Mødereferater 2017-2020

Referat fra bestyrelsesmøde 18. november 2020 kl. 16.00    

Sted: Ejnar Haugaard

 

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

 

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Kasserer Gunner Jacobsen (GJ)

BS-medlem Kurt Nielsen (har meldt afbud)

BS-medlem Henning Hansen (HH)

Suppleant Ejnar Haugaard (EH)

 

Dagsorden:

1. Referat fra mødet 14. september 2020

2. Siden sidst

3. Økonomi- og medlemsstatus

4. Status på indeværende sæson

5. Emner til sæson 2021-2022

6. Eventuelt

 

 

 

Ad 1) Referat fra mødet 14. september 2020:

 

Godkendt jvf. Punkt 4 – EMTP har ajourført ”Årets gang” og udsendt til bestyrelsen 3. oktober 2020. EMTP vil prøve at sammenskrive alle huskelister til en samlet.

 

Ad 2) Siden sidst:

Foreningen har modtaget en mail fra en borger i Vejle, der skriver, at hun er ved at rydde op i noget materiale fra hendes mor, der gennem hele livet har været meget interesseret i lokalhistorie og slægtsforskning. Har en del Kolding-materiale liggende. EMTP har været i kontakt med Kolding Stadsarkiv, der er meget interesseret og vil tage kontakt til borgeren i Vejle.

 

Foreningen har modtaget en mail fra Naturpark Lillebæltssekretariatet, om at blive lokal guide i Naturpark Lillebælt. Bestyrelsen er enige om, at det er uden foreningens område og takker nej. Gunner meddeler dette til Naturpark Lillebæltssekretariatet.

Koldingbogen 2020 er udkommet, og foreningen har fået et eksemplar.

PMP var indkaldt til møde i Lokalhistorisk Udvalg 29. september 2020. Mødet blev aflyst.

KulturKolding har 26. oktober 2020 udsendt nyhedsbrev med følgende emner:

                 Nye Corona-restriktioner  

                Kolding Kommunes Kulturpriser delt ud  

           

  • Udstillingen ”Demokrati og grænser før og nu – rundt om STEMMEBOKSEN” - årets Kulturelle Aftryk

  • Tommy Skouboe – Årets Ildsjæl

  • Kulturforum Würth – KulturKolding Prisen

  • Det Gyldne Liv Festival – Årets Kulturelle Highfive

                         Puljer og ansøgningsfrister

   EMTP har i slutningen af oktober 2020 booket Auditoriet hos KUC til sæson 2021-2022. På grund af EDB-problemer hos KUC har foreningen ikke modtaget bekræftelse på bookningen endnu.

    

   Ad 3) Økonomi- og medlemsstatus:

   Der er indkøbt en PC til foreningen.

   Regnskab pr. 17. november 2020 balancerer med kr. 100.299,15. Medlemstal i alt 351.

    

   Ad 4) Status på indeværende sæson:

   Arrangementerne i sæson 2020-2021 er afviklet jf. program.

   Retningslinjer fra Kolding Uddannelsescenter vedrørende forsamlingsforbud er gældende til og med 22. november 2020. Foreningen afventer nye retningslinjer.

   Reminder vedrørende arrangementet i Parkhallen sendes ud torsdag 19. november 2020 samtidig med, at der gøres opmærksom på, at der kan ske ændringer 22. november 2020. Ejnar Haugaard tager kontakt til Parkhallen. Foreningen afventer nye retningslinjer, inden reminder vedrørende foredrag om Bryggeriet Slotsmøllen 25. november 2020 sendes ud.

    

   Ad 5) Emner til sæson 2021-2022:

   Bestyrelsen drøftede forslag til arrangementer og foredrag, som der arbejdes videre med.

    

   Ad 6) Eventuelt:

    

   Næste ordinære bestyrelsesmøde onsdag 20. januar 2021 kl. 16.00 hos Preben Meyer Petersen.

    

   Referent EMTP

 

-----------------------------------------------------------

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde

 

Dato:            14. september 2020 kl. 19.00

 

Sted:            Else-Marie Træholt Pedersen

 

Indkaldt til mødet:

 

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

 

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

 

Kasserer Gunner Jacobsen (GJ)

 

BS-medlem Kurt Nielsen (KN)

 

BS-medlem Henning Hansen (HH)

 

Suppleant Ejnar Haugaard (EH)

 

 

Dagsorden:

 

1. Referat fra mødet 02.09.2020

 

2. Siden sidst

 

3. Økonomi- og medlemsstatus, herunder overdragelse af kassererjobbet

 

4. Årets gang ajourføres

 

5. Møderne 19.09.2020 og 26.09.2020

 

6. Sæson 2020-2021

 

7. Forslag til emner 2021-2022

 

8. Eventuelt

 

 

Ad 1) Referat fra mødet 02.09.2020:

 

Godkendt

 

Ad 2) Siden sidst:

 

PMP har efter generalforsamlingen 26. august 2020 lavet pressemeddelelse om ændring i bestyrelsen og sendt den til JydskeVestkysten og Kolding Ugeavis. Kolding Ugeavis har bragt meddelelsen, dog først i sidste uge.

 

Foreningen modtog 28. august 2020 pressemeddelelse fra Koldinghus, om Kongernes Samling åbner på Koldinghus 1. januar 2021. Museet på Koldinghus, der i dag har til huse på slottet, flytter sine aktiviteter til slottes Staldgård under navnet Museum Kolding.

 

KulturKolding har 9. september 2020 sendt nyhedsbrev ud med følgende emner:

 

                      Tour de France-pulje – udskudt til 2021

 

                      Trekantområdets Festuge

 

                      Uddeling af årets kulturpriser

 

PMP er indkaldt til møde i Lokalhistorisk Udvalg 29. september 2020.

 

Projektlederen fra 60+FRISK i Kolding Kommune har rettet henvendelse til foreningen igen pr. mail. PMP har orienteret projektlederen om bestyrelsens beslutning fra  BS-mødet 31. juli 2020. Dette tog projektlederen til efterretning, men skulle foreningen fortryde, er man velkommen til at tage kontakt til 60+FRISK.

 

Foreningens rabataftale er opsagt af Koldinghus pr. 31. december 2020. KN retter foreningens hjemmeside til.

 

PMP og KN deltog 7. september 2020 i åbningen af udstillingen ”En by skifter stadig ansigt” på biblioteket arrangeret i samarbejde med Kolding Stadsarkiv og Museet op Koldinghus.

 

Bestyrelsen er meget opmærksom på myndighedernes udmelding om forsamlingsforbud. Foreningens hjemmeside rettes til, så der kommer til at stå:  Grundet corona-krisen er antallet af pladser i KUC Auditorium p.t. begrænset til 83. Ikke-medlemmer kan derfor kun deltage, hvis der ved mødets begyndelse er ledige pladser. Prisen er p.t. kr. 50,00.

 

Foreningens hjemmeside rettes til, så der kommer til at stå: ”Arrangementer med tilmelding er kun for foreningens medlemmer”.

 

 

Ad 3) Økonomi- og medlemsstatus, herunder overdragelse af kassererjobbet:

 

Foreningens tidligere kasserer Inger Henriksen og den nuværende kasserer GJ har været i Arbejdernes Landsbank for at få formalia bragt i orden i forbindelse med overdragelse af kassererjobbet til GJ. Det viste sig, at referatet fra generalforsamlingen 26. august 2020 skulle være underskrevet af dirigenten. Dirigenten Gunnar Storm Thomsen underskrev straks dette. GJ venter på NemID og nogle dokumenter fra Erhvervsstyrelsen.

 

Regnskab pr. 11. september 2020. Aktiver og passiver balancerer med kr. 113.885,10. Foreningen har p.t. 359 medlemmer.

 

GJ har oprettet en fælles e-mailadresse til brug for foreningens bestyrelsesmedlemmer. Sender en test ud til bestyrelsen.

 

Formanden havde stor ros til GJ for hans engagement i det nye mailsystem.

 

Bestyrelsen arbejder videre med indkøb af bærbar computer til foreningen.

 

Ad 4) Årets gang ajourføres:

 

Gennemgang af ”Årets gang” - EMTP retter til og sender ny liste ud til bestyrelsen.

 

Ad 5) Møderne 19.09.2020 og 26.09.2020:

 

Der er styr på det. Der er tilmeldt 40 medlemmer til hvert arrangement + foredragsholder og tekniker fra Mazur. Mindre venteliste til begge arrangementer.

 

PMP tjekker op med Kirkegårdskontoret, OK-klubben samt Mazur. KN tjekker op med Sten Krarup.

 

 

Ad 6) Sæson 2020-2021:

 

Sluttede af med generalforsamling 26. august 2020.

 

Ad 7) Forslag til emner 2021-2022:

 

Drøftelse af emner til sæsonen. EMTP vil prøve at ajourføre foreningens idéliste. EMTP har udarbejdet en oversigt over arrangementsdatoer for sæsonen og vil snarest booke Auditoriet på KUC.

 

Ad 8) Eventuelt:

 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde onsdag 18. november 2020 kl. 16.00 hos Ejnar Haugaard.

 

 

Referent EMTP.

---------------------------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde efter generalforsamling 26. august 2020

Dato:  2. september 2020 kl. 16.00

Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

BS-medlem Kurt Nielsen (KN)

BS-medlem Henning Hansen (HH)

Suppleant Ejnar Haugaard (EH)

Indbudt: afgående kasserer Inger Henriksen, nyt kassereremne Gunner Jacobsen

Afbud fra Else-Marie Træholt Pedersen

Dagsorden:

1. Siden sidst

2. Økonomi- og medlemsstatus

3. Konstituering af bestyrelsesposter

4. Mødeplan for bestyrelsesmøder 2020/2021

5.Evt

Ad 1) Siden sidst

Stadigvæk pladser til deltagelse 7. sept. 2020 på ”En by skifter stadig ansigt”

Kort orientering om meddelelse om Kongernes Samling og Museum Kolding ud fra mail fra Koldinghus

Oplysning om maksimal antal deltagere til ”Assistensen, Kolding gamle Kirkegård”

Diskussion af KultuNaut og indlæggelse af møder, hvor der ikke umiddelbart er adgang for ikke-medlemmer

Ad 2) Økonomi- og medlemsstatus

Inger Henriksen udleverede overblik over bevægelser og status pr 01.09.2020 samt aktuelt medlemstal på 357 medlemmer i alt. For næste års kontingent mangler der pr. dato indbetalinger 40 enkeltmedlemmer og 12 par.

Ad 3) Konstituering af bestyrelsesposter

På generalforsamlingen blev der ikke valgt to nye medlemmer. Henning Hansen blev valgt, medens jobbet som kasserer ikke blev besat. Bestyrelsen fik på generalforsamlingen grønt lys for at søge en kasserer, og det er nu lykkes. Gunner Jacobsen har vist interesse for jobbet og deltog i mødet. Han modtog valget, og Else-Marie Træholt Pedersen og Preben Meyer Petersen fortsætter som helholdsvis sekretær og formand.

Praktikken med ændringer i bl.a. bankfuldmagt og andre registreringer tages det hånd om snarest.

Ad 4) Mødeplan for bestyrelsesmøder 2020/2021

Der blev foreslået møde den 16.09.2019 for fastlægning af mødedatoer frem til næste generalforsamling i 2021, men der er endnu ikke accept fra alle, så når ny mødedato foreligger, laves plan.

Ad 5) Evt.

Der arbejdes videre med køb af foreningens PC, som tidligere er besluttet. Gunner Jacobsen laver et oplæg.

Kolding, 2. september 2020.

Referent Preben Meyer Petersen

---------------------------------------------------------------------
   

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato:            Fredag 31. juli 2020 kl. 11.00

Sted:             Inger Henriksen

 

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

BS-medlem Kurt Nielsen (KN)

BS-medlem Søren Ørskov (SØ)

Suppleant Ejnar Haugaard (EH)

 

Dagsorden:

1. Referat fra BS-møde 20. maj 2020

2. Siden sidst

3. Generalforsamling 26. august 2020

4. Program 2020-2021 og pakning/udsendelse

5. Eventuelt

Afbud fra Ejnar Haugaard på grund af arbejde.

Ad 4) Program 2020-2021 og pakning/udsendelse:

 

Mødet begyndte med dagsordenens punkt 4. Følgeskrivelse, sæsonprogram og indbetalingskort for sæson 2020-2021 samt indkaldelse til generalforsamling 26. august 2020 blev pakket i et brev og gjort klar til udsendelse. Bestyrelsen afleverer brev til de medlemmer, der bor tæt på. De øvrige breve blev afleveret til udsendelse hos Føtex.

Ad 1) Referat fra BS-møde 20. maj 2020:

Godkendt

 

Ad 2) Siden sidst:

Foreningen har modtaget invitation fra projektlederen for 60+FRISK i Fremtiden i Kolding Kommune om deltagelse i et samarbejdsmøde i august 2020. PMP har ført mailkorrespondance med projektlederen om dette og lovet, at bestyrelsen vil drøfte det på førstkommende BS-møde.

