Mødereferater 2022

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: onsdag 19. januar 2022 kl. 16.00

Sted:  Bent Jørgensen

 

 Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Kasserer Gunner Jacobsen (GJ)

BS-medlem Henning Hansen (HH)

BS-medlem Bent Jørgensen (BJ)

Suppleant Ejnar Haugaard (EH)

 

Dagsorden:

1. Referat fra mødet 8. december 2021

2. Siden sidst

3. Regnskab 2021, økonomi- og medlems status

4. Status på nuværende sæson

5. Program 2022-2023 og layout

6. Tilretning af ”diverse registre” og opgavefordeling

7. Drøftelse af foreningens navn/vedtægtsændring

8. Eventuelt

 

 Ad 1) Referat fra mødet 8. december 2021:

Godkendt.

 Ad 2) Siden sidst:

Tidligere bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen har to opslagstavler af foreningens stående i sin garage. Ingen fra bestyrelsen er interesseret i at overtage dem, og det aftales, at de gives til en genbrugsbutik.

 PMP har i december 2021 indsendt tro og loveerklæring til Foreningsportalen omkring indhentelse af Børneattester.

Selvom foreningen ikke har medlemmer under 15 år, skal foreningen erklære at overholde loven.

 GJ har indsendt medlemstal for 2021 til Foreningsportalen fordelt på 10 medlemmer under 60 år og 334 medlemmer over 60 år i alt 344 medlemmer pr. 31. december 2021.

 Foreningen har fået en henvendelse fra en borger om bistand til at finde materiale om Staldgården. Henvist til Kolding Stadsarkiv.

Kolding Stadsarkiv har indkaldt til møde i Lokalhistorisk Udvalg 31. januar 2022. Mødet foregår i Søstrehuset, Christiansfeld. PMP deltager.

 Ad 3) Regnskab 2021, økonomi- og medlems status:

Foreningen har 344 medlemmer pr. 31. december 2021. Fordelt på 110 enkeltmedlemmer samt 117 par. Nettotilbagegang på 7 medlemmer i forhold til sidste sæson, hvilket må siges at være flot.

 Regnskab pr. 31. december 2021. Aktiver og passiver balancerer med kr. 69.137,90. Det endelige regnskab viser et lidt større underskud end det, der var budgetteret med.

Bestyrelsen underskrev det færdige regnskab for året 2021. Revisoren skal herefter godkende og påtegne det. Når det er godkendt på generalforsamlingen 16. marts 2022, skal til sendes til Foreningsportalen, således at foreningen efterfølgende kan booke lokaler på Kolding Uddannelsescenter.

Alt i alt et pænt regnskab, når året har været præget af corona situationen.

 Ad 4) Status på nuværende sæson:

De afviklede arrangementer i sæsonen er forløbet tilfredsstillende.

Bestyrelsen besluttede at aflyse foredraget 12. januar 2022 med stadsarkivar Lene Wul på grund af det høje smittetal i øjeblikket. Lene Wul har givet tilsagn om at gennemføre foredraget i næste sæson.

Bestyrelsen håber, at foredraget 9. februar kan gennemføres. PMP kontakter foredragsholderen samt udarbejder pressemeddelelse. EMTP kontakter Kolding Uddannelsescenter for at høre, hvor mange der må være i Auditoriet på nuværende tidspunkt.

Myndighederne påregner at komme med nye corona retningslinjer i slutningen af januar, og så må bestyrelsen agere efter disse.

 Ad 5) Program 2022-2023:

Bestyrelsen er enige om at arbejde videre med BJ oplæg til nyt layout til foreningens program for sæson 2022-2023.

 Der er dags dato givet tilsagn fra 4 foredragsholdere (incl. Lene Wul) til sæson 2022-2023.

Bestyrelsen drøftede forskellige emner og muligheder til de sidste foredrag. PMP, BJ og EH undersøger de forskellige muligheder.

