Generalforsamling 26. august 2020

Formanden Preben Meyer Petersen byde velkommen

Onsdag 26. august 2020 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

GENERALFORSAMLING med sæsonen i ord og billeder.

 

Formand Preben Meyer Petersen bød velkommen til de 41 fremmødte deltagere.

Coronakrisen kom, og foreningen måtte aflyse generalforsamlingen 18. marts 2020, og Kurt Nielsens gennemgang af Turistforeningens lille publikation fra 1930'erne med 15 forslag til Fodture i Kolding og Omegn. Det har givet mange tanker om vores forening med hensyn til forsamlingsforbud m.v.

 

Dagsorden:

1.                   Valg af dirigent

2.                   Formanden aflægger beretning

3.                   Kassereren aflægger regnskab

4.                   Fastsættelse af kontingent

5. a      Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Inger Henriksen (modtager ikke genvalg)

Søren Ørskov (modtager ikke genvalg)                 

    b      Valg af bestyrelsessuppleant:

                      Ejnar Haugaard (modtager genvalg)

6.         Valg af:

    a               Revisor: Else Skouboe (modtager genvalg)

    b               Revisorsuppleant: Erik Petersen (modtager genvalg)

7.                   Indkomne forslag

8.                  Eventuelt

 

Ad 1)            Valg af dirigent:

 

Bestyrelsen foreslog Gunnar Storm Thomsen. Valgt uden modkandidat.

Dirigenten takkede for valget og spurgte forsamlingen, om der var bemærkninger til indkaldelsen og gennemgik dagsordenens 8 punkter. Den årlige generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved udsendelse til medlemmerne. Blev udsendt 31. juli 2020. Ingen bemærkninger.

 

Ad 2)            Formanden aflægger beretning:

 

På seneste generalforsamling i marts 2019 var der genvalg til bestyrelsen, og der kom heller ikke ændringer til bestyrelsesposterne ved den efterfølgende konstituering.

På efterfølgende bestyrelsesmøder blev programmet for 2019-2020 fastlagt og udsendt til medlemmerne i starten af august måned.

Formanden aflagde beretning i ord og suppleret med billeder. Der har været stor interesse for sæsonens arrangementer fra foreningens medlemmer og til arrangementer på KUC, har der været en del betalende ikke-medlemmer. Desværre var der ved arrangementet 8. januar 2020, hvor Gustav Schmidt Hansen skulle holde foredrag om Kolding Havn og søfolk under krigen, tekniske problemer som ikke kunne løses ved hjælp fra servicefolkene på KUC. Foredraget gennemføres i stedet onsdag 6. januar 2021.

Der skal lyde en tak for den store opbakning, vi har i foreningen fra medlemmerne. Vi har i bestyrelsen haft et godt samarbejde, hvor der ud over arbejdet også har været tid til muntre bemærkninger ofte med humoristisk islæt. Tak til bestyrelsen for at yde en stor indsats og tak til vore samarbejdspartnere for den velvillighed, vi altid møder. Dirigenten konstaterede, at det var et fyldigt resumé af sæsonen 2019-2020.

Ingen bemærkninger til beretningen. Beretningen godkendt.

 

Ad 3)            Kassereren aflægger regnskab:

 

Inger Henriksen gennemgik årsregnskab for 2019 og budget 2020. Aktiver og passiver pr. 31. december 2019 balancerer med kr. 94.238,35. Medlemstal 359.  Bemærkninger til regnskabet: Et medlem spurgte ind til den store stigning på kontorudgifter fra årsregnskab 2019 til budget 2020. Dette skyldes, at bestyrelsen overvejer indkøb af PC til foreningen. Et andet spørgsmål lød på, hvorfor så højt et budgettal til arrangementer. Hvad vil man med formuen? Årsregnskab 2019 og budget 2020 er godkendt og underskrevet 5. marts 2020 af revisor, hvilket vil sige, inden ”landet lukkede ned”. Bestyrelsen havde planlagt 2 busture langs en del af den gamle grænse med guide og kaffebord. Det måtte bestyrelsen imidlertid aflyse på grund af forsamlingsforbud m.v. samt deadline for færdiggørelse og trykning af sæsonprogram 2020-2021. Preben Meyer Petersen erkendte, at egenkapitalen er stor, og vi er opmærksomme på det. Julearrangementet i Parkhallen i december 2020 med Peter og Per Bødker er et noget dyrere arrangement.                                          Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

 

Ad 4)            Fastsættelse af kontingent:

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Kr. 125,00 for enkeltmedlem – ægtepar/par med samme adresse kr. 200,00.

Vedtaget.

 

Ad 5a) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

 

Inger Henriksen fortalte om arbejdet som kasserer herunder regneark, brevfletning, kontingentindbetalinger m.v. Bestyrelsen arbejder videre med at finde en ny kasserer. Et medlem foreslår, at man slår posterne som formand og kasserer sammen. Dette siger Preben Meyer Petersen nej tak til. Et andet medlem spørger, om foreningen kan betale sig fra arbejdet som kasserer. Indtil der findes en ny kasserer, vil Inger Henriksen godt hjælpe med regnskabet, og det skal hun selvfølgelig honoreres for.

Dirigenten konstaterer, at der ikke kan findes en ny kasserer. Findes der et medlem til arbejdet som kasserer, meddeles dette til medlemmerne.

Dette godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslog medlem Henning Hansen til den anden bestyrelsespost samtidig med, at han gjorde det klart, at han ikke var interesseret i posten som kasserer, idet han er det i en anden forening.

Valgt uden modkandidat.

 

Ad 5b) Valg af bestyrelsessuppleant:

                     

Ejnar Haugaard genvalgt.

 

Et medlem spurgte, om suppleanten deltager i bestyrelsesmøder. Det gør suppleanten, men dog uden stemmeret. Et medlem stillede et forståelsesspørgsmål ”hvad er forskellen på at være medlem og suppleant”. Dirigenten konstaterede, at foreningen ledes af bestyrelsen, men suppleanten deltager i møderne, og det er der ingen problemer i.

 

Ad 6a) Valg af revisor:

 

Else Skouboe genvalgt. Et medlem ønskede at vide, om foreningen har det skriftligt fra Else Skouboe. Foreningen har modtaget en erklæring med underskrift fra Else Skouboe.

 

Ad 6b) Valg af revisorsuppleant:

 

Revisorsuppleant Erik Petersen genvalgt. Preben Meyer Petersen har fået en mundtlig accept fra

Erik Petersen.

 

Ad 7)            Indkomne forslag:

 

Der er ikke indkommet forslag.

 

Ad 8)            Eventuelt:

 

Et medlem gav udtryk for, at det var dejligt at komme i foreningen.

Medlem Egon Eltved sagde, at man i Logen havde været rigtig glade for foreningens besøg i december 2019, og man kunne godt bruge flere medlemmer, hvis der blandt foreningens medlemmer kunne tænke sig dette.

 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

Preben Meyer Petersen takkede dirigenten for at føre os gennem generalforsamlingen.

Tak til bestyrelsesmedlem Søren Ørskov for 2 år i foreningen. Tak til kasserer Inger Henriksen for 5 år i foreningen og altid klar til at bidrage med økonomien og forslag til arrangementer.

 

PAUSE – foreningen vært ved vand og øl.