 

I juli 2019 modtog foreningen en mail fra Fritid og Idræt vedrørende foreningsportalen, der skal være en hjælp til borgere i Kolding Kommune, så man let kan finde den aktivitet, der passer til dem.  EMTP havde på det tidspunkt en drøftelse med en medarbejder i Fritid og Idræt om det relevante i dette og blev enige om, at foreningen blev tilmeldt foreningsportalen.

Bestyrelsen er enige om, at foreningen fortsat er tilmeldt foreningsportalen, men finder det ikke relevant at deltage i samarbejdsmøde med 60+FRISK i Fremtiden, idet foreningen fortsat oplever medlemstilgang og har p.t. 361 medlemmer.

KulturKolding har 25. juni 2020 udsendt nyhedsbrev med følgende emner:

                      Fejringen af Genforeningen 10. juli 2020

                      Sommer Shuttlebus

                      Reviderede retningslinjer for kulturaktiviteter

                      Puljer og ansøgningsfrister

Foreningen afventer nye retningslinjer vedrørende kulturaktiviteter i august 2020.

Ad 3) Generalforsamling 26. august 2020:

PMP gennemgår de tidligere udarbejdede plancher og får dem tilrettet til den kommende generalforsamling.

PMP bestiller øl og vand til generalforsamlingen.

IH sørger for stemmesedler.

Efter generalforsamlingen og servering af øl og vand fortæller KN om Turistforeningens lille publikation fra 1930'erne med 15 forslag til fodture i Kolding og omegn. Vi går nogle af ruterne igennem suppleret med fotos på auditoriets store skærm.

Ad 5) Eventuelt:

Der er aftalt møde i den nye bestyrelse onsdag 2. september 2020 kl. 16.00 hos Else-Marie Træholt Pedersen, hvor bestyrelsen konstituerer sig og aftaler datoer for kommende bestyrelsesmøder.

 

Referent: EMTP

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde

 

Dato:            Onsdag 20. maj 2020 kl. 16.00

 

Sted:            Preben Meyer Petersen

 

 

 

Indkaldt til mødet:

 

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

 

Kasserer Inger Henriksen (IH)

 

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

 

BS-medlem Kurt Nielsen (KN)

 

BS-medlem Søren Ørskov (SØ)

 

Suppleant Ejnar Haugaard (EH)

 

 

 

Dagsorden:

 

1. Referat fra BS-møde 11. marts 2020

 

2. Siden sidst

 

3. Økonomi- og medlemsstatus

 

4. Afvikling af generalforsamling 2020 og afslutning af sæson 2019-2020

 

5. Status på aktiviteter 2020-2021 og praktik med opstart

 

6. Eventuelt

 

 

 

Ad 1) Referat fra BS-møde 11. marts 2020:

 

Godkendt.

 

 

 

Ad 2) Siden sidst:

 

Foreningens ordinære generalforsamling 18. marts 2020 blev aflyst på sidste BS-møde på grund af Coronakrisen.

 

Bestyrelsen drøftede, hvordan vi nu kommer videre med den ordinære generalforsamling, inden sæsonen 2020-2021 går i gang. PMP har dags dato fået oplyst fra KUC, at de åbner igen 8. juni d.å. De gældende retningslinjer p.t. er, at der kun må forsamles 10 personer, men at dette i næste fase udvides til 30-50 personer, men det har KUC endnu ikke fået godkendelse til. Det vil sige, at der kan være ca. 53 personer i auditoriet og stadig holde 1 meters afstand siddende. KUC har lukket i ugerne 29. og 30.

 

 

 

Foreningen har fået en henvendelse fra Dansk Idrætsforbunds Museum vedrørende Olympisk fakkelstafet igennem Kolding 1952. EMTP tager kontakt til DIF.

 

Erhvervsstyrelsen har sendt mail til foreningen angående hjælpepakker. Ikke relevant, men foreningen har nok fået det tilsendt på grund af, vi har et CVR-nummer.

 

KulturKolding har udsendt 3 nyhedsbreve siden sidste BS-møde.

 

13. marts 2020:

Ændringer som følge af myndighedernes påbud

 

06. april 2020:

Fremtidens kulturtilbud i midtbyen

 

Maj 2020:

Åbning af udendørsaktiviteter

 

Muligheder for drive-in arrangementer

 

Puljer og ansøgningsfrister

 

 

 

Ikke umiddelbart relevant for foreningen.

 

 

 

Foreningsportalen har sendt 4 mails til foreningen vedrørende leje af Kommunale svømmesale, Kommunale faglokaler, Kommunale gymnastiksale, Kommunale haller og minihaller sæson 2020-2021. Ikke relevant for foreningen.

 

Foreningen har booket auditoriet på KUC til sæson 2020-2021 og har fået skriftlig bekræftelse på, at det er i orden.

 

 

 

Ad 3) Økonomi- og medlemsstatus.

 

IH gennemgik regnskabet pr. 20. maj 2020. Aktiver og passiver balancerer med kr. 90.772,10.Foreningen har i øjeblikket 361 medlemmer.

 

 

 

Ad 4) Afvikling af generalforsamling 2020 og afslutning af sæson 2019-2020:

 

Bestyrelsen er enige om at forsøge at afvikle generalforsamlingen 2020 i slutningen af august måned dog under hensyn til myndighedernes retningslinjer om forsamlingsforbud.

 

(EMTP har efterfølgende booket auditoriet på KUC onsdag 26. august 2020 kl. 19.00).

 

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling udsendes sammen med sæsonprogram 2020-2021 samt opkrævning.

 

Efter generalforsamlingen vil Kurt Nielsen fortælle om fodture i Kolding og omegn med udgangspunkt i Turistforeningens lille publikation fra 1930'erne.

 

 

 

Ad 5) Status på aktiviteter 2020-2021 og praktik med opstart:

 

Som opstart på sæson 2020-2021 havde bestyrelsen planlagt bustur med guide langs noget af Kongeåen inkl. kaffe på kro eller lignende. Dette må desværre aflyses på grund af de nuværende regler om forsamlingsforbud samt tidsfrist for trykning af sæsonprogrammet. Bestyrelsen prøver i stedet at bytte om på et par af de arrangementer, der er aftalt. Håber det hele falder i hak. Alle arrangementer er aftalt, men der mangler enkelte tekster og billeder til sæsonprogrammet. Der arbejdes videre med færdiggørelse af programmet.

 

 

 

Ad 6) Eventuelt:

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde fredag 31. juli 2020 kl. 11.00 hos Inger Henriksen.

 

 

 

Referent: EMTP

---------------------------------------------------                                          

 

Referat fra bestyrelsesmødeDato:

Onsdag 11. marts 2020, kl. 16.00

Sted: Kurt Nielsen

 

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

BS-medlem Kurt Nielsen (KN)

BS-medlem Søren Ørskov (SØ)

Suppliant Ejnar Haugaard (EH)

 

Dagsorden:

1. Referat fra BS-mødet 22. januar 2020

2. Siden sidst

3. Økonomi- og medlemsstatus

4. Status på program 2019-2020 og Generalforsamling

5. Status på sæson 2020-2021

6. Genforeningen 2020

7. Eventuelt

 

På grund af Coronavirus smittefare afholdtes BS-mødet på Kurts overdækkede terrasse – lidt koldt men med varm kaffe og te.

 

Ad 1) Referat fra BS-mødet 22. januar 2020:

 

Godkendt.

 

Ad 2) Siden sidst:

 

Bestyrelsen besluttede at følge Kolding Kommunes opfordring af 10. marts 2020 om at aflyse aktiviteter i brugerstyrede huse og andre steder, hvor mange især ældre samles.

 

Foreningens planlagte generalforsamling 18. marts 2020 kl. 19.00 på KUC aflyses og udsættes på ubestemt tid, men vil blive indkaldt til igen med det ordinære varsel ifølge foreningens love, når situationen har normaliseret sig.

Foreningen sender mail om aflysningen til de medlemmer, der har opgivet mailadresse. PMP sender pressemeddelelse til JyskeVestkysten og Kolding Ugeavis. Herudover indrykkes annonce i Kolding Ugeavis, idet ikke alle foreningens medlemmer har mailadresse.

EMTP afbestiller Auditoriet på KUC 18. marts 2020.

 

KulturKolding har 2. marts 2020 udsendt Nyhedsbrev. Ikke så relevant p.t. på grund af situationen.

 

Ad 3) Økonomi- og medlemsstatus:

 

IH gennemgik regnskabet pr. 28. februar 2020. Aktiver og passiver balancerer med kr. 93.643,35.

 

Ad 4) Status på program 2019-2020 og Generalforsamling:

 

Generalforsamling 18. marts 2020 aflyses jf. overstående.

Sæson 2019-2020 er som udgangspunkt forløbet tilfredsstillende dog med lidt tekniske problemer et par gange på KUC. PMP har kontaktet KUC om dette.

 

Ad 5) Status på sæson 2020-2021:

 

Alle aftaler er på plads på nær en enkelt, som PMP og EMTP arbejder videre med. KN nævner i den forbindelse, at det er den ansvarlige for det enkelte arrangement, der skal skal sørge for billedmateriale og tekst til sæsonprogrammet.

 

Ad 6) Genforeningen:

 

Blev drøftet under punkt 5.

 

Ad 7) Eventuelt:

 

Det aftalte BS-møde 25. marts 2020 hos PMP aflyses og et nyt aftales senere.

Referent: EMTP

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde                                    

Dato: 22. januar 2020 kl.16.00

Sted: Ejnar Haugaard

Indkaldt til mødet:         

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)      

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

BS-medlem Kurt Nielsen (KN)

BS-medlem Søren Ørskov (SØ)

Suppleant Ejnar Haugaard (EH)

Dagsorden:

1. Referat fra BS-mødet 4. december 2019

2. Siden sidst

3. Økonomi- og medlemsstatus

4. Status på program 2019/2020

5. Status på sæson 2020/2021

6. Genforeningen 2020

7. Køb af PC8.

Evt.

Ad 1) Referat fra bestyrelsesmødet 4. december 2019

Godkendt

Ad 2) Siden sidst

Arrangementet 8. januar 2020 med Gustav S. Hansen:  ”Kolding Havn og søfolk under krigen” måtte afbrydes, da det ikke lykkedes at få teknikken til at virke. Der kom ikke billeder på skærmen på trods af indsats fra to medarbejdere fra KUC som prøvede mange ting. Gustav S. Hansen kommer på næste års program med foredraget.

Bestyrelsen var indbudt til Kolding kommune kulturafdelings Nytårskur den 13. januar 2020 på Mungo Park. Flere fra bestyrelsen deltog i mødet, som handlede om kulturarrangementer i 2020 og ændringer på Mungo Park i forbindelse med navneskiftet til TeaterTID.

Der er udsendt nyhedsbrev fra KulturKolding, som er videreformidlet til bestyrelsen. Der et intet som umiddelbart passer til vore planlagte arrangementer i denne og næste sæson.

Ad 3) Økonomi- og medlemsstatus

Foreningen har en formue pr. 31. december 2019 på kr. 94.238,35 og et medlemstal på 359.

Ad 4) Status på program 2019/2020

Sæsonen er forløbet som forventet bortset fra mødet den 8 januar 2020 (omtalt under punkt 2)

Der resterer 2 møder og generalforsamling, som afsluttes med et kort indlæg.

Ad 5) Status på sæson 2020/2021

Der er aftalt mødedatoer, og lokaler på KUC er reserveret. Der er indgået aftale med flere foredragsholdere og kontakter til andre. Programmet forventes klar inden sommerferien og udsendes sammen med kontingentopkrævning omkring 1. august 2020.

Ad 6) Genforeningen

Der arbejdes med flere muligheder hvor vi som opstart på sæsonen i september indleder med indlæg om Genforeningen. Det forventes at en del af forenings formue bruges på dette emne, som også nyder stor mediebevågenhed.

Ad 7) Køb af PC

Vi drøftede fordele og ulemper ved at have foreningens egen PC og printer. Der træffes beslutning herom når den nye bestyrelse sammensættes efter generalforsamlingen.

Ad 8) Evt.

Det er aftalt at der udsendes Nyhedsbrev omkring 1. februar 2020, hvor vi beder medlemmerne overveje at melde sig til de ledige pladser i bestyrelsen, herunder kassererjobbet.

Næste bestyrelsesmøde er 11. marts 2020 kl.16.00 hos Kurt Nielsen

 

 

 

 

Ref: PMP                                 

---------------------------------------------------------------                                           

Referat fra bestyrelsesmøde

 

Dato:        Onsdag 4. december 2019 kl. 16.00

 

Sted:         Søren Ørskov

 

 

 

Indkaldt til mødet:

 

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

 

Kasserer Inger Henriksen (IH)

 

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

 

BS-medlem Kurt Nielsen (KN)

 

BS-medlem Søren Ørskov (SØ)

 

Suppleant Ejnar Haugaard (EH)

 

 

 

Dagsorden:

 

1. Referat fra BS-mødet 9. september 2019

 

2. Siden sidst

 

3. Økonomi- og medlemsstatus

 

4. Status på program 2019-2020

 

5. Møde- og arrangementsdatoer 2020-2021, inkl. forslag til emner

 

6. Køb af PC til foreningen

 

7. Eventuelt

 

 

 

Ad 1) Referat fra BS-mødet 9. september 2019:

 

 

 

Godkendt.