 Ad 6) Tilretning af ”diverse registre” og opgavefordeling

HH havde et par uddybende spørgsmål til listen med hensyn til sine arbejdsopgaver. (Deltog ikke i BS-mødet 2. september, hvor bestyrelsen gennemgik og tilrettede listen).

EMTP retter listen til, idet Kolding Ugeavis fra 1. januar 2022 kun udkommer en gang om ugen nemlig onsdag.

 Ad 7) Drøftelse af foreningens navn/vedtægtsændring:

Bestyrelsen drøftede foreningens navn: Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn. Hvem er omegn efter kommunalreformen 2007, hvor Kolding blev storkommune – er det Vejen? Der findes  flere lokalhistoriske foreninger og arkiver, idet man tidligere kaldte omegnen.

Bestyrelsen vil til generalforsamlingen i marts 2022 komme med et skriftligt forslag om, at foreningens navn ændres til: Lokalhistorisk Forening Kolding.

 Bestyrelsen vil endvidere stille forslag om, at der vælges to suppleanter til bestyrelsen, der kan deltage i bestyrelsens møder dog uden stemmeret. Suppleanten vælges hvert år. Begrundelsen for dette er, at det har været lidt svært at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmerne, så kunne man evt. prøve som en start at blive bestyrelsessuppleant.

 

Ad 8) Eventuelt:

 Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag 9. marts 2022 kl. 16.00 hos Ejnar Haugaar

 REFERENT EMTP

#########################################################################

 

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag 9. marts 2022 kl. 16.00
Sted: Ejnar Haugaard

Indkaldt til mødet:
Formand Preben Meyer Petersen (PMP)
Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)
Kasserer Gunner Jacobsen (GJ)
BS-medlem Henning Hansen (HH)
BS-medlem Bent Jørgensen (BJ)
Suppleant Ejnar Haugaard (EH)

Dagsorden:

1. Referat fra mødet 19. januar 2022
2. Siden sidst
3. Regnskab 2022, økonomi- og medlemsstatus
4. Status på nuværende sæson og afvikling af generalforsamling
5. Program 2022-2023, møder, aftaler og deadlines
6. Eventuelt

Ad 1) Referat fra mødet 19. januar 2022:

Godkendt.

Ad 2) Siden sidst:

31. januar 2022 deltog PMP i møde i Lokalhistorisk Udvalg, der blev afholdt i Søstrehuset i Christiansfeld. De deltagende foreninger fortalte kort om de aktiviteter, som deres foreningen havde afholdt siden sidste møde i udvalget samt om kommende aktiviteter.
Steen Rosenvinge Lundbye, Museum Kolding, oplyste, at museet er en selvejende institution med 20 ansatte.
Lene Wul, Kolding Stadsarkiv, orienterede om det nye byråd og kulturudvalg samt om arkivets skoletjeneste.

 PMP deltog 11. februar 2022 i åbningen af en ny udstilling på Staldgården i Kolding ”1943 – Gestapo kommer”.

 Kolding Kommune, Fritid og Idræt, har sendt mail med invitation til inspirationsmøde for alle foreninger 16. marts 2022 kl. 16.30 – 18.30 på KUC. Desværre er det samme dag, som foreningen har generalforsamling kl. 19.00. Ingen deltagelse fra foreningen.

 GJ har tilrettet foreningens oplysninger om Persondatapolitik. Se foreningens hjemmeside.

Foreningens NemID i Arbejdernes Landsbank skal ændres til MitID.

 Foreningen har haft en henvendelse fra en borger, der søgte oplysninger om tegninger af Jens Johan Andersen. Henvist til Kolding Stadsarkiv.

Overdragelse af foreningens hjemmeside er i gang, og HH har aftalt at mødes med tidligere BS-medlem Kurt Nielsen om dette.

 PMP har talt med Helge Kjerside om, at BJ har et computerprogram, der kan håndtere opsætning af foreningens sæsonprogram til trykning. Det synes Helge Kjerside var helt i orden.

