ARRANGEMENTER SÆSON 2017-18

GENERALFORSAMLING

med sæsonen i ord og billeder onsdag 14. marts 2018, kl. 19.00 i KUC, Ågade 27, Kolding

Formand Preben Meyer Petersen bød velkommen til de 49 deltagere.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.    Beretning i ord og billeder

3.    Regnskab og budget

4.    Indkomne forslag

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    Valg af:

     a.   2 bestyrelsesmedlemmer:

            Beth Hau

            Inger Henriksen

     b.   Bestyrelsessuppleant:

            Hans Thomsen Hansen

7.   Valg af:

     a.   Revisor: Else Skouboe

     b.   Revisorsuppleant: Mogens Vindfeldt

8.   Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Gunnar Ebbesen. Valgt uden modkandidat.

Dirigenten takkede for valget. Konstaterede, at generalforsamling var lovligt indvarslet, idet dagsordenen var trykt i det udsendte sæsonprogram 2017-2018. Udsendt i august 2017. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, og spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Ad 2) Beretning i ord og billeder:

Formanden aflagde årets beretning i ord og billeder. Efter generalforsamlingen i 2017 konstituerede den nye bestyrelse sig. Berettede om årets arrangementer suppleret med PowerPoint.

Der var ingen kommentarer til beretningen. Beretningen godkendt.

Ad 3) Regnskab og budget:

Kasserer Inger Henriksen gennemgik regnskab/budget for 2017 samt budget for 2018.

Medlem Ruth F. Petersen spurgte, hvorfor foreningen havde så stor en beholdning kr. 76.942,10. Kassereren svarede, at foreningen havde haft medlemstilgang. Dags dato har foreningen 313 medlemmer. Indtægterne for 2017 er lidt større end budgettet, og udgifterne mindre end budgettet.

Svaret var tilfredsstillende, og regnskab 2017 samt budget 2018 kunne anses som godkendt.

Bestyrelsen havde valgt at følge rækkefølgen i foreningens vedtægter. Dirigenten konstaterede, at der var uoverensstemmelse mellem program og vedtægter. Bestyrelsen lovede at have fod på det til næste udsendelse af sæsonprogram.

Ad 4) Indkomne forslag:

Der er ikke indkommet nogen forslag.

Ad 5a) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsesmedlem Beth Hau – modtager ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem Inger Henriksen – modtager genvalg.

Inger Henriksen valgt uden modkandidat.

Bestyrelsen foreslog Søren Ørskov som nyt bestyrelsesmedlem.

Søren Ørskov valgt uden modkandidat.

Ad 5b) Valg af bestyrelsessuppleant:

Bestyrelsessuppleant Hans Thomsen Hansen - modtager ikke genvalg.

Blandt de tilstedeværende medlemmer var der ingen, der ønskede at stille op som suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen havde ingen forslag til suppleant. Bestyrelsen blev pålagt at finde en bestyrelsessuppleant.

Ad 6a) Valg af revisor:

Else Skouboe havde skriftligt meddelt foreningen, at hun modtager genvalg som revisor.

Genvalgt uden modkandidat.

Ad 6b) Valg af revisorsuppleant:

Mogens Vindfeldt havde skriftligt meddelt foreningen, at han modtager genvalgt som revisorsuppleant.

Genvalgt uden modkandidat.

Ad 7) Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 125,- kr. for enkeltmedlemmer, og 200,- kr. årligt for

ægtepar eller samboende på samme adresse.

Vedtaget.

Ad 8) Eventuelt:

Medlem Bente Vilandt spurgte foreningens nye bestyrelsesmedlem Søren Ørskov om hans interesse for Kolding. Søren Ørskov fortalte, at han er født i Kolding og har haft sin skolegang og fået sin uddannelse her. Er interesseret i at følge historien om Kolding.

Formanden takkede Beth Hau for hendes arbejdsindsats i foreningen. Selv om Beth Hau har været væk fra Kolding i mange år, så er hendes viden om byen intakt.

Formanden takkede også Hans Thomsen Hansen for, at han trådte til som bestyrelsessuppleant ved sidste generalforsamling, selv om han meddelt, at han ikke ønskede at forsætte i bestyrelsen. Tak for hjælpen.

Formanden takkede de fremmødte for deres opmærksomhed samt den store opbakning til foreningens arrangementer. Også tak til dirigenten for at føre os igennem generalforsamlingen. 

Foreningens bank: Arbejdernes Landsbank havde sponsoreret 5 præmier, som blev udloddet blandt deltagerne i generalforsamlingen.

----------

PAUSE – hvor foreningen var vært ved øl-vand

----------

TYSKERBARAKKERNE, 2. del v/. Kurt Nielsen.

Efter pausen genoptog Kurt Nielsen (KN) historien om tyskerbarakkerne i Kolding, som han påbegyndte i november 2016

Siden sidst er der dukket et 9½ minutter langt filmklip op fra hjemsendelsen af de tyske flygtninge fra Kløverlejren og Tvedvejlejr II, der foregik via Sydbanerenes spor til Statsbanegården og derfra videre til Tyskland. Den sidste hjemtransport foregik d. 15/2 1949.

Tvedvej lejrene I og II blev nedlagt, mens bl.a. Kløverlejren og Petersbjerggårdlejren blev indrettet til husvildeboliger. I 1955 havde Socialfilantropisk Boligselskab med stor økonomisk støtte fra Sct. Georgs Gilderne fået opført 3 boligblokke på Nørremarksvej, så de sidste husvilde kunne flytte til de godt nok beskedne, men lyse og venlige 1½ og 2½ værelses lejligheder.

En stor del af barakkerne var i dårlig stand og blev nedrevet, men de bedste kan man stadig finde genopførte som feriekolonier, så som Sct. Georgs Gildernes Frydenborg lejr (fra Kløverlejren) på Stenderuphalvøen og DUI-Leg og Virkes Reden (fra Petersbjerggårdlejren) ved Agtrupvig, alt udført som frivilligt arbejde på en tid, hvor arbejdsugen var på 48 timer.

 

 

Vaskebarakken fra Petersbjerggårdlejren har siden 1956 dannet ramme om somrenes ungdomsarbejde i DUI-Leg og Virke.