 

 

 

Ad 2) Siden sidst:

 

 

 

Kolding Kommune, Foreningsportalen, har 2. december 2019 fremsendt ”Erklæring om indhentelse af børneattester”. PMP besvarer henvendelsen.

 

 

 

To af bestyrelsens medlemmer modtager ikke genvalg ved foreningens generalforsamling onsdag 18. marts 2020. BS-medlem Søren Ørskov synes, han har svært ved at forene sin arbejdssituation med BS-arbejdet. Inger Henriksen ønsker sig afløst efter 5 år på kassererposten.

 

Bestyrelsen vil se på foreningens medlemsliste for at finde evt. emner ellers sendes skrivelse til foreningens medlemmer i slutningen af januar 2020 med opfordring om at tilkendegive evt. interesse for BS-arbejdet.

 

 

 

Stadsarkivar Lene Wul har sendt mail til foreningerne i lokalhistorisk udvalg m.m., at der kan afhentes et gratis eksemplar af Koldingbogen 2019. KN tager opgaven.

 

 

 

KulturKolding har udsendt nyhedsbrev - november 2019, hvor der bl.a. kan læses om:

 

  • Workshop for unge

  • Kulturafdelingens nytårskur

  • Kulturevent 2020

  • Kultur & Kaffe – nu i butikken                       

                   

                    Puljer og ansøgningsfrister:

 

  • Søg sponsorat fra Normal

  • Turbopuljen

  • Studiebypulje

  • Kolding Kommunes Kulturpulje

   Ikke umiddelbart relevant for foreningen. Bestyrelsen er enige om at fortsætte med at modtage KulturKoldings nyhedsbrev.

    

   KN, EMTP og PMP deltager i Kulturafdelingens nytårskur mandag 13. januar 2020 kl. 17.00 – 18.30 på Mungo Park Kolding. PMP tilmelder pr. mail.

    

   Foreningens medlem Beth Hau har kontaktet PMP, idet hun har været til et spændende foredrag hos FDF Kolding med Poul Dedenroth-Schou om Jydsk Telefon A/S. Idè?

    

   Foreningen har modtaget en mail fra Tilde Søgård Møller, Produktionsselskabet Doceye, der vil lave et portræt af H.M. Dronning Margrethe i anledning af hendes 80-års fødselsdag i april 2020. KN har besvaret mailen.

    

   Ad 3) Økonomi- og medlemsstatus:

    

   IH gennemgik regnskabet pr. 30. november 2019. Aktiver og passiver i alt balancerer med kr. 101.981,35.

   Foreningen har pr. 30. november 2019 i alt 359 medlemmer.

    

   Ad 4) Status på program 2019-2020:

    

   Sæsonen kører tilfredsstillende og indfrier bestyrelsens forventninger. Stor opbakning til arrangementerne fra foreningens medlemmer. Derudover er der en del ikke-medlemmer, der mod betaling af entre har deltaget i arrangementer på KUC.

   Næste arrangement, 12. december med besøg i Logebygningen, Hyrdestræde 2-4, er der 98 tilmeldte. Drøftelse af om det er nødvendigt fremover med en hel dag til tilmeldinger, idet der næsten ingen henvendelser var efter kl. 14.00, samt tilmelding kun kan ske ved fysisk kontakt på mail, telefon/SMS, men ikke på telefonsvarer.

    

   Ad 5) Møde- og arrangementsdatoer 2020-2021. inkl. forslag til emner:

    

   Arrangementsdatoer sæson 2020-2021 er planlagt. Auditoriet på KUC, Ågade 27, Kolding er reserveret og godkendt af KUC.

   Datoer for BS-møder aftales efter generalforsamlingen i 2020, dog er der aftalt BS-møde onsdag 25. marts 2020 med henblik på konstituering af ny bestyrelse.

    

   Der er aftalt to arrangementer til sæson 2020-2021. Bestyrelsen arbejder videre med forslag og ideer til sæsonen.

    

   Ad 6) Køb af PC til foreningen:

    

   Bestyrelsen er enige om at arbejde videre med indkøb af PC og printer til foreningen. Krav til indhold, opbevaring, support m.v. drøftes på næste BS-møde.

    

   Ad 7) Eventuelt:

    

   Næste ordinære bestyrelsesmøde onsdag 22. januar 2020 kl. 16.00 hos Ejnar Haugaard.

    

   Ref. EMTP

                                          

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------                           

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde

 

 

Dato: Mandag 9. september 2019, kl. 16.00

 

Sted: Preben Meyer Petersen

 

 

 

Indkaldt til mødet:

 

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

 

Kasserer Inger Henriksen (IH)

 

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

 

Bs-medl. Kurt Nielsen (meldt afbud) (KN)

 

Bs-medl. Søren Ørskov (SØ)

 

Suppleant Ejnar Haugaard (EH)

 

 

Dagsorden:

 

1. Referat fra bs-mødet 31.07.2019

 

2. Siden sidst

 

3. Økonomi- og medlemsstatus

 

4. Program 2019/2020

 

5. Detaljeret planlægning af møderne 15. og 22. sept. 2019

 

6. Evt

 

Ad 1) Referat fra BS-mødet 31.07.2019

 

Godkendt

 

Ad 2) Siden sidst

 

Vi er nu tilmeldt Foreningsportalen, som omtaler alle foreninger i Kommunen.

 

Indtastet arrangementer på KultuNaut.

 

Indbydelse til Kick-off i Bramdrupdam vedr. Tour de France, ingen fra bestyrelsen deltog.

 

Indbydelse til møde i Historisk Atlas, vi er ikke medlem og deltog derfor ikke.

 

Sendt kopi af medlemskort til Koldinghus, så man se årets gule farve.

 

Besked om, at Janus Møller Jensen fratræder stillingen som direktør på Koldinghus.

 

Indkaldelse til møde i Lokalhistorisk Udvalg den 23.09.2019, hvor PMP deltager.

 

Ad 3) Økonomi- og medlemsstatus

 

Der er nu i alt 323 medlemmer, der har betalt for sæson 2019/2020. Et mindre antal, som ikke har betalt, kontaktes i oktober om det er en forglemmelse eller man ønsker udmeldelse.

 

Aktiver og passiver balancerer med kr. 104.022,10 efter medlemsindbetalingerne for 2019/2020.

 

Ad 4) Program 2019/2020

 

Programmerne er uddelt/udsendt og flere kommentarer er modtaget, positive tilkendegivelser om indholdet. Pressemeddelelse omtalt i JydskeVestkysten og Ugeavisen.

 

Ad5) Detaljeret planlægning af møderne 15. og 22. september 2019

 

De sidste praktiske ting blev afklaret, så vi er klar til at modtage 42 medlemmer på hver af de to datoer.

 

Vi har oplevet at tilmelding på èn dato har gjort det mere overskueligt at administrere.

 

På under en time var alle pladser på de to datoer besat, og vi har måttet skuffe mere end 20 medlemmer, som ikke kan deltage, ventelise er oprettet.

 

Ad 6) Evt.

 

Køb af PC til foreningen blev drøftet og vi undersøger fordele/ulemper til næste bestyrelsesmøde. 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag den 4. december 2019 kl 16.00 hos Søren Ørskov.

 

Referent: PMP

-----------------------------------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde

 

Dato: Onsdag 31. juli 2019 kl. 11.00

Sted: Inger Henriksen

 

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

BS-medlem Kurt Nielsen (KN)

BS-medlem Søren Ørskov (SØ) – deltog fra ca. kl. 13.15

Suppleant Ejnar Haugaard (EH) – har meldt afbud

 

 

 

 

Dagsorden:

1. Referat fra BS-mødet 6. juni 2019

2. Siden sidst

3. Økonomi- og medlemsstatus

4. Pakning af program 2019-2020

5. Eventuelt

 

Ved afbud til bestyrelsesmøde skal der gives besked på mail til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

Ad 4) Pakning af program 2019-2020:

Mødet begyndte med dagsordenens punkt 4. Følgeskrivelse, sæsonprogram og indbetalingskort for 2019-2020 blev pakket og gjort klar til forsendelse. Enkelte programmer afleveres af bestyrelsen til medlemmer, der bor tæt på.

 

Ad 1) Referat fra BS-mødet 6. juni 2019:

Godkendt.

 

Ad 2) Siden sidst:

Kolding Miniby har inviteret til genindvielse af arkitekt Ernst Petersens kobberur, der nu er blevet renoveret og opstillet i Kolding Miniby. BS-medlem KN deltog i genindvielsen og medbragte en gave fra foreningen. KN har lavet en fin beskrivelse samt taget en del billeder fra arrangementet. Dette kan ses på foreningens hjemmeside.

 

KulturKolding har udsendt nyhedsbrev – juni 2019, hvor der kan læses om:

 

-Aktiviteter i Biblioteksparken

-Alsang 2020 på Nicolai

-Plakaten til årets Kulturnat

-Puljer og ansøgningsfrister

 

Ikke umiddelbart relevant for foreningen.

 

Foreningen har 4. juli 2019 modtaget mail fra Fritid og Idræt vedr. foreningsportalen, der skal være en hjælp til borgerne i Kolding, så man let kan finde den aktivitet, der passer til dem. EMTP tager kontakt til Fritid og Idræt vedr. relevansen heraf.

 

Foreningen har fået en mail fra Jørgen Castenschiold, Allerød, der er i gang med slægtsforskning og søger oplysninger om Castenskjoldsvej i Kolding. Henvises til Kolding Stadsarkiv.

 

Hasse Smedegaard Jespersen, der ejer firmaet ”Historie på hjul” i Kolding har sendt mail vedr. Historiske oplæg om Koldings lokalhistorie. PMP har skrevet tilbage, at foreningen vender tilbage, såfremt det bliver aktuelt.

 

Foreningen har modtaget en SPAM-MAIL om betaling af 4.840,00 EURO.

 

Ad 3) Økonomi- og medlemsstatus:

IH gennemgik regnskabet pr. 31. juli 2019. Aktiver og passiver i alt balancerer med kr. 70.701,10.

 

Medlemsstatus tages først med på næste BS-møde ved den nye sæsons begyndelse.

 

Ad 5) Eventuelt:

Hvis der blandt foreningens medlemmer er forslag til arrangementer eller andre spørgsmål modtages disse gerne på foreningens mail: forening@lokalhistorisk-kolding.dk

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde mandag 9. september 2019 kl. 16.00 hos Preben Meyer Petersen.

(Er flyttet fra 11. september 2019, idet KN og EMTP er forhindret i at deltage denne dato).

 

Ref. EMTP

 

--------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: Torsdag 6. juni 2019 kl. 16.00 (flyttet fra 22. maj 2019)

Sted: Ejnar Haugaard

Indkaldt til mødet:

 

 

 

 

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

BS-medlem Kurt Nielsen (KN)

BS-medlem Søren Ørskov (SØ)

Suppleant Ejnar Haugaard (EH)

---

Dagsorden:

1. Referat fra BS-mødet 24. april 2019

2. Siden sidst

3. Økonomi- og medlemsstatus

4. Program 2019-2020

5. Eventuelt

 

Ad 1) Referat fra BS-mødet 24. april 2019:

 

 

Godkendt.

 

 

Ad 2) Siden sidst:

 

Foreningen har modtaget en invitation til fejring af 800-års jubilæet for Dannebrog lørdag 15. juni 2019 ved Kongeaamuseet i Vamdrup.

 

Desværre har ingen af BS-medlemmerne mulighed for at deltage.

 

Ole Pihl er sognepræst og idémand bag bogen ”Brændkjær – en landsby i byen”. Bogen, som er på 52 sider, husstandsomdeles til hele Brændkjær Sogn og skulle efter sigende være spændende læsning.

 

 

Bogen er støttet af Kolding Kommunes kulturpulje, Brændkjærkirkens menighedsråd, Brændkjær bestemmer og Kolding Stadsarkiv.

 

På foreningens generalforsamling 13. marts 2019 fremkom der forslag om, at foreningen kunne søge midler fra tilskudspuljen Senior Bestemmer til et arrangement. PMP vil tage kontakt til forslagsstilleren for at høre nærmere.

Foreningen har modtaget 4 mails fra Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om leje af kommunale faglokaler på skoler, svømmesale, gymnastiksale, haller og minihaller.

EMTP har fra forvaltningen fået oplyst, at Lokalhistorisk Forening ikke skal gøre noget ved dette.

Under punktet siden sidst på BS-mødet 24. april 2019 er det refereret, at der arbejdes videre med, at mere end et BS-medlem har adgang til foreningens mailliste. Det er sårbart ved udsendelse af meddelelser til foreningens medlemmer, såfremt det pågældende BS-medlem bliver syg, ferie m.v.

EH vil drøfte problemstillingen med sin IT-mand om evt. løsningsmuligheder.