 Ad 3) Regnskab 2022, økonomi- og medlemsstatus:

GJ gennemgik foreningens regnskab pr. 8. marts 2022 samt budget for 2022. Foreningen har p.t. 344 medlemmer.
Regnskab for året 2021 er hos revisor til godkendelse.
Bestyrelsens forslag til kontingent for sæson 2022-2023 er kr. 125,00 for enkeltmedlem samt kr. 200,00 for ægtepar/par med samme adresse. Skal godkendes på generalforsamlingen 16. marts 2022.
Bestyrelsen er enige om at få trykt samme antal programmer til sæson 2022-2023 – i alt 700 stk.

 Ad 4) Status på nuværende sæson og afvikling af generalforsamling:

Der har været god opbakning fra foreningens medlemmer til arrangementerne. Dog blev arrangementet 12. januar 2022 med stadsarkivar Lene Wul udsat til næste sæson. Dette skyldes coronasituationen.
Der er et arrangement tilbage i indeværende sæson, nemlig Svend Erik Brodersen der efter generalforsamlingen 16. marts 2022 fortæller om Kolding Sydbaner.

 Ad 5) Program 2022-2023, møder, aftaler og deadlines:

BJ har lavet oplæg med nyt layout til sæsonprogram 2022-2023. Bestyrelsen er enige om at arbejde videre med dette.
Næsten alle aftaler til sæson 2022-2023 er på plads. EH mangler en enkelt tilbagemelding, som han følger op på i næste uge.
Bestyrelsesmøder for resten af 2022 samt 1. kvartal 2023 blev aftalt.
Deadline for trykning af kommende sæsonprogram blev aftalt til 15. juni 2022.

 Ad 6) Eventuelt:

 Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til 23. marts 2022 kl. 16.00 hos Else-Marie Træholt Pedersen.

 Referent EMTP

 #################################################################################

 

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato:             Onsdag 23. marts 2022 kl. 16.00

Sted:              Else-Marie Træholt Pederse

 

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Kasserer Gunner Jacobsen (GJ)

Best.medlem Henning Hansen (HH)

Best.medlem Bent Jørgensen (BJ)

Suppleant Ejnar Haugaard (EH)

Suppleant Gustav Schmidt Hansen (GSH)

 

Dagsorden:

1. Referat fra mødet 9. marts 2022

2. Siden sidst

3. Regnskab 2022, økonomi- og medlemsstatus

4. Generalforsamling 16. marts 2022 og konstituering 2022-2023

5. Tilretning af ”diverse registre” og opgavefordeling

6. Program 2022-2023 og layout

7. Eventuelt

 Formanden bød velkommen til Gustav Schmidt Hansen, der blev valgt til bestyrelsessuppleant på foreningens ordinære generalforsamling 16. marts 2022. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

 Ad 1) Referat fra mødet 9. marts 2022:

Godkendt.

Ad 2) Siden sidst:

Foreningen har 22. marts 2022 modtaget mail fra Kolding Stadsarkiv, om foreningen har mulighed for at videreformidler til foreningens medlemmer, at der for alle interesserede er et foredrag med Erik Voss om Christen Berg ”Gå aldrig på akkord med uretten” på Kolding Bibliotek 7. april kl. 19.00.

Arrangementet er arrangeret af Historisk Samfund for Sydøstjylland og er gratis at deltage i.

 Bestyrelsen er enige om at videreformidle mailen til foreningens medlemmer. Bestyrelsen tager stilling fra gang til gang, når vi modtager sådanne henvendelser. GJ videresender til de af foreningens medlemmer, der har opgivet mailadresse.

 Foreningen har 18. marts 2022 modtaget Nyhedsbrev fra KulturKolding marts 2022.

 Stadsarkivar Lene Wul har 16. marts 2022 sendt mail til foreninger i Kolding vedrørende Koldingbogen 2022 med årets tema: Kvindeliv.

EMTP vil kontakte en tidligere kollega Margot Torp, tidligere ligestillingskonsulent i AF-Vejle Amt, folketingspolitiker m.m., men med bopæl i Kolding.

