Generalforsamling

Onsdag 13. marts 2019 kl. 19.00

på KUC, Ågade 27, Kolding.

GENERALFORSAMLING 2019

med sæsonen i ord og billeder. 

Formand Preben Meyer Petersen bød velkommen til de 79 deltagere.

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.    Formanden aflægger beretning

3.    Kassereren aflægger regnskab

4.    Fastsættelse af kontingent

5.    Valg af:              

 

       a.  3 bestyrelsesmedlemmer:

            Else-Marie Træholt Pedersen

            Preben Meyer Petersen

            Kurt Nielsen

 

       b.  Bestyrelsessuppleant:

            Ejnar Haugaard

6.    Valg af:

       a.  Revisor: Else Skouboe 

       b.  Revisorsuppleant: Mogens Vindfeldt

7.    Indkomne forslag

8.    Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Gunnar Storm Thomsen. Valgt uden modkandidat.

Dirigenten takkede for valget. Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, idet dagsordenen var trykt i det udsendte sæsonprogram 2018-2019. Udsendt i august 2018. Dirigenten nævnte, at der var 8 punkter på dagsordenen samt, at der ingen indkomne forslag var modtaget.

Ad 2) Formanden aflægger beretning:

Søren Ørskov blev på sidste generalforsamling valgt til bestyrelsen. Formand, sekretær og kasserer fortsatte på deres poster som hidtil. Desværre lykkedes det ikke på sidste generalforsamling at få valgt en bestyrelsessuppleant. Foreningens medlem Ejnar Haugaard har siden udvist interesse for den ledige post og har deltaget i bestyrelsesmøder siden 23. januar 2019.

Formanden aflagde beretning i ord og billeder. Dirigenten konstaterede, at det var en fyldestgørende beretning. Et medlem nævnte, at det var flotte arrangementer, bestyrelsen havde lavet. Ellers var der ingen kommentarer til beretningen. Beretningen godkendt.

Ad 3) Kassereren aflægger regnskab:

Kasserer Inger Henriksen gennemgik regnskabet for 2018. Indtægterne for 2018 har været lidt større end budgettet, og udgifterne lidt mindre end budgettet. Medlem Aase Lydiksen spurgte ind til den store formue. Kassereren svarede, at foreningen har haft medlemstilgang og er nu på i alt 340 medlemmer. Kassereren nævnte endvidere, at bestyrelsen bruger medlemmernes penge med omtanke. Medlemmet tilfreds med svaret. Medlem Asmus Schmidt opfordrede til, at foreningen kunne søge Seniorudvalget i Kolding Kommune om midler til et arrangement. Seniorudvalget har i 2019 afsat kr. 250.000 til tilskudspuljen ”Senior Bestemmer”.

Regnskabet for 2018 godkendt.

Kasserer Inger Henriksen gennemgik budgettet for 2019.

Fra et medlem kom der forslag om, at sæsonprogrammet kunne udsendes pr. mail, så man kunne spare på portoudgiften. Inger Henriksen nævnte, at det ikke var alle foreningens medlemmer, der havde en mailadresse. Forslaget medførte flere kommentarer for og imod. Nogle medlemmer gav udtryk for, at det var dejligt med en papirudgave, som man kunne læse i - i stedet for på en skærm. Formanden nævnte, at indbetalingskort udsendes sammen med programmet. Det kan være, at det på sigt kan blive et både og.

Budgettet taget til efterretning.

Ad 4) Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Kr. 125,00 for enkeltmedlem – ægtepar/par med samme adresse kr. 200,00.

Vedtaget.

Ad 5a) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsesmedlem Else-Marie Træholt Pedersen – modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Preben Meyer Petersen – modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen – modtager genvalg

Alle 3 bestyrelsesmedlemmer genvalgt uden modkandidat.

Ad 5b) Valg af bestyrelsessuppleant:

Ejnar Haugaard valgt uden modkandidat.

Ad 6a) Valg af revisor:

Else Skouboe havde skriftligt meddelt, at hun modtager genvalg. Genvalgt.

Ad 6a) Valg af revisorsuppleant:

Mogens Vindfeldt havde meddelt bestyrelsen, at han ikke ønskede genvalg.

Bestyrelsen foreslog Erik Petersen, som revisorsuppleant.

Valgt uden modkandidat.

Ad 7) Indkomne forslag:

Der er ikke indkommet nogen forslag.

Ad 8) Eventuelt:

Bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen henviste til foreningens formue. Nævnte i den forbindelse, at bestyrelsen er forsigtig med penge, men nævnte at der havde været gode udflugter med besøg hos Genforenings- og Grænsemuseet, hvor foreningen havde betalt entré og foredrag og efterfølgende kaffe på Den Gamle Grænsekro. Foreningen havde også været vært ved glögg og æbleskiver på Kolding Vandrerhjem. Nævnte også at foreningen får mange gode historier for rødvin eller gavekort.

Gode forslag modtages gerne. Ring til bestyrelsen, hvis I har forslag. Det er I meget velkommen til.

Formanden takkede for stor opbakning til foreningens arrangementer og rettede også en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Tak til generalforsamlingens dirigent, som fik overrakt en kuvert ”uden frimærke”.

Tak for god ro og orden under generalforsamlingen.

PAUSE – foreningen vært ved vand og øl.