 

 

Ad 3) Økonomi- og medlemsstatus:

 

IH oplyste, at der ingen ændringer er i forhold til sidste BS-møde.

Næste større udgift er porto i forbindelse med udsendelse af sæsonprogram 2019-2020.

Ad 4) Sæsonprogram 2019-2020:

 

 

Der er en enkelt aftale, der ikke er faldet på plads, trods SØ ihærdige arbejde hermed. SØ er nået frem til, at der muligvis er en anden foredragsholder, der kan fortælle om emnet. PMP tager kontakt til pågældende for at høre nærmere.

 

Bestyrelsen er enige om, at man forsøger med en tilmeldingsdag til de arrangementer, hvor der er tilmelding til, og det skal være lørdag mellem kl. 09.00 – 17.00. Det skal fremhæves i programmet, at der kun er en dag.

Baggrunden for forsøget er, at i sidste sæson var det første arrangement næsten booket op den første dag, og det andet arrangement i løbet af den første formiddag.

Evalueres inden sæson 2020-2021.

Ad 5) Eventuelt:

Næste ordinære bestyrelsesmøde 31. juli 2019, kl. 11.00 hos Inger Henriksen

 

Ref. EMTP

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde

Onsdag 24. april 2019 kl. 19.00 (flyttet fra kl. 16.00)

Sted:

Else-Marie Træholt Pedersen

 

Indkaldt til mødet:

 

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

BS-medlem Kurt Nielsen (KN)

BS-medlem Søren Ørskov (SØ)

BS-suppleant Ejnar Haugaard (EH) – har meldt afbud.

 

Dagsorden:

 

1. Referat fra BS-mødet 6. marts 2019.

2. Konstituering af bestyrelsen efter

    generalforsamlingen.

3. Siden sidst.

4. Økonomi og medlemsstatus.

5. Evaluering af sæson 2018-2019.

6. Fastlæggelse af program 2019-2020, inkl. praktiske

    detaljer.

7. Eventuelt.

 

Ad 1) Referat fra BS-mødet 6. marts 2019:

 

Godkendt.

 

Ad 2) Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen:

 

Ingen ændringer i forhold til tidligere:

 

Preben Meyer Petersen, formand

Inger Henriksen, kasserer

Else-Marie Træholt Pedersen, sekretær

Kurt Nielsen, BS-medlem

Søren Ørskov, BS-medlem

Ejnar Haugaard, BS-suppleant

 

Ad 3) Siden sidst:

 

Lokalhistorisk Udvalg afholdt møde 18. marts 2019 på Kolding Stadsarkiv, hvor foreningens formand deltog. Bordet rundt hvor de fremmødte aktører kort fortalte, hvad der var sket siden sidste møde, og hvad der var af planlagte og evt. kommende aktiviteter.

 

Genforeningen 2020, hvor der arbejdes med gå-, løb- og cykelruter helt fra øst og til vest langs den gamle grænse. Det er primært Hejls, Christiansfeld og Vamdrup Lokalhistoriske Foreninger, der arbejder med dette. Koldinghus arbejder med at lave events i begyndelsen af 2020 om Genforeningen. Sygeplejemuseet har også projekter i gang. Haderslev Museum og Kolding Stadsarkiv vil opstille en gammel stemmeboks.

 

Udstillingen By, Borg og Land i 2018: Plancerne hentes af de foreninger, der har lavet dem.

 

Historisk Atlas Kolding afholdte 3. april 2019 en workshop på på Kolding Stadsarkiv. Foreningen deltog ikke, da vi ikke er medlem.

 

Årets kulturpriser blev uddelt 23. april 2019 på Godset. Ingen fra bestyrelsen deltog.

 

Ifølge dagspressen modtog følgende priser:

 

”Årets ildsjæl”:  Vivi Andersen, Værtshus Falderebet – poesioplæsning.

 

”Årets kulturelle highfive”: Kolding Husflid – udstillingen ”Sy din by” 2018 på Kolding Bibliotek ”Årets kulturelle aftryk”: Dronning Dorothea Teatret – forestillingen Koldinghus Live.

 

”Årets KulturKolding-prisen”: Kolding Musikskole – for deres 50 års jubilæumskoncerter.

 

Danmarks-Samfundet Kolding har sendt invitation til foreningen: Valdemarsdag 15. juni – 800-års jubilæum. Der bliver afholdt både lokalt og nationalt arrangement. Ingen fra foreningen deltager.

 

KN var 9. april 2019 til foredrag på Nicolai Scene” om ”One Dollar man” v/forfatter Ole Sønnichsen. Et virkeligt godt og spændende foredrag.

 

IH og KN har prøvet, om IH mailliste kan deles med et andet BS-medlem. Indtil videre er det ikke lykkedes. Der arbejdes videre med det.

 

Ad 4) Økonomi og medlemsstatus:

 

IH gennemgik regnskabet pr. dags dato. Indtægter i alt kr. 2.900,- og udgifter i alt kr. 3.539,90. Kasse- og bankbeholdning i alt kr. 76.431.95.

 

Medlemsantallet er i alt på 338.

 

Ad 5) Evaluering af sæson 2018-2019:

 

Formanden konstaterede, at alle sæsonens arrangementer var gennemført. Foreningen har haft en god sæson. Stort deltagerantal til arrangementerne samt tilgang af nye medlemmer. Bestyrelsen har et godt samarbejde.

 

Ad 6) Fastlæggelse af program 2019-2020, inkl. praktiske detaljer:

 

Der er stadig to arrangementer, der ikke er helt på plads til sæsonen 2019-2020. Det ene blev aftalt under BS-mødet, og det andet forventes at komme på plads i den kommende uge.

 

Bestyrelsen aftalte følgende i forbindelse med opsætning og korrekturlæsning:

Det ansvarlige BS-medlem for generel tekst/arrangement sender relevante billeder til KN samt forslag til tekst til KN og EMTP.

 

Inden programmet trykkes, sendes det ud til den øvrige bestyrelse til godkendelse.

Bestyrelsen blev endvidere enige om at forsøge med færre tilmeldingsdage til de arrangementer, hvor der kræves tilmelding.

 

Ad 7) Eventuelt:

Næste ordinære bestyrelsesmøde 6. juni 2019, kl. 16.00 hos Ejnar Haugaard.

Ref. EMTP

---------------------------------------------------------------------------------        

Referat fra bestyrelsesmøde

 

Dato:Onsdag 6. marts 2019, kl. 13.30 (flyttet fra kl. 16.00)

 

Sted:Kurt Nielsen

 

 

 

Indkaldt til mødet:

 

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

 

Kasserer Inger Henriksen (IH)

 

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

 

BS-medlem Kurt Nielsen (KN)

 

BS-medlem Søren Ørskov (SØ) – har meldt afbud

 

BS-suppleant Ejnar Haugaard (EH)

 

 

 

Dagsorden:

 

1. Referat fra BS-mødet 23. januar 2019.

 

2. Siden sidst.

 

3. Økonomi og medlemsstatus.

 

4. Status på årets arrangementer og Generalforsamling 13. marts 2019.

 

5. Program i 2019-2020.

 

6. Datoer for bestyrelsesmøder.

 

7. Eventuelt.

 

Ad 1) Referat fra BS-mødet 23. januar 2019:

 

Godkendt.

 

Ad2) Siden sidst:

 

Kolding Stadsarkiv er i gang med at revidere/formulere deres nye strategi og afholdte 5. marts 2019 en lille interessent-workshop på arkivet. Fra foreningen deltog KN. Der var 6 deltagere samt Lene Wul. Det drejede sig primært om, hvordan man kan imødekomme brugernes forventninger og krav til arkivet i fremtiden.

 

Foreningen har fået en mail fra Birgitte Kosovic, hvor hun tilbyder et foredrag om Erik Scavenius med udgangspunkt i hendes politisk-personlige romanportræt af ham ”Den inderste fare”. PMP har svaret, at foreningen vender tilbage, såfremt vi ønsker at gøre brug af det.

 

Foreningens adgang til Virk.dk fungerer nu. PMP og IH har adgang. 

 

Kulturkolding har udsendt nyhedsbrev for marts 2019:

 

Kulturpriser og Kulturevent 2019 . Der kan indstilles nominerede til de fire kulturpriser til og med fredag 15. marts. Årets priser bliver uddelt tirsdag 23. april på Godset.

 

Foreningen har ingen forslag.

 

Infomøde om Kulturnat og Festuge: Tirsdag 5. marts 2019 – ingen fra foreningen deltog.

 

Netsværksmøde – Sammen om musikken: Torsdag 14. marts 2019 – ikke relevant for foreningen.

 

Nyt fundraising-seminar: Fokus på kommunikation og formidling: Tirsdag 12. marts 2019. Ingen fra foreningen deltager.

 

Kultur & Kaffe på Nicolai: Torsdag 28. marts 2019 – fra foreningen deltager KN.

 

Puljer og ansøgningsfrister: Ikke umiddelbart relevant for foreningen.

 

Lokalhistorisk Udvalg i Kolding Kommune afholder møde 18. marts 2019 på Kolding Stadsarkiv. Referat fra sidste møde vil blive udleveret her. PMP deltager.

 

Foreningen har fået en henvendelse fra Drachmann Selskabet i Kolding v/Lars Stig Duehart om et evt. foredrag i foreningen om Holger Drachmann – Historien om hans liv og færden i Kolding. Foreningen er positiv over for et sådant foredrag.

 

Kulturkolding har udsendt Invitation til kulturaktørmøde 25. marts 2019, idet den nuværende regionale kulturaftale udløber med udgangen af 2019, og forberedelserne til udarbejdelse af en ny aftale er i gang. Ingen deltagelse fra foreningen.

 

Tirsdag 9. april 2019. Ole Sønnichsen holder foredrag på Nicolai Scene om ”One Dollar man”. Historien om danskeren, der ændrede anden verdenskrig. KN deltager og har billet.

 

Ad3) Økonomi og medlemsstatus:

 

IH gennemgik regnskabet for januar og februar 2019. Foreningens hjemmeside er betalt for de næste 2 år. Indtægter i alt kr. 2.900,00 og udgifter i alt kr. 3.006,40. Kasse- og bankbeholdning i alt kr. 79.865.45.

 

Medlemstallet er på i alt 340.

 

Ad 4) Status på årets arrangementer og Generalforsamling 13. marts 2019:

 

Der er et arrangement tilbage i sæson 2018-2019. Årets generalforsamling 13. marts 2019. Efter generalforsamlingen er der foredrag med John Rasmussen ”Fra frikadeller til smørrebrød”.

 

I pausen er foreningen vært ved øl og vand. PMP tager kontakt til KUC om drikkevarer.

 

PMP aflægger beretning i ord og billeder. Bestyrelsen har fået tilsendt beretningen og har ingen kommentarer til denne.

 

Foreningens revisor har fået regnskabet for 2018 til godkendelse,

 

Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg: Kurt Nielsen, Preben Meyer Petersen og Else-Marie Træholt Pedersen.  Alle modtager genvalg. Ejnar Haugaard indstilles til posten som bestyrelsessuppleant. Derudover skal der findes en revisorsuppleant, idet Mogens Vindfeldt ikke ønsker genvalg.

 

Ad 5) Program i 2019-2020:

 

4 aftaler er på plads. Der arbejdes videre med de sidste aftaler.

 

Ad 6) Datoer for bestyrelsesmøder:

 

Der blev aftalt datoer for bestyrelsesmøder for sæson 2019-2020.

 

Ad 7) Eventuelt:

 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde 24. april 2019, kl. 16.00 hos Else-Marie Træholt Pedersen.

 

Afbud fra Ejnar Haugaard.

 

Ref. EMTP

 

 

 

------------------------------------------------------------------

 

Referat fra bestyrelsesmøde

 

Dato: Onsdag 23. januar 2019, kl. 16.00

 

Sted:             Else-Marie Træholt Pedersen

 

Indkaldt til mødet:

 

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

 

Kasserer Inger Henriksen (IH)

 

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

 

Bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen (KN)

 

Bestyrelsesmedlem Søren Ørskov (SØ)

 

Dagsorden:

 

1. Referat fra bestyrelsesmødet 5. december 2018.

 

2. Siden sidst.

 

3. Økonomi og medlemsstatus.

 

4. Status på årets arrangementer.

 

5. Næste års program i detaljer.

 

6. Eventuelt.

 

Formanden bød velkommen til foreningens medlem, Ejnar Haugaard, der har vist interesse for at stille op som suppleant til bestyrelsen.

 

Ad 1) Referat fra bestyrelsesmødet 5. december 2018:

 

Godkendt.

 

Ad 2) Siden sidst:

 

Foreningen har modtaget invitation fra Dansk Lokalhistorisk Forening, der holder årsmøde og generalforsamling i Vejle 5.-7. april 2019. Vores forening er ikke medlem, og ingen fra bestyrelsen deltager.

 

Foreningen har indrapporteret til Kolding Kommune, hvor mange medlemmer man har fordelt på kvinder og mænd alle over 60 år.

 

Foreningen har igen fået henvendelse fra Google vedrørende annoncering – fortsat ikke interesseret.