 Ad 3) Regnskab 2022, økonomi- og medlemsstatus:

GJ gennemgik regnskabet pr. 22. marts 2022. Aktiver og passiver balancerer med i alt kr. 64.003,90.

Antal medlemmer pr. 22. marts 2022: I alt 342.

Ad 4) Generalforsamling 16. marts 2022 og konstituering 2022-2023.

Der var enighed om, at foreningens generalforsamling forløb fint.

PMP havde efterfølgende modtaget en mail fra dirigenten, at han var glad for, at der var styr på det til generalforsamlingen.

Foreningens godkendte vedtægter samt resumé fra generalforsamlingen vil blive opdateret på foreningens hjemmeside.

 Konstituering: Preben Meyer Petersen fortsætter som formand. Gunner Jacobsen som kasserer. Else-Marie Træholt Pedersen som sekretær. Henning Hansen og Bent Jørgensen som bestyrelsesmedlemmer. Ejnar Haugaard og Gustav Schmidt Hansen som bestyrelsessuppleanter.

Bestyrelsen blev enige om at have et fast punkt på kommende bestyrelsesmøder vedrørende fremtidig bestyrelse til marts 2023. I ulige år er der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Skal foreningen have en boks til opbevaring af arkivmateriale? Mere sikkert end et USB-stik?

 Fotos, der tages ved foreningens arrangementer, er bestyrelsen enige om, at de tilhører foreningen.

 Adgangskode til foreningens hjemmeside ændres således, at HH og GJ har adgang til opdatering af hjemmesiden.

 Ad 5) Tilretning af ”diverse registre” og opgavefordeling:

EMTP tilretter begge dele.

Ad 6) Program 2022-2023 og layout:

EH havde forgæves forsøgt at få en tilbagemelding på et arrangement, men desværre uden held.

Bestyrelsen blev enige om at flytte om på et par arrangementer. Et aftalt arrangement i februar 2023 flyttes til december 2022. PMP forsøger i stedet at få en anden aftale på plads til februar 2023.

Øvrige aftaler til sæson 2022-2023 er på plads.

Gennemgang af oplæg fra BJ om nyt layout til sæsonprogram 2022-2023. Drøftelse af farve opsætning m.m. BJ arbejder videre med de kommentarer, som bestyrelsen havde.

Det blev aftalt, at BJ, HH og EMTP mødtes 6. maj 2022 for at gøre programmet færdigt med hensyn til korrektur m.v.

 Ad 7) Eventuelt:

HH orienterede lidt om de tanker, han havde gjort sig med hensyn til tilretning af foreningens hjemmeside. Bestyrelsen enige om at arbejde videre med dette.

Næste ordinære bestyrelsesmøde 11. maj 2022 kl. 16.00 hos Gunner Jacobsen.

Referent EMTP

 #################################################################################

 

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato:             Onsdag 11. maj 2022 kl. 16.00

Sted:              Gunner Jacobsen

 

Indkaldt til mødet:

Formand Preben Meyer Petersen (PMP)

Sekretær Else-Marie Træholt Pedersen (EMTP)

Kasserer Gunner Jacobsen (GJ)

Best.medlem Henning Hansen (HH)

Best.medlem Bent Jørgensen (BJ)

Suppleant Ejnar Haugaard (EH)

Suppleant Gustav Schmidt Hansen (GSH)

 

Dagsorden:

1. Referat fra mødet 23. marts 2022

2. Siden sidst

3. Regnskab 2022, økonomi- og medlemsstatus

4. Status på program 2022-2023

5. Status på diverse registre, hjemmesiden og opbevaring af data

6. Fremtidig bestyrelse

7. Eventuelt

 

Ad 1) Referat fra mødet 23. marts 2022:

Godkendt.

