forening af Slægtsforskere har henvendt sig om muligheden for samarbejde om forskellige arrangementer.

Bestyrelsen besluttede at foreslå en pris for adgang til de to foreningers arrangementer i gensidighed med 20 kr. med forevisning af gyldigt medlemsbevis.

 

Love for Lokalhistorisk Forening i Kolding og Omegn.

Formanden forelagde ændringsforslag til foreningens love. Bestyrelsen var stort set enige med formanden, dog mente man at paragraf 7 fjerde afsnit, skulle formuleres således, at kassereren på bestyrelsens vegne disponerer over foreningens midler.

Forslag til ændringer udsendes sammen med programmet.

 

Næste bs-møde : 3. aug. 2009, kl. 18,30 hos kassereren: Harevænget 10.

 
----------
Referat af bestyrelsesmøde den 2. 3. 09,
hos Hasse Molvær.

 

1. Den fremsendte dagsorden blev godkendt.

 

2. Referatet af generalforsamlingen blev godkendt.

 

3. Konstitueringen blev vedtaget således:

                      Formand: Gunnar Storm Thomsen

                      Kasserer: Knud Lauesgaard Pedersen

                      Sekretær: Bent Søndergaard

                      Bestyrelsesmedlem: Troels Sneum

                      Bestyrelsesmedlem: Ejnar Hansen

                      Bestyrelsessuppleant: Hasse Molvær.

Ved dette møde var det sidste gang afgående formand Aase Lydiksen deltog. Tak for en god indsats

Aase  -  vi ses jo nok i næste sæson.

 

4. Eksemplarer af foreningens love fra 4. juni 1985, rettet den 8. marts 1995, blev omdelt.

    Det besluttedes at love skal diskuteres på næste bestyrelsesmøde den 11.05.09.

Det blev oplyst at Aase Lydiksen har deltaget i møde i Kulturelt Samråd den 23.02.09.

Lokalhistorisk Udvalg, som dækker hele kommunen, er nedsat af kommunens kulturudvalg og bestyrelsen for Museet på Koldinghus. Der findes flere lokalhistoriske foreninger i Kolding kommune, der også forvalter arkivarbejdet. Udvalget har møde 23.03.09. Formanden deltager.

 

Jævnfør generalforsamlingens beslutning overdrages der 1000,- kr. til en aktie i Kolding Miniby.

 

Kassereren oplyste at 2 medlemmer havde henvendt sig med skriftlig udmeldelse af foreningen.

Der rykkes for medlemsrestancer.

Fra bestyrelsesmødet d. 11 marts 2020.