 

Foreningens medlem Gunnar Ebbesen sov stille ind 9. januar 2019. Gunnar har været foredragsholder i foreningen flere gange, ligesom han har været dirigent ved utallige generalforsamlinger i foreningen.

 

PMP og KN deltog i bisættelsen i Kristkirken medbringende en smuk bårebuket fra foreningen.

 

Kulturafdelingen i Kolding Kommune inviterede til nytårskur 16. januar 2019 på Kolding Bibliotek. PMP, KN og EMTP deltog. Der var velkomst ved kulturudvalgsformand Jesper Elkjær. Herefter præsenterede Martin Røen, ny leder af Godset, sig, og det samme gjorde Janus Møller Jensen, ny direktør for Koldinghus. Kulturchef Lisbet Lambert gav herefter et overblik over kulturarrangementer i Kolding i 2019. Nytårskuren sluttede med ”Bobler og kransekage”. Et hyggeligt arrangement, hvor der også var mulighed for at hilse på aktører fra andre foreninger i Kolding Kommune.

 

Dirigent til generalforsamlingen 13. marts 2019. PMP undersøger mulighederne for emner, som bestyrelsen kan forslå på generalforsamlingen.

 

Revisorsuppleant Mogens Vindfeldt har meddelt, at han ikke ønsker at stille op længere, så der skal vælges en ny suppleant på generalforsamlingen.

 

Drøftelse af foreningens hjemmeside. Fint med kort omtale af næste arrangement på ”Velkomstsiden”.

 

Ad 3) Økonomi og medlemsstatus:

 

IH gennemgik årsregnskab for 2018 og budget for 2019. Indtægter i alt kr. 38.345,00 og udgifter i alt kr. 32.480,25. Kasse- og bankbeholdning i alt kr. 79.971,85.

 

Medlemstallet er på i alt 328.

 

Koldingbogen kan ikke købes via foreningen mere.

 

 

 

Ad 4) Status på årets arrangementer:

 

Onsdag 6. februar 2019 – Spejderbevægelsen – PMP tjekker op med Andy Schmidt.

 

Onsdag 27. februar 2019 – Byens forandringer – KN tjekker op med Gunnar Storm Thomsen.

 

Onsdag 13. marts 2019 – Fra frikadeller til smørrebrød – IH tjekker op med John Rasmussen.

 

Ad 5) Næste års program i detaljer:

 

Sæson 2019-2020 - arrangementer og aftaler blev diskuteret. Der er p.t. indgået aftale om to arrangementer.

 

Ad 6) Eventuelt:

 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til 6. marts 2019, kl. 16.00 hos Kurt Nielsen. Afbud fra Søren Ørskov pga. arbejde/messe.

 

Ejnar Haugaard træder ind som bestyrelsessuppleant og stiller op til valg som sådan på generalforsamlingen 13. marts 2019. TAK for det.

 

Mødet sluttede kl. 19.00.

 

Ref. EMTP

 

--------------------------------------------------------------------------           

 

Referat fra bestyrelsesmøde

 

Dato:            Onsdag 5. december 2018, kl. 16.00

 

Sted:             Preben Meyer Petersen

 

Indkaldt til mødet:

 

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

 

Kasserer Inger Henriksen (IH)

 

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

 

Bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen (KN)

 

Bestyrelsesmedlem Søren Ørskov (SØ)

 

Dagsorden:

 

1.  Referat fra bestyrelsesmødet 12. september 2018

 

2.  Siden sidst

 

3.  Økonomi og medlemsstatus

 

4.  Status på årets arrangementer og planer for næste år

 

5.  Valg af medlemmer til bestyrelsen på generalforsamlingen

 

6.  Honorering af foredragsholdere

 

7.  ”Årets gang” færdiggøres

 

8.  Eventuelt

 

 

Ad 1) Referat fra bestyrelsesmødet 12. september 2018:          

Godkendt.          

 

Ad 2) Siden sidst:

 

Lokalhistorisk Udvalg har afholdt møde 1. oktober 2018 på Kolding Stadsarkiv, hvor PMP deltog.

 

Referat fra sidste møde i udvalget 12. marts 2018 blev udsendt samen med mødeindkaldelsen.

 

Bordet rundt kort hvor de repræsenterede foreninger kort fortalte om planlagte og evt. kommende aktiviteter.

 

Projektansat Kristina Ladager, Kolding Kommune orienterede om Genforeningen 2020 – herunder diskussion af evt. samarbejdsprojekter.

 

Koldingbogen 2018 har fået en fin omtale i dagspressen.

 

KulturKolding har inviteret til Infomøde om genforeningsjubilæet 2020, 12. december 2018 kl. 16.30 på Kolding Bibliotek, men det er denne dato, foreningen har julearrangement på Kolding Vandrerhjem, så derfor er der ingen deltagelse fra foreningen.

 

Foreningsportalen har 3. december 2018 sendt en skrivelse til foreningen ”Erklæring om indhentelse af børneattester” i forbindelse med idrætsaktiviteter, men PMP mener ikke, at det er relevant, idet foreningen ingen medlemmer har under 18 år og kun booker lokaler til foredrag.

 

Auditoriet på KUC er booket til sæsonen 2019-2020.

 

Ad 3) Økonomi og medlemsstatus:

 

IH gennemgik regnskabet pr. 30. november 2018.

 

Indtægter i alt kr. 38.345,00 og udgifter i alt kr. 26.479,75.

 

Kasse- og bankbeholdning i alt kr. 85.972,35

 

Medlemstallet er på i alt 328.

 

I begyndelsen af 2019 vil der blive opkrævet abonnement på foreningens hjemmeside. Der er ikke modtaget faktura endnu.

 

Planen er at bestille 700 programmer igen for sæsonen 2019-2020.

 

Ad 4) Status på årets arrangementer og planer for næste års indlæg:

 

Der er 123 medlemmer, der gerne vil med til foreningens julearrangement på Kolding Vandrerhjem, så der er venteliste.

 

Arrangementet var booket op allerede første tilmeldingsdag, så derfor er der i bestyrelsen enighed om, at der ved fremtidige arrangementer kun er nødvendigt med to tilmeldingsdage.

 

Bestyrelsen er selvskrevne til at deltage i arrangementerne, ellers skal man positivt melde fra.

 

Arrangementerne i foråret 2019 ser det ud til at være styr på. Kontaktpersonen i bestyrelsen følger evt. op. Foredragsholderne kan få bistand fra KN med hensyn til billeder/teknik.

 

Drøftelse af forslag til sæson 2019-2020. En enkelt aftale er på plads. PMP har fået henvendelse fra et af foreningens medlemmer om emner til foredrag. Det arbejdes der videre med. EMTP har også modtaget et forslag fra et af foreningens medlemmer. KN vil følge på dette.

 

Ad 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen på generalforsamlingen:

 

På valg er:

 

Kurt Nielsen – modtager genvalg

 

Preben Meyer Petersen – modtager genvalg

 

Else-Marie Træholt Pedersen – modtager genvalg

 

Valg af bestyrelsessuppleant

 

Foreningen har modtaget henvendelse fra et af foreningens medlemmer, som kunne være interesseret i at blive suppleant for bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

 

Ad 6) Honorering af foredragsholdere:

 

Aftales individuelt med foredragsholderen. Er der tale om et forholdsvist stort honorar, drøftes det på foreningens bestyrelsesmøde.

 

Ad 7) ”Årets gang” færdiggøres:

 

EMTP har været på Kolding Stadsarkiv for at få et fingerpeg om, hvad der er relevant at gemme. Det er godt at bruge den ”sunde fornuft”.

 

EMTP tilretter ”Årets gang”.

 

Ad 8) Eventuelt:

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag den 23. januar 2019, kl. 16.00 hos Else-Marie Træholt Pedersen.

 

Mødet sluttede kl. 19.00

 

Ref. EMTP

--------------------------------------------------------------------------------------     

           

Referat fra bestyrelsesmøde

 

Dato: Onsdag 12. september 2018, kl. 16.00

 

Sted: Søren Ørskov

 

 

 

Indkaldt til mødet:

 

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

 

Kasserer Inger Henriksen (IH)

 

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

 

Bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen (KN)

 

Bestyrelsesmedlem Søren Ørskov (SØ)

 

Bestyrelsessuppleant: Vakant

 

 

 

Dagsorden:

 

1. Referat fra bestyrelsesmødet 1. august 2018

 

2. Siden sidst

 

3. Økonomi og medlemsstatus

 

4. Ajourføring af ”Årets gang”

 

5. Arrangement på Genforenings- og Grænsemuseet

 

6. Markering af Genforeningen 2020

 

7. Eventuelt

 

 

 

Ad 1) Referat fra bestyrelsesmødet 1. august 2018:

 

 

 

Godkendt.

 

 

 

Ad2) Siden sidst:

 

 

 

Foreningen har taget udstillingen: Borg, By og Land ned på Kolding Bibliotek og herefter afleveret den på Kongeaamuseet i Vamdrup. Det har været et positivt samarbejde med Kolding Bibliotek omkring udstillingen, og foreningen har modtaget en pæn mail fra biblioteket med positiv tilbagemelding. Det er dejligt, at vi som forening har kunnet bidrage med praktisk arbejde omkring udstillingen og er enige om, at det kan foreningen godt gøre en anden gang.

 

 

 

PMP har opdateret Kultunaut med foreningens arrangementer 2018-2019 dog ikke med de arrangementer med tilmelding.

 

 

 

Gert Madsen, Kolding Netavis, vil gerne sætte foreningens arrangementer på netavisen. Skal på foreningens liste over pressemeddelelser.

 

 

 

Bestyrelsesmedlemmerne har haft en korrespondance pr. mail omkring betaling af ca. kr. 1.200,- til digitalisering af en gammel Kosmoramafilm til arrangementet 3. oktober 2018. Filmen findes på Kolding Stadsarkiv, men her havde man ikke mulighed for at betale. Beslutningen blev, at foreningen ikke betaler, idet der ikke kunne gives garanti for, at det kunne nås inden 3. oktober, ellers var bestyrelsen positiv stemt for betaling.

 

 

 

KN vil se på foreningens oplysninger på SimpleSite Aps, om alt er registreret korrekt på hjemmesiden. Giver besked herom til EMTP.

 

 

 

Ad 3) Økonomi og medlemsstatus:

 

 

 

IH gennemgik regnskabet pr. 11. september 2018

 

Driftsstatus viser indtægter for kr. 33.170,00 og udgifter for kr. 13.035,75

 

Kasse- og bankbeholdning kr. 94.241,35

 

Medlemstallet er på i alt 334.

 

Der er p.t. 18 enkeltmedlemmer og 12 par, der ikke har betalt kontingent endnu, men det er ifølge IH ikke usædvanligt så tidligt på sæsonen.

 

 

 

IH nævnte, at det er muligt at få hjælp på biblioteket ved ændring af CVR-oplysninger, f.eks. ved formandsskifte.

 

 

 

Ad 4) Ajourføring af ”Årets gang”:

 

 

 

Bestyrelsen blev ikke færdig med ajourføringen. Pkt. på næste bestyrelsesmøde 5. december.

 

 

 

Ad 5) Arrangement på Genforenings- og Grænsemuseet:

 

 

 

Der er p.t. 51 tilmeldte til 16. september 2018 og 50 tilmeldte til 23. september 2018. Der er 7 medlemmer på venteliste. EMTP tager kontakt til museet for at høre, om det er muligt at få de 7 medlemmer fra ventelisten med.

 

 

 

Ad 6) Markering af Genforeningen 2020:

 

 

 

Region Syddanmark har afsat kr. 700.000,- til lokale initiativer, og Kulturministeriet og Folketinget har afsat en pulje på 8 mio. til Genforeningsjubilæet. 4 bestyrelsesmedlemmer (fra tidligere bestyrelse) deltog i begyndelsen af 2017 i en Workshop på Den Gamle Grænsekro om forberedelser til fejringen af 100 året for Genforeningen. Foreningen deltager ikke selvstændigt i markeringen, men er positiv overfor samarbejde med andre foreninger.

 

 

 

Ad 7) Eventuelt:

 

 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag 5. december 2018, kl. 16.00 hos Preben Meyer Petersen.

 

 

 

Mødet sluttede kl. 19.05

 

 

 

Ref. EMTP

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------       

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag 1. august 2018 kl. 11.00.

Sted: Inger Henriksen

 

Indkaldt til mødet:

 

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

 

Kasserer Inger Henriksen (IH)

 

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

 

Bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen (KN)

 

Bestyrelsesmedlem Søren Ørskov (SØ)

-

Afbud fra Kurt Nielsen

-

Dagsorden:

 

1. Referat fra bestyrelsesmødet 30. maj 2018

 

2. Siden sidst

 

3. Økonomi og medlemsstatus

 

4. Ajourføring af ”Årets gang”

 

5. Udstillingen på Biblioteket

 

6. Program 2018-2019 pakkes og gøres klar til forsendelse

 

7. Eventuelt

 

Ad1) Referat fra bestyrelsesmødet 30. maj 2018:      

 

Godkendt.   