Under punktet fandt der en drøftelse sted, om der kan ændres på bestyrelsesmøderne med hensyn til ugedag og mødetidspunkt. Det er svært at finde en anden ugedag, idet flere bestyrelsesmedlemmer er aktive i andre bestyrelser, deltager i motionsklubber, Kolding Ældreråd m.v. Bestyrelsen blev enige om, at bestyrelsesmøderne i oktober og december først begynder kl. 17.00, og så må vi se, om det er løsningen.

 

 Ad 2) Siden sidst:

Søren Rasmussen, Kolding, har skrevet en ny bog – Skæbner fra Kolding og Omegn. PMP har

erhvervet et eksemplar, som kan lånes, hvis andre i bestyrelsen gerne vil læse den.

Skamlingsbanken havde i begyndelsen af april måned indvielse af – Bestig bjerge på Skamlingsbanken – har også været omtalt i avisen.

Foreningen har fået rettet foreningens nye navn på Erhvervsstyrelsen/Det Centrale Virksomhedsregister: PMP og GJ har adgang til registret.

Museum Kolding havde 4. maj 2022 et arrangement i anledning af Danmarks Befrielse.

Puljens dag i Kolding blev afviklet 10. maj 2022 – foreningen har ikke indsendt ansøgning.

Historisk Samfund for Sydøstjylland havde 7. april 2022 et foredrag med Erik Voss, Kolding, på Kolding Bibliotek. Det handlede om politikeren Christen Bergs liv og arbejde. Foreningen videresendte til orientering oplysningerne til foreningens medlemmer på mail. 

 

Ad 3) Regnskab 2022, økonomi- og medlemsstatus:

Antal medlemmer pr. 11. maj 2022: I alt 344.

GJ gennemgik regnskabet pr. 10. maj 2022. Aktiver og passiver balancerer med kr. 62.459,10.

Bestyrelsen i foreningen er valgt på foreningens generalforsamling og arbejder som frivillig i denne. Der fandt en drøftelse sted, om det er rimeligt, at det enkelte bestyrelsesmedlem afholder udgifter af ”egen lomme” f.eks. til papir, printerpatron, kørselsudgifter, møde med evt. foredragsholder m.m.

Bestyrelsen besluttede at honorere bestyrelsesmedlemmerne med et familiekontingent samt et mindre beløb til dækning af øvrige udgifter. Beløbet kan evt. reguleres efter generalforsamlingen i 2023. GJ foretager det fornødne i forhold til foreningens regnskab.

 

Ad 4) Status på program 2022-2023:

BJ, HH og EMTP mødtes i slutningen af april måned hos BJ, hvor oplæg til sæsonprogram 2022-2023 blev gennemgået og rettet for fejl og mangler.

Efter bestyrelsesmødet dags dato vil EMTP gennemgå programmet igen og sende evt. rettelser til BJ c/o HH.

 

Ad 5) Status på diverse registre, hjemmesiden og opbevaring af data:

HH har gennemgået foreningens hjemmeside og rettet denne til. Adgangskoder til hjemmesiden er også ændret således, at HH og GJ har adgang til at opdatere siden.

Links til gode hjemmesider drøftes på et senere bestyrelsesmøde.

EMTP har sendt mail til KUC, Kolding Stadsarkiv samt til Kultur og Event om, at foreningens navn efter generalforsamlingen i marts 2022 er Lokalhistorisk Forening Kolding.

EMTP vil ajourføre foreningens huskeliste, der benyttes ved ændringer i bestyrelsens sammensætning.

GJ har lavet et Google Drev i ”skyen” til opbevaring af foreningens data i stedet for opbevaring på USB-stik.

 

Ad 6) Fremtidig bestyrelse:

I ulige år er der 3 bestyrelsesmedlemmer på valgt. Det er vigtigt, at de 3 medlemmer, der er på valg i 2023 så hurtigt som muligt giver en tilkendegivelse af, om de modtager genvalg eller ej.

 

Ad 7) Eventuelt:

Næste ordinære bestyrelsesmøde onsdag 3. august 2022 kl. 11.00 hos Preben Meyer Petersen.

Referent EMTP

#################################################################################