Generalforsamling

Onsdag 16. marts 2021 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

GENERALFORSAMLING 2022 med sæsonen i ord og billeder.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Formanden aflægger beretning

3.   Kassereren aflægger regnskab

4.   Fastsættelse af kontingent

5a. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

      Gunner Jacobsen og  Henning Hansen

      er på valg

5b. Valg af bestyrelsessuppleant

6.   Valg af revisor og revisorsuppleant

7.   Indkomne forslag

8..   Eventuelt.

Forslag under pkt. 7 skal skriftlig være formanden i hænde senest 8. marts 2022.