     
Ad 2) Siden sidst:      

 

PMP og IH har nu fået foreningens adgang til virk.dk til at fungere.

 

Foreningen har modtaget en mail fra bibliotekar Søren Flø Sørensen, Koldingbibliotekerne vedrørende Kolding Folkeuniversitet udbyder i anledning af 750-års jubilæet tre lokalhistoriske foredrag. Bestyrelsen er enige om, at videresende mailen til foreningens medlemmer.

 

Foreningen har udarbejdet en skrivelse vedrørende ”Persondatapolitik for Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn”. Udsendes sammen med sæsonprogram 2018-2019 til foreningens medlemmer. Endvidere opdateres foreningens hjemmeside med skrivelsen under ”Foreningens love”.

 

EMTP booker lokale hos KUC til sæsonen 2019-2020.

 

Foreningen har modtaget Nyhedsbrev juli 2018 fra KulturKolding med informationer om:

 

- Kolding Kulturnat 2018 og Trekantens Festuge

 

- Kultur & Kaffe i Nicolai Café

 

- Biblioteksparken

 

- Sociale Medier

 

- Persondataforordningen

 

- Puljemidler

 

PMP har været inde at dyrke området omkring Kulturpuljen, men er kommet frem til, at foreningen ikke opfylder betingelserne for at søge ud fra kommunes ”Kriterier for tildeling af støtte”, når det drejer sig om sæsonarrangementerne.

 

Ad 3) Økonomi og medlemsstatus:

 

Regnskab pr. 31. juli 2018 blev gennemgået. Aktiver og passiver balancerer med kr. 66.669,60. Medlemstal: 320.

 

Ad 4) Ajourføring af ”Årets gang”:

 

På grund af KNs afbud til bestyrelsesmødet, blev punktet udsat til næste bestyrelsesmøde 12. september 2018.

 

Ad 5) Udstillingen på Biblioteket:

 

Foreningen har været behjælpelig med at opstille udstillingen: Borg, By og Land på Kolding Bibliotek, hvor den kan ses indtil 13. august 2018. PMP har udarbejdet pressemeddelelse herom, som har været bragt i JydskeVestkysten og Ugeavisen sammen med billede af udstillingen.

 

Ad 6) Program 2018-2019 pakkes og gøres klar til forsendelse:

 

Sæsonprogrammet blev pakket og gjort klar til forsendelse. Medlemmerne får tilsendt nyt medlemskort gyldigt til 31. august 2019, når foreningen har modtaget kontingentindbetalingen.

 

PMP har fået positiv tilkendegivelse fra Helge Kjerside omkring bistand til sæsonprogrammet 2019-2020.

 

Ad 7) Eventuelt:

 

Der har ingen reaktioner været på foreningens opfordring af 23. marts 2018 med hensyn til at finde en suppleant til bestyrelsen. Er fortsat vakant.

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag 12. september 2018, kl. 16.00 hos Søren Ørskov.

 

Ref. EMTP

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             

Referat fra bestyrelsesmøde

 

 

 

Dato: Onsdag 30. maj 2018, kl. 16.00

 

 

 

Sted: Preben Meyer Petersen

 

 

 

 

 

 

 

Indkaldt til mødet:

 

 

 

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

 

 

 

Kasserer Inger Henriksen (IH)

 

 

 

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

 

 

 

Bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen (KN)

 

 

 

Bestyrelsesmedlem Søren Ørskov (SØ)

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden:

 

 

 

1. Referat fra bestyrelsesmødet 18. april 2018

 

 

 

2. Siden sidst

 

 

 

3. Program 2018-2019 færdiggøres

 

 

 

4. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1) Referat fra bestyrelsesmødet 18. april 2018:

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt.

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2) Siden sidst:

 

 

 

 

 

 

 

Kongeaamuseet i Vamdrup havde inviteret til museumsåbning lørdag 5. maj 2018. Årets udstilling drejer sig om skoler i Hjarup-Vamdrup-Ødis området. Ingen deltagelse fra foreningens bestyrelse.

 

 

 

 

 

 

 

Harteværket ved Kolding bød 19. maj 2018 på Opera i den gamle turbinesal på Harteværket. Ingen deltagelse fra foreningens bestyrelse.

 

 

 

 

 

 

 

Kongeaamusset i Vamdrup havde inviteret til 50 års fødselsdag lørdag 26. maj 2018. Ingen deltagelse fra foreningens bestyrelse.

 

 

 

 

 

 

 

Kolding Vandrerhjem har i år 80 års fødselsdag og fejrede det 27. maj 2018 med ”Åbent Hus”.

 

 

 

PMP, IH og KN deltog og syntes, at det havde været et spændende besøg.

 

 

 

 

 

 

 

Foreningens adgang til virk.dk fungerer ikke helt, som det skal. PMP og IH vil mødes for at se på problemet og få det løst.

 

 

 

 

 

 

 

Databeskyttelsesforordningen – populært kaldet persondataforordningen – er den EU-forordning, som trådte i kraft som dansk lov 25. maj 2018. Formålet med forordningen er at styrke beskyttelsen af EU-borgeres personoplysninger samt harmonisere lovgivningen på området i EU-landene. IH havde udarbejdet en skrivelse, som foreningens bestyrelse skrev under på. PMP havde været inde at se på Datatilsynets vejledning med henblik på, at foreningen får udarbejdet skrivelse til foreningens medlemmer samt foreningens hjemmeside. Det blev aftalt, at PMP og IH mødes med henblik på at lave et udkast til skrivelse.

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3) Program 2018-2019 færdiggøres:

 

 

 

 

 

 

 

Program 2018-2019 blev gennemgået. KN vil nu rette programmet til og herefter sende det til opsætning hos Helge Kjerside. Trykkes i 600 eksemplarer.

   

Sæsonprogrammet udsendes til foreningens medlemmer i begyndelsen af august 2018.

 

 

 

Ad 4) Eventuelt:

 

 

 

Pressemeddele skal udarbejdes vedrørende udstillingen: Borg, By og Land på Kolding Bibliotek i juli/august.

 

 

 

IH vil lave udkast til datoer for bestyrelsesmøder samt arrangementer for sæsonen 2019-2020.

 

Når arrangementsdatoerne er godkendt, reserverer EMTP lokaler på KUC.

 

 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag 1. august 2018 kl. 11.00 hos Inger Henriksen.

 

 

 

Mødet sluttede kl. 18.05.

 

 

 

Ref. EMTP      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat fra bestyrelsesmøde

 

Dato: Onsdag 18. april 2018, kl. 16.00

 

Sted: Else-Marie Træholt Pedersen

 

 

 

Indkaldt til mødet:

 

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

 

Kasserer Inger Henriksen (IH)

 

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

 

Bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen (KN)

 

Bestyrelsesmedlem Søren Ørskov (SØ)

 

 

 

Dagsorden:

 

1. Referat fra bestyrelsesmødet 7. marts 2018

 

2. Siden sidst

 

3. Økonomi og medlemsstatus

 

4. Koldinghus 750 års jubilæum

 

5. Evaluering af generalforsamling 14. marts 2018

 

6. Program 2018-2019

 

7. Bestyrelsesmøder 2018-2019

 

8. Eventuelt

 

 

 

Formanden bød velkommen til Søren Ørskov - nyt bestyrelsesmedlem i foreningen.

 

PMP fortsætter som formand, IH som kasserer og EMTP som sekretær.

 

 

 

Ad 1) Referat fra bestyrelsesmødet 7. marts 2018:

 

 

 

Godkendt.

 

 

 

Ad 2) Siden sidst:

 

 

 

Lokalhistorisk Udvalg i Kolding Kommune holdt møde 12. marts 2018 på Kongeaamuseet i Vamdrup, og fra foreningen deltog PMP, KN og EMTP. De fremmødte foreninger fortalte kort om deres aktiviteter. Referat fra mødet er ikke modtaget endnu.

 

 

 

PMP deltog 21. marts 2018 i et informationsmøde omkring planerne for udvikling af Skamlingsbanken som nationalt samlingssted med sjælden natur, storslåede udsigter, besøgscenter, folkemødeplads og friluftsaktiviteter. Man er i gang med at etablere stier til stranden. Der blev vist billeder fra nu og fremadrettet. Der arbejdes videre med projektet.

 

 

 

Tidligere bestyrelsesmedlem Beth Hau er fyldt 80 år. PMP var forbi med et gavekort fra foreningen.

 

Foreningen har modtaget en mail fra Beth Hau, hvor hun takkede for gaven.

 

 

 

Foreningens tidligere kasserer Knud Lauesgaard Pedersen er afgået ved døden i marts 2018. Foreningen sendte bårebuket.

 

 

 

Kulturudvalget afholdte 10. april 2018 den årlige kulturevent på Godset i Kolding. Vinderne af årets

 

kulturpriser:

 

Kolding Stadsarkiv/KulturKolding-prisen

 

Nicolai Biograf/Årets Kulturelle Aftryk

 

Sanne Dewas/Årets Kulturelle Highfive

 

Jacob Knudsen, Dronning Dorothea Teatret/Årets Ildsjæl

 

 

 

Foreningen var ikke repræsenteret ved arrangementet.

 

 

 

EMTP havde fået sendt en invitation til et arrangement i Hejlsminde Forsamlingshus, der i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for Hejls-Hejlsminde, havde et foredrag om Brandsøs historie op gennem tiden ved Pia Viscor, der har skrevet bogen om Brandsøs historie.

 

Desværre kunne ingen fra bestyrelsen deltage.

 

 

 

Foreningens Virk.dk er ikke registreret på den rigtige måde. PMP ser på det.

 

 

 

Foreningens eksemplarer af Koldingbogen er solgt på nær 4, som er leveret tilbage til Kolding Stadsarkiv. Foreningen har modtaget faktura på de solgte eksemplarer. Desværre var der fejl i fakturaen, og IH har pr. mail kontaktet stadsarkivar Lene Wul omkring dette.

 

Foreningen får ingen rabat på Koldingbogen i år.

 

 

 

Ad 3) Økonomi og medlemsstatus:

 

 

 

Regnskab pr. 31. marts 2018 udleveret. Indtægter 2018 kr. 1.670,- . Udgifter 2018 kr. 4.285,50. Aktiver/Passiver i alt kr. 74.866,60. Medlemstallet er på 316.

 

 

 

Ad 4) Koldinghus 750 års jubilæum:

 

 

 

Ingen bemærkninger udover udstillingen ”By, Borg og Land”. Materialerne afhentes i Christiansfeld den 30.juli og opstilles samme dato på Kolding Bibliotek.
Den 13. august skal det afhentes her og afleveres på Kongeaamuseet i Vamdrup.
Udarbejdelse af pressemeddelelse.

 

 

 

Ad 5) Evaluering af generalforsamling 14. marts 2018:

 

 

 

Forløb tilfredsstillende dog blev der ikke valgt en bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen har efterfølgende pr. mail til foreningens medlemmer sendt en opfordring om at tilkendegive, såfremt denne post kunne have interesse, men desværre har der ingen tilkendegivelser været. Bestyrelsen arbejder videre med at finde en bestyrelsessuppleant.

 

Bestyrelsen skal være opmærksom på, at dagsorden til generalforsamlingen skal følge ”Love for Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn”.

 

 

 

Ad 6) Program 2018-2019:

 

 

 

Alle aftaler er på plads, dog mangler der en enkelt tekst. Gennemgang af programmet med lidt rettelser til tekst m.v. Indtil videre er der aftalt bestyrelsesmøde 30. maj 2018 for endelig færdiggørelse af program 2018-2019.

 

 

 

Ad 7) Bestyrelsesmøder 2018-2019:

 

 

 

EMTP ajourfører listen med de sidste aftalte møder og sender den ud til bestyrelsen.

 

 

 

Ad 8) Eventuelt:

 

 

 

Årets gang i Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn skal ajourføres.

 

 

 

Mødet sluttede kl. 19.01.

 

 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag 30. maj 2018 kl. 16.00 hos Preben Meyer Petersen.

 

 

 

Ref. EMTP

 

-------------------------------------------------------------------------------------

         

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag 7. marts 2018, kl. 14.00

Sted: Preben Meyer Petersen

 

Indkaldt til mødet:

 

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Bs-medlem Kurt Nielsen (KN)

Bs-medlem Beth Hau (BH)

Bs-suppleant Hans Thomsen Hansen (HTH)

 

Afbud fra Inger Henriksen og Hans Thomsen Hansen

 

Dagsorden:

 

1. Referat fra bs-mødet 24. januar 2018

2. Siden sidst

3. Økonomi og medlemsstatus

4. Koldinghus 750 års jubilæum

5. Generalforsamling 14. marts 2018

6. Program 2018-2019

7. Eventuelt

 

Ad 1) Referat fra bs-mødet 24. januar 2018:

 

Godkendt.

 

Ad 2) Siden sidst:

 

Foreningen har modtaget invitation fra Dansk Lokalhistorisk Forening, der holder sit årsmøde i Ribe 13.-15. april 2018. Vores forening er ikke medlem, og ingen fra bestyrelsen deltager.

 

29. januar 2018 var PMP og EMTP til evalueringsmøde på Kongeaamuseet i Vamdrup om Udstillingen ”By, Borg og Land” på Koldinghus i anledning af 750 års jubilæet. Det har været positivt at lære de andre lokalhistoriske foreninger og arkiver at kende.

 

IH, KN og EMTP deltog i Kulturforvaltningens Nytårskur for kulturaktører 30. januar 2018 på Kolding Bibliotek. Der var tale af bl.a. direktør Thomas Thulstrup, Museet på Koldinghus og kulturchef Lisbet Holten Lambert, Kolding Kommune. Efterfølgende mulighed for at hilse på andre kulturaktører samt nyde musik leveret af elever fra Kolding Musikskole.

 

Åbning af Det historiske værksted Bryggeriet under Kolding Bibliotek fandt sted 12. februar 2018. BH, KN, PMP og EMTP deltog. På åbningsdagen havde Kolding Stadsarkiv fokus på billeder fra 1970-erne. Det kom der megen sjov snak ud af: ”Kan du huske?”, ”Hvem mon det er?” og mange andre kommentarer. Det historiske værksted holder åbent den tredje mandag i hver måned fra kl. 10-16.

 

Kolding Kommune, Børne- og Uddannelsesforvaltningen, har rykket foreningen for et skema, der skulle have været indsendt. Dette er nu bragt i orden. Bl.a. skulle foreningen indberette aldersfordelingen på foreningens medlemmer. Pr. 1. januar 2018 havde foreningen 300 medlemmer heraf 163 mænd og 137 kvinder, næsten alle 60+.

 

Foreningen har fået henvendelse fra Google vedrørende annoncering til en pris af kr. 600.00. Har ingen interesse.

 

Indstilling til årets kulturpris. Foreningen gør ikke noget.

 

Kulturnatten 24. august 2018. Foreningen gør ikke noget aktivt.

 

Mandag 12. marts 2018 er der møde i Lokalhistorisk Udvalg på Kongeaamuseet i Vamdrup. KN, PMP og EMTP deltager.

 

Lene Wul, Kolding Stadsarkiv, har meddelt, at Genforenings- og Grænsemuseet 14. marts 2018 får besøg af Anke Spoorendonk, som bl.a. vil fortælle om sin barndom og politiske virke i Sydslesvig, som den første SSW-minister i den slesvig-holstenske landsregering. Det er samme aften, som foreningen har generalforsamling.

 

PMP har sendt pressemeddelelse til JV samt Kolding Ugeavis vedrørende generalforsamlingen.

 

2. marts 2018 inviterede Kolding Stadsarkiv til udgivelse af bogen ”Iværksætterne – Da Kolding blev moderne” skrevet af forfatter Helle Juhl. Et rigtigt fint arrangement med taler af stadsarkivar Lene Wul, borgmester Jørn Pedersen og forfatter Helle Juhl. Underholdning ved Musikskolens MGP'er og spirekoret. Efterfølgende var der mulighed for at se den tilhørende udstilling i Nicolai Kunst og Design. KN og EMTP deltog.

 

Ad 3) Økonomi og medlemsstatus:

 

Medlemstallet er 312 pr. 7. marts 2018. Foreningens regnskab for 2017 samt budget for 2018 er underskrevet af kasserer og godkendt af revisor med henblik på fremlæggelse på generalforsamlingen 14. marts 2018.

 

Ad 4) Koldinghus 750 års jubilæum:

 

Folder udarbejdet: 750 år vi fejrer slot og by. Se hele programmet på www.kolding750.dk

 

Ad 5) Generalforsamling 14. marts 2018:

 

Bestyrelsen er enige om, at beretningen skal følge foreningens love og fremvises i PowerPoint.

 

Bestyrelsesmedlem Beth Hau ønsker ikke genvalg. Det samme gælder bestyrelsessuppleant Hans Thomsen Hansen. Der serveres vand og øl i pausen.

 

Ad 6) Program 2018-2019:

 

Alle aftaler for sæson 2018-2019 er på plads. Der arbejdes videre med tekster og billedmateriale til sæsonprogrammet.

 

Ad 7) Eventuelt:

 

Mødet sluttede kl. 17.10.

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag 18. april 2018, kl. 16.00 hos Else-Marie Træholt Pedersen.

 

Ref. EMTP

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag den 24. januar 2018, kl. 14.00

Sted: Beth Hau

 

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Bs-medlem Kurt Nielsen (KN)

Bs-medlem Beth Hau (BH)

Bs-suppleant Hans Thomsen Hansen (HTH)

 

Dagsorden:

1. Referat fra bs-mødet 6. december 2017.

2. Siden sidst.

3. Økonomi og medlemsstatus.

4. Status på arrangementer i resten af denne sæson.

5. Koldinghus 750 års jubilæum.

6. Generalforsamling 14. marts 2018.

7. Program 2018-2019.

8. Eventuelt.

 

Ad 1) Referat fra bs-mødet 6. december 2017:

 

Godkendt.

 

Ad 2) Siden sidst:

 

Kultunaut er nu rettet til, og når det nye program for 2018-2019 er færdigt, vil dette blive lagt ind for hele sæsonen. Ca. 2 dage efter får foreningen en bekræftelse på, at det er OK.

 

Kolding Senior er ophørt ved udgangen af 2017.

Niels-Ove Skøtt, Kolding, har taget initiativ til en ny netavis ”Kolding Områdets Senioravis” - udkommer om mandagen i ulige uger. Bestyrelsen overvejer.

 

Udstillingen ”By, Borg og Land” på Koldinghus åbnede 17. januar 2018. BH, KN, PMP og EMTP deltog.

KN og PMP har ydet praktisk assistance ved opstilling af udstillingen.

 

Kulturforvaltningens Nytårskur for kulturaktører afholdes på Kolding Bibliotek 30. januar 2018.

IH, KN og EMTP deltager.

 

Foreningen har modtaget invitation til Fundraising seminar 1. marts 2018 fra Kulturafdelingen, Kolding. Ingen fra bestyrelsen deltager.

 

Foreningen har modtaget invitation til informationsmøde om Kolding 750 år den 25. januar 2018 på By- og Udviklingsforvaltningen, Ingen fra bestyrelsen deltager.

 

Foreningen har modtaget invitation til Lokalhistorisk Inspirationsdag 19. februar 2018 på Roberthus i Egtved med emner: Portrætfotografiet – digitalisering og formidlingspotentialer. Formidling af Lokalhistorie via QR-koder. Ingen fra bestyrelsen deltager.

 

Bestyrelsen skal være opmærksom på, om der er lydmæssige problemer i lokalet i forbindelse med afvikling af arrangement og agere herpå.

 

Ad 3) Økonomi og medlemsstatus:

 

Medlemmer, der ikke har betalt for sæson 2017-2018, er slettet af medlemslisten. Medlemstallet er på 300 pr. 31. december 2017.

 

Foreningen har 7 eksemplarer af Koldingbogen 2017 tilbage. Tages med ved arrangementer på KUC.

 

Årsregnskab for 2017 blev gennemgået. Indtægter i alt kr. 36.490,00. Udgifter i alt kr. 22.768,86.

Kassebeholdning og bankindestående i alt kr. 76.942,10.

Første udkast til budget 2018 blev gennemgået.

 

Ad 4) Status på arrangementer i resten af denne sæson:

 

Der er styr på arrangementer resten af denne sæson,

 

Hvad gør bestyrelsen, hvis en foredragsholder melder afbud. KN ser på emner og muligheder til ”Plan B”.

 

Ad 5) Koldinghus 750 års jubilæum:

 

PMP og EMTP deltog 13. december 2017 i møde om Koldinghus 750 år på Kongeaamuseet, Vamdrup. Foreningen tilbød praktisk assistance i forbindelse med opsætning af udstilling ”By, Borg og Land” på Koldinghus i januar 2018 samt opstilling af samme udstilling på Kolding Bibliotek i august 2018.

PMP og EMTP deltager i evalueringsmøde 29. januar 2018 på Kongeaamuseet, Vamdrup.

 

Referater af møder m.v. i andre foreninger, som foreningen deltager i, skal på foreningens USB-stik.

 

Ad 6) Generalforsamling 14. marts 2018:

 

Indkaldelse til generalforsamling er i foreningens program for sæson 2017-2018. Endvidere skal der sendes reminder ud.

Bs-medlem IH er villig til at modtage genvalg. Bs-medlem Beth Hau samt bs-suppleant Hans Thomsen Hansen ønsker ikke genvalg.

Foreningen skal have skriftlig tilbagemelding fra revisor Else Skouboe samt revisorsuppleant Mogens Vindfeldt om de ønsker genvalg, såfremt de ikke deltager i generalforsamlingen.

Der arbejdes videre med mulige emner til bestyrelsen.

 

Ad 7) Program 2018-2019:

 

5 aftaler er på plads til sæson 2018-2019. Der arbejdes videre med de sidste arrangementer.

 

Ad 8) Eventuelt:

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag den 7. marts 2018, kl. 14.00 hos Preben Meyer Petersen

 

Ref. EMTP

--------------------------------------------------------------------------

 

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag den 6. december 2017, kl. 15.00

Sted: Kurt Nielsen.

 

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Bs-medlem Kurt Nielsen (KN)

Bs-medlem Beth Hau (BH)

Bs-suppleant Hans Thomsen Hansen (HTH)

 

Afbud fra Hans Thomsen Hansen og Inger Henriksen

 

Dagsorden:

1. Referat fra bs-mødet 20. september 2017.

2. Siden sidst.

3. Økonomi og medlemsstatus.

4. Status på arrangementer i resten af denne sæson.

5. Datoer for bestyrelsesmøder og arrangementer 2018-2019.

6. Emner til nye bestyrelsesmedlemmer.

7. Eventuelt

 

Ad 1: Referat fra bs-mødet 20. september 2017.

 

BH spurgte ind til, hvorfor der i referatet under punkt 4 stod, at der var 40 tilmeldte til arrangementet 30. september 2017, når der have været 51 med.

Svar: Der var kommet 11 yderligere tilmeldinger efter bs-mødet.

Referatet blev herefter godkendt.

 

Ad 2: Siden sidst:

 

Foreningen har afholdt 5 arrangementer i denne sæson. Alle med succes og stort deltagerantal.

 

15. november 2017 blev Koldingbogen præsenteret på Nicolai Scene. IH, PMP og EMTP deltog i arrangementet. Foreningen har 30 eksemplarer til salg til medlemmer.

 

Foreningen har fået en henvendelse fra Kongeaamuseet Vamdrup om Koldinghus 750 år. PMP og EMTP deltager i møde 13. december 2017 på Kongeaamuseet.

 

Foreningen sender 3 pressemeddelelser i forbindelse med kommende arrangement: Kolding Ugeavis og JydskeVestkysten Kolding bringer kun teksten, hvorimod Kolding Senior både bringer tekst og billede.

Der er ikke sendt pressemeddelelse om virksomhedsbesøg 13. december 2017 hos Danfoss A/S, idet besøget er booket med 90 deltagere samt venteliste.

 

EMTP har pr. mail 22. november 2017 anmodet Kulturforvaltningen om at få ændret foreningens oplysninger. Har været på forvaltningen og fået bekræftet, at mailen er modtaget. Har dags dato rykket igen.

 

DK Hostmaster har sendt mail til Gunnar Storm Thomsen om betaling. KN har været inde at rette, men vil undersøge Simple Site. Foreningen har betalt indtil 17. april 2019.

 

Ad 3: Økonomi og medlemsstatus:

 

Regnskab pr. 30. november 2017 viser indtægter for kr. 36.440,00. Udgifter for kr. 21.391,86.

Kassebeholdning og bankindestående i alt kr. 77.189,10.

Medlemstal er på i alt 324.

P.t. er der 6 enkeltmedlemmer samt 9 par, der ikke har betalt medlemskontingent for 2017-18.

På sidste bs-møde 20. september 2017 blev det besluttet, at kasserer IH skulle sende en reminder ud pr. mail i november måned til de medlemmer, der ikke har betalt.

 

Ad 4: Status på arrangementer i resten af denne sæson:

 

Aftalerne er klare, og der er umiddelbart ingen løse ender.

 

Ad 5: Datoer for bestyrelsesmøder og arrangementer i 2018-2019:

 

Der er fastsat datoer for bestyrelsesmøder i 2018-2019.

Arrangementsdatoer for sæson 2018-2019 er fastsat, og KUC er booket.

Der blev drøftet emner til arrangementer for sæson 2018-2019.

 

Helge Kjerside er behjælpelig med programmet for sæson 2018-2019.

 

Ad 6: Emner til nye bestyrelsesmedlemmer:

 

Bestyrelsesmedlem Beth Hau samt suppleant Hans Thomsen Hansen har meddelt, at de ikke ønsker at forsætte i bestyrelsen efter den 14. marts 2018.

Der blev drøftet forslag til mulige emner. Evt. sende opfordring ud pr. mail til foreningens medlemmer i begyndelsen af det nye år.

 

Ad 7: Eventuelt:

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag 24. januar 2018, kl. 14.00 hos Beth Hau.

 

Mødet sluttede kl. 17.20.

 

Ref. EMTP

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 20. september 2017, kl. 14.00 hos Else-Marie Træholt Pedersen.

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMT)

Bs-medlem Kurt Nielsen (KN)

Bs-medlem Beth Hau (BH)

Bs-suppleant Hans Thomsen Hansen (HTH)

Afbud fra Hans Thomsen Hansen

Dagsorden:

1. Referat fra bs-mødet den 2. august 2017

2. Siden sidst

3. Økonomi og medlemsstatus

4. Status på arrangement 23. og 30. september

5. Datoer for bestyrelsesmøder og arrangementer i 2018-2019

6. Emner til nye bestyrelsesmedlemmer

7. Eventuelt

Ad 1: Referat fra bs-mødet den 2. august 2017 blev godkendt.

Ad 2: Siden sidst:

Kommunikationschef Nanna Ebert, Koldinghus, har præciseret foreningens aftale med Koldinghus. 50% rabat på ordinær entré pris. Ved særudstilling skal der betales fuld pris for tillægget – typisk kr. 30.00.

Drøftelse af mails fra andre foreninger. Hvis emnet er inden for foreningens formålsparagraf: At arbejde for oplysning og bevaring af kulturhistorisk betydningsfulde miljøer i Kolding og omegn, beslutter bestyrelsen, om mailen skal videresendes til foreningens medlemmer.

Udlevering af sæsonprogram 2017-18 efter liste. 1. prioritet: Kolding Bibliotek, Floraklubben, OK-klubben. EMTP har sendt sæsonprogrammet elektronisk til de øvrige lokalhistoriske foreninger i Kolding Kommune.

PMP har sendt pressemeddelelse om sæsonprogrammet til JydskeVestkysten samt Ugeavisen. Der har været en lille omtale i begge aviser. Lokalavisen eksisterer ikke mere.

Bestyrelsen undersøger muligheden for at annoncere i Koldingkalenderen.

Ad 3: Økonomi og medlemsstatus:

IH gennemgik økonomien.

Regnskab pr. 19. september 2017 viser indtægter for kr. 31.945,00.

Udgifter for kr. 19.067,30.

Kasse- og bankbeholdning kr. 79.588,26.

Medlemstal er på 301 i alt.

P.t. er der 9 enkeltmedlemmer samt 12 par, der ikke har betalt medlemskontingent for året 2017-18. Bestyrelsen besluttede at sende en reminder ud pr. mail i november måned til de medlemmer, der på det tidspunkt, ikke har betalt.

Ad 4: Status på arrangement 23. og 30. september 2017 om Arkitekt Ernst Petersen og Kolding:

Der er 53 tilmeldte til den 23. september og 40 tilmeldte til den 30. september. KN sørger for gavekort til Sten Krarup for begge arrangementer.

Ad 5: Datoer for bestyrelsesmøder og arrangementer i 2018-2019:

IH laver forslag over datoer til bestyrelsesmøder og arrangementer. I første omgang er det vigtig at få reserveret Auditoriet på KUC. Når dagens referat er skrevet og godkendt af bestyrelsen, så reserverer EMTP lokaler på KUC. Datoer for bestyrelsesmøder fastlægges på bestyrelsesmødet den 6. december.

Ad 6: Emner til nye bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsesmedlem Beth Hau samt suppleant Hans Thomsen Hansen har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen efter generalforsamlingen den 14. marts 2018. Der blev drøftet forslag til mulige emner til afløsere, som kan indstilles til valg på generalforsamlingen. Noget der skal arbejdes videre med.

Ad 7: Eventuelt:

Ved fremtidige arrangementer, hvor der kræves tilmelding enten pr. mail eller telefon, samles disse hos en person fra bestyrelsen, idet det kræver megen koordinering, når tilmeldingerne går til to personer. Aktivlink bruges ved fremtidig tilmelding (KN).

Mødet sluttede kl. 16.53.

Ref. EMTP

-----------------------------------------------------------------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 2. august  2017, kl. 10.00 hos Inger Henriksen.

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Bs-medlem Kurt Nielsen (KN)

Bs-medlem Beth Hau (BH)

Bs-suppleant Hans Thomsen Hansen (HTH)

 

Dagsorden:

1. Referat fra bs-mødet 26. maj 2017

2. Siden sidst

3. Økonomi og medlemsstatus

4. Program for sæson 2017-201

5. Klargøring til udsendelse af program

6. Eventuelt

Der var afbud for EMTP.

Ad 1Referat fra bs-mødet den 26.maj 2017 blev godkendt.

Ad 2Siden sidst:

PMP har forsøgt at få aftalen med rabatordningen  på Koldinghus på skrift, idet der har været situationer hvor man har kunnet kommet ind uden betaling af entre. Nanna Ebert vender tilbage efter 7. august.

 

Annoncering i Ugeavisen Kolding. Der er udsendt mail fra Ugeavisen som tilbyder flere muligheder for annoncer/markedsføring af foreningens arrangementer.

Det er aftalt at takke nej til tilbuddet om annoncering.

 

Mail, som er udsendt til bestyrelsen, omkring fernisering 4. august 2017 i Nicolai Kunst & Design blev omtalt.

 

Mail, som er  udsendt til bestyrelsen, vedrørende Kulturnatten 25. august 2017 blev drøftet.

 

IH har modtaget falsk mail om overførsel af penge til ukendt konto. Mailen blot slettet. Tidligere tilsvarende sag er politianmeldt.

Ad 3: Økonomi og medlemsstatus:

IH  gennemgik økonomien.

Driftsstatus viser indtægter for kr. 3.920,00.

Udgifter for kr. 11.978,10. 

Kasse- og bankbeholdning kr. 52.462,76 

Medlemstallet er på 309.

Ad 4: Program for sæson 2017-18:

KN gennemgik programmet, som han sammen med Helge Kjerside har stået for. Der var ros til håndtering af arbejdsopgaven.

Foredragsholderne har modtaget programmet elektronisk.

Praktik om arrangementet den 23.september 2017 september blev drøftet.

Ved overtegning gælder ”først til mølle” princippet. Muligheden for ekstra tur den 30. september. blev omtalt. 

Ad 5: Klargøring til udsendelse af program:

Programmerne og indbetalingskort blev kuverteret og afleveret til postafdelingen i Brugsen i Bramdrupdam til forsendelse. Enkelte programmer afleveres af bestyrelsen til medlemmer som bor tæt på.

Ad 6: Eventuelt:

Muligheder for at finde emner til bestyrelsen blev drøftet.

Deltagelse i et bestyrelsesmøde for at se foreningens arbejdsmetoder blev drøftet.

Næste møde er 13. september 2017 hos EMTP

Mødet sluttede kl. 15.15.

Ref. PMP

-----------------------------------------------------------------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde fredag den 26. maj 2017, kl. 14.00 hos Preben Meyer Petersen.

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Kasserer Inger Henriksen (IH)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Bs-medlem Kurt Nielsen (KN)

Bs-medlem Beth Hau (BH)

Bs-suppleant Hans Thomsen Hansen (HTH)

 

Dagsorden:

1. Referat fra bs-mødet 26. april 2017

2. Siden sidst

3. Økonomi og medlemsstatus

4. Fordeling af opgaver i bestyrelsen

5. Program for sæson 2017-1

6. Eventuelt

Inden bs-mødet gik i gang, fik EMTP overrakt 2 flasker god Italiensk rødvin i anledning 70-års fødselsdagen.

Ad 1Referat fra bs-mødet den 26. april 2017 blev godkendt.

EMTP spurgte ind til, om referaterne fra bs-møderne skal på foreningens hjemmeside. Umiddelbart nej, men KN lover at undersøge, hvor mange der besøger hver enkelt mappe på hjemmesiden.

Ad 2Siden sidst:

PMP har undersøgt rabatordninger på Koldinghus og Kolding Stadsarkiv.

Der er indgået aftale for næste sæson 2017-18 med Koldinghus ved kommunikationschef Nanna Ebert. Der er fortsat adgang for halv entrepris, men for særudstillinger betales fuld pris for tillægget.

Kolding Stadsarkiv ved Lene Wul samme pris som hidtil.

Gunnar Storm Thomsens USB-stik Traveler 16 GB i mappe på arkiv. Nyt USB-stik påbegyndes 15. marts 2017 i forbindelse med valg af ny bestyrelse.

Fundraising –  foreningen gør ikke noget.

Foreningen har modtaget en ny skrivelse fra Lene Wul, Kolding Stadsarkiv vedrørende Koldingbogen 2017 – Årets tema er velfærdssamfundet – mangler muligvis indlæg. Frist for indsendelse er rykke til 1. juni 2017. Foreningen gør ikke noget.

IH har læst en artikel i JydskeVestkysten om ”talende bænke” i Kolding. Foreningen må gerne tænke nyt, men interesse for sagen er ud fra vores formålsparagraf: At arbejde for oplysning og bevaring af kulturhistorisk betydningsfulde miljøer i Kolding og omegn.

Foreningen har fået en henvendelse fra Dronning Dorothea Teatret om rabatordning til sommerens festspil 2017 ”Den eneste Ene” - foreningen melder fra – ikke under foreningens regi.

Foreningen ønsker ikke at blåstemple private arrangører m.v.

Bestyrelsesmøde onsdag den 6. december 2017 hos KN.

Ad 3: Økonomi og medlemsstatus:

IH har modtaget papirer fra Arbejdernes Landsbank. Alle bs-medlemmer skal skrive under på papirerne til banken. IH og PMP afleverer de underskrevne papirer i banken.

Regnskab pr. 26. maj 2017 udleveret. Aktiver og passiver balancerer med kr. 54.942,11.

Medlemstal: 97 enkeltmedlemmer og 208 som par, i alt 305 medlemmer.

Ad 4: Fordeling af opgaver i bestyrelsen:

EMTP har ajourført ”Årets gang i Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn”. Listen blev gennemgået, og der var enkelte tilføjelser. EMTP ajourfører listen med disse.

 

Ad 5: Program for sæson 2017-18:

KN har et godt samarbejde med Helge Kjerside i forbindelse med program for sæson 2017-18.

Der er lidt hængeparti med hensyn til aftalt virksomhedsbesøg den 13. december 2017 samt aftalt besøg på biblioteket den 10. januar 2018.

EMTP aflyser booking af KUC Auditorium den 13. december 2017 samt den 10. januar 2018.

PMP udarbejder liste over steder, hvor sæsonprogrammet kan placeres.

BH tager imod tilmeldinger pr. telefon i perioden 4. - 7. september kl. 09.00 –  kl. 17.00 til arrangementet den 23. september 2017 og evt. til ekstra tur den 30 september 2017, hvis der viser sig stor interesse for arrangementet. 54 tilmeldinger + guide - MAX 55 deltagere pr. tur. PMP tager imod tilmeldinger pr. mail på foreningens hjemmeside

Folk skal selv have kaffe med. Foreningen betaler bussen.

KN sender programmet for 2017-18 elektronisk til foredragsholderne.

Aftalen om virksomhedsbesøg den 13. december 2017 er på plads, men selve planlægningen sker først efter den 13. september 2017.

BH tager imod tilmeldinger pr. telefon i perioden 4. - 8. december kl. 09.00 – kl. 17.00 til virksomhedsbesøget den 13. december 2017. PMP tager imod på pr. mail på foreningens hjemmeside. MAX 90 deltagere - ”først til mølle princippet”.

KN tjekker honorar/betaling med de foredragsholderne, han har lavet aftale med.

Bestyrelsen drøftede honorar til fordragsholder:

Ved en foredragsholder – 3 flasker vin, øl eller gavekort

Ved flere foredragsholdere – 2 flasker vin eller gavekort.

 

Helge Kjerside får et gratis medlemskab til Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn  for sit arbejde med sæsonprogrammet.

 

Ad 6: Eventuelt:

IH har lidt sproglige tilretninger til sæsonprogrammet.

Mødet sluttede kl. 17.12.

Ref. EMTP

---------------------------------------------------------------------

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 26. april 2017, kl. 14.00  hos Beth Hau

Indkaldt til mødet:

 

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

 

Kasserer Inger Henriksen (IH)

 

Bs-medlem Kurt Nielsen (KN)

 

Bs-medlem Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

 

Bs-medlem Beth Hau (BH)

 

Bs-suppleant Hans Thomsen Hansen (HTH)

 

Afbud fra Hans Thomsen Hansen grundet begravelse

Dagsorden:

 

1. Referat fra bs-mødet den 8. marts 2017

 

2. Siden sidst

 

3. Økonomi og medlemsstatus

 

4. Fordeling af opgaver i bestyrelsen

 

5. Mødearrangementer i sæson 2017-18

 

6. Eventuelt

Inden bestyrelsen gik i gang med bs-mødet, blev Else-Marie Træholt Pedersen valgt som sekretær, og den endelige konstituering er hermed på plads.

 

Ad 1: Referat fra bs-mødet den 8. marts 2017 blev godkendt.

Ad 2: Siden sidst:

PMP og EMTP deltog den 27. marts i et møde i Lokalhistorisk Udvalg på Koldingh